• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

Văn bản pháp luật về Quy định về giá đất

 

Nghị quyết 161/NQ-HĐND về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015-2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố tỉnh Lâm Đồng

Tải về Nghị quyết 161/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KÉO DÀI THỜI GIAN ÁP DỤNG BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN 2015 - 2019 VÀ BẢNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Xét Tờ trình số 7773/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của y ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Nghị quyết về kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất kéo dài thời gian áp dụng Bảng giá đất giai đoạn 2015 - 2019 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn các huyện, thành phố cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao y ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định quy định khung giá đất áp dụng cho chu kỳ 5 năm 2020 - 2024 theo quy định tại Điều 113 Luật đất đai, y ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xây dựng Bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 và Bảng hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn các huyện, thành phố trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua theo quy định của pháp luật.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Các bộ: TN và MT, TC;
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lâm Đồng;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTĐT HĐND tnh;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 161/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 07/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 161/NQ-HĐND

316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431087