• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bãi bỏ văn bản pháp luật


 

Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND về bãi bỏ Nghị quyết 66/2003/NQ-HĐND do tỉnh Cà Mau ban hành

Tải về Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2019/NQ-HĐND

Cà Mau, ngày 04 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

BÃI BỎ NGHỊ QUYẾT DO HỘI ĐỒNG DÂN NHÂN TỈNH CÀ MAU BAN HÀNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình s112/TTr-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Nghị quyết bãi bỏ nghị quyết do Hội đồng dân nhân tỉnh Cà Mau ban hành; Báo cáo thm tra số 102/BC-HĐND ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 66/2003/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau về việc chấp thuận chủ trương xây dựng mặt bằng lộ nối dài từ Năm Căn đến Mũi Cà Mau.

Lý do: Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi được Bộ Giao thông vận tải đầu tư, xây dựng đến nay đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau Khóa IX, Kỳ họp thứ Mười (bất thường) thông qua ngày 04 tháng 10 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 15 tháng 10 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực T
nh ủy;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
- BTT. Ủy ban MTTQ Việt Nam t
nh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- C
ác sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Hiện

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau   Người ký: Trần Văn Hiện
Ngày ban hành: 04/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

357

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
425777