• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Khai thác cảng biển

 

Nghị quyết 166/2019/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa

Tải về Nghị quyết 166/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/2019/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CÁC HÃNG TÀU BIỂN MỞ TUYẾN VẬN CHUYỂN CONTAINER ĐI QUỐC TẾ QUA CẢNG NGHI SƠN, THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 42/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành chính sách hỗ trợ hãng tàu bin mở tuyến vận chuyển container bằng đường biển đi quốc tế tại Cảng Nghi Sơn Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra s 119/BC-HĐND ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế qua Cảng Nghi Sơn, Thanh Hóa, với những nội dung sau:

1. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ:

Các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển Container đi quốc tế lần đầu qua cảng Nghi Sơn có đủ các điều kiện sau:

1.1. Hãng tàu biển được cấp phép hoạt động kinh doanh vận chuyển container theo quy định.

1.2. Hãng tàu biển phải trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Nghi Sơn.

2. Mức hỗ trợ: 200 triệu đồng/chuyến qua cảng Nghi Sơn.

3. Thời gian hỗ trợ:

Mỗi hãng tàu biển được hỗ trợ trong thời gian 12 tháng kể từ ngày đầu tiên tàu biển container đi quốc tế trả hàng hoặc bốc hàng tại cảng Nghi Sơn.

4. Thời gian thực hiện chính sách: Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

5. Cách thức htrợ và thanh toán kinh phí:

5.1. Hàng năm, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp lập dự toán kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container bằng đường biển đi quốc tế tại cảng Nghi Sơn, gửi Sở Tài chính thẩm định, đề xuất bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách tỉnh cấp cho Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp để chi trả cho hãng tàu được thụ hưởng chính sách.

5.2. Hãng tàu biển thuộc đối tượng, đủ điều kiện được hưởng chính sách phải có hồ sơ gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, gồm có: (1) văn bản đề nghị hỗ trợ của hãng tàu (01 bản chính); (2) tờ khai hàng hóa, chứng từ có liên quan và thông quan đối với tàu nhập/xuất cảnh của Hải quan (01 bản sao tờ khai Manifest).

5.3. Trong thời gian tối đa 05 ngày làm việc, ktừ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp xem xét, quyết định chi trả kinh phí hỗ trợ cho hãng tàu và thanh quyết toán theo quy định.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành, tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong phạm vi chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 04 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực từ kể từ ngày 15 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ t
nh và các đoàn thể cấp tnh;
- C
ác VP: Tỉnh y; Đoàn ĐBQH; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp t
nh;
- Thường trực HĐND; UBND
các huyện, TX, TP;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Sửa đổi khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII về việc ban hành chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn như sau:

Các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn đã được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 166/2019/NQ-HĐND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh và các hãng mới mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn được hưởng chính sách hỗ trợ mở tuyến vận chuyển container đi quốc tế qua cảng Nghi Sơn đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị quyết 252/2020/NQ-HĐND
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 166/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa   Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 04/04/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 166/2019/NQ-HĐND

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
411841