• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Nghị quyết 161/NQ-HĐND năm 2017 phê duyệt tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, số người làm việc trong hội có tính chất đặc thù và số lượng lao động Hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2018

Tải về Nghị quyết 161/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 07 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP, CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định hội có tính chất đặc thù;

Thực hiện Công văn số 5756/BNV-TCBC ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nội vụ về việc thẩm định số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2018 của tỉnh Đồng Tháp;

Xét Tờ trình số 146/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về việc phê duyệt biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, biên chế hội và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị và địa phương của tỉnh Đồng Tháp năm 2018; Báo cáo thẩm tra số 280/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, số người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù và số lượng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của tỉnh Đồng Tháp năm 2018, như sau:

1. Phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập là 30.675 người (Phụ lục 1 kèm theo).

2. Phê duyệt tổng số người làm việc trong các hội có tính chất đặc thù là 179 người (Phụ lục 2 kèm theo).

3. Phê duyệt tổng số hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 506 người (Phụ lục 3 kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân Tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này và Quyết định điều chuyển (tăng, giảm) số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù, hợp đồng lao động giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổng số đã được quy định tại Điều 1 và báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VPQH, VPCP (I, II);
- Bộ Nội vụ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Phòng TH.

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

PHỤ LỤC 2

PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC TRONG CÁC HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 161
/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Đồng Tháp)

Số TT

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG

SỐ NGƯỜI LÀM VIỆC GIAO NĂM 2018

Ghi chú

I

CẤP TỈNH

96

 

1

Hội Chữ Thập đỏ

20

 

2

Hội Đông y

7

 

3

Liên minh Hợp tác xã

17

 

4

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (Hội Văn học nghệ thuật)

19

 

5

Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị

15

 

6

Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật

13

 

7

Hội người mù

5

 

II

CP HUYỆN

83

 

1

Huyện Tân Hồng

6

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

2

Huyện Hồng Ngự

6

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

3

Huyện Tam Nông

7

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

4

Huyện Thanh Bình

7

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

5

Huyện Tháp Mười

6

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

6

Huyện Cao Lãnh

6

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

7

Huyện Lấp Vò

6

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

8

Huyện Lai Vung

7

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

9

Huyện Châu Thành

7

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

10

Thành phố Sa Đéc

7

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

11

Thành phố Cao Lãnh

9

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

12

Thị xã Hồng Ngự

9

 

 

Hội Chữ thập đỏ

 

 

 

Hội Đông y

 

 

 

Hội Người mù

 

 

 

Tổng cộng:

179

 

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 161/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 07/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 161/NQ-HĐND

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
381406