• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Nghị quyết 163/NQ-HĐND năm 2019 phê duyệt điều chỉnh Nghị quyết 54/NQ-HĐND phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long

Tải về Nghị quyết 163/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 163/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 31 tháng 5 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 54/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 05 VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016 - 2020 TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH VĨNH LONG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 11 (BẤT THƯỜNG)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;

Xét Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về phê duyệt bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long, với các nội dung như sau:

1. Bổ sung vốn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long nộp vào ngân sách Nhà nước (Chi tiết kèm theo Phụ lục A1)

Số vốn 395,5 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 06 dự án, cụ thể:

- Lĩnh vực giao thông: 04 dự án, số vốn 258,5 tỷ đồng.

- Lĩnh vực nông nghiệp thủy lợi: 01 dự án, số vốn 87 tỷ đồng.

- Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 01 dự án, số vốn 50 tỷ đồng.

2. Bổ sung nguồn kết dư xổ số kiến thiết các năm trước (Chi tiết kèm theo Phụ lục A2)

Số vốn 265 tỷ đồng, phân bổ thực hiện 02 dự án.

3. Bổ sung các dự án quan trọng, cấp bách đã được Trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện (Chi tiết kèm theo Phụ lục B1)

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 và Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 11 (Bất thường) thông qua ngày 31 tháng 5 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

 

TỔNG HỢP BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020

(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Nguồn vốn

Số dự án

Bổ sung Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

 

TỔNG SỐ

8

660.500

1

Nguồn vốn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long nộp vào ngân sách

6

395.500

2

Nguồn kết dư xổ số kiến thiết các năm trước

2

265.000

 

Phụ lục A1

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020

(Nguồn vốn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long nộp vào ngân sách)

(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án/công trình

Dự án nhóm

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

GĐ thực hiện DA

Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015

Bổ sung Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

Số quyết định; ngày tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

 

Tổng số

 

 

 

 

 

1.151.609

-

395.500

 

I

Lĩnh vực Giao thông vận tải

 

 

 

 

 

701.623

-

258.500

 

1

Dự án Cầu Lộ 2 trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (đạo từ cầu Mậu Thân đến đường Nguyễn Huệ), thành phố Vĩnh Long.

B

TP Vĩnh Long

Gđ 1: 1 đơn nguyên, dài 78m

2018-2023

CT: 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017; số 135/NQ-HĐND ngày 13/10/2018 của HĐND tỉnh

263.975

 

88.000

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (2018-2020): 88.000 triệu đồng;

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 (2020-2023): 176.000 triệu đồng.

- Dự án đấu nối thông tuyến giữa đường Mậu Thân và Đường Võ Văn Kiệt

2

Dự án Đường trục chính Thị xã Bình Minh (đoạn từ đường Phan Văn Năm đến đường dẫn cầu Cần Thơ)

B

Thị xã Bình Minh

2,275k m; cầu dài 140m;

2018-2023

CT: 80/NQ-HĐND ngày 08/12/2017;

135/NQ-HĐND ngày 13/10/2018 của HĐND tỉnh

384.845

 

120.000

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân, lưu thông vận chuyển hàng hóa, kết nối đồng bộ với hệ thống công trình hiện có, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện giúp địa phương đạt tiêu chí đô thị loại III đến năm 2020.

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 (2018-2020): 120.000 triệu đồng;

- Tổng mức đầu tư giai đoạn 2 (2020-2023): 265.000 triệu đồng

3

Dự án Đường dẫn vào cầu Cồn Chim, thành phố Vĩnh Long

C

TP Vĩnh Long

84,75m

2018-2020

CT: 2453/QĐ- UBND ngày 08/11/2018

12.828

 

12.000

Đảm bảo an toàn lưu thông, tránh ùn tắc giao thông ở đoạn cầu Cồn Chim

4

Dự án cầu Long Mỹ

C

Huyện Long Hồ, huyện Mang Thít

84m; đường vào cầu khoảng 105m

2019-2021

CT: 560/QĐ- UBND ngày 13/3/2019

39.975

 

38.500

Kết nối lưu thông giữa thị trấn Long Hồ huyện Long Hồ với xã Long Mỹ huyện Mang Thít

II

Lĩnh vực Nông nghiệp - Thủy lợi

 

 

 

 

 

399.986

-

87.000

 

1

Đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long - khu vực sông Cái Cá

B

TP Vĩnh Long

4,834k m

2017-2020

1230/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh

399.986

 

87.000

- Bố trí kế hoạch trung hạn tại Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh (Tổng số vốn đã bố trí 75,5 tỷ đồng tại Phụ lục A2 vốn XSKT: 40 tỷ đồng, Phụ lục B5: 35,5 tỷ đồng).

- Hạn chế tình trạng ngập úng ở đô thị, đồng thời ứng phó với biến đổi khí hậu; hạn chế và chống sạt lở bờ sông

III

Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội

 

 

 

 

 

50.000

-

50.000

 

1

Trùng tu, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long

C

TP Vĩnh Long

Trùng tu

2019-2021

CT: 337/QĐ- UBND ngày 11/02/2019 của UBND tỉnh

50.000

-

50.000

- Hiện một số hạng mục của nghĩa trang đã xuống cấp, cần phải trùng tu lại để đáp ứng nhu cầu thăm viếng, tưởng niệm, đồng thời tri ân các anh hùng liệt sĩ.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Long có Công văn số 08/PTTH ngày 03/01/2019.

 

Phụ lục A2

BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020

(Nguồn kết dư xổ số kiến thiết các năm trước)

(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

ĐVT: Triệu đồng

STT

Danh mục dự án/công trình

Dự án nhóm

Địa điểm XD

Năng lực thiết kế

GĐ thực hiện DA

Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

Lũy kế số vốn đã bố trí từ khởi công đến hết năm 2015

Bổ sung Kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

 

 

 

Số quyết định; ngày tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

 

Tổng số

 

 

 

 

 

274.176

-

265.000

1

Dự án Nâng cao năng lực quan trắc chất lượng môi trường tỉnh Vĩnh Long.

B

Trên địa bàn tỉnh

Thiết bị trạm quan trắc, trung tâm điều hành

2017-2020

CT: 2575/QĐ- UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh

67.443

 

65.000

- Dự án thực hiện theo Quyết định số 1618/QĐ-TTg ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự án được Quyết định chủ trương đầu tư năm 2018, trong đó dự án sử dụng vốn chi đầu tư phát triển khác theo Quyết định 2799/QĐ- UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh. Thực hiện quy định tại Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính thì dự án phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện.

 

2

Đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị để thí điểm trường học tiên tiến, hiện đại trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

B

Tỉnh Vĩnh Long

Thiết bị

2018-2020

CT: 108/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của HĐND tỉnh

206.733

-

200.000

- Đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục theo hướng tiến tiến, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 và Chương trình hành động số 07- CTr/TU ngày 26/7/2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Long.

- Dự án được Quyết định chủ trương đầu tư năm 2018, trong đó dự án sử dụng vốn chi đầu tư phát triển khác theo Quyết định 2799/QĐ- UBND ngày 24/12/2018 của UBND tỉnh. Thực hiện quy định tại Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính thì dự án phải được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để thực hiện.

 

Phụ lục B1

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020

(Danh mục dự án quan trọng, cấp bách đã được trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện)

(Kèm theo Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long)

STT

Danh mục dự án dự kiến kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020

Ghi chú

1

Kè chống sạt bờ sông khu vực xã Thành Lợi, huyện Bình Tân

Dự án cấp bách chống sạt lở bờ sông khu vực Đồng bằng sông Cửu Long của tỉnh Vĩnh Long (được Trung ương thông báo vốn năm 2018 tại Công văn số 560/BTC-ĐT ngày 11/01/2019 của Bộ Tài chính)

2

Kè chống sạt bờ sông Kênh Hai Quý, khu vực phường Thành Phước, thị xã Bình Minh.

3

Kè chống sạt lở bờ sông Long Hồ, khu vực phường 1, phường 5, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Dự án cấp bách được Trung ương bổ sung vốn tại Công văn số 4602/BKHĐT- KTNN ngày 06/7/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

4

Nâng cấp, mở rộng cơ sở cai nghiệp ma túy tỉnh Vĩnh Long

- Cơ sở cai nghiện ma túy hiện nay đã quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp nên cần đầu tư nâng cấp, mở rộng để tiếp nhận quản lý, điều trị các đối tượng cai nghiện ma túy.

- Dự án đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan Trung ương bố trí vốn để triển khai thực hiện dự án tại Công văn số 4464/BLĐTBXH-KTTC ngày 23/10/2018

 

- Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2019

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1, Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, như sau:

1. Nguồn cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 6 dự án, với số vốn giảm là 124.300 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 17 dự án, với số vốn tăng là 124.300 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 1)

2. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

Bổ sung 01 dự án, với số vốn là 79.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 2)

3. Nguồn xổ số kiến thiết

- Điều chỉnh giảm 9 dự án (giảm vốn chuẩn bị đầu tư và vốn trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, các dự án do vướng GPMB, các dự án đủ vốn hoàn thành trong giai đoạn), với số vốn giảm là 516.463 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 35 dự án, chương trình, đề án, với số vốn tăng là 732.086 triệu đồng (trong đó: Bổ sung tăng vốn trong trung hạn 16 dự án và 1 chương trình; bổ sung mới 17 dự án và 1 đề án).

(Chi tiết kèm theo phụ lục 3 và phụ lục 3.1)

4. Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Điều chỉnh giảm 3 dự án, với số vốn giảm là 316.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 7 dự án, với số vốn tăng là 149.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 4)

5. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ Hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9

Bổ sung tăng kế hoạch vốn cho dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long là 13.915 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 5)

6. Nguồn vốn vay tín dụng

Điều chỉnh giảm nguồn vốn: Gồm 7 dự án, với số vốn giảm 772.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 6)

7. Nguồn vốn dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Điều chỉnh giảm nguồn vốn: Gồm 5 dự án, số vốn giảm 2.326.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 7)

8. Bổ sung các dự án quan trọng, cấp bách được Trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 8)

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Xem nội dung VB
Điều này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2019
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 163/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Trương Văn Sáu
Ngày ban hành: 31/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 163/NQ-HĐND

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
420520