• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2016 thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III

Tải về Nghị quyết 16/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Tiền Giang, ngày 05 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ GÒ CÔNG TỈNH TIỀN GIANG LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 7 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2050;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 - 2020;

Xét Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang là đô thị loại III; Báo cáo thẩm tra số 17/BC-HĐND ngày 28 tháng 7 năm 2016 của Ban Pháp chế; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang đạt tiêu chuẩn đô thị loại III kèm theo Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh lập các thủ tục trình Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định và quyết định công nhận thị xã Gò Công là đô thị loại III; chỉ đạo Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công đề ra giải pháp khắc phục các chỉ tiêu chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang Khóa IX, Kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 05 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Danh

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang   Người ký: Nguyễn Văn Danh
Ngày ban hành: 05/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/NQ-HĐND

161

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330344