• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND về chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án, công trình điểm dân cư phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2016/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH, ĐIỂM DÂN CƯ PHÁT SINH TRONG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Báo cáo số 99/BC-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình, điểm dân cư phát sinh trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận thu hồi 417,84 ha đất để thực hiện 91 dự án, công trình và cho phép chuyển mục đích sử dụng 109,81 ha đất trồng lúa để thực hiện 77 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2016, được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng ý về chủ trương tại Công văn số 83/CV-HĐND ngày 02/6/2016, Công văn số 136/CV-HĐND ngày 21/7/2016 và Công văn số 142/CV-HĐND ngày 10/8/2016.

(Chi tiết tại biểu số 01, 02 kèm theo)

Điều 2. Chấp thuận thu hồi 187,07 ha đất để thực hiện 87 dự án, công trình bổ sung năm 2016.

(Chi tiết tại biểu số 03 kèm theo)

Điều 3. Cho phép chuyển mục đích sử dụng bổ sung 104,71 ha đất trồng lúa để thực hiện 74 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh năm 2016.

(Chi tiết tại biểu số 04 kèm theo)

Điều 4. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 


Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG Ý VỀ CHỦ TRƯƠNG THU HỒI ĐẤT NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư dự án

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

 

TOÀN TỈNH

91

 

 

4.178.440,10

 

I

Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng trụ sở cơ quan nhà nước, công trình di tích văn hóa, bia tưởng niệm, công trình sự nghiệp địa phương

Tổng diện tích

18

 

 

78.006,00

 

1

Xây dựng trường mầm non thôn Tế Cầu, xã Hồng Đức

UBND xã Hồng Đức

Hồng Đức

Ninh Giang

7.600,00

Quy hoạch chi tiết số 684/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND huyện Ninh Giang

2

Trường mầm non xã An Đức

UBND Xã An Đức

An Đức

Ninh Giang

6.317,00

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 1420/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

3

Xây dựng Trường MNTT xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Kim Đính

Kim Thành

9.400,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2550/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND huyện Kim Thành

4

Xây dựng trường mầm non Tân An

UBND xã An Phụ

An Phụ

Kinh Môn

5.400,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

5

Xây dựng trường mầm non trung tâm xã Duy Tân

UBND xã Duy Tân

Duy Tân

Kinh Môn

9.100,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 604/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND huyện Kinh Môn

6

Xây dựng trường mầm non xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

3.000,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

7

Biển tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm vải quả Thanh Hà

Sở văn hóa thể thao và Du lịch Hải Dương

Nam Đồng

Thành phố Hải Dương

480,00

Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 330/QĐ-SKHĐT ngày 30/3/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

8

Mở rộng khuôn viên nơi kỷ niệm thành lập tỉnh đội

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Thanh Giang

Thanh Miện

485,00

Đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

9

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phù tải 4

UBND xã Thanh Giang

Thanh Giang

Thanh Miện

958,00

Đề nghị của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

10

Xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thị trấn Thanh Miện

Thanh Miện

3.400,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 189/QĐ-BTC ngày 27/01/2016 của Bộ Tài chính

11

Mở rộng khuôn viên Đền Bia

UBND huyện Cẩm Giàng

Cẩm Vũ và xã Cẩm Văn

Huyện Cẩm Giàng

12.416,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3054/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng

12

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Kỳ Sơn

UBND xã Kỳ Sơn

Kỳ Sơn

Huyện Tứ Kỳ

5.300,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016

13

Mở rộng trường mầm non xã Cộng Hòa

UBND xã Cộng Hòa

Cộng Hòa

Huyện Nam Sách

7.500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

14

Mở rộng trường tiểu học

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

650,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

15

Mở rộng trường trung học

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

3.500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

16

Mở rộng trường tiểu học

UBND xã Nam Hưng

Nam Hưng

Huyện Nam Sách

500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

17

Mở rộng trường trung học

UBND xã Nam Hưng

Nam Hưng

Huyện Nam Sách

500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

18

Xây dựng Trạm y tế xã Hưng Đạo

UBND xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

Tứ Kỳ

1.500,00

Thông báo số 1169-TB/TU ngày 05/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc cấp vốn xây dựng NTM

II

Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, điện lực; công trình thu gom, xử lý chất thải

Tổng diện tích

15

 

 

1.169.381,00

 

1

Xây dựng đường tránh thị trấn Phú Thái

UBND huyện Kim Thành

Ngũ Phúc và Kim Anh

Kim Thành

88.977,00

Quyết định số 2419/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương

2

Cải tạo, nâng cấp cầu Cậy và đường dẫn hai đầu cầu

Sở Giao thông vận tải

Cẩm Đông, Long Xuyên

Cẩm Giàng, Bình Giang

9.000,00

Thông báo số 39/TB-VP ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh

3

Xây dựng Nhà máy xử lý rác thải Đông Kỳ

 

Đông Kỳ

Tứ Kỳ

70.000,00

GCN đầu tư số 04121000741 ngày 15/12/2014 của UBND tỉnh

4

Cải tạo, nâng cấp huyện lộ 191N

UBND huyện Tứ Kỳ

Hà Kỳ, Phượng Kỳ, Văn Tố

Tứ Kỳ

41.800,00

Đề nghị của UBND huyện Tứ Kỳ

5

Xây dựng công trình đường đầu cầu Hàn đoạn Km 0-Km0+590,98m2 (thu hồi bổ sung)

Ban QL các dự án giao thông Hải Dương

Cẩm Thượng

Thành phố Hải Dương

81,00

Quyết định phê duyệt dự án số 5250/QĐ-UBND ngày 21/12/2004 của UBND tỉnh

6

Đường 62m kéo dài (bổ sung)

Công ty CPđầu tư bất động sản Thành Đông

Gia Xuyên, TT Gia Lộc, Liên Hồng

Gia Lộc

7.800,00

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000676 ngày 27/6/2013

7

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 389 (đoạn Km22+ 275-Km 23+350)

UBND huyện Kinh Môn

Thị trấn Kinh Môn, Hiệp Sơn

Kinh Môn

1.450,00

UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 07/4/2015

8

Xây dựng bãi rác xã Tân Dân

UBND xã Tân Dân

Tân Dân

Kinh Môn

3.300,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới xã Tân Dân

9

Bổ sung diện tích Dự án đầu tư xây dựng nút giao lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường 390

Sở Giao thông vận tải

Ái Quốc, Hồng Lạc

TP Hải Dương; Thanh Hà

29.016,00

Theo hồ sơ dự án điều chỉnh đã được duyệt tại Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

10

Bổ sung diện tích Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với quốc lộ 37, từ Km4+485,68 – Km10+760,83, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Sở Giao thông vận tải

Hồng Phong, An Sơn, Nam Hồng, Nam Trung, Nam Chính và Quốc Tuấn

Huyện Nam Sách

141.000,00

Hồ sơ đề xuất dự án được phê duyệt tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh

11

Bổ sung diện tích Bến xe khách huyện Ninh Giang

Sở Giao thông vận tải

Xã Đồng Tâm và Vĩnh Hòa

Huyện Ninh Giang

5.000,00

Theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

12

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới huyện Ninh Giang

Sở Giao thông vận tải

Đồng Tâm và Vĩnh Hòa

Huyện Ninh Giang

22.000,00

Theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại QĐ số 1804/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt tại Văn bản số 50/CV-HĐND ngày 23/3/2016

13

Bổ sung diện tích Dự án xây dựng nút giao cổng Khu công nghiệp Lai Vu

Sở Giao thông vận tải

Phường Ái Quốc; xã Hồng Lạc; xã Lai Vu

TP Hải Dương; Huyện Thanh Hà và Kim Thành

13.500,00

Đã được ghi vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020

14

Bổ sung diện tích Dự án xây dựng nút giao cổng Khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền

Sở Giao thông vận tải

Cẩm Điền

Huyện Cẩm Giàng

5.000,00

Đã được ghi vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020

15

Dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện BOT (bãi thải xỉ 1)

Công ty TNHH Điện lực Jacks Hải Dương

Phúc Thành, Lê Ninh

Kinh Môn

731.457,00

Giấy chứng nhận đầu tư số 040043000049 Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 30/6/2011

III

Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng công trình khu văn hóa thể thao, chợ; nghĩa địa

Tổng diện tích

21

 

 

173.268,00

 

1

Xây dựng SVĐ xã Cổ Dũng (bổ sung thêm)

UBND xã Cổ Dũng

Cổ Dũng

Kim Thành

6.700,00

Quyết định phê duyệt số 3772/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Kim Thành; Đang thực hiện GPMB

2

Xây dựng SVĐ xã Đồng Gia

UBND xã Đồng Gia

Đồng Gia

Kim Thành

11.200,00

Quyết định phê duyệt số 4655/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND huyện Kim Thành; Đang thực hiện GPMB và thi công

3

Xây dựng Nhà hội trường trung tâm xã Chi Lăng Nam

UBND xã Chi Lăng Nam

Chi Lăng Nam

Thanh Miện

5.000,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 102/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND huyện Thanh Miện

4

Xây dựng SVĐ trung tâm

UBND xã Minh Đức

Minh Đức

Tứ Kỳ

11.000,00

Thông báo số 1169-TB/TU ngày 05/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc cấp vốn xây dựng NTM

5

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hưng Đạo 8000m2, Sân thể thao thôn Xuân Nẻo 2000m2

UBND xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

Tứ Kỳ

10.000,00

Thông báo số 1169-TB/TU ngày 05/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc cấp vốn xây dựng NTM

6

Xây dựng SVĐ trung tâm

UBND xã Gia Tân

Gia Tân

Gia Lộc

12.150,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

7

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

12.000,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

8

Xây dựng, quản lý và kinh doanh chợ Phú Yên

Hợp tác xã đầu tư quản lý và khai thác chợ Hải An

Trần Phú

TP Hải Dương

5.240,00

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000757 chứng nhận lần đầu ngày 10/4/2015.

9

Xây dựng sân vận động xã Phạm Kha

UBND xã Phạm Kha

Phạm Kha

Thanh Miện

10.312,00

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 79/QĐ-UBND ngày 11/10/2015 của UBND huyện Thanh Miện

10

Xây dựng Chợ huyện Ninh Giang

UBND huyện Ninh Giang

Xã Đồng Tâm, Thị trấn Ninh Giang

Ninh Giang

16.575,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2769/QĐ-UBND ngày 31/7/2007; Thông báo số 112-TB/HU ngày 05/4/216 về chủ trương đầu tư xây dựng chợ huyện Ninh Giang

11

Xây dựng Khu bảo tồn cây vải thiều tổ gắn với du lịch huyện Thanh Hà (bãi đỗ xe: 900m2; bảo tồn cây vải thiều tổ: 2300m2)

UBND huyện Thanh Hà

Thanh Sơn

Thanh Hà

3.200,00

Quyết định số 5296/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu bảo tồn cây vải thiều tổ gắn liền phát triển du lịch huyện Thanh Hà

12

Xây dựng Nhà truyền thống, nhà thư viện xã Liên Mạc

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

600,00

Quyết định phê duyệt chủ trương số 4219/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Thanh Hà

13

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Nam Hưng

UBND xã Nam Hưng

Nam Hưng

Huyện Nam Sách

9.400,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

14

Mở rộng sân vận động trung tâm xã An Lâm

UBND xã An Lâm

An Lâm

Huyện Nam Sách

1.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

15

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hồng Phong

UBND xã Hồng Phong

Hồng Phong

Huyện Nam Sách

9.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

16

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Quốc Tuấn

UBND xã Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

Huyện Nam Sách

12.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

17

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Phú Điền

UBND xã Phú Điền

Phú Điền

Huyện Nam Sách

10.600,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

18

XD sân vận động Bịch Đông

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

3.300,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

19

XD sân vận động Bịch Tây

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

2.600,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

20

Nghĩa trang tập trung

UBND xã Thanh Quang

ThanhQuang

Huyện Nam Sách

7.541,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

21

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Liên Mạc

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

13.850,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 4376/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND huyện Thanh Hà

IV

Thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng khu đô thị mới, khu dân cư nông thôn, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn, cụm công nghiệp

Tổng diện tích

37

 

 

2.757.785,10

 

1

Xây dựng điểm Dân cư thôn Đông Duệ (thu hồi bổ sung)

UBND xã Đồng Lạc

Đồng Lạc

Nam Sách

1.000,00

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 2872/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

2

Xây dựng điểm Dân cư thôn mới thôn Đông Thôn

UBND xã Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

Nam Sách

1.000,00

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 1200/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

3

Xây dựng điểm Dân cư thôn Cẩm Lý

UBND xã An Lâm

An Lâm

Nam Sách

2.000,00

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số
2441/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

4

Xây dựng 02 điểm dân cư mới tại xã Bình Dân

UBND xã Bình Dân

Bình Dân

Kim Thành

1.900,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 5424/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Kim Thành

5

Xây dựng 02 điểm dân cư mới tại xã Kim Lương

UBND xã Kim Lương

Kim Lương

Kim Thành

1.500,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 24/QĐ-UBND ngày 15/01/2008 của UBND huyện Kim Thành

6

Xây dựng điểm dân cư thôn Hạ Bì

UBND xã Yết Kiêu

Yết Kiêu

Gia Lộc

5.497,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 6218/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND huyện Gia Lộc

7

Xây dựng điểm dân cư mới số 1, 2 thôn Thanh Xá, xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Liên Hồng

Gia Lộc

15.680,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 548/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND huyện Gia Lộc

8

Xây dựng điểm dân cư thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp

UBND xã Nguyên Giáp

Nguyên Giáp

Tứ Kỳ

18.700,00

Quyết định số 5407/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phục vụ chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá

9

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Bình Lãng

Bình Lãng

Tứ Kỳ

3.000,00

Qđ số 5408/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phục vụ chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá

10

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Dân Chủ

Dân Chủ

Tứ Kỳ

1.330,00

Quyết định số 5409/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phục vụ chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá

11

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Tiên Động

Tiên Động

Tứ Kỳ

400,00

Quyết định 3854/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 về việc phê duyệt đồ án QH xây dựng và giá huyện Tứ Kỳ

12

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

Tứ Kỳ

3.250,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 5412/QĐ-UBND ngày 24/11/2015

13

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Minh Đức

Minh Đức

Tứ Kỳ

10.000,00

Quyết định số 5413 ngày 24/11/2015 của UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư

14

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Phượng Kỳ

Phượng Kỳ

Tứ Kỳ

3.000,00

Quyết định số 5414 ngày 24/11/2015 của UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư

15

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Hà Kỳ

Hà Kỳ

Tứ Kỳ

1.700,00

Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 phê duyệt quy hoạch sử dụng đất

16

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Tứ Xuyên

Tứ Xuyên

Tứ Kỳ

2.500,00

Quyết định 1503/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

17

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Đại Đồng

Đại Đồng

Tứ Kỳ

700,00

Quyết định 5416/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết

18

Xây dựng Khu dân cư mới các thôn xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Thái Hòa

Bình Giang

6.862,00

Quyết định quy hoạch chi tiết số 911/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND huyện Bình Giang

19

Xây dựng Khu dân cư mới xã Thái Học

Liên danh Tây Bắc- Bình Giang

Thái Học

Bình Giang

71.768,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 485/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

20

Xây dựng Khu đô thị Phú Quý

Liên danh Công ty TNHH sản xuất và thương mại Quang Giáp và Công ty TNHH Đức Dương

Thạch Khôi, Tân Hưng

TP Hải Dương

878.000,00

Quyết định lựa chon chủ đầu tư số 1076/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 của UBND tỉnh

21

Mở rộng Xây dựng khu đô thị mới Tuệ Tĩnh

Công ty Cổ phần đầu tư Thành Đô

P. Bình Hàn

TP Hải Dương

5.961,00

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2063/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh

22

Điểm dân cư mới thôn An Lý, xã Hưng Thái

UBND xã Hưng Thái

Hưng Thái

Ninh Giang

21.411,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 168/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 của UBND huyện Ninh Giang

23

Điểm dân cư mới thôn 3, xã Tân Hương

UBND xã Tân Hương

Tân Hương

Ninh Giang

8.543,50

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng số 61/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

24

Các điểm dân cư xã Đồng Tâm

UBND xã Đồng Tâm

Đồng Tâm

Ninh Giang

4.669,60

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng số 1605/QĐ-UBND ngày 19/10/2015

25

Xây dựng điểm dân cư xã Tân Dân (bổ sung thêm)

UBND xã Tân Dân

Tân Dân

Kinh Môn

1.500,00

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng số 43/QĐ-UBND ngày 07/3/2014. Quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND huyện Kinh Môn

26

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Tứ Xuyên

UBND xã Tứ Xuyên

Tứ Xuyên

Huyện Tứ Kỳ

3.200,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016

27

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Đông Kỳ

UBND xã Đông Kỳ

Đông Kỳ

Huyện Tứ Kỳ

1.600,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016

28

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Hợp

UBND xã Đại Hợp

Đại Hợp

Huyện Tứ Kỳ

5.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016

29

Đấu giá quyền sử dụng đất xã Quảng Nghiệp

UBND xã Quảng Nghiệp

Quảng Nghiệp

Huyện Tứ Kỳ

1.500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016

30

Điểm dân cư số 1 và số 2 xã Thạch Lỗi

UBND xã Thạch Lỗi

Thạch Lỗi

Huyện Cẩm Giàng

5.540,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4477/QĐ-UBND và số 4478/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND huyện Cẩm Giàng

31

Khu đô thị phía bắc cầu Hàn

Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 18

Thượng Đạt, Minh Tân

TP Hải Dương, Nam Sách

852.510,00

Quyết định số 1083/QĐ-UBND ngày 24/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Quy hoạch chi tiết xây dựng Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới Bắc cầu Hàn (phân khu 1) tỷ lệ 1/500

32

Dự án nhà máy sản xuất rèm, ga giường, khăn trải bàn thuộc cụm công nghiệp Ngũ Hùng

Công ty TNHH Quảng Phong

Ngũ Hùng

Huyện Thanh Miện

99.500,00

UBND tỉnh đã quyết định thành lập cụm công nghiệp

33

Thực hiện một phần cụm công nghiệp Nguyên Giáp

Công ty cổ phần Hasky và công ty Super luck Inductrial

Nguyên Giáp

Tứ Kỳ

70.000,00

UBND tỉnh đã quyết định thành lập cụm công nghiệp

34

Xây dựng Khu dân cư

UBND huyện Thanh Miện

Đoàn Tùng

Thanh Miện

99.600,00

Văn bản số 344/UBND-VP ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh về lập quy hoạch khu dân cư mới xã Đoàn Tùng

35

Thu hồi đất thực hiện một phần quy hoạch cụm công nghiệp Văn An I (Xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh tổng hợp An Thắng)

Công ty TNHH An Thắng

P. Văn An

Thị xã Chí Linh

26.000,00

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000463 ngày 25/11/2010.

36

Thu hồi đất để thực hiện một phần cụm công nghiệp ven đường 20A, xã Vĩnh Hồng

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Vinawood

Vĩnh Hồng, Tân Hồng

Bình Giang

28.100,00

Dự án đầu tư đã được Liên ngành thẩm định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

37

Cụm công nghiệp Hồng Phúc-Hưng Long

Công ty TNHH sản xuất giầy Chung Jye Việt Nam

Hưng Long, Hồng Phúc

Ninh Giang

493.363,00

Quyết định số 955/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 thành lập CCN Hồng Phúc-Hưng Long; Văn bản số 340/UBND-VP ngày 29/02/2016 chấp thuận chủ trương thành lập Cụm CN Hồng Phúc-Hưng Long, Ninh Giang

 

TỔNG SỐ

 

 

 

4.178.440,10

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Biểu số 02

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư dự án

Địa điểm

Diện tích

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, TX, thành phố

Tổng diện tích (m2)

Diện tích đất trồng lúa
(m2)

 

TOÀN TỈNH

77

 

 

1.397.082,50

1.098.136,50

 

I

Dự án phát triển hạ tầng, công trình công cộng, đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp

44

 

 

714.046,00

463.016,00

 

1

Xây dựng SVĐ xã Cổ Dũng (bổ sung thêm)

UBND xã Cổ Dũng

Xã Cổ Dũng

Kim Thành

6.700,00

5.100,00

Quyết định phê duyệt số 3772/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND huyện Kim Thành; Đang thực hiện GPMB

2

Xây dựng SVĐ xã Đồng Gia

UBND xã Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Kim Thành

11.200,00

10.500,00

Quyết định phê duyệt số 3419/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND huyện Kim Thành; Đang thực hiện GPMB

3

Xây dựng Trường MNTT xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

9.400,00

4.500,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2550/QĐ-UBND ngày 27/5/2011 của UBND huyện Kim Thành

4

Xây dựng Nhà hội trường trung tâm xã Chi Lăng Nam

UBND xã Chi Lăng Nam

Xã Chi Lăng Nam

Thanh Miện

5.000,00

5.000,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 102/QĐ-UBND ngày 15/3/2016 của UBND huyện Thanh Miện

5

Xây dựng trường mầm non Tân An

UBND xã An Phụ

An Phụ

Kinh Môn

5.400,00

5.400,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

6

Xây dựng trường mầm non trung tâm xã Duy Tân

UBND xã Duy Tân

Duy Tân

Kinh Môn

9.100,00

9.100,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 604/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND huyện Kinh Môn

7

Xây dựng trường mầm non xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

3.000,00

3.000,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

8

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

12.000,00

12.000,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

9

Xây dựng sân vận động trung tâm

UBND xã Gia Tân

Gia Tân

Gia Lộc

12.150,00

12.150,00

Hoàn thành tiêu chí nông thôn mới; xã đăng ký về đích năm 2016

10

Xây dựng Ban chỉ huy quân sự huyện Ninh Giang

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Vĩnh Hòa

Ninh Giang

15.000,00

15.000,00

Đã được Bộ quốc phòng cấp vốn đầu tư

11

Biển tuyên truyền và giới thiệu sản phẩm quả vải Thanh Hà

Sở văn hóa thể thao và Du lịch Hải Dương

Nam Đồng

Thành phố Hải Dương

480,00

480,00

Quyết định phê duyệt báo cáo KTKT số 330/QĐ-SKHĐT ngày 30/3/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

12

Xây dựng Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Miện

Ban chi huy quân sự huyện Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện

Thanh Miện

16.000,00

10.000,00

Đề nghị của UBND huyện Thanh Miện tại Tờ trình số 329/TTr-UBND ngày 06/4/2016

13

Xây dựng sân vận động xã Phạm Kha

UBND xã Phạm Kha

Phạm Kha

Thanh Miện

10.312,00

7.260,00

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 79/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 của UBND huyện Thanh Miện

14

Xây dựng Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Miện

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thị trấn Thanh Miện

Thanh Miện

3.400,00

3.400,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 189/QĐ-BTC ngày 27/01/2016 của Bộ Tài chính

15

Cải tạo, nâng cấp huyện lộ 191N

UBND huyện Tứ Kỳ

Hà Kỳ, Phượng Kỳ, Văn Tố

Tứ Kỳ

41.800,00

5.800,00

Đề nghị của UBND huyện Tứ Kỳ

16

Xây dựng Trạm y tế xã Hưng Đạo

UBND xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

Tứ Kỳ

1.500,00

1.500,00

Thông báo số 1169-TB/TU ngày 05/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc cấp vốn xây dựng NTM

17

Xây dựng sân vận động trung tâm xã

UBND xã Minh Đức

Minh Đức

Tứ Kỳ

11.000,00

11.000,00

Thông báo số 1169-TB/TU ngày 05/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc cấp vốn xây dựng NTM

18

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hưng Đạo 8000m2, Sân thể thao thôn Xuân Nẻo 2000m2

UBND xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

Tứ Kỳ

10.000,00

10.000,00

Thông báo số 1169-TB/TU ngày 05/8/2015 của BTV Tỉnh ủy về việc cấp vốn xây dựng NTM

19

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 389 (đoạn Km22+ 275-Km 23+350)

UBND huyện Kinh Môn

TT Kinh Môn, Hiệp Sơn

Kinh Môn

1.450,00

260,00

UBND tỉnh phê duyệt dự án tại Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 07/4/2015

20

Xây dựng trường mầm non thôn Tế Cầu, xã Hồng Đức

UBND xã Hồng Đức

Hồng Đức

Ninh Giang

7.600,00

7.600,00

Quy hoạch chi tiết số 684/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND huyện Ninh Giang

21

Trường mầm non xã An Đức

UBND xã An Đức

Xã An Đức

Ninh Giang

6.317,00

2.086,00

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 1420/QĐ-UBND ngày 01/10/2015

22

Bổ sung diện tích Đoạn tuyến từ đường 62m kéo dài đến nút giao đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng thuộc dự án đầu tư xây dựng đường 62m kéo dài từ khu đô thị mới phía Tây TP Hải Dương đi huyện Gia Lộc (đợt 1)

Sở Giao thông vận tải

Liên Hồng, Phương Hưng, Toàn Thắng và thị trấn Gia Lộc

Huyện Gia Lộc

173.600,00

91.900,00

Theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt tại VB số 16/CV-HĐND ngày 18/01/2016

23

Bổ sung diện tích Dự án đầu tư xây dựng nút giao lập thể tại điểm giao cắt giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5 và đường 390

Sở Giao thông vận tải

Ái Quốc, Hồng Lạc

TP Hải Dương; Thanh Hà

29.016,00

2.240,00

Theo hồ sơ dự án điều chỉnh đã được duyệt tại Quyết định số 1280/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

24

Bổ sung diện tích Dự án đầu tư xây dựng đường dẫn nối cầu Hàn với quốc lộ 37 (đoạn nối đường 5B với quốc lộ 37, Km4+485,68 – Km10+760,83, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

Sở Giao thông vận tải

Xã Hồng Phong, An Sơn, Nam Hồng, Nam Trung, Nam Chính và Quốc Tuấn

Huyện Nam Sách

141.000,00

71.711,00

Theo hồ sơ đề xuất dự án được phê duyệt tại Quyết định số 983/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 của UBND tỉnh

25

Bổ sung diện tích Bến xe khách huyện Ninh Giang

Sở Giao thông vận tải

Xã Đồng Tâm và xã Vĩnh Hòa

Huyện Ninh Giang

5.000,00

5.000,00

Theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại QĐ số 3306/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

26

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới huyện Ninh Giang

Sở Giao thông vận tải

Xã Đồng Tâm và xã Vĩnh Hòa

Huyện Ninh Giang

22.000,00

22.000,00

Theo Quy hoạch chi tiết được duyệt tại QĐ số 1804/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được duyệt tại Văn bản số 50/CV-HĐND ngày 23/3/2016

27

Đường 389B (Km00-km14) đoạn từ cầu An lưu 2 đến đường 389

UBND huyện Kinh Môn

Hiệp An, An Phụ, Thượng Quận, Hiệp Hòa và xã Phúc Thành

Kinh Môn

21.364,00

17.955,00

Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

28

Mở rộng khuôn viên Đền Bia

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Vũ và xã Cẩm Văn

Huyện Cẩm Giàng

12.416,00

11.406,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3054/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng

29

Xây dựng trường mầm non trung tâm xã Kỳ Sơn

UBND xã Kỳ Sơn

Xã Kỳ Sơn

Huyện Tứ Kỳ

5.300,00

5.300,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016

30

Mở rộng trường mầm non xã Cộng Hòa

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Huyện Nam Sách

7.500,00

7.500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

31

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Nam Hưng

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Huyện Nam Sách

9.400,00

500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

32

Mở rộng sân vận động trung tâm xã An Lâm

UBND xã An Lâm

Xã An Lâm

Huyện Nam Sách

1.000,00

1.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

33

Xây dựng sân vận động xã Hồng Phong

UBND xã Hồng Phong

Xã Hồng Phong

Huyện Nam Sách

9.000,00

9.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

34

Xây dựng sân vận động xã Quốc Tuấn

UBND xã Quốc Tuấn

Xã Quốc Tuấn

Huyện Nam Sách

12.000,00

12.000,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

35

Xây dựng sân vận động xã Phú Điền

UBND xã Phú Điền

Xã Phú Điền

Huyện Nam Sách

10.600,00

10.600,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

36

XD sân vận động Bịch Đông

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

3.300,00

2.600,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

37

XD sân vận động Bịch Tây

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

2.600,00

3.300,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

38

Mở rộng trường tiểu học

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

650,00

650,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

39

Mở rộng trường trung học

UBND xã Nam Chính

Nam Chính

Huyện Nam Sách

3.500,00

3.500,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

40

Nghĩa trang tập trung

UBND xã Thanh Quang

Xã Thanh Quang

Huyện Nam Sách

7.541,00

7.541,00

Xây dựng nông thôn mới xã về đích năm 2016
Quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt

41

Cải tạo, nâng cấp cầu Cậy và đường dẫn hai đầu cầu

Sở Giao thông vận tải

Xã Cẩm Đông, Long Xuyên

Cẩm Giàng, Bình Giang

9.000,00

8.000,00

Thông báo số 39/TB-VP ngày 08/3/2016 của UBND tỉnh

42

Xây dựng Nhà truyền thống, nhà thư viện xã Liên Mạc

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

600,00

600,00

Quyết định phê duyệt chủ trương số 4219/QĐ-UBND ngày 15/9/2015 của UBND huyện Thanh Hà

43

Xây dựng Ban chỉ huy quân sự huyện Thanh Hà

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Thị trấn Thanh Hà

Thanh Hà

15.000,00

15.000,00

Đã được Bộ quốc phòng cấp vốn đầu tư

44

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Liên Mạc

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

13.850,00

12.577,00

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 4376/QĐ-UBND ngày 05/10/2015

II

Chỉnh trang, xây dựng Khu dân cư; xây dựng khu đô thị

17

 

 

210.244,50

196.526,50

 

1

Dân cư thôn Đông Duệ (bổ sung)

UBND xã Đồng Lạc

Đồng Lạc

Nam Sách

1.000,00

1.000,00

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 2872/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

2

Xây dựng điểm Dân cư thôn mới thôn Đông Thôn

UBND xã Quốc Tuấn

Quốc Tuấn

Nam Sách

1.000,00

1.000,00

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 1200/QĐ-UBND ngày 05/5/2014

3

Xây dựng điểm Dân cư thôn Cẩm Lý

UBND xã An Lâm

An Lâm

Nam Sách

2.000,00

2.000,00

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2441/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

4

Xây dựng điểm dân cư thôn An Thổ, xã Nguyên Giáp

UBND xã Nguyên Giáp

Nguyên Giáp

Tứ Kỳ

18.700,00

18.700,00

QĐ 5407/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết các điểm dân cư phục vụ chuyển mục đích sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng

5

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Hưng Đạo

Hưng Đạo

Tứ Kỳ

3.250,00

3.250,00

QD 5412 ngày 24/11/2015 của UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư

6

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Minh Đức

Minh Đức

Tứ Kỳ

10.000,00

10.000,00

Quyết định số 5413 ngày 24/11/2015 của UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư

7

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Phượng Kỳ

Phượng Kỳ

Tứ Kỳ

3.000,00

3.000,00

Quyết định số 5414 ngày 24/11/2015 của UBND huyện Tứ Kỳ phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư

8

Xây dựng điểm dân cư

UBND xã Đại Đồng

Đại Đồng

Tứ Kỳ

700,00

700,00

Quyết định 5416/QĐ-UBND ngày 24/11/2015 phê duyệt quy hoạch chi tiết

9

Xây dựng điểm dân cư thôn Hạ Bì

UBND xã Yết Kiêu

Yết Kiêu

Gia Lộc

5.497,00

4.287,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 6218/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND huyện Gia Lộc

10

Xây dựng điểm dân cư mới số 1, 2 thôn Thanh Xá

UBND xã Liên Hồng

Liên Hồng

Gia Lộc

15.680,00

12.827,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 548/QĐ-UBND ngày 16/02/2016 của UBND huyện Gia Lộc

11

Xây dựng Khu dân cư mới các thôn xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Bình Giang

6.862,00

5.726,00

QĐ quy hoạch chi tiết số 911/QĐ-UBND ngày 21/3/2016 của UBND huyện Bình Giang

12

Mở rộng Xây dựng khu đô thị mới Tuệ Tĩnh

Công ty Cổ phần đầu tư Thành Đô

Bình Hàn

TP Hải Dương

5.961,00

820,00

Quyết định phê duyệt dđiều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2063/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh

13

Xây dựng điểm dân cư xã Tân Dân (bổ sung)

UBND xã Tân Dân

Tân Dân

Kinh Môn

1.500,00

1.500,00

Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng số 43/QĐ-UBND ngày 07/3/2014. Quy hoạch xây dựng chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND huyện Kinh Môn

14

Điểm dân cư mới thôn An Lý, xã Hưng Thái

UBND xã Hưng Thái

Hưng Thái

Ninh Giang

21.411,00

21.411,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 168/QĐ-UBND ngày 02/2/2016 của UBND huyện Ninh Giang

15

Điểm dân cư mới thôn 3, xã Tân Hương

UBND xã Tân Hương

Xã Tân Hương

Ninh Giang

8.543,50

8.543,50

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng số 61/QĐ-UBND ngày 12/01/2016

16

Điểm dân cư số 1 và số 2 xã Thạch Lỗi

UBND xã Thạch Lỗi

Xã Thạch Lỗi

Huyện Cẩm Giàng

5.540,00

2.162,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4477/QĐ-UBND và số 4478/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND huyện Cẩm Giàng

17

Xây dựng Khu dân cư

UBND huyện Thanh Miện

Đoàn Tùng

Thanh Miện

99.600,00

99.600,00

Văn bản số 344/UBND-VP ngày 29/2/2016 của UBND tỉnh về lập quy hoạch khu dân cư mới xã Đoàn Tùng. Chuẩn bị triển khai bồi thường giải phóng mặt bằng.

III

Dự án sản xuất kinh doanh

11

 

 

209.192,00

178.994,00

 

1

Mở rộng công ty TNHH Shints BVT

Công ty TNHH Shints BVT

Thạch Khôi

TP Hải Dương

14.400,00

12.840,00

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Thông báo số 45/TB-UBND ngày 15/3/2016

2

Xây dựng cơ sở chế biến kinh doanh than

Công ty cổ phần Cường Sơn

Long Xuyên

Kinh Môn

4.000,00

4.000,00

Dự án đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

3

Mở rộng Nhà máy SX bao bì

Công ty cổ phần Trung Kiên

Thị trấn Phú Thái

Kim Thành

27.200,00

27.200,00

Đã được BTV Huyện ủy Kim Thành ban hành Thông báo số 110-TB/HU ngày 27/01/2016; UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

4

Mở rộng Nhà máy SX bao bì

Công ty cổ phần Trung Kiên

Kim Xuyên,

Kim Thành

40.000,00

40.000,00

Đã được BTV Huyện ủy Kim Thành ban hành Thông báo số 110-TB/HU ngày 27/01/2016; UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư

5

Xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công hàng may mặc, xuất khẩu (bổ sung thêm)

Công ty TNHH MTV Quốc tế LV

Xã Kim Anh

Kim Thành

16.214,00

15.254,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 5339/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Kim Thành; Đang thực hiện GPMB

6

Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch vụ Thương Mại Linh Ngọc

Công ty Cổ phần TM Linh Ngọc

Kim Đính

Kim Thành

15.000,00

10.000,00

Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000561, ngày 08/6/2011 của UBND tỉnh Hải Dương; Thông báo số 173/TB-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh hình thức sử dụng đất và tiến độ thực hiện dự án

7

Xây dựng cơ sở may mặc xuất khẩu và kinh doanh dịch vụ tổng hợp của ông Nguyễn Văn Bổng tại xã Ngũ Phúc

ông Nguyễn Văn Bổng

Ngũ Phúc

Kim Thành

15.000,00

14.100,00

Thông báo số 148/TB/HU ngày 31/3/2016 của Thường trực Huyện ủy Kim Thành

8

Xây dựng cơ sở dịch vụ vận tải, kho bãi, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, kinh doanh và chế biến hàng nông sản

ông Nguyễn Văn Kịch

Tuấn Hưng

Kim Thành

10.000,00

7.700,00

Thông báo số 148/TB/HU ngày 29/3/2016 của Thường trực Huyện ủy Kim Thành

9

Xây dựng nhà máy đóng mới và sửa chữa phương tiện thủy

Công ty TNHH Hà Hải

Thanh Cường

Thanh Hà

34.478,00

15.000,00

Dự án đầu tư đã được Liên ngành thẩm định tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Dự án mở rộng cơ sở xản xuất kinh doanh hộ gia đình Phạm Văn Cường

hộ ông Phạm Đình Cường

Xã Đại Đồng

Huyện Tứ Kỳ

22.000,00

22.000,00

UBND huyện đã phê duyệt quy hoạch chi tiết

11

Nhà máy SX nhiên liệu gốm sứ

Công ty TNHH ceraglas

Thanh Hải

Thanh Hà

10.900,00

10.900,00

Dự án đang đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất

IV

Dự án cụm công nghiệp

4

 

 

223.600,00

219.600,00

 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện một phần quy hoạch cụm công nghiệp Văn An I (Xây dựng cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và KD tổng hợp An Thắng)

Công ty TNHH An Thắng

Văn An

Chí Linh

26.000,00

22.000,00

UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000463 ngày 25/11/2010.

2

Dự án nhà máy sản xuất rèm, ga giường, khăn trải bàn thuộc cụm công nghiệp Ngũ Hùng

C. ty TNHH Quảng Phong

Ngũ Hùng

Huyện Thanh Miện

99.500,00

99.500,00

UBND tỉnh đã quyết định thành lập cụm công nghiệp

3

Thực hiện một phần cụm công nghiệp Nguyên Giáp

Công ty cổ phần Hasky và công ty Super luck Inductrial

Nguyên Giáp

Huyện Tứ Kỳ

70.000,00

70.000,00

UBND tỉnh đã quyết định thành lập cụm công nghiệp

4

Chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện một phần cụm CN đường 20A, xã Vĩnh Hồng

Công ty Cổ phần sản xuất và xuất khẩu Vinawood

Vĩnh Hồng, Tân Hồng

Bình Giang

28.100,00

28.100,00

QĐ chủ trương đầu tư số 2027/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND tỉnh

V

Kinh tế trang trại

1

 

 

40.000,00

40.000,00

 

1

Khu chăn nuôi tập trung

Hộ ông
Lê Công Phong

Quốc Tuấn

Nam Sách

40.000,00

40.000,00

Có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư đã thuê đất với thời hạn đến 2043 để thực hiện dự án

 

TỔNG SỐ

 

 

 

1.397.082,50

1.098.136,50

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Biểu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG THỰC HIỆN NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố, thị xã

 

TOÀN TỈNH

87

 

 

1.870.699,0

 

I

Thành phố Hải Dương

 

 

 

150.519,00

 

1

Cơ sở sản xuất bao bì đóng gói bằng nhựa và tem nhãn mác bằng giấy

Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại SAM

Cụm CN Việt Hòa, phường Việt Hòa

TP Hải Dương

4.261,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 1507/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh

2

Khu tái định cư đường gom Q.lộ 5

UBND thành phố Hải Dương

P. Tứ Minh

TP Hải Dương

46.733,00

Văn bản số 2079/UBND-VP ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

3

Khu đô thị mới phía Đông mở rộng thành phố Hải Dương

Thực hiện đấu giá

Ngọc Châu, Hải Tân

TP Hải Dương

92.090,00

Thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

4

Điểm dân cư Gia Trong, thôn Chùa Thượng

UBND xã An Châu

Xã An Châu

TP Hải Dương

7.435,00

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết số 238/QĐ-UBNND ngày 27/01/2016 của UBND TP Hải Dương

II

Huyện Gia Lộc

 

 

 

128.419,00

 

1

Dự án sản xuất gia công gỗ xuất khẩu

Công ty TNHH Bolden

Cụm CN Gia Xuyên, xã Gia Xuyên

Gia Lộc

10.000,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 599/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh

2

Khu xử lý rác thải tập trung huyện Gia Lộc

UBND huyện Gia Lộc

Xã Lê Lợi

Gia Lộc

70.000,00

Văn bản 2071/UBND-VP ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh, Tờ trình 126/TTr-UBND ngày 6/7/2016 của UBND huyện

3

Sân vận động trung tâm xã Hoàng Diệu

UBND xã Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu

Gia Lộc

14.729,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Sân thể thao trung tâm xã Nhật Tân

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

Gia Lộc

9.104,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Bãi chôn lấp rác thôn Thị Đức

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

Gia Lộc

2.398,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Sân thể thao trung tâm xã Hồng Hưng

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

9.803,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Trạm y tế xã Hồng Hưng

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

3.845,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

8

Nhà Văn hóa thôn Ngà xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

1.048,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

9

Khu tái định cư, điểm dân cư mới và sân thể thao thôn Ngà xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

5.232,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

10

Sân thể thao thôn Tó, xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

2.260,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

III

Huyện Kinh Môn

 

 

 

174.798,00

 

1

Cơ sở chiết nạp khí ga công nghiệp và kinh doanh DVTM hộ kinh doanh Nguyễn Xuân Hừng

Hộ KD Nguyễn Xuân Hừng

Cụm CN Duy Tân, xã Duy Tân

Kinh Môn

1.860,00

Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND huyện Kinh Môn về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

2

Bổ sung diện tích thu hồi dự án Khu liên hợp thể thao huyện (giai đoạn 2)

UBND huyện Kinh Môn

Xã Hiệp sơn

Kinh Môn

13.337,00

Đã được lập trong KHSDĐ năm 2016 huyện Kinh Môn và được HĐND chấp thuận thu hồi đất (61.200m2) tại Nghị quyết số 114/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015; còn thiếu diện tích so với thu hồi để giải phóng mặt bằng.

3

Nhà văn hóa xã Hoành Sơn

UBND xã
 Hoành Sơn

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

3.333,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Mở rộng Trường tiểu học xã Phúc Thành

UBND xã
Phúc Thành

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

3.238,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Xây dựng trường mầm non Phúc Thành

UBND xã
Phúc Thành

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

7.400,00

Thực hiện MTQG nông thôn mới, xã về đích năm 2016; Quyết định chủ trương đầu tư số 1128/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND huyện Kinh Môn.

6

Mở rộng Trường Trung học cơ sở xã Phúc Thành

UBND xã
Phúc Thành

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

5.452,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Trường mầm non Tân An

UBND xã
An Phụ

Xã An Phụ

Kinh Môn

5.400,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1008/QĐ-UBNND ngày 29/6/2016 của UBND huyện Kinh Môn

8

Mở rộng Trường mầm non Huề Trì

UBND xã
An Phụ

Xã An Phụ

Kinh Môn

2.300,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

9

Xây dựng trường mầm non Phạm Mệnh

UBND xã
Phạm Mệnh

Xã Phạm Mệnh

Kinh Môn

4.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

10

Mở rộng Trường trung học cơ sở

UBND xã
Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

2.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

11

Mở rộng SVĐ xã Quang Trung

UBND xã
Quang Trung

Xã Quang Trung

Kinh Môn

5.400,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

12

Sân vận động 3 thôn xã Thái Sơn

UBND xã
Thái Sơn

Xã Thái Sơn

Kinh Môn

4.500,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

13

Mở rộng sân vận động thôn Ngô Đồng xã Lạc Long

UBND xã
Lạc Long

Xã Lạc Long

Kinh Môn

3.500,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

14

Bãi rác tập trung xã Tân Dân

UBND xã
Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

5.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

15

Bãi rác thôn Lê Xá

UBND xã
Lê Ninh

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

5.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

16

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới xã Hiệp An

UBND xã
Hiệp An

Xã Hiệp An

Kinh Môn

22.400,00

Thông báo số 100/TB-VP ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

17

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới xã Hiệp Sơn

UBND xã
Hiệp Sơn

Xã Hiệp Sơn

Kinh Môn

18.100,00

Thông báo số 100/TB-VP ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

18

Điểm dân cư xã Thái Thịnh

UBND xã
Thái Thịnh

Xã Thái Thịnh

Kinh Môn

24.774,50

Công trình thực hiện tiêu chí NTM, xã về đích năm 2016; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 127/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 và QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 10/5/2016.

19

Điểm dân cư xã Hiến Thành

UBND xã
Hiến Thành

Xã Hiến Thành

Kinh Môn

15.678,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

20

Điểm dân cư mới xã Hiệp An

UBND xã
Hiệp An

Xã Hiệp An

Kinh Môn

13.743,50

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

21

Xây dựng khu dân cư

UBND xã
Phạm Mệnh

Xã Phạm Mệnh

Kinh Môn

5.700,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

22

Nghĩa trang sau cải táng xã Tân Dân

UBND xã
Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

2.682,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

IV

Huyện Thanh Miện

 

 

 

458.194,00

 

1

Cụm công nghiệp Cao Thắng

Công ty May Youngone Hải Dương

Xã Cao Thắng

Thanh Miện

449.494,00

Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư đã được gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận.

2

Công trình Mở rộng Huyện ủy

Huyện ủy H. Thanh Miện

Thị trấn Thanh Miện

Thanh Miện

1.500,00

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND H. Thanh Miện về phân bổ vốn đầu tư XDCB.

3

Xây dựng điểm dân cư mới xã Thanh Giang

UBND xã Thanh Giang

Xã Thanh Giang

Thanh Miện

7.200,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

V

Huyện Nam Sách

 

 

 

10.800,00

 

1

Điểm dân cư mới phía đông tỉnh lộ 390, xã Hợp Tiến

UBND xã Hợp Tiến

Xã Hợp Tiến

Nam Sách

10.800,00

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016;

VI

Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

10.000,00

 

1

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Quảng nghiệp

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Tứ Kỳ

10.000,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

VII

Huyện Thanh Hà

 

 

 

364.558,00

 

1

Cải tạo, nâng cấp đường 390 (Km26+600 đến km30+300) huyện Thanh Hà

UBND huyện Thanh Hà

Thanh Xá, Thanh Thủy, TT Thanh Hà

Thanh Hà

4.900,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 2222/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND huyện Thanh Hà

2

Xây dựng Trường mầm non xóm 1, xã Thanh Hải

UBND xã Thanh Hải

Xã Thanh Hải

Thanh Hà

2.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

3

Xây dựng Trường Trung học cơ sở, xã Thanh Khê

UBND xã Thanh Khê

Xã Thanh Khê

Thanh Hà

7.100,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Hải

UBND xã Thanh Hải

Xã Thanh Hải

Thanh Hà

14.900,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Sân vận động trung tâm xã Thanh Khê

UBND xã Thanh Khê

Xã Thanh Khê

Thanh Hà

12.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Xây dựng sân vận động thị trấn Thanh Hà

UBND thị trấn Thanh Hà

TT. Thanh Hà

Thanh Hà

16.210,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hồng Lạc

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

13.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

8

Khu trung tâm văn hoá, thể thao xã Thanh Xuân

UBND xã Thanh Xuân

Thanh Xuân

Thanh Hà

14.610,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

9

Sân vận động trung tâm xã Thanh Lang

UBND xã Thanh Lang

Thanh Lang

Thanh Hà

14.310,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

10

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Cường

UBND xã Thanh Cường

Thanh Cường

Thanh Hà

16.200,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

11

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Vĩnh Lập

UBND xã Vĩnh Lập

Vĩnh Lập

Thanh Hà

13.720,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

12

Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Thanh An

UBND xã Thanh An

Thanh An

Thanh Hà

12.600,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

13

Xây dựng trung tân văn hóa - thể thao thôn Nhân Hiền, xã Hợp Đức

UBND xã Hợp Đức

Hợp Đức

Thanh Hà

2.600,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

14

Xây dựng trung tân văn hóa - thể thao xã Thanh An

UBND xã Thanh An

Thanh An

Thanh Hà

12.600,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

15

Xây dựng trung tân văn hóa - thể thao xã Thanh Xuân

UBND xã Thanh Xuân

Thanh Xuân

Thanh Hà

12.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

16

Mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Hởi

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

700,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

17

Xây dựng chợ Liên Mạc

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

3.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

18

Mở rộng bãi rác thải thôn Đại Điền

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

3.900,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

19

Xây dựng bãi rác thải tập trung xã Quyết Thắng

UBND xã Hồng Lạc

Quyết Thắng

Thanh Hà

7.200,00

Di chuyển bãi rác phục vụ GPMB xây dựng Trung tâm huấn luyện CSCĐ Bộ Công an.

20

Khu dân cư phía Bắc thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà

UBND huyện Thanh Hà

Cẩm Chế

Thanh Hà

75.000,00

Quyết định phê duyệt đề cương nhiệm vụ quy hoạch chi tiết số 5291/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà

21

Khu dân cư phía Đông thị trấn Thanh Hà (giai đoạn 2)

UBND thị trấn Thanh Hà

Thị trấn Thanh Hà

Thanh Hà

8.000,00

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế, kỹ thuật đầu tư xây dựng số 2364, 2365/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà

22

Khu dân cư khu 1 thị trấn Thanh Hà

UBND thị trấn Thanh Hà

Thị trấn Thanh Hà

Thanh Hà

25.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

23

Điểm dân cư khu đồng Ruyênh

UBND xã Quyết Thắng

Quyết Thắng

Thanh Hà

22.408,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

24

Điểm dân cư khu Mả Ra+ Đống Sằm

UBND xã Thanh Thủy

Thanh Thủy

Thanh Hà

20.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

25

Dân cư khu đồng Quan Khê

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

14.300,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

26

Dân cư khu cửa đình, rạng Xoan

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

8.200,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

27

Dân cư khu đồng Hương

UBND xã Thanh Khê

Thanh Khê

Thanh Hà

3.100,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

28

Dân cư khu đồng Sặt

UBND xã Thanh Khê

Thanh Khê

Thanh Hà

4.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

VIII

Huyện Kim Thành

 

 

 

208.600,00

 

1

Thực hiện một phần cụm công nghiệp Cộng Hòa

Công ty Sung Jin Nice Vina

Xã Cộng Hòa

Kim Thành

58.000,00

Đang lập dự án đầu tư

2

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

13.900,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

3

Xây dựng Trường tiểu học thị trấn Phú Thái

UBND thị trấn Phú Thái

Thị trấn Phú Thái

Kim Thành

12.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Xây dựng Sân vận động Trung tâm xã Kim Khê

UBND xã Kim Khê

Xã Kim Khê

Kim Thành

16.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Xây dựng Sân vận động Trung tâm xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

17.200,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Xây dựng các điểm dân cư mới tại xã Kim Tân

UBND xã Kim Tân

Xã Kim Tân

Kim Thành

4.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2017

7

Xây dựng các điểm dân cư mới tại xã Tuấn Hưng

UBND xã Tuấn Hưng

Xã Tuấn Hưng

Kim Thành

9.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2018

8

Xây dựng các điểm dân cư mới tại xã Đại Đức

UBND xã Đại Đức

Xã Đại Đức

Kim Thành

20.800,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2019

9

Xây dựng các điểm dân cư mới tại xã Tam Kỳ

UBND xã Tam Kỳ

Xã Tam Kỳ

Kim Thành

2.600,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2020

10

Xây dựng khu dân cư mới đường trục Cao Ngô

UBND xã Liên Hòa

Xã Liên Hòa

Kim Thành

15.800,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2021

11

Xây dựng khu dân cư Đồng Thầy

UBND xã Cổ Dũng

Xã Cổ Dũng

Kim Thành

23.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2022

12

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

15.300,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2023

IX

Huyện Cẩm Giàng

 

 

 

364.811,00

 

1

Dự án Khu dân cư dịch vụ xã Lương Điền

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

93.177,00

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Quyết định quy hoạch chi tiết số 1590/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng.

2

Điểm dân cư số 3 thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

11.130,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

3

Điểm dân cư trung tâm xã Cẩm Hoàng

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

10.523,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

4

Chợ thủ công mỹ nghệ Đông Giao

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

117.324,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4042/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh; UBND tỉnh đồng ý công bố lựa chọn chủ đầu tư tại Văn bản số 2206/UBND-VP ngày 31/8/2016.

5

Quy hoạch khu dân cư, dịch vụ, làng nghề rượu Phú Lộc

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Vũ

Cẩm Giàng

123.968,00

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2943/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND huyện Cẩm Giàng; UBND tỉnh đồng ý công bố lựa chọn chủ đầu tư tại Văn bản số 2206/UBND-VP ngày 31/8/2016.

6

Điểm dân cư mới xã Cẩm Đông

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

8.689,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

 

Tổng số

 

 

 

1.870.699,00

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Biểu số 04

DANH MỤC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT BỔ SUNG NĂM 2016

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên dự án, công trình

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích (m2)

Ghi chú

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố, thị xã

Tổng diện tích

Trong đó: đất trồng lúa

 

TOÀN TỈNH

74

 

 

1.233.295,00

1.047.084,00

 

I

Thành phố Hải Dương

 

 

 

58.429,00

46.812,00

 

1

Cơ sở sản xuất bao bì đóng gói bằng nhựa và tem nhãn mác bằng giấy

Công ty TNHH MTV sản xuất và thương mại SAM

Cụm CN Việt Hòa, phường Việt Hòa

Thành phố Hải Dương

4.261,00

4.261,00

Quyết định chủ trương đầu tư 1507/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND tỉnh

2

Khu tái định cư đường gom Q.lộ 5

UBND TP Hải Dương

P. Tứ Minh

Thành phố Hải Dương

46.733,00

35.724,00

Văn bản số 2079/UBND-VP ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh

3

Điểm dân cư Gia Trong, thôn Chùa Thượng

UBND xã

Xã An Châu

Thành phố Hải Dương

7.435,00

6.827,00

Công trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết số 238/QĐ-UBNND ngày 27/01/2016 của UBND thành phố Hải Dương

II

Huyện Gia Lộc

 

 

 

190.386,00

171.767,00

 

1

Dự án sản xuất gia công gỗ xuất khẩu

Công ty TNHH Bolden

Cụm CN xã Gia Xuyên

Gia Lộc

10.000,00

10.000,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 599/QĐ-UBND ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh

2

Khu xử lý rác thải tập trung huyện Gia Lộc

UBND huyện Gia Lộc

Xã Lê Lợi

Gia Lộc

70.000,00

68.000,00

Văn bản 2071/UBND-VP ngày 19/8/2016 của UBND tỉnh, Tờ trình 126/TTr-UBND ngày 6/7/2016 của UBND huyện Gia Lộc

3

Sân thể thao thôn Tó, xã Phương Hưng, huyện Gia Lộc

UBND xã Phương Hưng

Phương Hưng

Gia Lộc

2.260,00

2.260,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Sân vận động trung tâm xã Hoàng Diệu

UBND xã Hoàng Diệu

Xã Hoàng Diệu

Gia Lộc

14.729,00

10.609,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Sân thể thao trung tâm xã Nhật Tân

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

Gia Lộc

9.104,00

7.984,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Bãi chôn lấp rác thôn Thị Đức

UBND xã Nhật Tân

Xã Nhật Tân

Gia Lộc

2.398,00

2.355,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Sân thể thao trung tâm xã Hồng Hưng

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

9.803,00

8.927,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

8

Trạm y tế xã Hồng Hưng

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

3.845,00

2.020,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

9

Khu tái định cư, điểm dân cư mới và sân thể thao thôn Ngà, xã Phương Hưng

UBND xã Phương Hưng

Xã Phương Hưng

Gia Lộc

5.232,00

2.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

10

Nhà máy sản xuất gạch Tuynel Lê Lợi

Công ty CP TM đầu tư và XD Đồng Tâm

Xã Lê Lợi

Gia Lộc

63.015,00

57.112,00

Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000439, chứng nhận lần đầu ngày 10/9/2010 của UBND tỉnh; Thông báo số 177/TB-UBND ngày 30/12/2015 điều chỉnh tiến độ DA của CT CP TMĐT&XD Đồng Tâm.

III

Huyện Kinh Môn

 

 

 

173.893,00

161.925,00

 

1

Cơ sở chiết nạp khí ga công nghiệp và kinh doanh DVTM

Hộ KD Nguyễn Xuân Hừng

Cụm công nghiệp Duy Tân, xã Duy Tân

Kinh Môn

1.860,00

1.860,00

Quyết định chủ trương đầu tư 50/QĐ-UBND ngày 16/3/2016 của UBND huyện Kinh Môn.

2

Xây dựng Chợ và dịch vụ thương mại hộ kinh doanh Tạ Văn Lăng

Hộ kinh doanh Tạ Văn Lăng

Xã Thăng Long

Kinh Môn

4.617,00

4.617,00

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Kinh Môn về việc chấp thuận phương án sản xuất, kinh doanh

3

Cơ sở sản xuất kinh doanh hộ kinh doanh Lãnh Duy Bình

Hộ KD Lãnh Duy Bình

TT. Minh Tân

Kinh Môn

1.000,00

1.000,00

Quyết định chủ trương đầu tư 341/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Kinh Môn.

4

Nhà hàng, nhà nghỉ, dịch vụ sửa chữa ô tô Năm Thu và bến xe Doanh nghiệp TN Năm Thu

Dnghiệp tư nhân Năm Thu

Xã Thất Hùng

Kinh Môn

6.815,00

6.815,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 2315/QĐ-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh

5

Nhà văn hóa xã Hoành Sơn

UBND xã

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

3.333,00

1.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Mở rộng Trường tiểu học xã Phúc Thành

UBND xã

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

3.238,00

3.238,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Xây dựng trường mầm non Phúc Thành

UBND xã

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

7.400,00

7.400,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016; Quyết định chủ trương đầu tư số 1128/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND huyện

8

Mở rộng Trường Trung học cơ sở xã Phúc Thành

UBND xã

Xã Phúc Thành

Kinh Môn

5.452,00

5.452,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016;

9

Trường mầm non Tân An

UBND xã

xã An Phụ

Kinh Môn

5.400,00

5.400,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016; Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1008/QĐ-UBND ngày 29/6/2016 của UBND huyện Kinh Môn

10

Mở rộng Trường mầm non Huề Trì

UBND xã

Xã An Phụ

Kinh Môn

2.300,00

2.300,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

11

Trường mầm non Phạm Mệnh

UBND xã

Xã Phạm Mệnh

Kinh Môn

4.000,00

4.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

12

Mở rộng Trường trung học cơ sở

UBND xã

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

2.000,00

2.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

13

Mở rộng SVĐ xã Quang Trung

UBND xã

Xã Quang Trung

Kinh Môn

5.400,00

5.400,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

14

Sân thể thao 3 thôn xã Thái Sơn

UBND xã

Xã Thái Sơn

Kinh Môn

4.500,00

4.500,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

15

Mở rộng sân vận động thôn Ngô Đồng xã Lạc Long

UBND xã

Xã Lạc Long

Kinh Môn

3.500,00

3.500,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

16

Bãi rác tập trung xã Tân Dân

UBND xã

Xã Tân Dân

Kinh Môn

5.000,00

5.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

17

Bãi rác thôn Lê Xá

UBND xã

Xã Lê Ninh

Kinh Môn

5.000,00

5.000,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

18

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới xã Hiệp An

UBND xã

Xã Hiệp An

Kinh Môn

22.400,00

22.400,00

Thông báo số 100/TB-VP ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

19

Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Điểm dân cư mới xã Hiệp Sơn

UBND xã

Xã Hiệp Sơn

Kinh Môn

18.100,00

18.100,00

Thông báo số 100/TB-VP ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh

20

Điểm dân cư xã Thái Thịnh

UBND xã

Xã Thái Thịnh

Kinh Môn

24.774,50

24.755,00

Công trình thực hiện tiêu chí nông thôn mới, xã về đích năm 2016; Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 127/QĐ-UBND ngày 05/5/2016 và QĐ số 130/QĐ-UBND ngày 10/5/2016.

21

Điểm dân cư xã Hiến Thành

UBND xã

Xã Hiến Thành

Kinh Môn

15.678,00

15.678,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

22

Điểm dân cư mới xã Hiệp An

UBND xã

Xã Hiệp An

Kinh Môn

13.743,50

4.128,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

23

Xây dựng khu dân cư

UBND xã

Xã Phạm Mệnh

Kinh Môn

5.700,00

5.700,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

24

Nghĩa trang sau cải táng của xã

UBND xã

Xã Tân Dân

Kinh Môn

2.682,00

2.682,00

Công trình thực hiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

IV

Huyện Thanh Miện

 

 

 

8.700,00

8.700,00

 

1

Công trình Mở rộng Huyện ủy

Huyện ủy H. Thanh Miện

TT. Thanh Miện

Thanh Miện

1.500,00

1.500,00

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND ngày 23/6/2016 của HĐND huyện Thanh Miện về phân bổ vốn đầu tư XDCB.

2

Xây dựng điểm dân cư mới xã Thanh Giang

UBND xã

Xã Thanh Giang

Thanh Miện

7.200,00

7.200,00

Chương trình thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

V

Huyện Bình Giang

 

 

 

4.688,00

4.688,00

 

1

Cửa hàng xăng dầu xã Vĩnh Tuy

Công ty TNHH dịch vụ và thương mại An Phát

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

4.688,00

4.688,00

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương lập dự án tại Văn bản số 2207/UBND-VP ngày 23/9/2015

VI

Thị xã Chí Linh

 

 

 

21.944,00

21.944,00

 

1

Dự án Xử lý, tái chế tro bay

Công ty TNHH Vina Flyand Cement

Phường Phả Lại

Thị xã Chí Linh

21.944,00

21.944,00

Quyết định chủ trương đầu tư số 1227/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

VII

Huyện Nam Sách

 

 

 

3.715,00

3.715,00

 

1

Đất sản xuất kinh doanh hộ cá thể Nguyễn Đình Phớt

Hộ cá thể Nguyễn Đình Phớt

Xã Nam Trung

Nam Sách

3.715,00

3.715,00

Chấp thuận đầu tư dự án tại Văn bản số 104/TB-UBND ngày 29/8/2016 của UBND huyện Nam Sách

VIII

Huyện Tứ Kỳ

 

 

 

10.000,00

10.000,00

 

1

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Quảng nghiệp

UBND xã Quảng Nghiệp

Xã Quảng Nghiệp

Tứ Kỳ

10.000,00

10.000,00

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

IX

Huyện Thanh Hà

 

 

 

161.318,00

153.118,00

 

1

Xây dựng Trường mầm non xóm 1, xã Thanh Hải

UBND xã Thanh Hải

Xã Thanh Hải

Thanh Hà

2.500,00

2.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

2

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Hải

UBND xã Thanh Hải

Thanh Hải

Thanh Hà

14.900,00

14.900,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

3

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hồng Lạc

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

13.000,00

13.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Sân vận động trung tâm xã Thanh Lang

UBND xã Thanh Lang

Thanh Lang

Thanh Hà

14.310,00

14.310,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Xây dựng sân vận động trung tâm xã Thanh Cường

UBND xã Thanh Cường

Thanh Cường

Thanh Hà

16.200,00

10.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã Thanh An

UBND xã Thanh An

Thanh An

Thanh Hà

12.600,00

12.600,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Mở rộng nhà văn hóa thôn Đồng Hởi

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

700,00

700,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

8

Xây dựng chợ Liên Mạc

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

3.000,00

3.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

9

Mở rộng bãi rác thải thôn Đại Điền

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

3.900,00

3.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

10

Xây dựng bãi rác thải tập trung xã Quyết Thắng

UBND xã Hồng Lạc

Quyết Thắng

Thanh Hà

7.200,00

7.200,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

11

Khu dân cư khu 1 thị trấn Thanh Hà

UBND thị trấn Thanh Hà

TT Thanh Hà

Thanh Hà

25.000,00

25.000,00

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2771/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND huyện Thanh Hà

12

Điểm dân cư khu đồng Ruyênh

UBND xã Quyết Thắng

Quyết Thắng

Thanh Hà

22.408,00

22.408,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

13

Dân cư khu đồng Quan Khê

UBND xã Hồng Lạc

Hồng Lạc

Thanh Hà

14.300,00

14.300,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

14

Dân cư khu cửa đình, rạng Xoan

UBND xã Liên Mạc

Liên Mạc

Thanh Hà

8.200,00

8.200,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

15

Dân cư khu đồng Hương

UBND xã Thanh Khê

Thanh Khê

Thanh Hà

3.100,00

2.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

X

Huyện Kim Thành

 

 

 

244.100,00

200.400,00

 

1

Thực hiện một phần cụm công nghiệp Cộng Hòa

Công ty Sung Jin Nice Vina

Xã Cộng Hòa

Kim Thành

58.000,00

51.500,00

Đang lập dự án đầu tư

2

Xây dựng Nhà máy sản xuất, gia công các sản phẩm giầy dép

Công ty TNHH Viet Tory

Xã Bình Dân

Kim Thành

42.100,00

38.300,00

Thông báo số 244-TB/TU ngày 20/7/2016 của huyện ủy Kim thành; Các ngành đã họp thẩm định ngày 19/8/2016.

3

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

13.900,00

8.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

4

Xây dựng Trường tiểu học thị trấn Phú Thái

UBND thị trấn Phú Thái

TT Phú Thái

Kim Thành

12.500,00

10.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

5

Xây dựng Sân vận động Trung tâm xã Kim Khê

UBND xã Kim Khê

Xã Kim Khê

Kim Thành

16.000,00

13.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

6

Xây dựng Sân vận động Trung tâm xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

17.200,00

15.800,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

7

Xây dựng các điểm dân cư mới tại xã Tuấn Hưng

UBND xã Tuấn Hưng

Xã Tuấn Hưng

Kim Thành

9.500,00

7.200,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

8

Xây dựng các điểm dân cư mới tại xã Đại Đức

UBND xã Đại Đức

Xã Đại Đức

Kim Thành

20.800,00

15.500,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

9

Xây dựng khu dân cư mới đường trục Cao Ngô

UBND xã Liên Hòa

Xã Liên Hòa

Kim Thành

15.800,00

8.900,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

10

Xây dựng khu dân cư Đồng Thầy

UBND xã Cổ Dũng

Xã Cổ Dũng

Kim Thành

23.000,00

20.700,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

11

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Kim Đính

UBND xã Kim Đính

Xã Kim Đính

Kim Thành

15.300,00

11.000,00

Công trình tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016

XI

Huyện Cẩm Giàng

 

 

 

356.122,00

264.015,00

 

1

Dự án Khu dân cư dịch vụ xã Lương Điền

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

93.177,00

80.741,00

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Quyết định quy hoạch chi tiết số 1590/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng.

2

Chợ thủ công mỹ nghệ Đông Giao

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

117.324,00

92.781,00

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4042/QĐ-UBND ngày 06/11/2008 của UBND tỉnh; UBND tỉnh đồng ý công bố lựa chọn chủ đầu tư tại Văn bản số 2206/UBND-VP ngày 31/8/2016.

3

Quy hoạch khu dân cư, dịch vụ, làng nghề rượu Phú Lộc

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cẩm Vũ

Cẩm Giàng

123.968,00

83.484,00

Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết số 2943/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND huyện Cẩm Giàng;UBND tỉnh đồng ý công bố lựa chọn chủ đầu tư tại Văn bản số 2206/UBND-VP ngày 31/8/2016.

4

Điểm dân cư số 3 thôn Ngọc Lâu, xã Cẩm Hoàng

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

11.130,00

508,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

5

Điểm dân cư trung tâm xã Cẩm Hoàng

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

10.523,00

6.501,00

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, xã về đích năm 2016.

 

Tổng: 74

 

 

 

1.233.295,00

1.047.084,00

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 05/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND

446

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364358