• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Tải về Nghị quyết 163/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Đồng Tháp, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 97/TTr-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp khóa IX, với nội dung như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp

a) Tại Kỳ họp tháng 7 năm 2019

Xem xét báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự Tỉnh; báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và báo cáo công tác của các cơ quan hữu quan khác, đồng thời tiến hành hoạt động chất vấn theo quy định.

b) Tại Kỳ họp tháng 12 năm 2019

Xem xét báo cáo của Ủy ban nhân dân Tỉnh về: kinh tế - xã hội; tình hình thu - chi ngân sách, phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri v.v...năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 và báo cáo việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác (nếu có). Báo cáo của Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục, Thi hành án dân sự Tỉnh và tiến hành chất vấn theo quy định.

2. Giám sát chuyên đề

a) Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Giám sát hiệu quả công tác quản lý đất công trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Giám sát quá trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 59/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 của HĐND Tỉnh về nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016-2020.

b) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Giám sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai đối với TAND 02 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Giám sát hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự về đất đai đối với Viện KSND 02 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Giám sát công tác THADS về đất đai đối với Cơ quan THADS 02 cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

c) Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện các công trình giao thông trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến nay.

- Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách huyện, thị xã, thành phố và xã, phường, thị trấn; định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, Đảng, đoàn thể cấp Tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2017 đến nay.

- Giám sát tình hình triển khai, kết quả thực hiện việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách các cấp; nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay.

d) Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh

- Khảo sát hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao.

- Giám sát về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 79/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Tỉnh quy định về một số chính sách hỗ trợ đầu tư, phát triển trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Nghị quyết số 118/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND Tỉnh về việc hỗ trợ lãi suất cho vay đầu tư phát triển trong loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

đ) Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám sát việc thi hành pháp luật, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Tỉnh tại địa phương hoặc về các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công; tổ chức để đại biểu Hội đồng nhân dân trong Tổ thực hiện hoạt động giám sát. Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh khi tiến hành giám sát tại địa phương, nơi đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh ứng cử hoặc công tác.

e) Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh

Giám sát các Quyết định của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện; giám sát việc thi hành pháp luật trên địa bàn nơi đại biểu ứng cử. Đồng thời, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

g) Hoạt động phối hợp giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân Tỉnh phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Đồng Tháp, các Đoàn giám sát của các Ủy ban của Quốc hội khi tiến hành giám sát tại Tỉnh. Tiến hành giám sát một số chuyên đề hoặc những vấn đề bức xúc theo đề nghị của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh và cử tri trong Tỉnh.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân; hướng dẫn các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát theo thẩm quyền và báo cáo kết quả theo quy định.

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh trong công tác giám sát; chuẩn bị báo cáo và cung cấp tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Đoàn giám sát; nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khóa IX, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- UBKTTU, Đoàn ĐBQH Tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC/TH, (Ng).

CHỦ TỊCH
Phan Văn Thắng

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 163/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp   Người ký: Phan Văn Thắng
Ngày ban hành: 18/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 163/NQ-HĐND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
393016