• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quy hoạch đô thị


Văn bản pháp luật về Đặt tên đường phố

 

Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND về đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Tải về Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2018/NQ-HĐND

Bạc Liêu, ngày 06 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN MỘT SỐ TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHÂU HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI VÀ THÀNH PHỐ BẠC LIÊU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đi tên đường, phố và công trình công cộng;

Xét Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và thành phố Bạc Liêu; báo cáo thm tra của Ban pháp chế của Hội đồng nhân dân; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên 16 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi và 20 tuyến đường trên địa bàn thành phố Bạc Liêu (chi tiết có phụ lục 1, 2 kèm theo).

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu Khóa IX, Kỳ họp thứ chín thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 16 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH (báo cáo);
- Chính phủ (báo cáo);
- Bộ VH, TT và DL (báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- TT. H
ĐND, UBND, UBMTTQVN tnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp; Sở VH, TT và DL;
- Trung tâm Công báo - Tin học t
nh;
- Lưu (NH).

CHỦ TỊCH
Lê Thị Ái Nam

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐẶT TÊN 16 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN CHÂU HƯNG, HUYỆN VĨNH LỢI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên đường tm đt

Phạm vi giới hạn

Lộ giới (m)

Chiều dài (m)

Chiều rng (m)

Tên mới

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Đường số 13

Quốc lộ IA

Đền thờ Bác

32

8.700

6

19/5

2

Đường số 14

Đường số 8

Đường số 2

20

606,46

10

Bùi Văn Viết

3

Đường số 6

Đường số 14

Đường số 2

24

440,74

14

Lê Thị Quý

4

Đường số 15

Quốc lộ IA

Giao đường số 4

31

308

17

Võ Văn Kiệt

5

Đường số 16

Đường số 1

Đường số 4

24

270

14

Nguyễn Thị Tiền

6

Đường số 01

Đường số 6

Đường số 16

16

240

10

Ngô Quang Nhã

7

Đường số 02

Đường số 14

Đường số 17

24

690

14

Nguyễn Phúc Nguyên

8

Đường số 03

Đường số 6

Đường số 16

20

240

10

Ngô Văn Ngộ

9

Đường số 04

Đường số 13

Đường số 8

24

696,65

14

Hoa Lư

10

Đường s 05

Đường số 13

Trung tâm Y tế

24

228

6

Phạm Thị Chữ

11

Đường số 08

Đường số 14

Đường số 4

24

535

14

Nguyễn Thị Dần

12

Đường vào Thông Lưu B

Quốc lộ IA

Thông Lưu B

19,5

8.600

3,5

Trương Thị Cương

13

Đường vào xẻo Lá

Quốc lộ IA

Xẻo Lá

19,5

4.500

3,5

Lê Thị Mạnh

14

Đường vào trường Lê Văn Đẩu

Quốc lộ IA

Phường 7, TPBL

5

4.500

3,5

Huỳnh Thị Hoa

15

Đường vào Chùa Giác Hoa

Quốc lộ IA

Xẻo Chích

5

320

3,5

Huỳnh Thị Ngó (Cô Hai Ngó)

16

Đường vào bãi rác

Quốc lộ IA

p Tân Tạo

22

3.000

6

Tân Tạo

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH ĐẶT TÊN 20 TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên đường tạm đặt

Phạm vi gii hạn

Lộ giới (m)

Chiều dài (m)

Chiều rộng (m)

Tên mới

Điểm đầu

Điểm cuối

1

Đường 02 bên Kênh hở, phường 2

Chợ phường 2

Đường Cao Văn Lầu

14

540

4

Nam Kỳ Khi Nghĩa

2

Đường vào Vườn chim

Đường Cao Văn Lầu

Khu du lịch sinh thái Vườn Chim

17

1.040

4

Hứa Hòa Hưng (Ba Hưng)

3

Tỉnh lộ 38

Cu s3, phường 5

Cầu Cần Thăng

34

1.800

6

Nguyễn Thị Minh Khai

4

02 tuyến đường bên Quảng Trường Hùng Vương

Đường Trần Hunh

Đường Nguyễn Tất Thành

25

367

12

Hùng Vương

5

Đường số 11B (khu dân cư phường 5)

Đường Lê Đại Hành

Đường Tôn Thất Tùng

15

146

6

Nguyễn Bình

6

Đường Ninh Bình (cũ), phường 3

Đường hai Bà Trưng

Đường Điện Biên Phủ

10

120

7

Trương Chính Thanh

7

Đường chưa có tên (người dân thường gọi đường Nguyễn Thái Học)

Đường Cách Mạng

Đường Trn Huỳnh

26,5

645

9

Lộc Ninh

8

Đường ra đê đông (trước UBND xã Vĩnh Trạch Đông)

Đường Giồng Nhãn - Gò Cát

Đường Hoàng Sa

30,5

2.500

6

Tạ Thị Hai

9

Hẻm 1, đường Võ Thị Sáu, phường 3 (đường Toàn Thắng 5 cũ)

Đường Võ Thị Sáu

Sông Bạc Liêu

10

200

4

Trần Bình Trọng

10

Đường số 1B, khu dân cư phường 2

Đường số 3

Đường Trần Hồng Dân

13

207

6,5

Lê Văn Năm (Ba Hiếu)

11

Đường số 1E, khu dân cư phường 2

Đường số 3

Đường Trần Hồng Dân

13

207

6,5

Phạm Thị Út

12

Đường số 3, khu dân cư phường 2

Đường Lê Hồng Phong

Ranh giai đoạn 2 của dự án

15

334

7

Nguyễn Thị Bùi

13

Đường số 3A, khu dân cư phường 2

Đường Trần Văn Bỉnh

Đường Trần Thanh Viết

13

164

7

Trần Văn Mn (Năm Trường)

14

Đường số 3B, khu dân cư phường 2

Đường Trần Văn Bnh

Đường Trần Thanh Viết

13

164

7

Đoàn Thị Huê

15

Đường số 6, khu dân cư phường 2

Đường Lê Hồng Phong

Ranh giai đoạn 2 của dự án

34,5

309

10,5

Phan Văn Xoàn (Năm Xoàn)

16

Đường số 11, khu dân cư phường 2

Đường Nguyễn Lương Bằng

Ranh giai đoạn 02 của dự án

24

225

12

Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Trường)

17

Đường s13, khu dân cư phường 2

Đường Ninh Bình

Đường Lê Hồng Phong

14

199

8

Nguyễn Bá Tụi (Bảy Danh)

18

Đường Kinh tế mới, phường 2

Đường Bờ Tây kênh 30/4

Giáp ranh huyện Hòa Bình

4,5

1.500

3,5

Đặng Văn Tiếu (Sáu Huấn)

19

Đường Bà Chủ, phường 2

Đường Nguyễn Thị Minh Khai

Đường vào Tịnh xá Ngọc Liên

16

264

4

Võ Thị Chính

20

Đường Bờ Tây, kênh 30/4

Đường Cầu Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2

Đường Trường Sa

15

9.100

4

Ngô Quyền

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 17/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bạc Liêu   Người ký: Lê Thị Ái Nam
Ngày ban hành: 06/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 17/2018/NQ-HĐND

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406233