• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND hỗ trợ kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020

Tải về Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/2014/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 22 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐỂ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH TIẾN TỚI BẢO HIỂM Y TẾ TOÀN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Trên cơ sở Tờ trình số 119/TTr-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về một số chính sách thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2015 - 2020. Ngoài kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm như sau:

1. Đối tượng hỗ trợ: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế, người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình, học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc.

2. Mức hỗ trợ:

a) Năm 2015

- Đối với người cao tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế:

+ Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi: Hỗ trợ 30% kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ Bảo hiểm

+ Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi: Hỗ trợ 50% kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế.

- Người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình: Hỗ trợ 20% kinh phí mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thứ nhất trong hộ gia đình (ngoài những người đã được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành).

b) Giai đoạn từ năm 2016 - 2020:

- Người cao tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế và người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình: Mức hỗ trợ như năm 2015.

- Học sinh, sinh viên: Hỗ trợ 20% kinh phí mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế.

3. Hỗ trợ kinh phí tuyên truyền:

- Năm 2015: Hỗ trợ 300 triệu đồng từ ngân sách tỉnh.

- Từ năm 2016 - 2020: Hàng năm căn cứ vào tình hình cụ thể UBND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh hướng dẫn và tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khóa XV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 12/12/2014./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, CP;
- VPQH, VPCP;
- Bộ Y tế; BHXH Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ TP;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHU, UBND, UBMTTQVN các huyện, thành, thị;
- TTHĐND TP Vĩnh Yên, TX Phúc Yên;
- Báo VP, Đài PTTHVP, cổng TTGTĐT, TT Công báo tỉnh;
- CPVP, CV;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Vọng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 163/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Phúc   Người ký: Phạm Văn Vọng
Ngày ban hành: 22/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 163/2014/NQ-HĐND

287

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262306