• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND về phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018-2020

Tải về Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2017/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 8 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XVI KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tưởng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 232/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-KTNS ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Mục tiêu, định hướng đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

a) Mục tiêu:

Cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển, hoàn thiện cơ bản hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và cơ cấu lại nền kinh tế.

b) Định hướng:

- Tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác. Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư;

- Việc sử dụng vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2018-2020 đầu tư cho các ngành, lĩnh vực, các chương trình phải tuân thủ theo quy định tại Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XVI ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017-2020.

- Khởi động đầu tư một số dự án hạ tầng quan trọng, hiện đại, phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp dịch vụ tạo nền tảng cho tỉnh tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

- Tiếp tục thực hiện phân cấp quản lý vốn đầu tư cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tạo sự chủ động, linh hoạt trong việc thực hiện mục tiêu của các địa phương cũng như góp phần hoàn thành mục tiêu chung phát triển kinh tế - xã hội tỉnh.

2. Tổng nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2018-2020 là: 1.645,275 tỷ đồng, gồm:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh: 400 tỷ đồng, cụ thể:

- Đối ứng các dự án ODA, NGO: 90 tỷ đồng;

(Chi tiết tại Biểu 01).

- Thanh toán trả nợ Dự án Cải tạo, nâng cấp đường 39B từ thị trấn Thanh Nê, huyện Kiến Xương đến thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy: 200 tỷ đồng.

- Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc chương trình nước sạch nông thôn: 50 tỷ đồng.

- Sửa chữa lớn: 30 tỷ đồng.

- Vốn chuẩn bị đầu tư: 15 tỷ đồng.

- Bổ sung nhiệm vụ quy hoạch: 15 tỷ đồng.

b) Phân bổ chi tiết cho các công trình: 1.245,275 tỷ đồng, cụ thể:

- Bố trí đối ứng các dự án sử dụng ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu 662,028 tỷ đồng (trong đó thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh 90,101 tỷ đồng), gồm:

+ 09 Công trình hoàn thành hết hạn mức trung ương hỗ trợ: 227,028 tỷ đồng

+ 12 Công trình chuyển tiếp: 317 tỷ đồng;

+ Bố trí đối ứng các dự án khởi công mới ngân sách trung ương: 118 tỷ đồng;

(Chi tiết biểu số 02)

- Bố trí cho các công trình cấp tỉnh: 583,247 tỷ đồng, trong đó:

+ Bố trí cho 20 công trình hoàn thành chưa phê duyệt quyết toán thuộc tỉnh quản lý: 89,445 tỷ đồng.

(Chi tiết biểu số 03)

+ Còn lại 493,802 tỷ đồng, trong đó:

Thu hồi tạm ứng ngân sách tỉnh 51,616 tỷ đồng dự án Đường vành đai phía nam, đường từ nút giao xã Vũ Đông đến nút giao Quốc lộ 10 xã Đông Mỹ (từ cọc C51 đến nút giao Quốc lộ 10).

Bố trí cho 03 công trình trọng điểm của tỉnh: Dự án tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Thái Bình: 20 tỷ đồng; Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnhThái Bình quy mô 1.000 giường (giai đoạn 2): 20 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyệnThái Thụy (Hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng): 10 tỷ đồng.

Phần vốn còn lại, các nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết và các nguồn vốn bổ sung khác giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phân bổ chi tiết cho các công trình dự án.

(Chi tiết biểu số 04)

3. Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020:

Để huy động nguồn lực, tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2018-2020. Tăng cường kiểm soát thanh toán, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo quyết toán đối với các công trình hoàn thành theo quy định của Nhà nước.

b) Tập trung xử lý nợ xây dựng cơ bản, chủ động áp dụng các biện pháp xử lý kịp thời để không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, không phê duyệt dự án đầu tư khi chưa xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, không triển khai đấu thầu khi dự án chưa được bố trí vốn đầu tư, xác định tiến độ của dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn, kiên quyết không để phát sinh thêm nợ đọng xây dựng cơ bản.

c) Thực hiện việc rà soát các dự án chuyển tiếp và khởi công mới, cắt giảm các hạng mục công trình chưa thật cần thiết, điều chỉnh quy mô, dãn tiến độ thực hiện đến điểm dừng hợp lý để có nguồn tập trung cho các hạng mục, các dự án thật sự cấp thiết hoàn thành đi vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư.

d) Thực hiện xã hội hóa đầu tư, tích cực thu hút đầu tư các nguồn vốn theo hình thức đối tác công tư (PPP). Tăng cường vận động, làm việc với các nhà tài trợ để thu hút các nguồn vốn ODA, NGO nhằm huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh.

e) Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; kịp thời nắm bắt và tháo gỡ những khó khăn cho các chủ đầu tư, đơn vị thi công trong triển khai thực hiện kế hoạch. Tăng cường rà soát, nắm chắc đối tượng và các nguồn thu ngân sách trên địa bàn; tích cực khai thác các nguồn thu còn tiềm năng, phấn đấu tăng thu ngân sách để có nguồn bổ sung cho đầu tư phát triển.

g) Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá đầu tư việc thực hiện dự án và tiến độ giải ngân các nguồn vốn, kịp thời ngăn chặn và kiên quyết xử lý những sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản ngay từ khi mới phát sinh.

h) Thực hiện nghiêm túc Luật đầu tư công, Luật đấu thầu, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 và Nghị định 63/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ. Triển khai bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, chuyên môn để nâng cao năng lực quản lý đầu tư cho các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, đội ngũ cán bộ, công chức đặc biệt là cán bộ, công chức cơ sở.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. Căn cứ tình hình phát triển kinh tế, xã hội và thu, chi ngân sách của tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh triển khai kế hoạch đầu tư công hằng năm cho phù hợp tình hình thực tế.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình Khoá XVI, Kỳ họp thứ năm thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

 

 

- Danh mục tại File này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND

Điều 1. Bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) (sau đây viết tắt là Dự án) vào danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 nguồn ngân sách địa phương ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI Phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020.

Xem nội dung VB
- Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết: Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 ... của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
...
5. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho 22 dự án tạm ứng ngân sách tỉnh đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn, kế hoạch đầu tư công hằng năm giai đoạn 2018-2020 tại Biểu 2, 3, 4 ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 ... với tổng số vốn là 1.848,814 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 sau khi điều chỉnh (bao gồm cả số vốn tạm ứng) là 5.578,044 tỷ đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục tại File này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:
...
2. Điều chỉnh một số danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020:

a) Bổ sung 13 danh mục dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 với tổng vốn là: 45,5 tỷ đồng, điều chỉnh tăng kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020 cho 03 danh mục dự án do kế hoạch vốn năm 2018 cao hơn kế hoạch trung hạn: 21,099 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 05)

b) Phân bố chi tiết kế hoạch vốn trung hạn cho các dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 chưa có trong kế hoạch trung hạn: 292,717 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 06)

c) Điều chỉnh giảm 06 danh mục dự án khởi công mới giai đoạn 2018-2020 chưa phân bổ chi tiết tại Biểu số 04 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh với tổng mức đầu tư 1.877,6 tỷ đồng, gồm:

- Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường (giai đoạn 2), tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng.

- Dự án xây dựng công trình vườn ươm cây giống tại phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, giai đoạn 1, tổng mức đầu tư 9,7 tỷ đồng.

- Dự án đầu tư phần mềm quản lý giáo dục Trường Đại học Thái Bình, tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý quy hoạch trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tổng mức đầu tư 4,5 tỷ đồng.

- Dự án Điều chỉnh, mở rộng Vườn hoa Lê Quý Đôn, tổng mức đầu tư 02 tỷ đồng.

- Đầu tư xây mới công trình Khu thực hành nông nghiệp công nghệ cao, sửa chữa Nhà giảng đường và cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học nông nghiệp, tổng mức đầu tư: 9,85 tỷ đồng.

d) Điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020

- Điều chỉnh giảm 20 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020 của Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình quy mô 1.000 giường (giai đoạn 2).

- Điều chỉnh tăng 20 tỷ đồng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).

- Bổ sung 50 tỷ đồng kế hoạch vốn giai đoạn 2018-2020 (tương đương 50.000 tấn xi măng) từ nguồn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới chưa sử dụng cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).
...
Biểu 05: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH VỐN GIAI ĐOẠN 2018-2020
...
Biểu 06: DANH MỤC DỰ ÁN PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH TRUNG HẠN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2018-2020

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Danh mục tại File này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND

Điều 1. Bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu cảng và dịch vụ cảng cụm công nghiệp, khu du lịch nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Khu kinh tế Thái Bình thuộc xã Thái Thượng, huyện Thái Thụy (hợp phần A: Nạo vét luồng tàu biển, xây kè công trình bảo vệ tàu, hạ tầng kỹ thuật và giao thông đến hàng rào cảng) trong danh mục Dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 và Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 là 110 tỷ đồng (một trăm mười tỷ đồng), để triển khai thực hiện nạo vét luồng hàng hải Diêm Điền.

Nguồn vốn: Nguồn vốn dự phòng; nguồn vốn tăng thu ngân sách tỉnh hằng năm; tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Xem nội dung VB
Danh mục tại File này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND
Một số nội dung tại File này được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND
Danh mục tại File này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND
Danh mục tại File này được bổ sung bởi Điều 1 Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt tại các Nghị quyết: Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 ... của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 đã bố trí cho 120 nhiệm vụ, dự án tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 ... với tổng số vốn là 3.509,462 tỷ đồng.
...
3. Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 cho 31 nhiệm vụ, dự án có kế hoạch vốn bố trí hằng năm giai đoạn 2018-2020 cao hơn kế hoạch đầu tư công trung hạn đã được giao tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 ... với tổng số vốn là 424,557 tỷ đồng.
...
FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
- Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 tại Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 với tổng nguồn vốn bổ sung là: 4.498,95 tỷ đồng, gồm:

a) Bổ sung 2.480,9 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 để thực hiện Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI về bổ sung Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT) vào danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018- 2020 nguồn ngân sách địa phương; chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án; Nghị quyết số 48/2016/NQ-HĐND ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để hoàn thiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình, Văn bản số 31/HĐND-TH ngày 30 tháng 01 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 và điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2018 để bổ sung kế hoạch vốn cho các dự án hoàn thành có quyết toán được duyệt còn thiếu vốn đến ngày 19 tháng 01 năm 2018; Văn bản số 78/HĐND-TH ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2018, cụ thể:

- Nguồn vốn bổ sung từ các nguồn sau:

+ Nguồn dự phòng trung hạn giai đoạn 2016-2020 chưa phân bổ: 250 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng vốn Trái phiếu chính phủ giai đoạn 2017-2020 bố trí cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: 85,4 tỷ đồng.

+ Nguồn dự phòng ngân sách cấp tỉnh 03 năm 2018-2020 (mỗi năm khoảng 100 tỷ đồng): 300 tỷ đồng.

+ Nguồn vốn bổ sung cân đối ngân sách: 500 tỷ đồng.

+ Còn lại 1.345,5 tỷ đồng bổ sung từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh hằng năm giai đoạn 2018-2020, tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở và tiền đấu giá đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị không sử dụng được quy hoạch nhà ở dân cư, dự kiến:

Bổ sung khoảng 800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách cấp tỉnh hằng năm (bao gồm toàn bộ khoản tăng thu tiền sử dụng đất phần điều tiết từ các huyện, thành phố và tăng thu từ phí và lệ phí bổ sung xây dựng cơ bản).

Bổ sung khoảng 545,5 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở và tiền đấu giá đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị không sử dụng được quy hoạch nhà ở dân cư giai đoạn 2018-2020.

- Nguồn vốn bổ sung để thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Thanh toán cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình: 2.374,3 tỷ đồng.

+ Trả nợ gốc vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Thái Bình trong 2 năm 2019-2020 là: 40 tỷ đồng.

+ Bổ sung cho 13 dự án đã được bố trí vốn năm 2018 nhưng chưa có trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 là: 45,5 tỷ đồng và 03 dự án đã bố trí kế hoạch vốn 2018 cao hơn dự kiến kế hoạch trung hạn giai đoạn 2018-2020 là: 21,099 tỷ đồng.

b) Bổ sung 2.018,05 tỷ đồng nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2018-2020 để thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh, cụ thể:

- Nguồn vốn bổ sung từ các nguồn sau:

+ Nguồn vốn trung hạn còn lại chưa phân bổ chi tiết theo Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh: 99,469 tỷ đồng.

+ Bổ sung 50 tỷ đồng (tương đương 50.000 tấn xi măng) từ nguồn xi măng hỗ trợ xây dựng nông thôn mới để bố trí cho Dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển kinh tế biển và đảm bảo an ninh, quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình (đường 221A).

+ Nguồn vốn còn thiếu cần bổ sung cho các nhiệm vụ của tỉnh giai đoạn 2019-2020 là: 1.868,58 tỷ đồng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục rà soát đất thu hồi của các cơ quan, đơn vị không sử dụng quy hoạch các dự án khu đô thị, dự án xây dựng khu nhà ở dân cư đấu giá quyền sử dụng đất và bổ sung từ các nguồn khác báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nguồn vốn trung hạn để tiếp tục bố trí cho các nhiệm vụ của tỉnh 2 năm 2019-2020.

- Căn cứ vào khả năng nguồn vốn thực hiện phân bổ cho các công trình, dự án theo thứ tự ưu tiên sau:

+ Thanh toán dự án hoàn thành đã phê duyệt quyết toán: 157,95 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 01)

+ Bổ sung vốn đối ứng các dự án ODA: 50 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 02)

+ Các dự án chuyển tiếp: 444,83 tỷ đồng; các dự án trọng điểm khởi công mới: 957,26 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 03)

+ Các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2019-2020: 408 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu số 04)
...
Biểu 01: NHU CẦU KẾ HOẠCH VỐN THANH TOÁN NỢ XÂY DỰNG CƠ BẢN CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐÃ PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN ĐẾN NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2018
...
Biểu 02: BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ODA - ĐỐI ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2020
...
Biểu 03: NHU CẦU KẾ HOẠCH VỐN CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP, DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2019-2020
...
Biểu 04: DỰ KIẾN NHU CẦU CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI GIAI ĐOẠN 2019-2020

(Xem nội dung chi tiết tại văn bản)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1, 3 Điều 1 Nghị quyết 37/2020/NQ-HĐND
Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Đặng Trọng Thăng
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND

219

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
373531