• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2013 về kế hoạch biên chế năm 2014 đối với biên chế hành chính, sự nghiệp, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Nghị quyết 16/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2014 ĐỐI VỚI BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP, CHỈ TIÊU HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH 68/2000/NĐ-CP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII – KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập:

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Sau khi xem xét Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xây dựng kế hoạch biên chế năm 2014 đối với biên chế hành chính, sự nghiệp, chỉ tiêu Hợp đồng theo Nghị định số  68/2000/NĐ-CP ; báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về kế hoạch biên chế năm 2014 đối với biên chế hành chính, sự nghiệp, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP , cụ thể như sau:

Kế hoạch biên chế năm 2014 của toàn tỉnh là 25.525 biên chế, tăng 1.121 biên chế so với năm 2013, bao gồm:

1. Biên chế công chức hành chính là: 2.687 biên chế, tăng 20 biên chế.

2. Biên chế sự nghiệp là: 22.335 biên chế, tăng 1.033 biên chế.

Trong đó:

a) Sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo là: 16.387 biên chế, tăng 598 biên chế;

b) Sự nghiệp Y tế là: 3.721 biên chế, tăng 325 biên chế;

c) Sự nghiệp Văn hoá, Thông tin, Thể dục thể thao và Đài Phát thanh truyền hình là: 764 biên chế, tăng 21 biên chế;

d) Sự nghiệp Khoa học là: 389 biên chế, tăng 08 biên chế.

đ) Sự nghiệp khác là: 1.074 biên chế, tăng 81 biên chế;

3. Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là: 503 chỉ tiêu, tăng 68 chỉ tiêu.

Điều 2. Giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

2. Việc giao biên chế hành chính, sự nghiệp, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ; điều chỉnh biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp và bố trí, sử dụng biên chế dự phòng năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi tổ chức thực hiện.

3. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế; điều chỉnh các loại hình biên chế cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ; thu hồi biên chế dôi dư của các đơn vị để bố trí vào biên chế dự phòng của tỉnh.

Điều 3. Giao cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII, Kỳ họp thứ 8 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 16/NQ-HĐND

162

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
204905