• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh


Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Tải về Nghị quyết 162/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/2019/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các Bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 115/BC-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

2. Đối tượng áp dụng

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Giá dịch vụ khám, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, quy định cụ thể như sau:

- Mức giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

- Mức giá dịch vụ ngày giường điều trị (chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

- Mức giá dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (chi tiết theo Phụ lục III đính kèm).

- Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương quy định tại Phụ lục IV đính kèm.

Các Trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố thực hiện hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng thì áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.

4. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND; UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

PHỤ LỤC I

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Kèm theo Nghị quyết số 162/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: đồng

TT

Cơ sở y tế

Mức giá

1

2

3

1

Bệnh viện hạng đặc biệt

37.000

2

Bệnh viện hạng I

37.000

3

Bệnh viện hạng II

33.000

4

Bệnh viện hạng III

29.000

5

Bệnh viện hạng IV

26.000

6

Trạm y tế xã

26.000

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200.000

8

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X- quang)

120.000

9

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

120.000

10

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

350.000

 

PHỤ LỤC II

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 162/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: đồng

STT

Các loại dịch vụ

Bệnh viện hạng đặc biệt

Bệnh viện hạng I

Bệnh viện hạng II

Bệnh viện hạng III

Bệnh viện hạng IV

A

B

1

2

3

4

5

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

677.100

632.200

568.900

 

 

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

362.800

335.900

279.100

245.700

226.000

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

 

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

215.300

199.100

178.000

149.800

140.000

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

192.300

178.000

152.000

133.800

122.000

3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

159.400

146.800

125.000

112.900

106.000

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

 

 

 

 

 

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

306.100

286.400

246.000

 

 

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

268.200

250.200

204.400

180.800

170.000

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

230.300

214.100

188.500

159.800

145.000

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

197.300

183.000

152.500

133.800

127.000

5

Ngày giường tại phòng khám đa khoa khu vực

106.000

106.000

106.000

106.000

106.000

6

Ngày giường trạm y tế xã

53.000

53.000

53.000

53.000

53.000

7

Ngày giưng bệnh ban ngày

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

 

PHỤ LỤC III

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Kèm theo Nghị quyết số 162/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: đồng

STT

STT TT 37

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Mức giá

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

A

A

 

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

I

 

Siêu âm

 

 

1

1

04C1.1.3

Siêu âm

42.100

 

2

2

03C4.1.3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

70.600

 

3

3

 

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

176.000

 

4

4

03C4.1.1

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

211.000

 

5

5

03C4.1.6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

246.000

 

6

6

03C4.1.5

Siêu âm tim gắng sức

576.000

 

7

7

04C1.1.4

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

446.000

Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

8

8

04C1.1.5

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

794.000

 

9

9

04C1.1.6

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.970.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

II

II

 

Chụp X-quang thường

 

 

10

10

 

Chụp X-quang phim 24x30 cm (1 tư thế)

47.000

Áp dụng cho 01 vị trí

11

11

 

Chụp X-quang phim 24x30 cm (2 tư thế)

53.000

Áp dụng cho 01 vị trí

12

12

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

53.000

Áp dụng cho 01 vị trí

13

13

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

66.000

Áp dụng cho 01 vị trí

14

 

 

Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

12.000

 

15

14

03C4.2.2.1

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

61.000

 

16

15

03C4.2.1.7

Chụp Angiography mắt

211.000

 

17

16

04C1.2.5.33

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

98.000

 

18

17

04C1.2.5.34

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

113.000

 

19

18

04C1.2.5.35

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

153.000

 

20

19

03C4.2.5.10

Chụp mật qua Kehr

225.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

21

20

04C1.2.5.30

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UTV)

524.000

 

22

21

04C1.2.5.31

Chụp niệu quàn - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

514.000

 

23

22

03C4.2.5.11

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

191.000

 

24

23

04C1.2.6.36

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

356.000

 

25

24

03C4.2.5.12

Chụp X - quang vú định vị kim dây

371.000

Chưa bao gồm kim định vị.

26

25

03C4.2.5.13

Lỗ dò cản quang

391.000

 

27

26

03C4.2.5.15

Mammography (1 bên)

91.000

 

28

27

04C1.2.6.37

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

386.000

 

III

III

 

Chụp X-quang số hóa

 

 

29

28

04C1.2.6.51

Chụp X-quang số hóa 1 phim

64.200

Áp dụng cho 01 vị trí

30

29

04C1.2.6.52

Chụp X-quang số hóa 2 phim

94.000

Áp dụng cho 01 vị trí

31

30

04C1.2.6.53

Chụp X-quang số hóa 3 phim

119.000

Áp dụng cho 01 vị trí

32

 

 

Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

17.000

 

33

31

04C1.2.6.54

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

396.000

 

34

32

04C1.2.6.55

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UTV) số hóa

594.000

 

35

33

04C1.2.6.56

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

549.000

 

36

34

04C1.2.6.57

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

209.000

 

37

35

04C1.2.6.58

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

209.000

 

38

36

04C1.2.6.59

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

249.000

 

39

37

04C1.2.6.60

Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

506.000

 

40

38

 

Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

929.000

 

41

39

 

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

371.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

IV

IV

 

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

 

 

42

40

04C1.2.6.41

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

519.000

 

43

41

04C1.2.6.42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

628.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

44

42

04C1.2.6.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

1.697.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

45

43

04C1.2.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

1.431.000

 

46

44

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

3.446.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

47

45

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

3.099.000

 

48

46

04C1.2.6.64

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

2.980.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

49

47

 

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

2.712.000

 

50

48

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

6.667.000

Chưa bao gồm thuốc cn quang.

51

49

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

6.606.000

 

52

50

04C1.2.6.61

Chụp PET/CT

19.724.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

53

51

04C1.2.6.62

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

20.478.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

54

52

04C1.2.6.43

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

5.502.000

 

55

53

04C1.2.6.44

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.796.000

 

56

54

04C1.2.6.45

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

6.696.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoàn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại).

57

55

04C1.2.6.46

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

8.946.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

58

56

 

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

7.696.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ.

59

57

04C1.2.6.48

Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

9.546.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

60

58

04C1.2.6.47

Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

8.996.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

61

59

04C1.2.6.50

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

1.983.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

62

60

 

Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

1.159.000

Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

63

61

040.2.6.50

Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

3.496.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

64

62

03C2.1.56

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

1.679.000

Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

65

63

03C2.1.57

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

1.179.000

Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

66

64

04C1.2.6.49

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

2.996.000

Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

67

65

03C4.2.5.2

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

2.210.000

 

68

66

03C4.2.5.1

Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

1.308.000

 

69

67

 

Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

8.636.000

 

70

68

 

Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

3.136.000

 

V

V

 

Một số kỹ thuật khác

 

 

71

69

 

Đo mật độ xương 1 vị trí

79.500

Bằng phương pháp DEXA

72

70

 

Đo mật độ xương 2 vị trí

139.000

Bằng phương pháp DEXA

73

 

 

Đo mật độ xương

21.000

Bằng phương pháp siêu âm

B

B

 

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

74

71

 

Bơm rửa khoang màng phổi

203.000

 

75

72

030.51

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

454.000

 

76

73

 

Bom streptokinase vào khoang màng phổi

1.003.000

 

77

74

04C2.108

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

458.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

78

75

04C3.1 142

Ct chỉ

30.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

79

76

 

Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

150.000

Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

80

77

04C2.69

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

131.000

 

81

78

04C2.112

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

169.000

 

82

79

04C2.71

Chọc hút khí màng phổi

136.000

 

83

80

04C2.70

Chọc rửa màng phổi

198.000

 

84

81

03C1.4

Chọc dò màng tim

234.000

 

85

82

03C1.74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

170.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

86

83

03C1.1

Chọc dò tủy sống

100.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

87

84

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

161.000

 

88

85

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

214.000

 

89

86

04C2.67

Chọc hút hạch hoặc u

104.000

 

90

87

04C2.121

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

145.000

 

91

88

04C2.122

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

719.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

92

89

04C2.68

Chọc hút tế bào tuyến giáp

104.000

 

93

90

04C2.111

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

144.000

 

94

91

04C2.115

Chọc hút tủy làm tủy đồ

523.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

95

92

04C2.114

Chọc hút tủy làm tủy đồ

121.000

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

96

93

 

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.353.000

 

97

94

04C2.98

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

583.000

 

98

95

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

658.000

 

99

96

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

1.179.000

 

100

97

03C1.58

Đặt catheter động mạch quay

533.000

 

101

98

03C1.59

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.354.000

 

102

99

03C1.57

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

640.000

 

103

100

04C2.104

Đt catheter tĩnh mch trung tâm nhiều nòng

1.113.000

 

104

101

04C2.103

Đặt ống thông tĩnh mạch bng catheter 2 nòng

1.113.000

Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

105

102

 

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.774.000

 

106

101

04C2.106

Đặt nội khí quản

555.000

 

107

103

 

Đặt sonde dạ dày

85.400

 

108

104

03C1.52

Đặt sonde JJ niệu quản

904.000

Chưa bao gồm Sonde JJ.

109

105

03C1.32

Đặt stent thực quản qua nội soi

1.107.000

Chưa bao gồm stent.

110

106

 

Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

2.795.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

111

107

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

1.973.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

112

108

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

1.873.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

113

109

 

Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

183.000

Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

114

110

03C1.56

Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

2.308.000

Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

115

111

 

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

183.000

 

116

112

 

Hút dịch khp

109.000

 

117

113

 

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

118.000

 

118

114

 

Hút đờm

10.000

 

119

115

04C2.119

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

918.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

120

116

04C2.79

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

549.000

 

121

117

04C2.78

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

938.000

 

122

118

03C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.173.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

123

119

03C1.72

Lọc tách huyết tương (01 lần)

1.597.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.

124

120

04C2.99

M khí quản

704.000

 

125

121

04C2.120

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

360.000

 

126

122

 

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

63.300

 

127

123

03C1.39

Nội soi lồng ngực

937.000

 

128

124

 

Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

4.982.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

129

125

 

Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

5.760.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

130

126

03C1.45

Niệu dòng đồ

54.200

 

131

127

 

Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

1.743.000

 

132

128

 

Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

1.443.000

 

133

129

 

Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

3.243.000

 

134

130

04C2.96

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

738.000

 

135

131

04C2.116

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

1.105.000

 

136

132

04C2.117

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

2.547.000

 

137

133

 

Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

2.807.000

 

138

134

04C2.88

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

410.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

139

 

 

Nội soi dạ dày làm Clo test

291.000

 

140

135

 

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

231.000

 

141

136

04C2.90

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

385.000

 

142

137

04C2.89

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

287.000

 

143

138

04C2.92

Nội soi trực tràng có sinh thiết

278.000

 

144

139

04C2.91

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

179.000

 

145

140

03C1.25

Nội soi dạ dày can thiệp

719.000

Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

146

141

03C4.2.4.2

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

2.663.000

Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

147

142

04C2.85

Nội soi bụng

793.000

 

148

143

04C2.86

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

937.000

 

149

144

03C1.36

Nội soi ống mật chủ

154.000

 

150

145

 

Nội soi siêu âm chẩn đoán

1.152.000

 

151

146

 

Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

2.871.000

 

152

147

03C1.40

Nội soi tiết niệu có gây mê

824.000

 

153

148

04C2.101

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

906.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

154

149

04C2.94

Nội soi bàng quang có sinh thiết

621.000

 

155

150

04C2.93

Nội soi bàng quang không sinh thiết

506.000

 

156

151

04C2.118

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

675.000

 

157

152

04C2.95

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

870.000

 

158

153

 

Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

1.342.000

 

159

154

 

Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

1.357.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

160

155

 

Nối thông động- tĩnh mạch

1.142.000

 

161

156

04C2.74

Nong niệu đạo và đặt thông đái

228.000

 

162

157

03C1.31

Nong thực quản qua nội soi

2.239.000

 

163

158

04C2.73

Rửa bàng quang

185.000

Chưa bao gồm hóa chất.

164

159

03C1.5

Rửa dạ dày

106.000

 

165

160

03C1.54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

576.000

 

166

161

 

Rửa phổi toàn bộ

7.910.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

167

162

03C1.55

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa

812.000

 

168

163

 

Rút máu để điều trị

216.000

 

169

164

 

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

172.000

 

170

165

 

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

590.000

Chưa bao gồm ống thông.

171

166

 

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

547.000

 

172

167

030.21

Sinh thiết cơ tim

1.702.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

173

168

04C2.80

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

121.000

 

174

169

 

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

978.000

 

175

170

 

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

808.000

 

176

171

 

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.872.000

 

177

172

 

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.672.000

 

178

173

04C2.81

Sinh thiết hạch hoặc u

249.000

 

179

174

04C2.110

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.078.000

 

180

175

04C2.83

Sinh thiết màng phổi

418.000

 

181

176

 

Sinh thiết móng

285.000

 

182

177

04C2.84

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

589.000

 

183

178

04C2.82

Sinh thiết tủy xương

229.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết.

184

179

04C2.113

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.359.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

185

180

 

Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

2.664.000

 

186

181

03C1.20

Sinh thiết vú

144.000

 

187

182

 

Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

1.541.000

 

188

183

03C1.30

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

626.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

189

184

03C1.28

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

544.000

Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

190

185

03C1.22

Soi khp có sinh thiết

483.000

 

191

186

03C1.23

Soi màng phổi

403.000

 

192

187

03C1.67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

854.000

 

193

188

03C1.27

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

710.000

 

194

189

03C1.26

Soi ruột non

608.000

 

195

190

03C1.24

Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

396.000

Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

196

191

03C1.29

Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

228.000

 

197

192

03C1.62

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

968.000

 

198

193

03C1.61

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

477.000

 

199

194

04C2.107

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.478.000

Chưa bao gồm catheter.

200

195

04C2.123

Thận nhân tạo cấp cứu

1.515.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

201

196

04C2.76

Thận nhân tạo chu kỳ

543.000

Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

202

197

04C3.1.149

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

59.400

 

203

 

 

Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

833.000

Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

204

198

04C3 1.150

Tháo bột khác

49.500

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú

205

199

 

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

233.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè.

206

200

04C3.1.143

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

55.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

207

201

04C3.1.144

Thay băng vết thương chiều dài trên 15 cm đến 30 cm

79.600

 

208

201

04C3.1.145

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

79.600

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

209

202

04C3.1.145

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

109.000

 

210

203

04C3.1.146

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

129.000

 

211

204

04C3.1.147

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

174.000

 

212

205

04C3.1.148

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50 cm nhiễm trùng

227.000

 

213

206

 

Thay canuyn mkhí quản

241.000

 

214

207

04C2.72

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

89.500

 

215

208

 

Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

499.000

 

216

209

04C2.105

Thở máy (01 ngày điều trị)

533.000

 

217

210

04C2.65

Thông đái

85.400

 

218

211

04C2.66

Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

78.000

 

219

212

 

Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

10.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

220

213

 

Tiêm khớp

86.400

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

221

214

 

Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

126.000

Chưa bao gm thuốc tiêm.

222

215

 

Truyền tĩnh mạch

20.000

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

223

216

04C3.1.151

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10 cm

172.000

 

224

217

04C3.1.152

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

224.000

 

225

218

04C3.1.153

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

244.000

 

226

219

04C3.1.154

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

286.000

 

C

C

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

227

220

03C1DY.2

Bàn kéo

43.800

 

228

221

04C2.DY139

Bó Farafin

42.000

 

229

222

 

Bó thuốc

47.700

 

230

223

03C1DY.3

Bồn xoáy

14.800

 

231

224

04C2.DY125

Châm (có kim dài)

71.100

 

232

 

 

Châm (kim ngn)

64.100

 

233

225

03C1DY.8

Chẩn đoán điện

33.700

 

234

226

03C1DY.29

Chẩn đoàn điện thần kinh cơ

53.200

 

235

227

04C2.DY124

Chôn chi (cấy chi)

141.000

 

236

228

04C2.DY140

Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

35.000

 

237

229

 

Đặt thuốc y học cổ truyền

43.200

 

238

230

04C2.DY126

Điện châm (có kim dài)

73.100

 

239

 

 

Điện châm (kim ngn)

66.100

 

240

231

04C2.DY130

Điện phân

44.000

 

241

232

04C2.DY138

Điện từ trường

37.000

 

242

233

03C1DY.20

Điện vi dòng giảm đau

28.000

 

243

234

04C2.DY134

Điện xung

40.000

 

244

235

03C1DY.25

Giác hơi

31.800

 

245

236

03C1DY.1

Giao thoa

28.000

 

246

237

04C2.DY129

Hồng ngoại

34.600

 

247

238

04C2.DY141

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

44.100

 

248

239

 

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

328.000

 

249

240

 

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

197.000

 

250

241

 

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

44.400

 

251

242

 

Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

140.000

 

252

243

04C2.DY132

Laser châm

46.800

 

253

244

03C1DY.32

Laser chiếu ngoài

33.000

 

254

245

03C1DY.33

Laser nội mạch

51.700

 

255

246

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

100.000

 

256

247

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

100.000

 

257

248

 

Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

100.000

 

258

249

 

Ngâm thuốc y học cổ truyền

47.300

 

259

250

 

Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

1.009.000

Chưa bao gồm thuốc

260

251

03C1DY.17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

28.000

 

261

252

 

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.000

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

262

253

04C2.DY137

Siêu âm điều tr

44.400

 

263

254

04C2.DY131

Sóng ngắn

34.200

 

264

255

03C1DY.35

Sóng xung kích điều trị

58.000

 

265

256

03C1DY.5

Tập do cứng khớp

41.500

 

266

257

03C1DY.6

Tập do liệt ngoại biên

24.300

 

267

258

03C1DY.4

Tập do liệt thần kinh trung ương

38.000

 

268

259

03C1DY.19

Tập dưỡng sinh

20.000

 

269

260

 

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

52.400

 

270

261

03C1DY.11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

9.800

 

271

262

 

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

296.000

 

272

263

 

Tập nuốt (có sử dụng máy)

152.000

 

273

264

 

Tập nuốt (không sử dụng máy)

122.000

 

274

265

 

Tập sửa lỗi phát âm

98.800

 

275

266

04C2.DY136

Tập vận động đoạn chi

41.100

 

276

267

04C2.DY135

Tập vận động toàn thân

44.500

 

277

268

 

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

27.300

 

278

269

03C1DY.13

Tập với hệ thống ròng rọc

9.800

 

279

270

03C1DY.12

Tập với xe đạp tập

9.800

 

280

271

04C2.DY127

Thủy châm

61.800

Chưa bao gồm thuốc.

281

272

03C1DY 14

Thủy trị liệu

60.600

 

282

273

 

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

2.707.000

Chưa bao gồm thuốc

283

274

 

Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động để điều trị co cứng cơ

1.116.000

Chưa bao gồm thuốc

284

275

04C2.DY133

Tngoại

33.400

 

285

276

03C1DY.16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

29.000

 

286

277

03C1DY.15

Vật lý trị liệu hô hấp

29.000

 

287

278

03C1DY. 18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

29.000

 

288

279

03C1DY.30

Xoa bóp áp lực hơi

29.000

 

289

280

04C2.DY128

Xoa bóp bấm huyệt

61.300

 

290

281

03C1DY.21

Xoa bóp bng máy

24.300

 

291

282

03C1DY.22

Xoa bóp cục bộ bằng tay

40.600

 

292

283

03C1DY.23

Xoa bóp toàn thân

49 000

 

293

284

 

Xông hơi thuốc

40.000

 

294

285

 

Xông khói thuốc

35.000

 

295

286

 

Xông thuốc bằng máy

40.000

 

 

 

 

Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

 

 

296

287

 

Ththuật loại I

121.000

 

297

288

 

Ththuật loại II

64.700

 

298

289

 

Ththuật loại III

38.300

 

D

D

 

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

I

 

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

 

299

290

 

Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

5.022.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

300

291

 

Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

1.429.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO

301

292

 

Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

1.173.000

Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thực hiện.

302

293

 

Kết thúc và rút hệ thống ECMO

2.343.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

303

294

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.062.000

 

304

295

 

Phẫu thut loại I

2.061.000

 

305

296

 

Phẫu thut loi II

1.223.000

 

306

297

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.149.000

 

307

298

 

Ththuật loi I

713.000

 

308

299

 

Ththuật loại II

430.000

 

309

300

 

Ththuật loi III

295.000

 

II

II

 

NỘI KHOA

 

 

310

301

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

1.336.000

 

311

302

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

848.000

 

312

303

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

2.341.000

 

313

304

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

5.024.000

 

314

305

DƯ-MDLS

Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

283.000

 

315

306

DƯ-MDLS

Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

153.000

 

316

307

DƯ-MDLS

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

511.000

 

317

308

DƯ-MDLS

Test hồi phục phế qun

165.000

 

318

309

DƯ-MDLS

Test huyết thanh tự thân

647.000

 

319

310

DƯ-MDLS

Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

863.000

 

320

311

DƯ-MDLS

Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

817.000

 

321

312

DƯ-MDLS

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

330.000

 

322

313

DƯ-MDLS

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

370.000

 

323

314

DƯ-MDLS

Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

468.000

 

324

315

DƯ-MDLS

Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

382.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

325

316

 

Phẫu thuật loại I

1.509.000

 

326

317

 

Phẫu thuật loại II

1.047.000

 

327

318

 

Thủ thuật loại đặc biệt

791.000

 

328

319

 

Thủ thuật loại I

541.000

 

329

320

 

Ththuật loại II

301.000

 

330

321

 

Thủ thuật loại III

154.000

 

III

III

 

DA LIỄU

 

 

331

322

 

Chụp và phân tích da bằng máy

198.000

 

332

323

 

Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

181.000

 

333

324

 

Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

314.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

334

325

 

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

214.000

 

335

326

 

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

332.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

336

327

 

Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

1.144.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

337

328

 

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

427.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

338

329

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

307.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

339

330

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

967.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

340

331

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.061.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

341

332

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

187.000

 

342

333

 

Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

259.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

343

334

 

Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

600.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

344

335

 

Điều trị u mạch máu bàng IPL (Intense Pulsed Light)

662.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

345

336

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

1.082.000

 

346

337

 

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

2.041.000

 

347

338

 

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

2.317.000

 

348

339

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

602.000

 

349

340

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

505.000

 

350

341

 

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

1.761.000

 

351

342

 

Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

1.401.000

 

352

343

 

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

696.000

 

353

344

 

Phẫu thuật giải áp thần kinh

2.167.000

 

354

345

 

Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

3.044.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

355

346

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.061.000

 

356

347

 

Phẫu thut loại I

1.713.000

 

357

348

 

Phẫu thut loại II

1.000.000

 

358

349

 

Phẫu thut loại III

754.000

 

359

350

 

Thủ thuật loại đặc biệt

716.000

 

360

351

 

Thủ thut loi I

365.000

 

361

352

 

Thủ thut loi II

235.000

 

362

353

 

Thủ thut loi III

142.000

 

IV

IV

 

NỘI TIT

 

 

363

354

03C2.1.5

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

218.600

 

364

355

 

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

245.400

 

365

356

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

6.402.000

 

366

357

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.008.000

 

367

358

 

Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

5.614.000

 

368

359

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.359.000

 

369

360

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.236.000

 

370

361

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.208.000

 

371

362

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.699.000

 

372

363

 

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.269.000

 

373

364

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

7.545.000

 

374

365

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

7.436.000

 

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

375

366

 

Thủ thut loi I

575.000

 

376

367

 

Thủ thuật loại II

369.000

 

377

368

 

Thủ thut loi III

204.000

 

V

V

 

NGOI KHOA

 

 

 

 

 

Ngoi Thần kinh

 

 

378

369

 

Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.310.000

 

379

370

 

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

4.846.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

380

371

 

Phẫu thuật u hố mắt

5.297.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ

381

372

 

Phẫu thuật áp xe não

6.514.000

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

382

373

03C2.1.39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

3.981.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

383

374

03C2.1.45

Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống

4.847.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

384

375

03C2.1.38

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

5.220.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm.

385

376

 

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.431.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

386

377

 

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

5.132.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

387

378

 

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

6.852.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

388

379

03C2.1.43

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

7.118.000

Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

389

380

03C2.1.41

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

6.277.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm.

390

381

03C2.1.42

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

6.277.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ.

391

382

 

Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

6.752.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm.

392

383

 

Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.107.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

393

384

 

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.351.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

394

385

 

Phẫu thuật u xương sọ

4.787.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

395

386

 

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

5.151.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

396

387

03C2.1.44

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

6.459.000

Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

397

388

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

6.728.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít.

398

389

03C2.1.40

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

6.118.000

 

399

390

03C2.1.46

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

6.771.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

 

 

 

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

 

 

400

391

03C2.1.31

Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

1.524.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

401

392

03C2.1.24

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

17.542.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành.

402

393

03C2.1.25

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

14.042.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

403

394

03C2.1.18

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

13.931.000

 

404

395

03C2.1.15

Phẫu thuật cắt ống động mạch

12.550.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

405

396

03C2.1.17

Phẫu thuật nong van động mạch ch

7.431.000

 

406

397

03C2.1.16

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

13.931.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

407

398

 

Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

7.055.000

 

408

399

 

Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

3.701.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

409

400

 

Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

3.162.000

 

410

401

0302.1.19

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

12.277.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

411

402

03C2.1.21

Phẫu thuật thay động mạch chủ

18.134.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

412

403

03C2.1.20

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim,..)

16.542.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

413

404

 

Phẫu thuật tim kín khác

13.460.000

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

414

405

03C2.1.14

Phẫu thuật tim loại Blalock

13.931.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân tạo.

415

406

03C2.1.26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể

16.004.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt.

416

407

 

Phẫu thuật u máu các vị trí

2.896.000

 

417

408

 

Phẫu thuật cắt phổi

8.265.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

418

409

 

Phẫu thuật cắt u trung thất

9.918.000

 

419

410

 

Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

1.689.000

 

420

411

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.404.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

421

412

 

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

9.589.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

422

413

 

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

7.895,000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

423

414

 

Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

6.567.000

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

 

 

 

Ngoại Tiết niệu

 

 

424

415

03C2 1 91

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

6.307.000

 

425

416

 

Phẫu thuật ct thận

4.044.000

 

426

417

 

Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

5.835.000

 

427

418

 

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

3.839.000

 

428

419

03C2.1.82

Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

4.130.000

 

429

420

03C2.1.83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.000.000

 

430

421

 

Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

3.910.000

 

431

422

 

Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

4.997.000

 

432

423

03C2.1.85

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

2.950.000

 

433

424

 

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.073.000

 

434

425

 

Phẫu thuật cắt u bàng quang

5.152.000

 

435

426

 

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.379.000

 

436

427

03C2.1.84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.569.000

 

437

428

 

Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

4.379.000

 

438

429

 

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.227.000

 

439

430

03C2.1.87

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

2.566.000

Chưa bao gồm dây cáp quang.

440

431

03C2.1.88

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.566.000

 

441

432

 

Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

4.715.000

 

442

433

03C2.1.86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

3.809.000

 

443

434

 

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

3.963.000

 

444

435

 

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.254.000

 

445

436

 

Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

1.684.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

446

437

 

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.049.000

 

447

438

03C2.1.89

Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.434.000

 

448

439

03C2.1.12

Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

2.362.000

 

449

440

03C2.1.13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.253.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

 

 

 

Tiêu hóa

 

 

450

441

 

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.209.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

451

442

 

Phẫu thuật cắt thực quản

6.907.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

452

443

03C2.1.61

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

5.611.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.

453

444

 

Phẫu thuật đặt Stent thực quản

4.936.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

454

445

03C2.1.60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.727.000

 

455

446

 

Phẫu thuật tạo hình thực quản

7.172.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

456

447

03C2.1.59

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

5.727.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.

457

448

 

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.681.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

458

449

 

Phẫu thuật cắt dạ dày

6.890.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

459

450

03C2.1.62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

4.887.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

460

451

 

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

2.867.000

 

461

452

03C2.1.64

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày

3.072.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

462

453

03C2.1 81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.789.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

463

454

 

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.282.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

464

455

 

Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột

2.416.000

 

465

456

 

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.105.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

466

457

03C2.1.63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.072.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

467

458

 

Phẫu thuật ct ruột non

4.441.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

468

459

 

Phẫu thuật cắt ruột thừa

2.460.000

 

469

 

 

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

2.534.000

 

470

460

 

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.651.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

471

461

03C2.1.80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.379.000

 

472

462

 

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

4.088.000

Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.

473

463

03C2.1.65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.130.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

474

464

 

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.563.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

475

465

 

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

3.414.000

 

476

466

 

Phẫu thuật cắt gan

7.757.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

477

467

03C2.1.78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.255.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

478

468

03C2.1.77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

6.335.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

479

469

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

4.511.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.

480

470

03C2.1.79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.130.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

481

471

 

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.038.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

482

472

 

Phẫu thuật cắt túi mật

4.335.000

 

483

473

03C2.1.73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

2.958.000

 

484

474

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.311.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

485

475

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

6.498.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

486

476

03C2.1.76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

3.630.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

487

477

03C2.1.67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

4.227.000

 

488

478

03C2.1.72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

3.130.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

489

479

03C2.1.75

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

3.919.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

490

480

03C2.1.74

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.268.000

Chưa bao gồm Stent.

491

481

 

Phẫu thuật nối mật ruột

4.211.000

 

492

482

 

Phẫu thuật cắt khối tá tụy

10.424.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.

493

483

 

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

9.840.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

494

484

 

Phẫu thuật cắt lách

4.284.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

495

485

03C2.1.70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

4.187.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

496

486

 

Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy

4.297.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

497

487

 

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.430.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.

498

488

 

Phẫu thuật nạo vét hạch

3.629.000

Chưa bao gồm dao siêu âm

499

489

 

Phẫu thuật u trong bụng

4.482.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

500

490

03C2.1.68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.525.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

501

491

 

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.447.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

502

492

 

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.157.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

503

493

 

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng

2.709.000

 

504

494

 

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn

2.461.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

505

495

03C2.1.66

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.153.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

506

496

03C2.1.50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.391.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cn quang, catheter.

507

497

03C2.1.49

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.891.000

Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.

508

498

03C2.1.54

Cắt polyp ống tiêu hóa (thực quản hoặc dạ dày hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.010.000

 

509

499

03C2.1.55

Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm

1.789.000

Chưa bao gồm stent, dao ct, catheter, guidewire.

510

500

03C2.1.48

Lấy dị vật ống tiêu hóa qua nội soi

1.678.000

 

511

501

03C2.1.52

Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.332.000

 

512

502

03C2.1.47

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.679.000

 

513

503

03C2.1.51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.210.000

Chưa bao gồm bóng nong.

514

504

04C3.1.158

Cắt phymosis

224.000

 

515

505

04C3.1.156

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

173.000

 

516

506

04C3.1.157

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

124.000

 

517

507

04C3.1.159

Thắt các búi trĩ hậu môn

264.000

 

 

 

 

Xương, cột sống, hàm mặt

 

 

518

508

03C2.11

Cố định gãy xương sườn

46.500

 

519

509

04C3.1.181

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

688.000

 

520

510

04C3.1.180

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

503.000

 

521

511

04C3.1.167

Nắn trật khớp háng (bột liền)

635.000

 

522

512

04C3.1.166

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

265.000

 

523

513

04C3.1.165

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền)

250.000

 

524

514

04C3.1.164

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán)

150.000

 

525

515

04C3.1.161

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

386.000

 

526

516

04C3.1.160

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

208.000

 

527

517

04C3.1.163

Nắn trật khớp vai (bột liền)

310.000

 

528

518

04C3.1.162

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

155.000

 

529

519

04C3.1.177

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

225.000

 

530

520

04C3.1.176

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

150.000

 

531

521

04C3.1.175

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

320.000

 

532

522

04C3.1.174

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

200.000

 

533

523

04C3.1.179

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

701.000

 

534

524

04C3.1.178

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

306.000

 

535

525

04C3.1.171

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

320.000

 

536

526

04C3.1.170

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

236.000

 

537

527

04C3.1.173

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

320.000

 

538

528

04C3.1.172

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

236.000

 

539

529

04C3.1.169

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền)

611.000

 

540

530

04C3.1.168

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán)

331.000

 

541

531

03C2.1.2

Nắn, bó gẫy xương đòn

115.000

 

542

532

03C2.1.4

Nắn, bó gẫy xương gót

135.000

 

543

533

03C2.1.3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

135.000

 

544

534

 

Phẫu thuật cắt cụt chi

3.640.000

 

545

535

03C2.1.109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị có ngón tay do liệt vận động

2.767.000

 

546

536

 

Phẫu thuật thay khp vai

6.703.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo, xi măng sinh học hoặc hóa học.

547

537

03C2.1.117

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo

2.597.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

548

538

03C2.1.110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.767.000

 

549

539

03C2.1.119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân

2.039.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

550

540

03C2.1.118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.033.000

 

551

541

03C2.1.104

Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.109.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, nẹp, ốc, vít.

552

542

03C2.1.105

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng

4.101.000

Chưa bao gồm nẹp vít, ốc, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao điện, gân sinh học, gân đồng loại.

553

543

03C2.1.100

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

3.109.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.

554

544

03C2.1.97

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

4.481.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

555

545

03C2.1.99

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần

3.609.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

556

546

03C2.1.96

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

4.981.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

557

547

03C2.1.98

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

4.981.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

558

548

 

Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định

3.850.000

Chưa bao gồm kim.

559

549

 

Phẫu thuật làm cứng khớp

3.508.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp vít, khung cố định ngoài.

560

550

 

Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp

3.429.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

561

551

 

Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp

2.657.000

 

562

552

03C2.1.108

Phẫu thuật ghép chi

5.777.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo.

563

553

 

Phẫu thuật ghép xương

4.446.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

564

554

03C2.1.101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kỹ thuật cao

4.481.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương nhân tạo và sản phẩm sinh học thay thế xương.

565

555

03C2.1.115

Phẫu thuật kéo dài chi

4.435.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, đinh, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

566

556

03C2.1 103

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

3.609.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

567

557

03C2.1.102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

4.981,000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

568

558

 

Phẫu thuật lấy bó u xương

3.611.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiện kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học.

569

559

 

Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân)

2.828.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo.

570

560

03C2.1.106

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân

4.101.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo, vít, ốc, đầu đốt, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại.

571

561

03C2.1 113

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

5.336.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

572

562

03C2.1.114

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

3.536.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

573

563

03C2.1.111

Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương

1.681.000

 

574

564

 

Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

6.852.000

Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius.

575

565

03C2.1.95

Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật)

8.478.000

Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.

576

566

03C2.1.93

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ

5.039.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

577

567

03C2.1.94

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng

5.140.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

578

568

 

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng

5.181.000

Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng.

579

569

03C2.1.92

Phẫu thuật thay đốt sống

5.360.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo.

580

570

 

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

4.837.000

Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo.

581

571

 

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2.752.000

 

582

572

 

Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)

2.801.000

 

583

573

03C2.1.116

Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền

3.167.000

 

584

574

 

Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥ 10 cm2

4.040.000

 

585

575

 

Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2

2.689.000

 

586

576

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu

2.531.000

 

587

577

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp

4.381.000

 

588

578

03C2.1.107

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

4.675.000

 

589

579

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi

6.157.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

590

580

03C2.1.112

Tạo hình khí-phế quản

12.015.000

Chưa bao gồm Stent, bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim (ở người bệnh hẹp khí - phế quản bẩm sinh).

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại

 

 

591

581

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.335.000

 

592

582

 

Phẫu thuật loại I

2.619.000

 

593

583

 

Phẫu thut loi II

1.793.000

 

594

584

 

Phẫu thuật loại III

1.136.000

 

595

585

 

Thủ thuật loại đặc biệt

932.000

 

596

586

 

Thủ thuật loại I

513.000

 

597

587

 

Thủ thuật loại II

345.000

 

598

588

 

Thủ thuật loại III

168.000

 

VI

VI

 

PH SN

 

 

599

589

 

Bóc nang tuyến Bartholin

1.237.000

 

600

590

 

Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

2.586.000

 

601

591

 

Bóc nhân xơ vú

947.000

 

602

592

 

Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

3.554.000

 

603

593

 

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

2.677.000

 

604

594

 

Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

109.000

 

605

595

 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần

3.937.000

 

606

596

 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi

5.378.000

 

607

597

 

Cắt u thành âm đạo

1.960.000

 

608

598

 

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

5.830.000

 

609

599

 

Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

4.522.000

 

610

600

 

Chích áp xe tầng sinh môn

781.000

 

611

601

 

Chích áp xe tuyến Bartholin

783.000

 

612

602

04C3.2.192

Chích apxe tuyến vú

206.000

 

613

603

 

Chích rạch màng trinh do máu kinh

753.000

 

614

604

 

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng

805.000

 

615

605

 

Chọc dò màng bụng sơ sinh

389.000

 

616

606

 

Chọc dò túi cùng Douglas

267.000

 

617

607

 

Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm

2.155.000

 

618

608

 

Chọc ối

681.000

 

619

609

 

Dẫn lưu cùng đồ Douglas

798.000

 

620

610

 

Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu

5.873.000

 

621

611

04C3.2.191

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

146.000

 

622

612

 

Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn

257.000

 

623

613

04C3.2.186

Đỡ đẻ ngôi ngược

927.000

 

624

614

04C3.2.185

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

675.000

 

625

615

04C3.2.187

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

1.114.000

 

626

616

 

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

3.941.000

 

627

617

04C3.2.188

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

877.000

 

628

618

 

Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

636.000

 

629

619

04C3.2.183

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

191.000

 

630

620

 

Hút thai dưới siêu âm

430.000

 

631

621

 

Hủy thai: ct thai nhi trong ngôi ngang

2.658.000

 

632

622

 

Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

2.363.000

 

633

623

 

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

1.525.000

 

634

624

 

Khâu rách cùng đồ âm đạo

1.810.000

 

635

625

 

Khâu tử cung do nạo thủng

2.673.000

 

636

626

 

Khâu vòng cổ tử cung

536.000

 

637

627

 

Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung

2.638.000

 

638

628

 

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

2.524.000

 

639

629

 

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

82.100

 

640

630

 

Lấy dị vật âm đạo

541.000

 

641

631

 

Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

2.728.000

 

642

632

 

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

2.147.000

 

643

633

 

Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bảo nuôi bảo tồn tử cung

3.282.000

 

644

634

 

Nạo hút thai trứng

716.000

 

645

635

04C3.2.184

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

331.000

 

646

636

 

Nội soi buồng tử cung can thiệp

4.285.000

 

647

637

 

Nội soi buồng tử cung chẩn đoán

2.746.000

 

648

638

 

Ni xoay thai

1.380.000

 

649

639

 

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính

562.000

 

650

640

 

Nong cổ tcung do bế sản dịch

268.000

 

651

641

03C2.2.11

Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung

161.000

 

652

642

 

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

1.108.000

 

653

643

 

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần

283.000

 

654

644

 

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

358.000

 

655

645

04C3.2.197

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

177.000

 

656

646

 

Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước

1.003.000

 

657

647

04C3.2.198

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

519.000

 

658

648

 

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

383.000

 

659

649

 

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

4.692.000

 

660

650

 

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

2.568.000

 

661

651

 

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

2.510.000

 

662

652

 

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

4.480.000

 

663

653

 

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính

2.753.000

 

664

654

 

Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)

3.491.000

 

665

655

 

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

1.868.000

 

666

656

 

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

2.620.000

 

667

657

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

3.564.000

 

668

658

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

5.724.000

 

669

659

 

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

9.188.000

 

670

660

 

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

7.115.000

 

671

661

 

Phẫu thuật cắt ung thư buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

5.848.000

 

672

662

 

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

2.551.000

 

673

663

 

Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

3.538.000

 

674

664

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

3.594.000

 

675

665

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng

3.553.000

 

676

666

 

Phẫu thuật Crossen

3.840.000

 

677

667

 

Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT)

5.334.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng hoặc lưới các loại, các cỡ.

678

668

 

Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

3.213.000

 

679

669

 

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

2.735.000

 

680

670

 

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch..,)

4.056.000

 

681

671

04C3.2.194

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

2.223.000

 

682

672

04C3.2.195

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

2.773 000

 

683

673

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)

5.694.000

 

684

674

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

3.881.000

 

685

675

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa

4.135.000

 

686

676

 

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

7.637.000

 

687

677

 

Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart

2.674.000

 

688

678

 

Phẫu thuật Manchester

3.509.000

 

689

679

 

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

3.246.000

 

690

680

 

Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

3.335.000

 

691

681

 

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung

3.704.000

 

692

682

 

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

5.864.000

 

693

683

 

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

2.835.000

 

694

684

 

Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

4.578.000

 

695

685

 

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

2.673.000

 

696

686

 

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trúng

4.117.000

 

697

687

 

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

5.944.000

 

698

688

 

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật

5.386.000

 

699

689

 

Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

4.899.000

 

700

690

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung

5.742.000

 

701

691

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

7.641.000

 

702

692

 

Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

7.781.000

 

703

693

 

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

5.851.000

 

704

694

 

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

4.917.000

 

705

695

 

Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng

5.352.000

 

706

696

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung

4.833.000

 

707

697

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

4.791.000

 

708

698

 

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ

8.981.000

 

709

699

 

Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng

5.370.000

 

710

700

 

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

4.568.000

 

711

701

 

Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

6.361.000

 

712

702

 

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiêu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

6.294.000

 

713

703

 

Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng

3.937.000

 

714

704

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

5.711.000

 

715

705

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

3.362.000

 

716

706

 

Phẫu thuật tạo hình t cung (Strassman, Jones)

4.395.000

 

717

707

 

Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

4.757.000

 

718

708

 

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

3.241.000

 

719

709

 

Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

3.949.000

 

720

710

 

Phẫu thuật treo tử cung

2.750.000

 

721

711

 

Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)

5.910.000

 

722

712

 

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

369.000

 

723

713

 

Sinh thiết gai rau

1.136.000

 

724

714

 

Sinh thiết hạch gác (ca) trong ung thư vú

2.143.000

 

725

715

04C3.2.189

Soi cổ tử cung

58.900

 

726

716

04C3.2.190

Soi ối

45.900

 

727

717

 

Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)

1.078.000

 

728

718

 

Tiêm hóa chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung

235.000

 

729

719

 

Tiêm nhân Chorio

225.000

 

730

720

 

Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

6.419.000

 

731

721

04C3.2.193

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

370.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

732

722

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.531.000

 

733

723

 

Phẫu thuật loại I

2.173.000

 

734

724

 

Phẫu thuật loại II

1.373.000

 

735

725

 

Phẫu thuật loại III

1.026.000

 

736

726

 

Thủ thuật loại đặc biệt

830.000

 

737

727

 

Thủ thuật loại I

543.000

 

738

728

 

Thủ thuật loại II

368.000

 

739

729

 

Ththuật loại III

174.000

 

VII

VII

 

MT

 

 

740

730

 

Bơm ra lệ đạo

35.000

 

741

731

03C2.3.76

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

1.160.000

Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU.

742

732

03C2.3.59

Cắt btúi lệ

804.000

 

743

733

03C2.3.48

Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn

1.200.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.

744

734

03C2.3.61

Cắt mng áp Mytomycin

940.000

Chưa bao gồm thuốc MMC.

745

735

03C2.3.73

Ct mống mt chu biên bng Laser

300.000

 

746

736

03C2.3.87

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

1.115.000

 

747

737

03C2.3.66

Cắt u kết mạc không vá

750.000

 

748

738

04C3.3.208

Chích chắp hoặc lẹo

75.600

 

749

739

03C2.3.57

Chích mủ hốc mắt

429.000

 

750

740

03C2.3.75

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

1.060.000

 

751

741

03C2.3.9

Chữa bỏng mắt do hàn điện

27.000

 

752

742

 

Chụp mch ICG

230.000

Chưa bao gồm thuốc

753

743

03C2.3.8

Đánh bờ mi

34.900

 

754

744

 

Đin chẩm

382.000

 

755

745

03C2.3.11

Điện di điều trị (1 lần)

17.600

 

756

746

03C2.3.79

Điện đông thể mi

439.000

 

757

747

03C2.3.5

Đin võng mạc

86.500

 

758

748

 

Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị

27.000

 

759

749

 

Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non...); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc

393.000

 

760

750

 

Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc

129.000

 

761

751

 

Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mát; Đo thị giác tương phản

58.600

 

762

752

 

Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi

49.600

 

763

753

04C3.3.200

Đo Javal

34.000

 

764

754

03C2.3.1

Đo khúc xạ máy

8.800

 

765

755

04C3.3.199

Đo nhãn áp

23.700

 

766

756

03C2.3.7

Đo thị lực khách quan

65.500

 

767

757

04C3.3.201

Đo thị trường, ám điểm

28.000

 

768

758

03C2.3.6

Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo

55.000

 

769

759

03C2.3.16

Đốt lông xiêu

45.700

 

770

760

03C2.3.95

Ghép giác mạc (01 mắt)

3.223.000

Chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo.

771

761

03C2.3.69

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc

1.177.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

 

772

762

03C2.3.67

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

1.004.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

773

763

03C2.3.62

Gọt giác mạc

734.000

 

774

764

03C2.3.64

Khâu cò mi

380.000

 

775

765

03C2.3.50

Khâu củng mạc đơn thuần

800.000

 

776

766

03C2.3.51

Khâu củng giác mạc phức tạp

1.200.000

 

777

767

03C2.3.53

Khâu củng mạc phức tạp

1.060.000

 

778

768

04C3.3.220

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.379.000

 

779

769

04C3.3.219

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

774.000

 

780

770

03C2.3.49

Khâu giác mạc đơn thuần

750.000

 

781

771

03C2.3.52

Khâu giác mạc phức tạp

1.060.000

 

782

772

03C2.3.55

Khâu phục hồi bờ mi

645.000

 

783

773

03C2.3.56

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

879.000

 

784

774

03C2.3.13

Khoét bỏ nhãn cầu

704.000

 

785

775

 

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

1.690.000

 

786

776

 

Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc

1.410.000

 

787

777

04C3.3.221

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

640.000

 

788

778

04C3.3.210

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

75.300

 

789

779

04C3.3.222

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

829.000

 

790

780

04C3.3.211

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

314.000

 

791

781

03C2.3.47

Lấy dị vật hốc mắt

845.000

 

792

782

04C3.3.209

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

61.600

 

793

783

03C2.3.46

Lấy dị vật tiền phòng

1.060.000

 

794

784

03C2.3.84

Lấy huyết thanh đóng ống

49.200

 

795

785

03C2.3.15

Lấy sạn vôi kết mạc

33.000

 

796

786

03C2.3.86

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)

53.700

 

797

787

03C2.3.74

M bao sau bằng Laser

244.000

 

798

788

04C3.3.224

Mổ quặm 1 mi - gây mê

1.189.000

 

799

789

04C3.3.213

Mổ quặm 1 mi - gây tê

614.000

 

800

790

04C3.3.225

Mổ quặm 2 mi - gây mê

1.356.000

 

801

791

04C3.3.214

Mổ quặm 2 mi - gây tê

809.000

 

802

792

04C3.3.215

Mổ quặm 3 mi - gây tê

1.020.000

 

803

793

04C3.3.226

Mổ quặm 3 mi - gây mê

1.563.000

 

804

794

04C3.3.227

Mổ quặm 4 mi - gây mê

1.745.000

 

805

795

04C3.3.216

Mổ quặm 4 mi - gây tê

1.176.000

 

806

796

03C2.3.54

Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ

704.000

 

807

797

03C2.3.68

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

904.000

 

808

798

03C2.3.12

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

516.000

Chưa bao gồm vật liệu độn.

809

799

03C2.3.14

Nặn tuyến bờ mi

33.000

 

810

800

 

Nâng sàn hốc mắt

2.689.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn

811

801

03C2.3.2

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

97.900

 

812

802

03C2.3.63

Nối thông lệ mũi 1 mắt

1.004.000

Chưa bao gồm ống Silicon.

813

803

 

Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển

2.173.000

Chưa bao gồm đai Silicon.

814

804

03C2.3.32

Phẫu thuật ct bao sau

554.000

Chưa bao gồm đầu cắt bao sau.

815

805

03C2.3.30

Phẫu thuật cắt bè

1.065.000

 

816

806

03C2.3.96

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt)

2.838.000

Chưa bao gồm dầu Silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn.

817

807

03C2.3.36

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

895.000

Chưa bao gồm đầu cắt.

818

808

04C3.3.223

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.416.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

819

809

04C3.3.212

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

915.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

820

810

03C2.3.97

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

500.000

 

821

811

03C2.3.35

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

1.160.000

Chưa bao gồm đầu cắt

822

812

03C2.3.31

Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt)

1.950.000

Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo.

823

813

03C2.3.37

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

1.460.000

Chưa bao gồm ống silicon.

824

814

03C2.3.20

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt)

1.723.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng.

825

815

03C2.3.94

Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)

2.615.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy.

826

816

03C2.3.19

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

804.000

 

827

817

03C2.3.89

Phẫu thuật hẹp khe mi

595.000

 

828

818

03C2.3.28

Phẫu thuật lác (1 mắt)

704.000

 

829

819

03C2.3.27

Phẫu thuật lác (2 mắt)

1.150.000

 

830

820

03C2.3.23

Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt)

745.000

 

831

821

03C2.3.77

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt)

1.760.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo.

832

822

04C3.3.218

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1.376.000

 

833

823

04C3.3.217

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

834.000

 

834

824

03C2.3.70

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

804.000

 

835

825

03C2.3.43

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

695.000

 

836

826

03C2.3.26

Phẫu thuật sụp mi (1 mắt)

1.265.000

 

837

827

03C2.3.45

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

1.460.000

Chưa bao gồm ống Silicon.

838

828

03C2.3.42

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

1.060.000

 

839

829

03C2.3.24

Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)

804.000

 

840

830

03C2.3.25

Phẫu thuật tạo mí (2 mắt)

1.045.000

 

841

831

 

Phẫu thuật tháo đai độn Silicon

1.629.000

 

842

832

 

Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL

4.799.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface).

843

833

03C2.3.33

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt)

1.600.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo.

844

834

03C2.3.39

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

1.200.000

 

845

835

03C2.3.41

Phẫu thuật u kết mạc nông

645.000

 

846

836

03C2.3.38

Phẫu thuật u mi không vá da

689.000

 

847

837

03C2.3.40

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

1.200.000

 

848

838

03C2.3.44

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi

1.010.000

 

849

839

03C2.3.65

Phủ kết mạc

614.000

 

850

840

03C2.3.71

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm

275.000

 

851

841

03C2.3.34

Rạch góc tiền phòng

1.060.000

 

852

842

03C2.3.10

Rửa cùng đồ

39.000

Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mát

853

843

03C2.3.4

Sắc giác

60.000

 

854

844

 

Siêu âm bán phần trước (UBM)

195.000

 

855

845

03C2.3.81

Siêu âm mắt chẩn đoán

55.400

 

856

846

03C2.3.80

Siêu âm điều trị (1 ngày)

60.000

 

857

847

03C2.3.83

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức

150.000

 

858

848

03C2.3.29

Soi bóng đồng tử

28.400

 

859

849

04C3.3.203

Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng

49.600

 

860

850

03C2.3.88

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

2.088.000

Chưa bao gồm chi phí màng.

861

851

03C2.3.72

Tạo hình vùng bè bng Laser

210.000

 

862

852

 

Test thcảm giác giác mạc

36.900

 

863

853

03C2.3.78

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

745.000

 

864

854

04C3.3.207

Thông lệ đạo hai mắt

89.900

 

865

855

04C3.3.206

Thông lệ đạo một mắt

57.200

 

866

856

04C3.3.205

Tiêm dưới kết mạc một mắt

44.600

Chưa bao gồm thuốc.

867

857

04C3.3.204

Tiêm hậu nhân cầu một mắt

44.600

Chưa bao gồm thuốc.

868

858

 

Vá sàn hốc mắt

3.085.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương.

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

869

859

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

2.081.000

 

870

860

 

Phẫu thuật loi I

1.195.000

 

871

861

 

Phẫu thut loi II

845.000

 

872

862

 

Phẫu thut loi III

590.000

 

873

863

 

Thủ thuật loại đặc biệt

519.000

 

874

864

 

Thủ thut loi I

337.000

 

875

865

 

Th thut loi II

191.000

 

876

866

 

Th thut loi III

121.000

 

VIII

VIII

 

TAI MŨI HNG

 

 

877

867

03C2.4.18

Bẻ cuốn mũi

120.000

 

878

868

03C2.4.31

Cầm máu mũi bng Merocell (1 bên)

201.000

 

879

869

03C2.4.32

Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên)

271.000

 

880

870

04C3.4.250

Ct Amiđan (gây mê)

1.033.000

 

881

871

04C3.4.251

Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê)

2.303.000

Bao gồm c Coblator.

882

872

03C2.4.19

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê

449.000

 

883

873

03C2.4.64

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

7.479.000

 

884

874

 

Cắt polyp ống tai gây mê

1.938.000

 

885

875

 

Cắt polyp ống tai gây tê

589.000

 

886

876

03C2.4.57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm

6.582.000

Chưa bao gồm stent hoặc van phát âm, thanh quản điện.

887

877

03C2.4.65

Cắt u cuộn cnh

7.302.000

 

888

878

04C3.4.228

Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)

250.000

 

889

879

04C3.4.229

Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

250.000

 

890

880

03C2.4.11

Chích rạch vành tai

57.900

 

891

881

 

Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con

5.627.000

 

892

882

03C2.4.10

Chọc hút dịch vành tai

47.900

 

893

883

03C2.4.56

Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản

6.911.000

Chưa bao gồm stent.

894

884

03C2.4.47

Đo ABR (1 lần)

176.000

 

895

885

03C2.4.44

Đo nhĩ lượng

24.600

 

896

886

03C2.4.46

Đo OAE (1 lần)

49.200

 

897

887

03C2.4.43

Đo phản xạ cơ bàn đạp

24.600

 

898

888

03C2.4.39

Đo sức cản của mũi

91.600

 

899

889

03C2.4.42

Đo sức nghe lời

51.600

 

900

890

03C2.4.40

Đo thính lực đơn âm

39.600

 

901

891

03C2.4.41

Đo trên ngưng

54.200

 

902

892

03C2.4.30

Đốt Amidan áp lạnh

180.000

 

903

893

03C2.4.4

Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh)

126.000

 

904

894

03C2.4.3

Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng

146.000

 

905

895

03C2.4.22

Đốt họng hạt

75.000

 

906

896

03C2.4.54

Ghép thanh khí quản đặt stent

5.821.000

Chưa bao gồm stent.

907

897

03C2.4.13

Hút xoang dưới áp lực

52.900

 

908

898

03C2.4.15

Khí dung

17.600

Chưa bao gồm thuốc khí dung.

909

899

03C2.4.1

Làm thuốc thanh quản hoặc tai

20.000

Chưa bao gồm thuốc.

910

900

03C2.4.2

Lấy dị vật họng

40.000

 

911

901

04C3.4.233

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

60.000

 

912

902

04C3.4.252

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

508.000

 

913

903

04C3.4.234

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

150.000

 

914

904

04C3.4.246

Lấy dị vật thanh quản gây mê ống cứng

683.000

 

915

905

04C3.4.239

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

346.000

 

916

906

04C3.4.236

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

660.000

 

917

907

04C3.4.235

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

187.000

 

918

908

03C2.4.12

Lấy nút biểu bì ống tai

60.000

 

919

909

04C3.4.254

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

1.314.000

 

920

910

04C3.4.242

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

819.000

 

921

911

 

Mở sào bào - thượng nhĩ

3.585.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

922

912

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê

2.620.000

 

923

913

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê

1.258.000

 

924

914

04C3.4.243

Nạo VA gây mê

765.000

 

925

915

 

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

4.487.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

926

916

03C2.4.20

Nhét meche hoặc bấc mũi

107.000

 

927

917

03C2.4.55

Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp

7.729.000

Chưa bao gồm stent.

928

918

04C3.4.247

Nội soi cắt polype mũi gây mê

647.000

 

929

919

04C3.4.241

Nội soi cắt polype mũi gây tê

444.000

 

930

920

04C3.4.231

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

265.000

 

931

921

04C3.4.232

Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê)

265.000

 

932

922

04C3.4.240

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

431.000

 

933

923

04C3.4.253

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê

660.000

 

934

924

 

Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên

2.135.000

 

935

925

04C3.4.244

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

683.000

 

936

926

04C3.4.245

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

703.000

 

937

927

04C3.4.237

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

210.000

 

938

928

04C3.4.238

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

305.000

 

939

929

04C3.4.255

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.541.000

Đã bao gồm cả dao Hummer

940

930

 

Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê

561.000

 

941

931

 

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê

1.543.000

 

942

932

03C2.4.25

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê

500.000

 

943

933

03C2.4.37

Nội soi Tai Mũi Họng

103.000

Trường hợp chi nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì mức giá thanh toán tối đa là 40.000 đồng/ca.

944

934

03C2.4.9

Nong vòi nhĩ

35.000

 

945

935

03C2.4.34

Nong vòi nhĩ nội soi

111.000

 

946

936

03C2.4.66

Phẫu thuật áp xe não do tai

5.809.000

 

947

937

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện

1.634.000

 

948

937

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm.

3.679.000

Đã bao gồm dao cắt.

949

938

 

Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP

4.902.000

 

950

939

03C2.4.61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi

9.209.000

 

951

940

03C2.4.67

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan hoặc thanh quản và nạo vét hạch cổ

5.531.000

 

952

941

03C2.4.68

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

6.604.000

 

953

942

 

Phẫu thut cắt Concha Bullosa cuốn mũi

3.738.000

 

954

943

 

Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser

4.487.000

 

955

944

 

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm

4.495.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

956

945

 

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII

4.495.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

957

946

 

Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng

7.629.000

 

958

947

 

Phẫu thuật chấn thương xoang sàng - hàm

5.208.000

 

959

948

 

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong

4.487.000

Chưa bao gồm chi phí mũi khoan.

960

949

03C2.4.52

Phẫu thuật đỉnh xương đá

4.187.000

 

961

950

 

Phẫu thuật giảm áp dây VII

6.796.000

 

962

951

 

Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt

5.208.000

 

963

952

03C2.4.69

Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng

6.616.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản.

964

953

03C2.4.70

Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng

7.031.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản.

965

954

 

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên

2.973.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

966

955

 

Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe

2.867.000

 

967

956

 

Phẫu thuật mở cạnh mũi

4.794.000

 

968

957

 

Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi

4.487.000

 

969

958

 

Phẫu thuật nạo V.A nội soi

2.722.000

 

970

959

03C2.4.71

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hóa chất động mạch cảnh

5.531.000

Chưa bao gồm hóa chất.

971

960

 

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên

2.658.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

972

961

03C2.4.60

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang

8.782.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

973

962

03C2.4.58

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

13.322.000

 

974

963

03C2.4.59

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng

8.322.000

 

975

964

 

Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh

5.032.000

 

976

965

 

Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh thiệt

2.867.000

 

977

966

03C2.4.27

Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản...)

4.009.000

 

978

967

 

Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng - thanh quản bằng dao siêu âm

7.794.000

Đã bao gồm dao siêu âm

979

968

03C2.4.73

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang

5.910.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

980

969

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới

3.738.000

 

981

970

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi

3.053.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

982

971

 

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên

2.973.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

983

972

 

Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt

5.339.000

 

984

973

03C2.4.49

Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tủy, thoát vị nền sọ

6.967.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

985

974

 

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm

7.629.000

 

986

975

 

Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang

4.794.000

 

987

976

03C2.4.72

Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

4.809.000

 

988

977

 

Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma

3.679.000

Đã bao gồm dao plasma

989

978

03C2.4.26

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh

2.865.000

 

990

979

03C2.4.63

Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII

7.499.000

 

991

980

 

Phẫu thuật rò xoang lê

4.487.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

992

981

03C2.4.53

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm

5.809.000

Chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế hoặc Prothese.

993

982

03C2.4.62

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương

5.809.000

 

994

983

03C2.4.51

Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII

5.862.000

 

995

984

 

Phẫu thuật tạo hình tai giữa

5.081.000

 

996

985

 

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân

6.960.000

 

997

986

 

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

5.081.000

 

998

987

 

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

5.087.000

 

999

988

 

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê)

2.722.000

 

1000

989

03C2.4.16

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

24.600

 

1001

990

03C2.4.28

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

200.000

 

1002

991

03C2.4.29

Soi thực quản bằng ống mềm

200.000

 

1003

992

03C2.4.8

Thông vòi nhĩ

81.900

 

1004

993

03C2.4.33

Thông vòi nhĩ nội soi

111.000

 

1005

994

03C2.4.7

Trích màng nhĩ

58.000

 

1006

995

04C3.4.248

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

713.000

 

1007

996

04C3.4.249

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

713.000

 

1008

997

 

Vá nhĩ đơn thuần

3.585.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

1009

998

 

Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bằng laser hoặc nhiệt

2.918.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1010

999

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.209.000

 

1011

1000

 

Phẫu thuật loại I

1.884.000

 

1012

1001

 

Phẫu thuật loại II

1.323.000

 

1013

1002

 

Phẫu thuật loại III

906.000

 

1014

1003

 

Thủ thuật loại đặc biệt

834.000

 

1015

1004

 

Thủ thuật loại I

492.000

 

1016

1005

 

Th thut loại II

278.000

 

1017

1006

 

Thủ thuật loại III

135.000

 

IX

IX

 

RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

 

 

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

1018

1007

03C2.5.1.3

Cắt lợi trùm

151.000

 

1019

1008

03C2.5.2.6

Chp thép làm sẵn

279.000

 

1020

1009

03C2.5.1.6

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

343.000

 

 

 

 

Điều trị răng

 

 

1021

1010

03C2.5.2.3

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục

316.000

 

1022

1011

03C2.5.2.13

Điều trị tủy lại

941.000

 

1023

1012

03C2.5.2.10

Điều trị tủy răng số 4, 5

539.000

 

1024

1013

03C2.5.2.11

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm dưới

769.000

 

1025

1014

03C2.5.2.9

Điều trị tủy răng số 1, 2, 3

409.000

 

1026

1015

03C2.5.2.12

Điều trị tủy răng số 6, 7 hàm trên

899.000

 

1027

1016

03C2.5.2.4

Điều trị tủy răng sữa một chân

261.000

 

1028

1017

03C2.5.2.5

Điều trị tủy răng sữa nhiều chân

369.000

 

1029

1018

03C2.5.2.14

Hàn composite cổ răng

324.000

 

1030

1019

03C2.5.2.1

Hàn răng sữa sâu ngà

90.900

 

1031

1020

04C3.5.1.260

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

124.000

 

1032

1021

04C3.5.1.259

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm

70.900

 

1033

1022

03C2.5.1.11

Nắn trật khp thái dương hàm

100.000

 

1034

1023

03C2.5.1.10

Nạo túi lợi 1 sextant

67.900

 

1035

1024

03C2.5.1.7

Nhổ chân răng

180.000

 

1036

1025

03C2.5.1.1

Nhổ răng đơn gin

98.600

 

1037

1026

03C2.5.1.2

Nhổ răng khó

194.000

 

1038

1027

04C3.5.1.257

Nhổ răng số 8 bình thường

204.000

 

1039

1028

04C3.5.1.258

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

320.000

 

1040

1029

04C3.5.1.256

Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa

33.600

 

1041

1030

03C2.5.2.16

Phục hồi thân răng có chốt

481.000

 

1042

1031

03C2.5.2.7

Răng sâu ngà

234.000

 

1043

1032

03C2.5.2.8

Răng viêm tủy hồi phục

248.000

 

1044

1033

04C3.5.1.261

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

30.700

 

1045

1034

03C2.5.6.2

Sửa hàm

180.000

 

1046

1035

03C2.5.2.2

Trám bít hố rãnh

199.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật hàm mặt

 

 

1047

1036

03C2.5.1.16

Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ

324.000

 

1048

1037

03C2.5.1.24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn

1.000.000

Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

1049

1038

03C2.5.1.22

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng

768.000

 

1050

1039

03C2.5.1.23

Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên

429.000

 

1051

1040

03C2.5.1.18

Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả

389.000

 

1052

1041

03C2.5.1.19

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

276.000

 

1053

1042

03C2.5.1.20

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

509.000

 

1054

1043

03C2.5.1.14

Lấy sỏi ống Wharton

1.000.000

 

1055

1044

03C2.5.1.12

Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm

679.000

 

1056

1045

03C2.5.1.13

Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên

1.094.000

 

1057

1046

03C2.5.7.44

Cắt bỏ nang sàn miệng

2.657.000

 

1058

1047

03C2.5.7.35

Cắt nang xương hàm từ 2-5cm

2.807.000

 

1059

1048

03C2.5.7.33

Ct u nang giáp móng

2.071.000

 

1060

1049

03C2.5.7.48

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản)

2.507.000

 

1061

1050

 

Điều trị đóng cuống răng

447.000

 

1062

1051

 

Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor

532.000

 

1063

1052

03C2.5.7.39

Ghép da rời mỗi chiều trên 5 cm

2.672.000

 

1064

1053

03C2.5.7.50

Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

1.594.000

 

1065

1054

03C2.5.7.46

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

2.709.000

 

1066

1055

03C2.5.7.3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên)

2,335.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1067

1056

03C2.5.7.4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít

3.869.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1068

1057

03C2.5 7.6

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp

4.969.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1069

1058

03C2.5.7.12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh

3.917.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh.

1070

1059

03C2.5 7.16

Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt

2.935.000

 

1071

1060

03C2.5 7.26

Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm

3.043.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh.

1072

1061

03C2.5.7.15

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

2.858.000

 

1073

1062

03C2.5.7.37

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

3.085.000

 

1074

1063

03C2.5.7.36

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch

3.085.000

 

1075

1064

03C2.5.7.2

Phẫu thuật cắt xương hàm trên hoặc hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít

3.407.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1076

1065

03C2.5.7.17

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt

3.903.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1077

1066

03C2.5.7.24

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên

2.843.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1078

1067

03C2.5.7.23

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu

2.643.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1079

1068

03C2.5.7.22

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới

2.543.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1080

1069

03C2.5.7.25

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên

2.943.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1081

1070

03C2.5.7.41

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm tỏa lan, áp xe vùng hàm mặt

2.036.000

 

1082

1071

03C2.5.7.10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

3.600.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế.

1083

1072

03C2.5.7.8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.600.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1084

1073

03C2.5.7.11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

3.817.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít.

1085

1074

03C2.5.7.9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.767.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1086

1075

03C2.5.7.19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng

2.986.000

Chưa bao gồm xương.

1087

1076

03C2.5.7.42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh.

2.801.000

 

1088

1077

03C2.5.7.13

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ

3.900.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1089

1078

03C2.5.7.14

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật

4.000.000

 

1090

1079

 

Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt

2.303.000

 

1091

1080

03C2.5.7.52

Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương

2.235.000

 

1092

1081

03C2.5.7.45

Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm

2.657.000

 

1093

1082

03C2.5.7.18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn

4.103.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1094

1083

03C2.5.7.38

Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt

3.303.000

 

1095

1084

03C2.5.7.30

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng

2.335.000

 

1096

1085

03C2.5.7.31

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

2.335.000

 

1097

1086

03C2.5.7.29

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

2.435.000

 

1098

1087

03C2.5.7.28

Phẫu thuật tạo hình môi một bên

2.335.000

 

1099

1088

03C2.5.7.47

Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh má hoặc phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản)

1.727.000

 

1100

1089

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên

2.624.000

 

1101

1090

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu

2.561.000

 

1102

1091

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên

2.528.000

 

1103

1092

03C2.5.7.1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới

3.007.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế.

1104

1093

03C2.5.7.49

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

834.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1105

1094

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.273.000

 

1106

1095

 

Phẫu thuật loại I

2.084.000

 

1107

1096

 

Phẫu thuật loi II

1.301.000

 

1108

1097

 

Phẫu thuật loại III

866.000

 

1109

1098

 

Thủ thuật loại đặc biệt

750.000

 

1110

1099

 

Ththuật loại 1

465.000

 

1111

1100

 

Thủ thuật loại II

264.000

 

1112

1101

 

Ththuật loi III

135.000

 

X

X

 

BỎNG

 

 

1113

1102

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.151.000

 

1114

1103

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

3.645.000

 

1115

1104

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.713.000

 

1116

1105

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.095.000

 

1117

1106

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.180.000

 

1118

1107

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn

3.582.000

 

1119

1108

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.791.000

 

1120

1109

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.112.000

 

1121

1110

 

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.837.000

 

1122

1111

 

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.156.000

 

1123

1112

 

Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực (chưa tính vật tư dao)

3.577.000

 

1124

1113

 

Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình

3.451.000

 

1125

1114

 

Cắt sẹo khâu kín

3.130.000

 

1126

1115

03C2.6.11

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm doppler

270.000

 

1127

1116

03C2.6.15

Điều trị bằng ôxy cao áp

213.000

 

1128

1117

03C2.6.14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

509.000

 

1129

1118

 

Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

2.489.000

 

1130

1119

 

Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

1.717.000

 

1131

1120

 

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.719.000

 

1132

1121

 

Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.051.000

 

1133

1122

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.376.000

 

1134

1123

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.809.000

 

1135

1124

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

6.056.000

 

1136

1125

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.527.000

 

1137

1126

 

Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft)

4.691.000

 

1138

1127

 

Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich)

6.265.000

 

1139

1128

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.129.000

 

1140

1129

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.691.000

 

1141

1130

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.171.000

 

1142

1131

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

6.846.000

 

1143

1132

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ở trẻ em, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

5.247.000

 

1144

1133

03C2.6.10

Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng

491.000

Chưa bao gồm màng nuôi; màng nuôi sẽ tính theo chi phí thực tế.

1145

1134

 

Kỹ thuật ghép khối mỡ tự thân điều trị vết thương mạn tính

3.721.000

 

1146

1135

 

Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo

3.679.000

 

1147

1136

 

Kỹ thuật tạo vạt da có cuống mạch liền điều trị vết thương, sẹo

4.533.000

 

1148

1137

 

Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị vết thương, vết bỏng và di chứng

3.428.000

 

1149

1138

 

Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính (chưa tính huyết tương)

3.574.000

 

1150

1139

 

Kỹ thuật vi phẫu nối bạch mạch- tĩnh mạch điều trị phù do tắc bạch mạch

12.990.000

 

1151

1140

 

Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai

2.590.000

 

1152

1141

 

Phẫu thuật chuyển vạt da phức tạp có nối mạch vi phẫu điều trị vết thương, vết bỏng và sẹo

16.969.000

 

1153

1142

 

Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ điều trị bỏng sâu, điều trị sẹo

4.029.000

 

1154

1143

 

Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu

3.488.000

 

1155

1144

 

Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết thương mạn tính

2.319.000

 

1156

1145

03C2.6.3

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nâng (01 ngày)

252.000

 

1157

 

 

Tắm điều trị bệnh nhân bỏng (gây tê)

220.000

 

1158

1146

 

Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu bỏng (gây mê)

757.400

 

1159

1147

03C2.6.12

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

177.000

 

1160

 

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể

114.000

 

1161

1148

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

235.000

 

1162

1149

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể

392.000

 

1163

1150

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể

519.000

 

1164

1151

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể

825.000

 

1165

1152

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể

1.301.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1166

1153

 

Phẫu thuật đặc biệt

3.707.000

 

1167

1154

 

Phẫu thuật loại I

2.123.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1168

1155

 

Phẫu thuật loại II

1.418.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1169

1156

 

Phẫu thuật loại III

1.043.000

Chưa bao gồm vật tư ghép trên bệnh nhân.

1170

1157

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.053.000

 

1171

1158

 

Thủ thuật loại I

523.000

Chưa kèm màng nuôi cấy, hỗn dịch, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), thuốc cản quang.

1172

1159

 

Thủ thuật loại II

313.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, vật liệu thay thế da, chế phẩm sinh học, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dung dịch và thuốc rửa liên tục vết thương.

1173

1160

 

Thủ thuật loại III

170.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lực, thuốc chống sẹo.

XI

XI

 

UNG BƯỚU

 

 

1174

1161

 

Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang (lần)

372.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1175

1162

03C2.1.11

Đặt Iradium (lần)

467.000

 

1176

1163

04C2.97

Điều trị tia xạ Cobalt/ Rx

100.000

Một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị.

1177

1164

 

Đkhuôn chì trong xạ trị

1.042.000

 

1178

1165

 

Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy

392.000

 

1179

1166

 

Làm mặt nạ cố định đầu

1.053.000

 

1180

1167

 

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát

372.000

 

1181

1169

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

148.000

Chưa bao gồm hóa chất. Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú

1182

1169

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

125.000

Chưa bao gồm hóa chất. Áp dụng với bệnh nhân nội trú

1183

1170

 

Truyền hóa chất động mạch (1 ngày)

337.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1184

1171

 

Truyền hóa chất khoang màng bụng (1 ngày)

194.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1185

1172

 

Truyền hóa chất nội tủy (1 ngày)

382.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1186

1173

 

Xạ phẫu bằng Cyber Knife

20.584.000

 

1187

1174

03C5.5

Xạ phẫu bằng Gamma Knife

28.662.000

 

1188

1175

03C5.4

Xạ trị bng X Knife

28.584.000

 

1189

1176

 

Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều (1 ngày)

1.555.000

 

1190

1177

03C5.3

Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị)

500.000

 

1191

1178

 

Xạ trị áp sát liều cao tại vòm mũi họng, xoang mặt, khoang miệng, thực quản, khí phế quản (01 lần điều trị)

5.021.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1192

1179

 

Xạ trị áp sát liều cao tại các vị trí khác (01 lần điều trị)

3.163.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1193

1180

 

Xạ trị áp sát liều thấp (01 lần điều trị)

1.355.000

 

1194

1181

 

Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt từ xa hoặc tại chỗ

7.253.000

 

1195

1182

 

Cắt ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa

8.153.000

 

1196

1183

 

Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực đường kính trên 10 cm

7.953.000

 

1197

1184

 

Cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư tiêu hóa

8.653.000

 

1198

1185

 

Tháo khớp xương b vai do ung thư

6.453.000

 

1199

1186

 

Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm

7.853.000

 

1200

1187

 

Đặt buồng tiêm truyền dưới da

1.248.000

Chưa bao gồm buồng tiêm truyền.

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1201

1188

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.282.000

 

1202

1189

 

Phẫu thut loại I