• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới đơn vị cấp xã thuộc huyện Cư Jút, Đắk G’long, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh đắk nông

Tải về Nghị quyết 16/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH VÀ THÀNH LẬP MỚI MỘT SỐ ĐƠN VỊ CẤP XÃ THUỘC CÁC HUYỆN CƯ JÚT, ĐẮK G’LONG, ĐẮK MIL VÀ KRÔNG NÔ TỈNH ĐẮK NÔNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHOÁ II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 64B/HĐBT ngày 12/9/1981 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc điều chỉnh địa giới hành chính đối với những đơn vị có địa giới hành chính chưa hợp lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2226/TTr-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính một số xã thuộc các huyện Cư Jút, Đắk G’Long, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh Đắk Nông để thành lập mới một số đơn vị hành chính cấp xã; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-BPC ngày 11/7/2013 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và thành lập mới một số đơn vị cấp xã thuộc các huyện Cư Jút, Đắk G’Long, Đắk Mil và Krông Nô tỉnh Đắk Nông, với những nội dung chính sau:

1. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk Wil và xã Ea Pô để thành lập mới xã Ea Mao, huyện Cư Jút:

Điều chỉnh 19.630 ha diện tích tự nhiên và 1.816 nhân khẩu của xã Đắk Wil kết hợp với điều chỉnh 4.483 ha diện tích tự nhiên và 826 nhân khẩu của xã Ea Pô để thành lập mới xã Ea Mao.

- Xã Ea Mao có 24.113,00 ha diện tích tự nhiên và 2.642 nhân khẩu.

- Xã Ea Pô còn lại 5.448,42 ha diện tích tự nhiên và 10.664 nhân khẩu.

- Xã Đắk Wil còn lại 22.452,56 ha diện tích tự nhiên và 7.848 nhân khẩu.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’Măng và xã Đắk Som để thành lập mới xã Đắk Bình, huyện Đắk G’Long:

Điều chỉnh 6.579,00 ha diện tích tự nhiên và 1.433 nhân khẩu của xã Đắk R’Măng kết hợp với điều chỉnh 4.697,00 ha diện tích tự nhiên và 2.938 nhân khẩu của xã Đắk Som để thành lập mới xã Đắk Bình.

- Xã Đắk Bình có 11.276,00 ha diện tích tự nhiên và 4.371 nhân khẩu.

- Xã Đắk R’Măng còn lại 16.033,96 ha diện tích tự nhiên và 4.360 nhân khẩu.

- Xã Đắk Som còn lại 25.998,34 ha diện tích tự nhiên và 3.095 nhân khẩu.

3. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Đắk R’la để thành lập mới xã Đắk Gang, huyện Đắk Mil:

Điều chỉnh 6.634,00 ha diện tích tự nhiên và 2.759 nhân khẩu của xã Đắk R’la để thành lập mới xã Đắk Gang.

- Xã Đắk Gang có 6.634,00 ha diện tích tự nhiên và 2.759 nhân khẩu.

- Xã Đắk R’la còn lại 2.645,76 ha diện tích tự nhiên và 8.109 nhân khẩu.

4. Điều chỉnh địa giới hành chính xã Quảng Phú để thành lập mới xã Đắk N’Ting, huyện Krông Nô:

Điều chỉnh 9.204,79 ha diện tích tự nhiên và 2.649 nhân khẩu của xã Quảng Phú để thành lập mới xã Đắk N’Ting.

- Xã Đắk N’Ting có 9.204,79 ha diện tích tự nhiên và 2.649 nhân khẩu,

- Xã Quảng Phú còn lại 2.865,00 ha diện tích tự nhiên và 3.371 nhân khẩu.

5. Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm, xã Tân Thành và xã Nam Xuân, huyện Krông Nô:

Điều chỉnh 343,90 ha diện tích tự nhiên, 232 nhân khẩu của thị trấn Đắk Mâm cho xã Tân Thành quản lý và điều chỉnh 451,00 ha diện tích tự nhiên, 340 nhân khẩu của thị trấn Đắk Mâm cho xã Nam Xuân quản lý; điều chỉnh 230,37 ha diện tích tự nhiên, 39 nhân khẩu của xã Tân Thành cho xã Nam Xuân quản lý.

- Thị trấn Đắk Mâm còn lại 1.741,99 ha diện tích tự nhiên và 5.453 nhân khẩu.

- Xã Tân Thành có 8.915,65 ha diện tích tự nhiên và 3.356 nhân khẩu.

- Xã Nam Xuân có 3.673,32 ha diện tích tự nhiên và 7.175 nhân khẩu.

Điều 2. Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ xem xét quyết định và báo cáo HĐND tỉnh về kết quả thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/NQ-HĐND

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207504