• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý

Tải về Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2019/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 11 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC THUỘC TỈNH NGHỆ AN QUẢN LÝ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

 Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

 Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 7719 /TTr-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Nghệ An quản lý;

b) Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế;

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

3. Giá dịch vụ trong Nghị quyết này không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các trường hợp sau đây:

a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy;

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế;

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo quy định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Điều 2. Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

1. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

a) Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết này.

b) Giá dịch vụ ngày giường điều trị quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị quyết này.

c) Giá các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết này.

d) Bổ sung ghi chú của một số dịch vụ kỹ thuật đã được Bộ Y tế xếp tương đương tại các Quyết định của Bộ Y tế tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết này.

2. Nguyên tắc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

a) Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

b) Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

c) Đối với phòng khám đa khoa khu vực:

- Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định Khoản 12, Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

- Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.

d) Trạm y tế xã, phường, thị trấn

- Mức giá khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã. Mức giá các dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.

- Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.

Điều 3. Điều khoản chuyển tiếp

 Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định của Nghị quyết này nhưng chưa kết thúc đợt điều trị ở thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực thì áp dụng mức giá tại Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi kết thúc đợt điều trị.       

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban, Tổ đại biểu và các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019 và thay thế Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

PHỤ LỤC I:

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An)

Đơn vị: đồng

STT

Cơ sở y tế

Giá đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

A

B

C

1

Bệnh viện hạng đặc biệt

38.700

2

Bệnh viện hạng I

38.700

3

Bệnh viện hạng II

34.500

4

Bệnh viện hạng III

30.500

5

Bệnh viện hạng IV

27.500

6

Trạm y tế xã

27.500

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200.000

8

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

160.000

9

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

160.000

10

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

450.000

 

PHỤ LỤC II:

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Nghệ An )

Đơn vị: đồng

Số TT

Các loại dịch vụ

Bệnh viện hạng Đặc biệt

Bệnh viện hạng I

Bệnh viện hạng II

Bệnh viện hạng III

Bệnh viện hạng IV

A

B

1

2

3

4

5

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

782.000

705.000

602.000

 

 

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

458.000

427.000

325.000

282.000

251.500

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

 

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

242.200

226.500

187.100

171.100

152.700

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

219.700

203.600

160.000

149.100

132.700

3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

185.100

171.400

130.600

121.100

112.000

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

 

 

 

 

 

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

336.700

303.800

256.300

 

 

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể

300.500

276.500

223.800

198.300

178.300

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

260.900

241.700

199.200

175.600

155.300

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

234.800

216.500

170.800

148.600

134.700

5

Ngày giường trạm y tế xã

56.000

6

Ngày giường bệnh ban ngày

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

 Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

 

PHỤ LỤC III:

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM ÁP DỤNG CHO CÁC HẠNG BỆNH VIỆN
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2019 của HĐND tỉnh Nghệ An)

STT

STT TT 37

Mã dịch vụ

Tên dịch vụ

Giá đã bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

A

A

 

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

I

 

Siêu âm

 

 

1

1

04C1.1.3

Siêu âm

43.900

 

2

2

03C4.1.3

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

76.200

 

3

3

 

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

181.000

 

4

4

03C4.1.1

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

222.000

 

5

5

03C4.1.6

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

257.000

 

6

6

03C4.1.5

Siêu âm tim gắng sức

587.000

 

7

7

04C1.1.4

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

457.000

Chỉ áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

8

8

04C1.1.5

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

805.000

 

9

9

04C1.1.6

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.998.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ để đưa vào lòng mạch.

II

II

 

Chụp X-quang thường

 

 

10

10

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

50.200

Áp dụng cho 01 vị trí

11

11

 

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

56.200

Áp dụng cho 01 vị trí

12

12

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

56.200

Áp dụng cho 01 vị trí

13

13

 

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

69.200

Áp dụng cho 01 vị trí

14

 

 

Chụp X-quang ổ răng hoặc cận chóp

13.100

 

15

14

03C4.2.2.1

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

64.200

 

16

15

03C4.2.1.7

Chụp Angiography mắt

214.000

 

17

16

04C1.2.5.33

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

101.000

 

18

17

04C1.2.5.34

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang

116.000

 

19

18

04C1.2.5.35

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

156.000

 

20

19

03C4.2.5.10

Chụp mật qua Kehr

240.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

21

20

04C1.2.5.30

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

539.000

 

22

21

04C1.2.5.31

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

529.000

 

23

22

03C4.2.5.11

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

206.000

 

24

23

04C1.2.6.36

Chụp tử cung-vòi trứng (bao gồm cả thuốc)

371.000

 

25

24

03C4.2.5.12

Chụp X - quang vú định vị kim dây

386.000

Chưa bao gồm kim định vị.

26

25

03C4.2.5.13

Lỗ dò cản quang

406.000

 

27

26

03C4.2.5.15

Mammography (1 bên)

94.200

 

28

27

04C1.2.6.37

Chụp tủy sống có tiêm thuốc

401.000

 

III

III

 

Chụp X-quang số hóa

 

 

29

28

04C1.2.6.51

Chụp X-quang số hóa 1 phim

65.400

Áp dụng cho 01 vị trí

30

29

04C1.2.6.52

Chụp X-quang số hóa 2 phim

97.200

Áp dụng cho 01 vị trí

31

30

04C1.2.6.53

Chụp X-quang số hóa 3 phim

122.000

Áp dụng cho 01 vị trí

32

 

 

Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

18.900

 

33

31

04C1.2.6.54

Chụp tử cung-vòi trứng bằng số hóa

411.000

 

34

32

04C1.2.6.55

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

609.000

 

35

33

04C1.2.6.56

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) số hóa

564.000

 

36

34

04C1.2.6.57

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang số hóa

224.000

 

37

35

04C1.2.6.58

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

224.000

 

38

36

04C1.2.6.59

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

264.000

 

39

37

04C1.2.6.60

Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

521.000

 

40

38

 

Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

944.000

 

41

39

 

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trực tiếp

386.000

Chưa bao gồm ống thông, kim chọc chuyên dụng.

IV

IV

 

Chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch, cộng hưởng từ

 

 

42

40

04C1.2.6.41

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

522.000

 

43

41

04C1.2.6.42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

632.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

44

42

04C1.2.6.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

1.701.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

45

43

04C1.2.63

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

1.446.000

 

46

44

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuốc cản quang

3.451.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

47

45

 

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

3.128.000

 

 

46

04C1.2.6.64

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuốc cản quang

2.985.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

49

47

 

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

2.731.000

 

50

48

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

6.673.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

51

49

 

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

6.637.000

 

52

50

04C1.2.6.61

Chụp PET/CT

19.770.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

53

51

04C1.2.6.62

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

20.539.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

54

52

04C1.2.6.43

Chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA)

5.598.000

 

55

53

04C1.2.6.44

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.916.000

 

56

54

04C1.2.6.45

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

6.816.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ống thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ dụng cụ bít (bộ thả dù, dù các loại).

57

55

04C1.2.6.46

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

9.066.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch.

58

56

 

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

7.816.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bóng bơm ngược dòng động mạch chủ.

59

57

04C1.2.6.48

Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

9.666.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết khối.

60

58

04C1.2.6.47

Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

9.116.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại.

61

59

04C1.2.6.50

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

2.103.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, dây đốt, ống thông, buồng truyền hóa chất, rọ lấy sỏi.

62

60

 

Can thiệp khác dưới hướng dẫn của CT Scanner

1.183.000

Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

63

61

04C1.2.6.50

Dẫn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

3.616.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

64

62

03C2.1.56

Đốt sóng cao tần hoặcvi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

1.735.000

Chưa bao gồm đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

65

63

03C2.1.57

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của siêu âm

1.235.000

Chưa bao gồm kim đốt sóng cao tần và dây dẫn tín hiệu.

66

64

04C1.2.6.49

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sống, điều trị các khối u tạng và giả u xương...)

3.116.000

Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tắc.

67

65

03C4.2.5.2

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

2.214.000

 

68

66

03C4.2.5.1

Chụp cộng hưởng từ (MRI) không có thuốc cản quang

1.311.000

 

69

67

 

Chụp cộng hưởng từ gan với chất tương phản đặc hiệu mô

8.665.000

 

70

68

 

Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chức năng

3.165.000

 

V

V

 

Một số kỹ thuật khác

 

 

71

69

 

Đo mật độ xương 1 vị trí

82.300

Bằng phương pháp DEXA

72

70

 

Đo mật độ xương 2 vị trí

141.000

Bằng phương pháp DEXA

73

 

 

Đo mật độ xương

21.400

Bằng phương pháp siêu âm

B

B

 

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

74

71

 

Bơm rửa khoang màng phổi

216.000

 

75

72

03C1.51

Bơm rửa niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

467.000

 

76

73

 

Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

1.016.000

 

77

74

04C2.108

Cấp cứu ngừng tuần hoàn

479.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiều lần.

78

75

04C3.1.142

Cắt chỉ

32.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

79

76

 

Chăm sóc da cho người bệnh dị ứng thuốc nặng

158.000

Áp dụng với người bệnh hội chứng Lyell, Steven Johnson.

80

77

04C2.69

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

137.000

 

81

78

04C2.112

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

176.000

 

82

79

04C2.71

Chọc hút khí màng phổi

143.000

 

83

80

04C2.70

Chọc rửa màng phổi

206.000

 

84

81

03C1.4

Chọc dò màng tim

247.000

 

85

82

03C1.74

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

177.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường để chọc hút.

86

83

03C1.1

Chọc dò tuỷ sống

107.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

87

84

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

166.000

 

88

85

 

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

221.000

 

89

86

04C2.67

Chọc hút hạch hoặc u

110.000

 

90

87

04C2.121

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

152.000

 

91

88

04C2.122

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

732.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

92

89

04C2.68

Chọc hút tế bào tuyến giáp

110.000

 

93

90

04C2.111

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

151.000

 

94

91

04C2.115

Chọc hút tủy làm tủy đồ

530.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều lần.

95

92

04C2.114

Chọc hút tủy làm tủy đồ

128.000

 

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

96

93

 

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.360.000

 

97

94

04C2.98

Dẫn lưu màng phổi tối thiểu

596.000

 

98

95

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

678.000

 

99

96

 

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính

1.199.000

 

100

97

03C1.58

Đặt catheter động mạch quay

546.000

 

101

98

03C1.59

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.367.000

 

102

99

03C1.57

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

653.000

 

103

100

04C2.104

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng

1.126.000

 

104

101

04C2.103

Đặt ống thông tĩnh mạch bằng catheter 2 nòng

1.126.000

Chỉ áp dụng với trường hợp lọc máu.

105

102

 

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.811.000

 

106

101

04C2.106

Đặt nội khí quản

568.000

 

107

103

 

Đặt sonde dạ dày

90.100

 

108

104

03C1.52

Đặt sonde JJ niệu quản

917.000

Chưa bao gồm Sonde JJ.

109

105

03C1.32

Đặt stent thực quản qua nội soi

1.144.000

Chưa bao gồm stent.

110

106

 

Điều trị rung nhĩ bằng năng lượng sóng tần số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

3.035.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điều trị rối loạn nhịp tim có sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim.

111

107

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng Laser nội mạch

2.025.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị laser.

112

108

 

Điều trị suy tĩnh mạch bằng năng lượng sóng tần số radio

1.925.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ống thông điều trị RF.

113

109

 

Gây dính màng phổi bằng thuốc hoặc hóa chất qua ống dẫn lưu màng phổi

196.000

Chưa bao gồm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

114

110

03C1.56

Hấp thụ phân tử liên tục điều trị suy gan cấp nặng

2.321.000

Chưa bao gồm hệ thống quả lọc và dịch lọc.

115

111

 

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lực âm liên tục

185.000

 

116

112

 

Hút dịch khớp

114.000

 

117

113

 

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

125.000

 

118

114

 

Hút đờm

11.100

 

119

115

04C2.119

Lấy sỏi niệu quản qua nội soi

944.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

120

116

04C2.79

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

562.000

 

121

117

04C2.78

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mạc)

964.000

 

122

118

03C1.71

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.212.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dẫn và dịch lọc.

123

119

03C1.72

Lọc tách huyết tương (01 lần)

1.636.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc dung dịch albumin.

124

120

04C2.99

Mở khí quản

719.000

 

125

121

04C2.120

Mở thông bàng quang (gây tê tại chỗ)

373.000

 

126

122

 

Nghiệm pháp hồi phục phế quản với thuốc giãn phế quản

94.900

 

127

123

03C1.39

Nội soi lồng ngực

974.000

 

128

124

 

Nội soi màng phổi, gây dính bằng thuốc hoặc hóa chất

5.010.000

 Đã bao gồm thuốc gây mê

129

125

 

Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

5.788.000

 Đã bao gồm thuốc gây mê

130

126

03C1.45

Niệu dòng đồ

59.800

 

131

127

 

Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

1.761.000

 

132

128

 

Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

1.461.000

 

133

129

 

Nội soi phế quản dưới gây mê lấy dị vật phế quản

3.261.000

 

134

130

04C2.96

Nội soi phế quản ống mềm gây tê

753.000

 

135

131

04C2.116

Nội soi phế quản ống mềm gây tê có sinh thiết

1.133.000

 

136

132

04C2.117

Nội soi phế quản ống mềm gây tê lấy dị vật

2.584.000

 

137

133

 

Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bằng điện đông cao tần

2.844.000

 

138

134

04C2.88

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ống mềm có sinh thiết

433.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

139

 

 

Nội soi dạ dày làm Clo test

294.000

 

140

135

 

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ống mềm không sinh thiết

244.000

 

141

136

04C2.90

Nội soi đại trực tràng ống mềm có sinh thiết

408.000

 

142

137

04C2.89

Nội soi đại trực tràng ống mềm không sinh thiết

305.000

 

143

138

04C2.92

Nội soi trực tràng có sinh thiết

291.000

 

144

139

04C2.91

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

189.000

 

145

140

03C1.25

Nội soi dạ dày can thiệp

728.000

Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thắt tĩnh mạch thực quản...)

146

141

03C4.2.4.2

Nội soi mật tuỵ ngược dòng (ERCP)

2.678.000

Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng kéo, bóng nong.

147

142

04C2.85

Nội soi ổ bụng

825.000

 

148

143

04C2.86

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

982.000

 

149

144

03C1.36

Nội soi ống mật chủ

167.000

 

150

145

 

Nội soi siêu âm chẩn đoán

1.164.000

 

151

146

 

Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khối u gan, tụy, u ổ bụng bằng kim nhỏ

2.897.000

 

152

147

03C1.40

Nội soi tiết niệu có gây mê

849.000

 

153

148

04C2.101

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

925.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

154

149

04C2.94

Nội soi bàng quang có sinh thiết

649.000

 

155

150

04C2.93

Nội soi bàng quang không sinh thiết

525.000

 

156

151

04C2.118

Nội soi bàng quang điều trị đái dưỡng chấp

694.000

 

157

152

04C2.95

Nội soi bàng quang và gắp dị vật hoặc lấy máu cục

893.000

 

158

153

 

Nối thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

1.351.000

 

159

154

 

Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

1.371.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

160

155

 

Nối thông động- tĩnh mạch

1.151.000

 

161

156

04C2.74

Nong niệu đạo và đặt thông đái

241.000

 

162

157

03C1.31

Nong thực quản qua nội soi

2.277.000

 

163

158

04C2.73

Rửa bàng quang

198.000

Chưa bao gồm hóa chất.

164

159

03C1.5

Rửa dạ dày

119.000

 

165

160

03C1.54

Rửa dạ dày loại bỏ chất độc qua hệ thống kín

589.000

 

166

161

 

Rửa phổi toàn bộ

8.181.000

 Đã bao gồm thuốc gây mê

167

162

03C1.55

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ chất độc qua đường tiêu hoá

831.000

 

168

163

 

Rút máu để điều trị

236.000

 

169

164

 

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

178.000

 

170

165

 

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

597.000

 Chưa bao gồm ống thông.

171

166

 

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

558.000

 

172

167

03C1.21

Sinh thiết cơ tim

1.765.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

173

168

04C2.80

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

126.000

 

174

169

 

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

1.002.000

 

175

170

 

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

828.000

 

176

171

 

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.900.000

 

177

172

 

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.700.000

 

178

173

04C2.81

Sinh thiết hạch hoặc u

262.000

 

179

174

04C2.110

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.104.000

 

180

175

04C2.83

Sinh thiết màng phổi

431.000

 

181

176

 

Sinh thiết móng

311.000

 

182

177

04C2.84

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

609.000

 

183

178

04C2.82

Sinh thiết tủy xương

242.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết.

184

179

04C2.113

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.372.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

185

180

 

Sinh thiết tủy xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

2.677.000

 

186

181

03C1.20

Sinh thiết vú

157.000

 

187

182

 

Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thống định vị stereostatic

1.560.000

 

188

183

03C1.30

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

645.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

189

184

03C1.28

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

576.000

Chưa bao gồm dụng cụ kẹp và clip cầm máu.

190

185

03C1.22

Soi khớp có sinh thiết

498.000

 

191

186

03C1.23

Soi màng phổi

440.000

 

192

187

03C1.67

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

885.000

 

193

188

03C1.27

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

748.000

 

194

189

03C1.26

Soi ruột non

639.000

 

195

190

03C1.24

Soi thực quản hoặc dạ dày gắp giun

427.000

Chưa bao gồm dụng cụ gắp giun.

196

191

03C1.29

Soi trực tràng, tiêm hoặc thắt trĩ

243.000

 

197

192

03C1.62

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngực

989.000

 

198

193

03C1.61

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

500.000

 

199

194

04C2.107

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.504.000

Chưa bao gồm catheter.

200

195

04C2.123

Thận nhân tạo cấp cứu

1.541.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

201

196

04C2.76

Thận nhân tạo chu kỳ

556.000

Quả lọc dây máu dùng 6 lần.

202

197

04C3.1.149

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

63.600

 

203

 

 

Kỹ thuật phối hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bằng quả hấp phụ máu

3.430.000

Đã bao gồm quả lọc hấp phụ và quả lọc dây máu dùng 6 lần.

204

198

04C3.1.150

Tháo bột khác

52.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

205

199

 

Thay băng cắt lọc vết thương mạn tính

246.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân phong hoặc vết loét, hoại tử do tỳ đè.

206

200

04C3.1.143

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

57.600

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

207

201

04C3.1.144

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

82.400

 

208

201

04C3.1.145

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

82.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế.

209

202

04C3.1.145

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

112.000

 

210

203

04C3.1.146

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

134.000

 

211

204

04C3.1.147

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

179.000

 

212

205

04C3.1.148

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

240.000

 

213

206

 

Thay canuyn mở khí quản

247.000

 

214

207

04C2.72

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

92.900

 

215

208

 

Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

502.000

 

216

209

04C2.105

Thở máy (01 ngày điều trị)

559.000

 

217

210

04C2.65

Thông đái

90.100

 

218

211

04C2.66

Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

82.100

 

219

212

 

Tiêm (bắp hoặc dưới da hoặctĩnh mạch)

11.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc tiêm.

220

213

 

Tiêm khớp

91.500

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

221

214

 

Tiêm khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

132.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

222

215

 

Truyền tĩnh mạch

21.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc và dịch truyền.

223

216

04C3.1.151

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm

178.000

 

224

217

04C3.1.152

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm

237.000

 

225

218

04C3.1.153

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm

257.000

 

226

219

04C3.1.154

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm

305.000

 

C

C

 

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

227

220

03C1DY.2

Bàn kéo

45.800

 

228

221

04C2.DY139

Bó Farafin

42.400

 

229

222

 

Bó thuốc

50.500

 

230

223

03C1DY.3

Bồn xoáy

16.200

 

231

224

04C2.DY125

Châm (có kim dài)

72.300

 

232

 

 

Châm (kim ngắn)

65.300

 

233

225

03C1DY.8

Chẩn đoán điện

36.200

 

234

226

03C1DY.29

Chẩn đoán điện thần kinh cơ

58.500

 

235

227

04C2.DY124

Chôn chỉ (cấy chỉ)

143.000

 

236

228

04C2.DY140

Cứu (Ngải cứu, túi chườm)

35.500

 

237

229

 

Đặt thuốc y học cổ truyền

45.400

 

238

230

04C2.DY126

Điện châm (có kim dài)

74.300

 

239

 

 

Điện châm (kim ngắn)

67.300

 

240

231

04C2.DY130

Điện phân

45.400

 

241

232

04C2.DY138

Điện từ trường

38.400

 

242

233

03C1DY.20

Điện vi dòng giảm đau

28.800

 

243

234

04C2.DY134

Điện xung

41.400

 

244

235

03C1DY.25

Giác hơi

33.200

 

245

236

03C1DY.1

Giao thoa

28.800

 

246

237

04C2.DY129

Hồng ngoại

35.200

 

247

238

04C2.DY141

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

45.300

 

248

239

 

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bằng phản hồi sinh học (Biofeedback)

335.000

 

249

240

 

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

203.000

 

250

241

 

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chỉnh hình

48.600

 

251

242

 

Kỹ thuật thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

146.000

 

252

243

04C2.DY132

Laser châm

47.400

 

253

244

03C1DY.32

Laser chiếu ngoài

34.000

 

254

245

03C1DY.33

Laser nội mạch

53.600

 

255

246

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng chân bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

256

247

 

Nắn, bó gẫy xương cẳng tay bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

257

248

 

Nắn, bó gẫy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

258

249

 

Ngâm thuốc y học cổ truyền

49.400

 

259

250

 

Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cứng cơ

1.050.000

Chưa bao gồm thuốc

260

251

03C1DY.17

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

33.300

 

261

252

 

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.500

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền thuốc.

262

253

04C2.DY137

Siêu âm điều trị

45.600

 

263

254

04C2.DY131

Sóng ngắn

34.900

 

264

255

03C1DY.35

Sóng xung kích điều trị

61.700

 

265

256

03C1DY.5

Tập do cứng khớp

45.700

 

266

257

03C1DY.6

Tập do liệt ngoại biên

28.500

 

267

258

03C1DY.4

Tập do liệt thần kinh trung ương

41.800

 

268

259

03C1DY.19

Tập dưỡng sinh

23.800

 

269

260

 

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

59.500

 

270

261

03C1DY.11

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

11.200

 

271

262

 

Tập mạnh cơ đáy chậu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

302.000

 

272

263

 

Tập nuốt (có sử dụng máy)

158.000

 

273

264

 

Tập nuốt (không sử dụng máy)

128.000

 

274

265

 

Tập sửa lỗi phát âm

106.000

 

275

266

04C2.DY136

Tập vận động đoạn chi

42.300

 

276

267

04C2.DY135

Tập vận động toàn thân

46.900

 

277

268

 

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

29.000

 

278

269

03C1DY.13

Tập với hệ thống ròng rọc

11.200

 

279

270

03C1DY.12

Tập với xe đạp tập

11.200

 

280

271

04C2.DY127

Thuỷ châm

66.100

Chưa bao gồm thuốc.

281

272

03C1DY.14

Thuỷ trị liệu

61.400

 

282

273

 

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt động

2.769.000

 Chưa bao gồm thuốc

283

274

 

Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đề điều trị co cứng cơ

1.157.000

 Chưa bao gồm thuốc

284

275

04C2.DY133

Tử ngoại

34.200

 

285

276

03C1DY.16

Vật lý trị liệu chỉnh hình

30.100

 

286

277

03C1DY.15

Vật lý trị liệu hô hấp

30.100

 

287

278

03C1DY.18

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

30.100

 

288

279

03C1DY.30

Xoa bóp áp lực hơi

30.100

 

289

280

04C2.DY128

Xoa bóp bấm huyệt

65.500

 

290

281

03C1DY.21

Xoa bóp bằng máy

28.500

 

291

282

03C1DY.22

Xoa bóp cục bộ bằng tay

41.800

 

292

283

03C1DY.23

Xoa bóp toàn thân

50.700

 

293

284

 

Xông hơi thuốc

42.900

 

294

285

 

Xông khói thuốc

37.900

 

295

286

 

Xông thuốc bằng máy

42.900

 

 

 

 

Các thủ thuật Y học cổ truyền hoặc Phục hồi chức năng còn lại khác

 

 

296

287

 

Thủ thuật loại I

132.000

 

297

288

 

Thủ thuật loại II

69.900

 

298

289

 

Thủ thuật loại III

40.600

 

D

D

 

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

I

 

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

 

299

290

 

Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

5.202.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

300

291

 

Thay dây, thay tim phổi (ECMO)  

1.496.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy ECMO.

301

292

 

Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ 

1.293.000

 Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thực hiện.

302

293

 

Kết thúc và rút hệ thống ECMO

2.444.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

303

294

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.204.000

 

304

295

 

Phẫu thuật loại I

2.167.000

 

305

296

 

Phẫu thuật loại II

1.290.000

 

306

297

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.233.000

 

307

298

 

Thủ thuật loại I

762.000

 

308

299

 

Thủ thuật loại II

459.000

 

309

300

 

Thủ thuật loại III

317.000

 

II

II

 

NỘI KHOA

 

 

310

301

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

1.392.000

 

311

302

DƯ-MDLS

Giảm mẫn cảm với thuốc hoặcsữa hoặc thức ăn

885.000

 

312

303

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

2.372.000

 

313

304

DƯ-MDLS

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

5.103.000

 

314

305

DƯ-MDLS

Phản ứng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

290.000

 

315

306

DƯ-MDLS

Phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu.

160.000

 

316

307

DƯ-MDLS

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đối với 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

521.000

 

317

308

DƯ-MDLS

Test hồi phục phế quản

172.000

 

318

309

DƯ-MDLS

Test huyết thanh tự thân

668.000

 

319

310

DƯ-MDLS

Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

878.000

 

320

311

DƯ-MDLS

Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

838.000

 

321

312

DƯ-MDLS

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sữa

334.000

 

322

313

DƯ-MDLS

Test lẩy da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

377.000

 

323

314

DƯ-MDLS

Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

475.000

 

324

315

DƯ-MDLS

Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

389.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

325

316

 

Phẫu thuật loại I

1.569.000

 

326

317

 

Phẫu thuật loại II

1.091.000

 

327

318

 

Thủ thuật loại đặc biệt

823.000

 

328

319

 

Thủ thuật loại I

580.000

 

329

320

 

Thủ thuật loại II

319.000

 

330

321

 

Thủ thuật loại III

162.000

 

III

III

 

DA LIỄU

 

 

331

322

 

Chụp và phân tích da bằng máy

205.000

 

332

323

 

Đắp mặt nạ điều trị một số bệnh da

195.000

 

333

324

 

Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

332.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

334

325

 

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

240.000

 

335

326

 

Điều trị hạt cơm bằng Plasma

358.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

336

327

 

Điều trị một số bệnh da bằng Fractional, Intracell

1.268.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

337

328

 

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

453.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

338

329

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

333.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

339

330

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

1.049.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

340

331

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.230.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

341

332

 

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

213.000

 

342

333

 

Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

285.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

343

334

 

Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2, cắt bỏ thương tổn

682.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

344

335

 

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

744.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

345

336

 

Điều trị viêm da cơ địa bằng máy

1.108.000

 

346

337

 

Phẫu thuật chuyển gân điều trị hở mi

2.192.000

 

347

338

 

Phẫu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

2.468.000

 

348

339

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo có viêm xương

628.000

 

349

340

 

Phẫu thuật điều trị lỗ đáo không viêm xương

546.000

 

350

341

 

Phẫu thuật điều trị sa trễ mi dưới

1.912.000

 

351

342

 

Phẫu thuật điều trị sập cầu mũi

1.552.000

 

352

343

 

Phẫu thuật điều trị u dưới móng

752.000

 

353

344

 

Phẫu thuật giải áp thần kinh

2.318.000

 

354

345

 

Phẫu thuật Mohs điều trị ung thư da

3.337.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

355

346

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.256.000

 

356

347

 

Phẫu thuật loại I

1.826.000

 

357

348

 

Phẫu thuật loại II

1.056.000

 

358

349

 

Phẫu thuật loại III

795.000

 

359

350

 

Thủ thuật loại đặc biệt

760.000

 

360

351

 

Thủ thuật loại I

385.000

 

361

352

 

Thủ thuật loại II

250.000

 

362

353

 

Thủ thuật loại III

148.000

 

IV

IV

 

NỘI TIẾT

 

 

363

354

03C2.1.5

Dẫn lưu áp xe tuyến giáp

231.000

 

364

355

 

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

258.000

 

365

356

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

6.560.000

 

366

357

 

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.166.000

 

367

358

 

Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

5.772.000

 

368

359

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.468.000

 

369

360

 

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.345.000

 

370

361

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.281.000

 

371

362

 

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.772.000

 

372

363

 

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.485.000

 

373

364

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

7.761.000

 

374

365

 

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

7.652.000

 

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

375

366

 

Thủ thuật loại I

616.000

 

376

367

 

Thủ thuật loại II

392.000

 

377

368

 

Thủ thuật loại III

212.000

 

V

V

 

NGOẠI KHOA

 

 

 

 

 

Ngoại Thần kinh

 

 

378

369

 

Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.498.000

 

379

370

 

Phẫu thuật lấy máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cứng hoặc dưới màng cứng hoặc trong não

5.081.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

380

371

 

Phẫu thuật u hố mắt

5.529.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ

381

372

 

Phẫu thuật áp xe não

6.843.000

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

382

373

03C2.1.39

Phẫu thuật dẫn lưu não thất - màng bụng

4.122.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân tạo.

383

374

03C2.1.45

Phẫu thuật nội soi não hoặc tuỷ sống

4.948.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

384

375

03C2.1.38

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

5.455.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm.

385

376

 

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.713.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

386

377

 

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

5.414.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ van dẫn lưu.

387

378

 

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

7.245.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kinh vi phẫu.

388

379

03C2.1.43

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

7.447.000

Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

389

380

03C2.1.41

Phẫu thuật vi phẫu u não nền sọ

6.653.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu âm.

390

381

03C2.1.42

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

6.653.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não thất, miếng vá khuyết sọ.

391

382

 

Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

7.145.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu âm.

392

383

 

Phẫu thuật điều trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.389.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít.

393

384

 

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.557.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu cầm máu sinh học.

394

385

 

Phẫu thuật u xương sọ

5.019.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

395

386

 

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

5.383.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, màng não nhân tạo, vật liệu tạo hình hộp sọ.

396

387

03C2.1.44

Phẫu thuật vi phẫu dị dạng mạch não

6.741.000

Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, ốc, vít.

397

388

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

7.121.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít.

398

389

03C2.1.40

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

6.447.000

 

399

390

03C2.1.46

Quang động học (PTD) trong điều trị u não ác tính

6.849.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

 

 

 

Ngoại Lồng ngực - mạch máu

 

 

400

391

03C2.1.31

Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

1.625.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

401

392

03C2.1.24

Phẫu thuật bắc cầu mạch vành

18.144.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng, dụng cụ cố định mạch vành.

402

393

03C2.1.25

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch chủ ngực hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

14.645.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

403

394

03C2.1.18

Phẫu thuật cắt màng tim rộng

14.352.000

 

404

395

03C2.1.15

Phẫu thuật cắt ống động mạch

12.821.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

405

396

03C2.1.17

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

7.852.000

 

406

397

03C2.1.16

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

14.352.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

407

398

 

Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng để lọc màng bụng

7.275.000

 

408

399

 

Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

3.732.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

409

400

 

Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

3.285.000

 

410

401

03C2.1.19

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

12.653.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

411

402

03C2.1.21

Phẫu thuật thay động mạch chủ

18.615.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim.

412

403

03C2.1.20

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim…)

17.144.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ống van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tạng.

413

404

 

Phẫu thuật tim kín khác

13.836.000

Chưa bao gồm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

414

405

03C2.1.14

Phẫu thuật tim loại Blalock

14.352.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân tạo.

415

406

03C2.1.26

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể

16.447.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, bộ dây truyền dung dịch liệt tim, đầu đốt.

416

407

 

Phẫu thuật u máu các vị trí

3.014.000

 

417

408

 

Phẫu thuật cắt phổi

8.641.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler

418

409

 

Phẫu thuật cắt u trung thất

10.311.000

 

419

410

 

Phẫu thuật dẫn lưu màng phổi

1.756.000

 

420

411

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.686.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

421

412

 

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

9.982.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

422

413

 

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

8.288.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

423

414

 

Phẫu thuật phục hồi thành ngực (do chấn thương hoặc vết thương)

6.799.000

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngực và đai nẹp ngoài.

 

 

 

Ngoại Tiết niệu

 

 

424

415

03C2.1.91

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

6.544.000

 

425

416

 

Phẫu thuật cắt thận

4.232.000

 

426

417

 

Phẫu thuật cắt u thượng thận hoặc cắt nang thận

6.117.000

 

427

418

 

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

4.027.000

 

428

419

03C2.1.82

Phẫu thuật nội soi cắt thận hoặc u sau phúc mạc

4.316.000

 

429

420

03C2.1.83

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.170.000

 

430

421

 

Phẫu thuật lấy sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

4.098.000

 

431

422

 

Phẫu thuật cắt niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bệnh lý hoặc chấn thương)

5.390.000

 

432

423

03C2.1.85

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bằng nội soi

3.044.000

 

433

424

 

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.305.000

 

434

425

 

Phẫu thuật cắt u bàng quang

5.434.000

 

435

426

 

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.565.000

 

436

427

03C2.1.84

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.818.000

 

437

428

 

Phẫu thuật nội soi cắt cổ bàng quang

4.565.000

 

438

429

 

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.415.000

 

439

430

03C2.1.87

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser

2.694.000

Chưa bao gồm dây cáp quang.

440

431

03C2.1.88

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.694.000

 

441

432

 

Phẫu thuật bóc u xơ tiền liệt tuyến

4.947.000

 

442

433

03C2.1.86

Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi

3.950.000

 

443

434

 

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chấn thương niệu đạo khác

4.151.000

 

444

435

 

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.321.000

 

445

436

 

Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

1.751.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

446

437

 

Phẫu thuật tạo hình dương vật

4.235.000

 

447

438

03C2.1.89

Đặt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.562.000

 

448

439

03C2.1.12

Tán sỏi ngoài cơ thể bằng sóng xung (thủy điện lực)

2.388.000

 

449

440

03C2.1.13

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.279.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

 

 

 

Tiêu hóa

 

 

450

441

 

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.441.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

451

442

 

Phẫu thuật cắt thực quản

7.283.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

452

443

03C2.1.61

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

5.814.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.

453

444

 

Phẫu thuật đặt Stent thực quản

5.168.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

454

445

03C2.1.60

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.964.000

 

455

446

 

Phẫu thuật tạo hình thực quản

7.548.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, Stent.

456

447

03C2.1.59

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

5.964.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.

457

448

 

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.913.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

458

449

 

Phẫu thuật cắt dạ dày

7.266.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

459

450

03C2.1.62

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

5.090.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

460

451

 

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

2.896.000

 

461

452

03C2.1.64

Phẫu thuật nội soi cắt dây thần kinh X trong điều trị loét dạ dày

3.241.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

462

453

03C2.1.81

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.944.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

463

454

 

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.470.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

464

455

 

Phẫu thuật cắt dây chằng gỡ dính ruột

2.498.000

 

465

456

 

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.293.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

466

457

03C2.1.63

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.241.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

467

458

 

Phẫu thuật cắt ruột non

4.629.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

468

459

 

Phẫu thuật cắt ruột thừa

2.561.000

 

469

 

 

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

2.564.000

 

470

460

 

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.933.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

471

461

03C2.1.80

Phẫu thuật dị tật teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.661.000

 

472

462

 

Phẫu thuật nội soi cố định trực tràng

4.276.000

Chưa bao gồm tấm nâng trực tràng, dao siêu âm.

473

463

03C2.1.65

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.316.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

474

464

 

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tắt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.664.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

475

465

 

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bả thức ăn xuống đại tràng

3.579.000

 

476

466

 

Phẫu thuật cắt gan

8.133.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

477

467

03C2.1.78

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.648.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

478

468

03C2.1.77

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

6.728.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

479

469

 

Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

4.699.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô, Stent, chi phí DSA.

480

470

03C2.1.79

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.316.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

481

471

 

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.273.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

482

472

 

Phẫu thuật cắt túi mật

4.523.000

 

483

473

03C2.1.73

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

3.093.000

 

484

474

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.499.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

485

475

 

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật phức tạp

6.827.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

486

476

03C2.1.76

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ lấy sỏi và nối mật - ruột

3.816.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

487

477

03C2.1.67

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật chủ

4.464.000

 

488

478

03C2.1.72

Phẫu thuật nội soi lấy sỏi mật hay dị vật đường mật

3.316.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

489

479

03C2.1.75

Tán sỏi trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hầm Kehr

4.151.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

490

480

03C2.1.74

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.456.000

Chưa bao gồm stent.

491

481

 

Phẫu thuật nối mật ruột

4.399.000

 

492

482

 

Phẫu thuật cắt khối tá tụy

10.817.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đoạn mạch nhân tạo.

493

483

 

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

10.110.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

494

484

 

Phẫu thuật cắt lách

4.472.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

495

485

03C2.1.70

Phẫu thuật nội soi cắt lách

4.390.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

496

486

 

Phẫu thuật cắt thân tụy hoặc cắt đuôi tụy

4.485.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

497

487

 

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.712.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.

498

488

 

Phẫu thuật nạo vét hạch

3.817.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

499

489

 

Phẫu thuật u trong ổ bụng

4.670.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

500

490

03C2.1.68

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.680.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

501

491

 

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.514.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối.

502

492

 

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.258.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

503

493

 

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bụng

2.832.000

 

504

494

 

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nứt kẽ hậu môn hoặc điều trị áp xe rò hậu môn

2.562.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

505

495

03C2.1.66

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.254.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

506

496

03C2.1.50

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.428.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.

507

497

03C2.1.49

Cắt niêm mạc ống tiêu hoá qua nội soi điều trị ung thư sớm

3.928.000

Chưa bao gồm dao cắt niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.

508

498

03C2.1.54

Cắt polyp ống tiêu hoá (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.038.000

 

509

499

03C2.1.55

Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm

1.885.000

Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire.

510

500

03C2.1.48

Lấy dị vật ống tiêu hoá qua nội soi

1.696.000

 

511

501

03C2.1.52

Lấy sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.396.000

 

512

502

03C2.1.47

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.697.000

 

513

503

03C2.1.51

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.238.000

Chưa bao gồm bóng nong.

514

504

04C3.1.158

Cắt phymosis

237.000

 

515

505

04C3.1.156

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

186.000

 

516

506

04C3.1.157

Tháo lồng ruột bằng hơi hay baryte

137.000

 

517

507

04C3.1.159

Thắt các búi trĩ hậu môn

277.000

 

 

 

 

Xương, cột sống, hàm mặt

 

 

518

508

03C2.1.1

Cố định gãy xương sườn

49.900

 

519

509

04C3.1.181

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột liền)

714.000

 

520

510

04C3.1.180

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân ngựa vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

529.000

 

521

511

04C3.1.167

Nắn trật khớp háng (bột liền)

644.000

 

522

512

04C3.1.166

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

274.000

 

523

513

04C3.1.165

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột liền)

259.000

 

524

514

04C3.1.164

Nắn trật khớp khuỷu chân hoặc khớp cổ chân hoặc khớp gối (bột tự cán)

159.000

 

525

515

04C3.1.161

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

399.000

 

526

516

04C3.1.160

Nắn trật khớp khuỷu tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

221.000

 

527

517

04C3.1.163

Nắn trật khớp vai (bột liền)

319.000

 

528

518

04C3.1.162

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

164.000

 

529

519

04C3.1.177

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

234.000

 

530

520

04C3.1.176

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

162.000

 

531

521

04C3.1.175

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

335.000

 

532

522

04C3.1.174

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

212.000

 

533

523

04C3.1.179

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột liền)

714.000

 

534

524

04C3.1.178

Nắn, bó bột trật khớp háng bẩm sinh (bột tự cán)

324.000

 

535

525

04C3.1.171

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột liền)

335.000

 

536

526

04C3.1.170

Nắn, bó bột xương cẳng chân (bột tự cán)

254.000

 

537

527

04C3.1.173

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

335.000

 

538

528

04C3.1.172

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

254.000

 

539

529

04C3.1.169

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột liền)

624.000

 

540

530

04C3.1.168

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sống (bột tự cán)

344.000

 

541

531

03C2.1.2

Nắn, bó gẫy xương đòn

118.000

 

542

532

03C2.1.4

Nắn, bó gẫy xương gót

144.000

 

543

533

03C2.1.3

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chỉ định mổ

144.000

 

544

534

 

Phẫu thuật cắt cụt chi

3.741.000

 

545

535

03C2.1.109

Phẫu thuật chuyển gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

2.925.000

 

546

536

 

Phẫu thuật thay khớp vai

6.985.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo, xi măng sinh học hoặc hóa học.

547

537

03C2.1.117

Phẫu thuật chỉnh bàn chân khèo

2.829.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

548

538

03C2.1.110

Phẫu thuật chuyển gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.925.000

 

549

539

03C2.1.119

Phẫu thuật đóng cứng khớp cổ chân

2.106.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

550

540

03C2.1.118

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.151.000

 

551

541

03C2.1.104

Phẫu thuật nội soi khớp gối hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.250.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao đốt điện, nẹp, ốc, vít.

552

542

03C2.1.105

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng

4.242.000

Chưa bao gồm nẹp vít, ốc, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao điện, gân sinh học, gân đồng loại.

553

543

03C2.1.100

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

3.250.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.

554

544

03C2.1.97

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

4.622.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

555

545

03C2.1.99

Phẫu thuật thay khớp háng bán phần

3.750.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

556

546

03C2.1.96

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

5.122.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

557

547

03C2.1.98

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

5.122.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

558

548

 

Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định

3.985.000

Chưa bao gồm kim.

559

549

 

Phẫu thuật làm cứng khớp

3.649.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp vít, khung cố định ngoài.

560

550

 

Phẫu thuật điều trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp

3.570.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

561

551

 

Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp

2.758.000

 

562

552

03C2.1.108

Phẫu thuật ghép chi

6.153.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo.

563

553

 

Phẫu thuật ghép xương

4.634.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

564

554

03C2.1.101

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo quản bằng kĩ thuật cao

4.622.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương nhân tạo và sản phẩm sinh học thay thế xương.

565

555

03C2.1.115

Phẫu thuật kéo dài chi

4.672.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, đinh, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

566

556

03C2.1.103

Phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp vít

3.750.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

567

557

03C2.1.102

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

5.122.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

568

558

 

Phẫu thuật lấy bỏ u xương

3.746.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tiên kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa học.

569

559

 

Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân )

2.963.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo.

570

560

03C2.1.106

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân

4.242.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo, vít, ốc, đầu đốt, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao cắt sụn, lưỡi bào, gân sinh học, gân đồng loại.

571

561

03C2.1.113

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

5.589.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

572

562

03C2.1.114

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bằng phẫu thuật tạo hình

3.789.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

573

563

03C2.1.111

Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hợp xương

1.731.000

 

574

564

 

Phẫu thuật cố định cột sống bằng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

7.134.000

Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius.

575

565

03C2.1.95

Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật )

8.871.000

Chưa bao gồm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.

576

566

03C2.1.93

Phẫu thuật nẹp vít cột sống cổ

5.197.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

577

567

03C2.1.94

Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng

5.328.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, ốc, khóa.

578

568

 

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bằng phương pháp bơm xi măng

5.413.000

Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hệ thống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc không bóng.

579

569

03C2.1.92

Phẫu thuật thay đốt sống

5.613.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân tạo, đĩa đệm nhân tạo.

580

570

 

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng

5.025.000

Chưa bao gồm đĩa đệm nhân tạo.

581

571

 

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phần mềm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc cắt cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2.887.000

 

582

572

 

Phẫu thuật nối dây thần kinh (tính 1 dây)

2.973.000

 

583

573

03C2.1.116

Phẫu thuật tạo hình bằng các vạt da có cuống mạch liền

3.325.000

 

584

574

 

Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥10 cm2

4.228.000

 

585

575

 

Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2

2.790.000

 

586

576

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu

2.598.000

 

587

577

 

Phẫu thuật vết thương phần mềm phức tạp

4.616.000

 

588

578

03C2.1.107

Phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da có cuống mạch

4.957.000

 

589

579

 

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch chi

6.579.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

590

580

03C2.1.112

Tạo hình khí-phế quản

12.173.000

Chưa bao gồm Stent, bộ tim phổi nhân tạo trong phẫu thuật tim (ở người bệnh hẹp khí - phế quản bẩm sinh).

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác chuyên khoa ngoại

 

 

591

581

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.728.000

 

592

582

 

Phẫu thuật loại I

2.851.000

 

593

583

 

Phẫu thuật loại II

1.965.000

 

594

584

 

Phẫu thuật loại III

1.242.000

 

595

585

 

Thủ thuật loại đặc biệt

979.000

 

596

586

 

Thủ thuật loại I

545.000

 

597

587

 

Thủ thuật loại II

371.000

 

598

588

 

Thủ thuật loại III

180.000

 

VI

VI

 

PHỤ SẢN

 

 

599

589

 

Bóc nang tuyến Bartholin

1.274.000

 

600

590

 

Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

2.721.000

 

601

591

 

Bóc nhân xơ vú

984.000

 

602

592

 

Cắt âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

3.726.000

 

603

593

 

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

2.761.000

 

604

594

 

Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung

117.000

 

605

595

 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần

4.109.000

 

606

596

 

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần đường âm đạo kết hợp nội soi

5.550.000

 

607

597

 

Cắt u thành âm đạo

2.048.000

 

608

598

 

Cắt u tiểu khung thuộc tử cung, buồng trứng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

6.111.000

 

609

599

 

Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

4.803.000

 

610

600

 

Chích áp xe tầng sinh môn

807.000

 

611

601

 

Chích áp xe tuyến Bartholin

831.000

 

612

602

04C3.2.192

Chích apxe tuyến vú

219.000

 

613

603

 

Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh

790.000

 

614

604

 

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trứng

880.000

 

615

605

 

Chọc dò màng bụng sơ sinh

404.000

 

616

606

 

Chọc dò túi cùng Douglas

280.000

 

617

607

 

Chọc nang buồng trứng đường âm đạo dưới siêu âm

2.192.000

 

618

608

 

Chọc ối

722.000

 

619

609

 

Dẫn lưu cùng đồ Douglas

835.000

 

620

610

 

Đặt mảnh ghép tổng hợp điều trị sa tạng vùng chậu

6.045.000

 

621

611

04C3.2.191

Điều trị tổn thương cổ tử cung bằng: đốt điện hoặc nhiệt hoặc laser

159.000

 

622

612

 

Điều trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngắn

294.000

 

623

613

04C3.2.186

Đỡ đẻ ngôi ngược

1.002.000

 

624

614

04C3.2.185

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

706.000

 

625

615

04C3.2.187

Đỡ đẻ từ sinh đôi trở lên

1.227.000

 

626

616

 

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

4.113.000

 

627

617

04C3.2.188

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

952.000

 

628

618

 

Giảm đau trong đẻ bằng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

649.000

 

629

619

04C3.2.183

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

204.000

 

630

620

 

Hút thai dưới siêu âm

456.000

 

631

621

 

Huỷ thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang

2.741.000

 

632

622

 

Huỷ thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

2.407.000

 

633

623

 

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

1.564.000

 

634

624

 

Khâu rách cùng đồ âm đạo

1.898.000

 

635

625

 

Khâu tử cung do nạo thủng

2.782.000

 

636

626

 

Khâu vòng cổ tử cung

549.000

 

637

627

 

Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung

2.747.000

 

638

628

 

Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

2.612.000

 

639

629

 

Làm thuốc vết khâu tầng sinh môn nhiễm khuẩn

85.600

 

640

630

 

Lấy dị vật âm đạo

573.000

 

641

631

 

Lấy dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

2.860.000

 

642

632

 

Lấy khối máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

2.248.000

 

643

633

 

Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tồn tử cung

3.406.000

 

644

634

 

Nạo hút thai trứng

772.000

 

645

635

04C3.2.184

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

344.000

 

646

636

 

Nội soi buồng tử cung can thiệp

4.394.000

 

647

637

 

Nội soi buồng tử cung chẩn đoán

2.828.000

 

648

638

 

Nội xoay thai

1.406.000

 

649

639

 

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chống dính

580.000

 

650

640

 

Nong cổ tử cung do bế sản dịch

281.000

 

651

641

03C2.2.11

Nong đặt dụng cụ tử cung chống dính buồng tử cung

174.000

 

652

642

 

Phá thai bằng phương pháp nong và gắp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

1.152.000

 

653

643

 

Phá thai bằng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần

302.000

 

654

644

 

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

384.000

 

655

645

04C3.2.197

Phá thai đến hết 7 tuần bằng thuốc

183.000

 

656

646

 

Phá thai to từ 13 tuần đến 22 tuần bằng phương pháp đặt túi nước

1.040.000

 

657

647

04C3.2.198

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bằng thuốc

545.000

 

658

648

 

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không

396.000

 

659

649

 

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

4.838.000

 

660

650

 

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

2.677.000

 

661

651

 

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

2.619.000

 

662

652

 

Phẫu thuật cắt lọc vết mổ, khâu lại tử cung sau mổ lấy thai

4.585.000

 

663

653

 

Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính

2.862.000

 

664

654

 

Phẫu thuật cắt polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)

3.668.000

 

665

655

 

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

1.935.000

 

666

656

 

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

2.729.000

 

667

657

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

3.736.000

 

668

658

 

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

5.910.000

 

669

659

 

Phẫu thuật cắt tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tạp

9.564.000

 

670

660

 

Phẫu thuật cắt tử cung và thắt động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

7.397.000

 

671

661

 

Phẫu thuật cắt ung thư­ buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

6.130.000

 

672

662

 

Phẫu thuật cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

2.660.000

 

673

663

 

Phẫu thuật chấn thương tầng sinh môn

3.710.000

 

674

664

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

3.766.000

 

675

665

 

Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng

3.725.000

 

676

666

 

Phẫu thuật Crossen

4.012.000

 

677

667

 

Phẫu thuật điều trị són tiểu (TOT, TVT)

5.385.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng hoặc lưới các loại, các cỡ.

678

668

 

Phẫu thuật khối viêm dính tiểu khung

3.322.000

 

679

669

 

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

2.844.000

 

680

670

 

Phẫu thuật lấy thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (thắt động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch…)

4.202.000

 

681

671

04C3.2.194

Phẫu thuật lấy thai lần đầu

2.332.000

 

682

672

04C3.2.195

Phẫu thuật lấy thai lần thứ 2 trở lên

2.945.000

 

683

673

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)

5.929.000

 

684

674

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp

4.027.000

 

685

675

 

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mắc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa

4.307.000

 

686

676

 

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

7.919.000

 

687

677

 

Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart

2.783.000

 

688

678

 

Phẫu thuật Manchester

3.681.000

 

689

679

 

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

3.355.000

 

690

680

 

Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

3.507.000

 

691

681

 

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung

3.876.000

 

692

682

 

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

6.145.000

 

693

683

 

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

2.944.000

 

694

684

 

Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

4.750.000

 

695

685

 

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

2.782.000

 

696

686

 

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng

4.289.000

 

697

687

 

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

6.116.000

 

698

688

 

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; lấy dị vật

5.558.000

 

699

689

 

Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

5.071.000

 

700

690

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung

5.914.000

 

701

691

 

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

7.923.000

 

702

692

 

Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trứng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn

8.063.000

 

703

693

 

Phẫu thuật nội soi điều trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

6.023.000

 

704

694

 

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

5.089.000

 

705

695

 

Phẫu thuật nội soi lấy dụng cụ tử cung trong ổ bụng

5.528.000

 

706

696

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trị thai ngoài tử cung

5.005.000

 

707

697

 

Phẫu thuật nội soi ổ bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

4.963.000

 

708

698

 

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ

9.153.000

 

709

699

 

Phẫu thuật nội soi treo buồng trứng

5.546.000

 

710

700

 

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

4.744.000

 

711

701

 

Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

6.533.000

 

712

702

 

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trứng   

6.575.000

 

713

703

 

Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trứng

4.083.000

 

714

704

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

5.976.000

 

715

705

 

Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

3.610.000

 

716

706

 

Phẫu thuật tạo hình tử cung (Strassman, Jones)

4.660.000

 

717

707

 

Phẫu thuật thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản phụ khoa

4.867.000

 

718

708

 

Phẫu thuật thắt động mạch tử cung trong cấp cứu sản phụ khoa

3.342.000

 

719

709

 

Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

4.121.000

 

720

710

 

Phẫu thuật treo tử cung

2.859.000

 

721

711

 

Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tận gốc + vét hạch)

6.191.000

 

722

712

 

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

382.000

 

723

713

 

Sinh thiết gai rau

1.149.000

 

724

714

 

Sinh thiết hạch gác (cửa) trong ung thư vú

2.207.000

 

725

715

04C3.2.189

Soi cổ tử cung

61.500

 

726

716

04C3.2.190

Soi ối

48.500

 

727

717

 

Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng nhiệt điện)

1.127.000

 

728

718

 

Tiêm hoá chất tại chỗ điều trị chửa ở cổ tử cung

250.000

 

729

719

 

Tiêm nhân Chorio

238.000

 

730

720

 

Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, nối lại vòi trứng

6.855.000

 

731

721

04C3.2.193

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

388.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

732

722

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.812.000

 

733

723

 

Phẫu thuật loại I

2.345.000

 

734

724

 

Phẫu thuật loại II

1.482.000

 

735

725

 

Phẫu thuật loại III

1.114.000

 

736

726

 

Thủ thuật loại đặc biệt

874.000

 

737

727

 

Thủ thuật loại I

587.000

 

738

728

 

Thủ thuật loại II

405.000

 

739

729

 

Thủ thuật loại III

188.000

 

VII

VII

 

MẮT

 

 

740

730

 

Bơm rửa lệ đạo

36.700

 

741

731

03C2.3.76

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

1.212.000

Chưa bao gồm thuốc MMC; 5FU.

742

732

03C2.3.59

Cắt bỏ túi lệ

840.000

 

743

733

03C2.3.48

Cắt dịch kính đơn thuần hoặc lấy dị vật nội nhãn

1.234.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.

744

734

03C2.3.61

Cắt mộng áp Mytomycin

987.000

Chưa bao gồm thuốc MMC.

745

735

03C2.3.73

Cắt mống mắt chu biên bằng Laser

312.000

 

746

736

03C2.3.87

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

1.154.000

 

747

737

03C2.3.66

Cắt u kết mạc không vá

755.000

 

748

738

04C3.3.208

Chích chắp hoặc lẹo

78.400

 

749

739

03C2.3.57

Chích mủ hốc mắt

452.000

 

750

740

03C2.3.75

Chọc tháo dịch dưới hắc mạc, bơm hơi tiền phòng

1.112.000

 

751

741

03C2.3.9

Chữa bỏng mắt do hàn điện

29.000

 

752

742

 

Chụp mạch ICG

256.000

 Chưa bao gồm thuốc

753

743

03C2.3.8

Đánh bờ mi

37.700

 

754

744

 

Điện chẩm

395.000

 

755

745

03C2.3.11

Điện di điều trị (1 lần)

20.400

 

756

746

03C2.3.79

Điện đông thể mi

474.000

 

757

747

03C2.3.5

Điện võng mạc

94.000

 

758

748

 

Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị

31.700

 

759

749

 

Điều trị một số bệnh võng mạc bằng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non…); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc

406.000

 

760

750

 

Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc

133.000

 

761

751

 

Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản

63.800

 

762

752

 

Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi

54.800

 

763

753

04C3.3.200

Đo Javal

36.200

 

764

754

03C2.3.1

Đo khúc xạ máy

9.900

 

765

755

04C3.3.199

Đo nhãn áp

25.900

 

766

756

03C2.3.7

Đo thị lực khách quan

73.000

 

767

757

04C3.3.201

Đo thị trường, ám điểm

28.800

 

768

758

03C2.3.6

Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo

59.100

 

769

759

03C2.3.16

Đốt lông xiêu

47.900

 

770

760

03C2.3.95

Ghép giác mạc (01 mắt)

3.324.000

Chưa bao gồm giác mạc, thuỷ tinh thể nhân tạo.

771

761

03C2.3.69

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc lâu liền hoặc thủng giác mạc

1.249.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

772

762

03C2.3.67

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

1.040.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

773

763

03C2.3.62

Gọt giác mạc

770.000

 

774

764

03C2.3.64

Khâu cò mi

400.000

 

775

765

03C2.3.50

Khâu củng mạc đơn thuần

814.000

 

776

766

03C2.3.51

Khâu củng giác mạc phức tạp

1.234.000

 

777

767

03C2.3.53

Khâu củng mạc phức tạp

1.112.000

 

778

768

04C3.3.220

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.440.000

 

779

769

04C3.3.219

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

809.000

 

780

770

03C2.3.49

Khâu giác mạc đơn thuần

764.000

 

781

771

03C2.3.52

Khâu giác mạc phức tạp

1.112.000

 

782

772

03C2.3.55

Khâu phục hồi bờ mi

693.000

 

783

773

03C2.3.56

Khâu vết thương phần mềm, tổn thương vùng mắt

926.000

 

784

774

03C2.3.13

Khoét bỏ nhãn cầu

740.000

 

785

775

 

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

1.724.000

 

786

776

 

Laser điều trị u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc

1.444.000

 

787

777

04C3.3.221

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)

665.000

 

788

778

04C3.3.210

Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

82.100

 

789

779

04C3.3.222

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)

862.000

 

790

780

04C3.3.211

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

327.000

 

791

781

03C2.3.47

Lấy dị vật hốc mắt

893.000

 

792

782

04C3.3.209

Lấy dị vật kết mạc nông một mắt

64.400

 

793

783

03C2.3.46

Lấy dị vật tiền phòng

1.112.000

 

794

784

03C2.3.84

Lấy huyết thanh đóng ống

54.800

 

795

785

03C2.3.15

Lấy sạn vôi kết mạc

35.200

 

796

786

03C2.3.86

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)

57.400

 

797

787

03C2.3.74

Mở bao sau bằng Laser

257.000

 

798

788

04C3.3.224

Mổ quặm 1 mi - gây mê

1.235.000

 

799

789

04C3.3.213

Mổ quặm 1 mi - gây tê

638.000

 

800

790

04C3.3.225

Mổ quặm 2 mi - gây mê

1.417.000

 

801

791

04C3.3.214

Mổ quặm 2 mi - gây tê

845.000

 

802

792

04C3.3.215

Mổ quặm 3 mi - gây tê

1.068.000

 

803

793

04C3.3.226

Mổ quặm 3 mi - gây mê

1.640.000

 

804

794

04C3.3.227

Mổ quặm 4 mi - gây mê

1.837.000

 

805

795

04C3.3.216

Mổ quặm 4 mi - gây tê

1.236.000

 

806

796

03C2.3.54

Mở tiền phòng rửa máu hoặc mủ

740.000

 

807

797

03C2.3.68

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng ối kết mạc

940.000

 

808

798

03C2.3.12

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

539.000

Chưa bao gồm vật liệu độn.

809

799

03C2.3.14

Nặn tuyến bờ mi

35.200

 

810

800

 

Nâng sàn hốc mắt

2.756.000

 Chưa bao gồm tấm lót sàn

811

801

03C2.3.2

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

107.000

 

812

802

03C2.3.63

Nối thông lệ mũi 1 mắt

1.040.000

Chưa bao gồm ống Silicon.

813

803

 

Phẫu thuật bong võng mạc kinh điển

2.240.000

Chưa bao gồm đai Silicon.

814

804

03C2.3.32

Phẫu thuật cắt bao sau

590.000

Chưa bao gồm đầu cắt bao sau.

815

805

03C2.3.30

Phẫu thuật cắt bè

1.104.000

 

816

806

03C2.3.96

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt)

2.943.000

Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn.

817

807

03C2.3.36

Phẫu thuật cắt màng đồng tử

934.000

Chưa bao gồm đầu cắt.

818

808

04C3.3.223

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây mê

1.477.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

819

809

04C3.3.212

Phẫu thuật cắt mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

963.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

820

810

03C2.3.97

Phẫu thuật cắt mống mắt chu biên

520.000

 

821

811

03C2.3.35

Phẫu thuật cắt thủy tinh thể

1.212.000

Chưa bao gồm đầu cắt

822

812

03C2.3.31

Phẫu thuật đặt IOL (1 mắt)

1.970.000

Chưa bao gồm thể thủy tinh nhân tạo.

823

813

03C2.3.37

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

1.512.000

Chưa bao gồm ống silicon.

824

814

03C2.3.20

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mắt)

1.824.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn sáng.

825

815

03C2.3.94

Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể bằng phương pháp Phaco (01 mắt)

2.654.000

Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dịch nhầy.

826

816

03C2.3.19

Phẫu thuật Epicanthus (1 mắt)

840.000

 

827

817

03C2.3.89

Phẫu thuật hẹp khe mi

643.000

 

828

818

03C2.3.28

Phẫu thuật lác (1 mắt)

740.000

 

829

819

03C2.3.27

Phẫu thuật lác (2 mắt)

1.170.000

 

830

820

03C2.3.23

Phẫu thuật lác có Faden (1 mắt)

793.000

 

831

821

03C2.3.77

Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL+ cắt bè (1 mắt)

1.812.000

Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo.

832

822

04C3.3.218

Phẫu thuật mộng đơn một mắt - gây mê

1.439.000

 

833

823

04C3.3.217

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mắt - gây tê

870.000

 

834

824

03C2.3.70

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

840.000

 

835

825

03C2.3.43

Phẫu thuật phủ kết mạc lắp mắt giả

743.000

 

836

826

03C2.3.26

Phẫu thuật sụp mi (1 mắt)

1.304.000

 

 

827

03C2.3.45

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

1.512.000

Chưa bao gồm ống silicon.

838

828

03C2.3.42

Phẫu thuật tạo cùng đồ lắp mắt giả

1.112.000

 

839

829

03C2.3.24

Phẫu thuật tạo mí (1 mắt)

840.000

 

840

830

03C2.3.25

Phẫu thuật tạo mí (2 mắt)

1.093.000

 

841

831

 

Phẫu thuật tháo đai độn Silicon

1.662.000

 

842

832

 

Phẫu thuật thể thủy tinh bằng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL

4.866.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mắt (Pateient interface).

843

833

03C2.3.33

Phẫu thuật thủy tinh thể ngoài bao (1 mắt)

1.634.000

Chưa bao gồm thuỷ tinh thể nhân tạo.

844

834

03C2.3.39

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

1.234.000

 

845

835

03C2.3.41

Phẫu thuật u kết mạc nông

693.000

 

846

836

03C2.3.38

Phẫu thuật u mi không vá da

724.000

 

847

837

03C2.3.40

Phẫu thuật u tổ chức hốc mắt

1.234.000

 

848

838

03C2.3.44

Phẫu thuật vá da điều trị lật mi

1.062.000

 

849

839

03C2.3.65

Phủ kết mạc

638.000

 

850

840

03C2.3.71

Quang đông thể mi điều trị Glôcôm

291.000

 

851

841

03C2.3.34

Rạch góc tiền phòng

1.112.000

 

852

842

03C2.3.10

Rửa cùng đồ

41.600

 Áp dụng cho 1 mắt hoặc 2 mắt

853

843

03C2.3.4

Sắc giác

65.900

 

854

844

 

Siêu âm bán phần trước (UBM)

208.000

 

855

845

03C2.3.81

Siêu âm mắt chẩn đoán

59.500

 

856

846

03C2.3.80

Siêu âm điều trị (1 ngày)

68.800

 

857

847

03C2.3.83

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chức

150.000

 

858

848

03C2.3.29

Soi bóng đồng tử

29.900

 

859

849

04C3.3.203

Soi đáy mắt hoặc Soi góc tiền phòng

52.500

 

860

850

03C2.3.88

Tách dính mi cầu ghép kết mạc

2.223.000

Chưa bao gồm chi phí màng.

861

851

03C2.3.72

Tạo hình vùng bè bằng Laser

220.000

 

862

852

 

Test thử cảm giác giác mạc

39.600

 

863

853

03C2.3.78

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

793.000

 

864

854

04C3.3.207

Thông lệ đạo hai mắt

94.400

 

865

855

04C3.3.206

Thông lệ đạo một mắt

59.400

 

866

856

04C3.3.205

Tiêm dưới kết mạc một mắt

47.500

Chưa bao gồm thuốc.

867

857

04C3.3.204

Tiêm hậu nhãn cầu một mắt

47.500

Chưa bao gồm thuốc.

868

858

 

Vá sàn hốc mắt

3.152.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn hoặc vá xương.

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

869

859

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

2.110.000

 

870

860

 

Phẫu thuật loại I

1.213.000

 

871

861

 

Phẫu thuật loại II

858.000

 

872

862

 

Phẫu thuật loại III

598.000

 

873

863

 

Thủ thuật loại đặc biệt

523.000

 

874

864

 

Thủ thuật loại I

339.000

 

875

865

 

Thủ thuật loại II

192.000

 

876

866

 

Thủ thuật loại III

121.000

 

VIII

VIII

 

TAI MŨI HỌNG

 

 

877

867

03C2.4.18

Bẻ cuốn mũi

133.000

 

878

868

03C2.4.31

Cầm máu mũi bằng Merocell (1 bên)

205.000

 

879

869

03C2.4.32

Cầm máu mũi bằng Merocell (2 bên)

275.000

 

880

870

04C3.4.250

Cắt Amiđan (gây mê)

1.085.000

 

881

871

04C3.4.251

Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê)

2.355.000

Bao gồm cả Coblator.

882

872

03C2.4.19

Cắt bỏ đường rò luân nhĩ gây tê

486.000

 

883

873

03C2.4.64

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

7.768.000

 

884

874

 

Cắt polyp ống tai gây mê

1.990.000

 

885

875

 

Cắt polyp ống tai gây tê

602.000

 

886

876

03C2.4.57

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm

6.819.000

Chưa bao gồm stent hoặc van phát âm, thanh quản điện.

887

877

03C2.4.65

Cắt u cuộn cảnh

7.539.000

 

888

878

04C3.4.228

Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)

263.000

 

889

879

04C3.4.229

Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

263.000

 

890

880

03C2.4.11

Chích rạch vành tai

62.600

 

891

881

 

Chỉnh hình tai giữa có tái tạo chuỗi xương con

5.916.000

 

892

882

03C2.4.10

Chọc hút dịch vành tai

52.600

 

893

883

03C2.4.56

Đặt stent điều trị sẹo hẹp thanh khí quản

7.148.000

Chưa bao gồm stent.

894

884

03C2.4.47

Đo ABR (1 lần)

178.000

 

895

885

03C2.4.44

Đo nhĩ lượng

27.400

 

896

886

03C2.4.46

Đo OAE (1 lần)

54.800

 

897

887

03C2.4.43

Đo phản xạ cơ bàn đạp

27.400

 

898

888

03C2.4.39

Đo sức cản của mũi

94.400

 

899

889

03C2.4.42

Đo sức nghe lời

54.400

 

900

890

03C2.4.40

Đo thính lực đơn âm

42.400

 

901

891

03C2.4.41

Đo trên ngưỡng

59.800

 

902

892

03C2.4.30

Đốt Amidan áp lạnh

193.000

 

903

893

03C2.4.4

Đốt họng bằng khí CO2 (Bằng áp lạnh)

130.000

 

904

894

03C2.4.3

Đốt họng bằng khí Nitơ lỏng

148.000

 

905

895

03C2.4.22

Đốt họng hạt

79.100

 

906

896

03C2.4.54

Ghép thanh khí quản đặt stent

5.952.000

Chưa bao gồm stent.

907

897

03C2.4.13

Hút xoang dưới áp lực

57.600

 

908

898

03C2.4.15

Khí dung

20.400

Chưa bao gồm thuốc khí dung.

909

899

03C2.4.1

Làm thuốc thanh quản hoặctai

20.500

Chưa bao gồm thuốc.

910

900

03C2.4.2

Lấy dị vật họng

40.800

 

911

901

04C3.4.233

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

62.900

 

912

902

04C3.4.252

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

514.000

 

913

903

04C3.4.234

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

155.000

 

914

904

04C3.4.246

Lấy di vật thanh quản gây mê ống cứng

703.000

 

915

905

04C3.4.239

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cứng

362.000

 

916

906

04C3.4.236

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

673.000

 

917

907

04C3.4.235

Lấy dị vật trong mũi không gây mê

194.000

 

918

908

03C2.4.12

Lấy nút biểu bì ống tai

62.900

 

919

909

04C3.4.254

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

1.334.000

 

920

910

04C3.4.242

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

834.000

 

921

911

 

Mở sào bào - thượng nhĩ

3.720.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

922

912

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây mê

2.672.000

 

923

913

 

Nâng xương chính mũi sau chấn thương gây tê

1.277.000

 

924

914

04C3.4.243

Nạo VA gây mê

790.000

 

925

915

 

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

4.615.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

926

916

03C2.4.20

Nhét meche hoặcbấc mũi

116.000

 

927

917

03C2.4.55

Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp

7.944.000

Chưa bao gồm stent.

928

918

04C3.4.247

Nội soi cắt polype mũi gây mê

663.000

 

929

919

04C3.4.241

Nội soi cắt polype mũi gây tê

457.000

 

930

920

04C3.4.231

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

278.000

 

931

921

04C3.4.232

Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê)

278.000

 

932

922

04C3.4.240

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây tê

447.000

 

933

923

04C3.4.253

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê

673.000

 

934

924

 

Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên

2.191.000

 

935

925

04C3.4.244

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống cứng

703.000

 

936

926

04C3.4.245

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

723.000

 

937

927

04C3.4.237

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cứng

223.000

 

938

928

04C3.4.238

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống mềm

318.000

 

939

929

04C3.4.255

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.574.000

Đã bao gồm cả dao Hummer.

940

930

 

Nội soi phế quản ống cứng lấy dị vật gây tê

617.000

 

941

931

 

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê

1.559.000

 

942

932

03C2.4.25

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê

513.000

 

943

933

03C2.4.37

Nội soi Tai Mũi Họng

104.000

Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì mức giá thanh toán tối đa là 40.000 đồng/ca.

944

934

03C2.4.9

Nong vòi nhĩ

37.900

 

945

935

03C2.4.34

Nong vòi nhĩ nội soi

117.000

 

946

936

03C2.4.66

Phẫu thuật áp xe não do tai

5.937.000

 

947

937

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao điện

1.648.000

 

948

937

 

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm.

3.771.000

Đã bao gồm dao cắt.

949

938

 

Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiểu CHEP

5.030.000

 

950

939

03C2.4.61

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bằng kính hiển vi và nội soi

9.424.000

 

951

940

03C2.4.67

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư Amidan hoặcthanh quản và nạo vét hạch cổ

5.659.000

 

952

941

03C2.4.68

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

6.788.000

 

953

942

 

Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi

3.873.000

 

954

943

 

Phẫu thuật cắt dây thanh bằng Laser

4.615.000

 

955

944

 

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm

4.623.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

956

945

 

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII

4.623.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

957

946

 

Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng

8.042.000

 

958

947

 

Phẫu thuật chấn thương xoang sàng - hàm

5.336.000

 

959

948

 

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đặt ống nong

4.615.000

Chưa bao gồm chi phí mũi khoan.

960

949

03C2.4.52

Phẫu thuật đỉnh xương đá

4.390.000

 

961

950

 

Phẫu thuật giảm áp dây VII

7.011.000

 

962

951

 

Phẫu thuật kết hợp xương trong chấn thương sọ mặt

5.336.000

 

963

952

03C2.4.69

Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng

6.721.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản.

964

953

03C2.4.70

Phẫu thuật Laser trong khối u vùng họng miệng

7.159.000

Chưa bao gồm ống nội khí quản.

965

954

 

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên

3.040.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

966

955

 

Phẫu thuật mở cạnh cổ dẫn lưu áp xe

3.002.000

 

967

956

 

Phẫu thuật mở cánh mũi

4.922.000

 

968

957

 

Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi

4.615.000

 

969

958

 

Phẫu thuật nạo V.A nội soi

2.814.000

 

970

959

03C2.4.71

Phẫu thuật nạo vét hạch cổ, truyền hoá chất động mạch cảnh

5.659.000

Chưa bao gồm hoá chất.

971

960

 

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên

2.750.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

972

961

03C2.4.60

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang

9.019.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

973

962

03C2.4.58

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

13.559.000

 

974

963

03C2.4.59

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng

8.559.000

 

975

964

 

Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh

5.321.000

 

976

965

 

Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc hố lưỡi thanh thiệt

3.002.000

 

977

966

03C2.4.27

Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản…)

4.159.000

 

978

967

 

Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng-thanh quản bằng dao siêu âm

8.083.000

Đã bao gồm dao siêu âm

979

968

03C2.4.73

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đảo ngược vùng mũi xoang

6.068.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

980

969

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình cuốn mũi dưới

3.873.000

 

981

970

 

Phẫu thuật nội soi chỉnh hình vách ngăn mũi

3.188.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

982

971

 

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên

3.040.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

983

972

 

Phẫu thuật nội soi giảm áp ổ mắt

5.628.000

 

984

973

03C2.4.49

Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tuỷ, thoát vị nền sọ

7.170.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

985

974

 

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm

8.042.000

 

986

975

 

Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang

4.922.000

 

987

976

03C2.4.72

Phẫu thuật nội soi mở khe giữa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

4.937.000

 

988

977

 

Phẫu thuật nội soi nạo VA bằng dao Plasma

3.771.000

Đã bao gồm dao plasma

989

978

03C2.4.26

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh

2.955.000

 

990

979

03C2.4.63

Phẫu thuật phục hồi, tái tạo dây thần kinh VII

7.788.000

 

991

980

 

Phẫu thuật rò xoang lê

4.615.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

992

981

03C2.4.53

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm

5.937.000

Chưa bao gồm keo sinh học, xương con để thay thế hoặc Prothese.

993

982

03C2.4.62

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu cổ mặt bằng vạt da cơ xương

5.937.000

 

994

983

03C2.4.51

Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII

6.065.000

 

995

984

 

Phẫu thuật tạo hình tai giữa

5.209.000

 

996

985

 

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân

7.175.000

 

997

986

 

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

5.209.000

 

998

987

 

Phẫu thuật tiệt căn xương chũm

5.215.000

 

999

988

 

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê)

2.814.000

 

1000

989

03C2.4.16

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

27.400

 

1001

990

03C2.4.28

Soi thanh khí phế quản bằng ống mềm

213.000

 

1002

991

03C2.4.29

Soi thực quản bằng ống mềm

213.000

 

1003

992

03C2.4.8

Thông vòi nhĩ

86.600

 

1004

993

03C2.4.33

Thông vòi nhĩ nội soi

115.000

 

1005

994

03C2.4.7

Trích màng nhĩ

61.200

 

1006

995

04C3.4.248

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

729.000

 

1007

996

04C3.4.249

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

729.000

 

1008

997

 

Vá nhĩ đơn thuần

3.720.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

1009

998

 

Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bằng laser hoặc nhiệt

3.053.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1010

999

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.424.000

 

1011

1000

 

Phẫu thuật loại I

2.012.000

 

1012

1001

 

Phẫu thuật loại II

1.415.000

 

1013

1002

 

Phẫu thuật loại III

954.000

 

1014

1003

 

Thủ thuật loại đặc biệt

865.000

 

1015

1004

 

Thủ thuật loại I

508.000

 

1016

1005

 

Thủ thuật loại II

290.000

 

1017

1006

 

Thủ thuật loại III

140.000

 

IX

IX

 

 RĂNG - HÀM - MẶT

 

 

 

 

 

Các kỹ thuật về răng, miệng

 

 

1018

1007

03C2.5.1.3

Cắt lợi trùm

158.000

 

1019

1008

03C2.5.2.6

Chụp thép làm sẵn

292.000

 

1020

1009

03C2.5.1.6

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

363.000

 

 

 

 

Điều trị răng

 

 

1021

1010

03C2.5.2.3

Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục

334.000

 

1022

1011

03C2.5.2.13

Điều trị tuỷ lại

954.000

 

1023

1012

03C2.5.2.10

Điều trị tuỷ răng số 4, 5

565.000

 

1024

1013

03C2.5.2.11

Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới

795.000

 

1025

1014

03C2.5.2.9

Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3

422.000

 

1026

1015

03C2.5.2.12

Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên

925.000

 

1027

1016

03C2.5.2.4

Điều trị tuỷ răng sữa một chân

271.000

 

1028

1017

03C2.5.2.5

Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân

382.000

 

1029

1018

03C2.5.2.14

Hàn composite cổ răng

337.000

 

1030

1019

03C2.5.2.1

Hàn răng sữa sâu ngà

97.000

 

1031

1020

04C3.5.1.260

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

134.000

 

1032

1021

04C3.5.1.259

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm

77.000

 

1033

1022

03C2.5.1.11

Nắn trật khớp thái dương hàm

103.000

 

1034

1023

03C2.5.1.10

Nạo túi lợi 1 sextant

74.000

 

1035

1024

03C2.5.1.7

Nhổ chân răng

190.000

 

1036

1025

03C2.5.1.1

Nhổ răng đơn giản

102.000

 

1037

1026

03C2.5.1.2

Nhổ răng khó

207.000

 

1038

1027

04C3.5.1.257

Nhổ răng số 8 bình thường

215.000

 

1039

1028

04C3.5.1.258

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

342.000

 

1040

1029

04C3.5.1.256

Nhổ răng sữa hoặcchân răng sữa

37.300

 

1041

1030

03C2.5.2.16

Phục hồi thân răng có chốt

500.000

 

1042

1031

03C2.5.2.7

Răng sâu ngà

247.000

 

1043

1032

03C2.5.2.8

Răng viêm tuỷ hồi phục

265.000

 

1044

1033

04C3.5.1.261

Rửa chấm thuốc điều trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

32.300

 

1045

1034

03C2.5.6.2

Sửa hàm

200.000

 

1046

1035

03C2.5.2.2

Trám bít hố rãnh

212.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật hàm mặt

 

 

1047

1036

03C2.5.1.16

Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ

337.000

 

1048

1037

03C2.5.1.24

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn

1.049.000

Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

1049

1038

03C2.5.1.22

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng

820.000

 

1050

1039

03C2.5.1.23

Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên

455.000

 

1051

1040

03C2.5.1.18

Cắt u lợi, lợi xơ để làm hàm giả

415.000

 

1052

1041

03C2.5.1.19

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

295.000

 

1053

1042

03C2.5.1.20

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

535.000

 

1054

1043

03C2.5.1.14

Lấy sỏi ống Wharton

1.014.000

 

1055

1044

03C2.5.1.12

Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm

705.000

 

1056

1045

03C2.5.1.13

Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên

1.126.000

 

1057

1046

03C2.5.7.44

Cắt bỏ nang sàn miệng

2.777.000

 

1058

1047

03C2.5.7.35

Cắt nang xương hàm từ 2-5cm

2.927.000

 

1059

1048

03C2.5.7.33

Cắt u nang giáp móng

2.133.000

 

1060

1049

03C2.5.7.48

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm mặt (gây mê nội khí quản)

2.627.000

 

1061

1050

 

Điều trị đóng cuống răng

460.000

 

1062

1051

 

Điều trị sâu răng sớm bằng Fluor

545.000

 

1063

1052

03C2.5.7.39

Ghép da rời mỗi chiều trên 5cm

2.841.000

 

1064

1053

03C2.5.7.50

Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

1.662.000

 

1065

1054

03C2.5.7.46

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

2.859.000

 

1066

1055

03C2.5.7.3

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng nẹp vít (1 bên)

2.493.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1067

1056

03C2.5.7.4

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bằng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bằng nẹp vít

4.066.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1068

1057

03C2.5.7.6

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bằng hàm đúc titan, sứ, composite cao cấp

5.166.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1069

1058

03C2.5.7.12

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh

4.128.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh.

1070

1059

03C2.5.7.16

Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt

3.093.000

 

1071

1060

03C2.5.7.26

Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm

3.144.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh.

1072

1061

03C2.5.7.15

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

2.993.000

 

1073

1062

03C2.5.7.37

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

3.243.000

 

1074

1063

03C2.5.7.36

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch

3.243.000

 

1075

1064

03C2.5.7.2

Phẫu thuật cắt xương hàm trên hoặc hàm dưới, điều trị lệch khớp cắn và kết hợp xương bằng nẹp vít

3.527.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1076

1065

03C2.5.7.17

Phẫu thuật đa chấn thương vùng hàm mặt

4.140.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1077

1066

03C2.5.7.24

Phẫu thuật điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên

2.944.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1078

1067

03C2.5.7.23

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu

2.744.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1079

1068

03C2.5.7.22

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới

2.644.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1080

1069

03C2.5.7.25

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên

3.044.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1081

1070

03C2.5.7.41

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm toả lan, áp xe vùng hàm mặt

2.167.000

 

1082

1071

03C2.5.7.10

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

3.806.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế.

1083

1072

03C2.5.7.8

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.806.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1084

1073

03C2.5.7.11

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng khớp đúc titan

4.028.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít.

1085

1074

03C2.5.7.9

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.978.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1086

1075

03C2.5.7.19

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng

3.132.000

Chưa bao gồm xương.

1087

1076

03C2.5.7.42

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh.

2.998.000

 

1088

1077

03C2.5.7.13

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vạt da cơ

4.068.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1089

1078

03C2.5.7.14

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bằng vi phẫu thuật

4.153.000

 

1090

1079

 

Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt

2.461.000

 

1091

1080

03C2.5.7.52

Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương

2.351.000

 

1092

1081

03C2.5.7.45

Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm

2.777.000

 

1093

1082

03C2.5.7.18

Phẫu thuật mở xương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cắn

4.340.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1094

1083

03C2.5.7.38

Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt

3.540.000

 

1095

1084

03C2.5.7.30

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng

2.493.000

 

1096

1085

03C2.5.7.31

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

2.493.000

 

1097

1086

03C2.5.7.29

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

2.593.000

 

1098

1087

03C2.5.7.28

Phẫu thuật tạo hình môi một bên

2.493.000

 

1099

1088

03C2.5.7.47

Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh má hoặc phanh lưỡi bám thấp (gây mê nội khí quản)

1.785.000

 

1100

1089

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên

2.822.000

 

1101

1090

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu

2.759.000

 

1102

1091

 

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên

2.686.000

 

1103

1092

03C2.5.7.1

Sử dụng nẹp có lồi cầu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới

3.127.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế.

1104

1093

03C2.5.7.49

Tiêm xơ điều trị u máu phần mềm và xương vùng hàm mặt

844.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1105

1094

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.507.000

 

1106

1095

 

Phẫu thuật loại I

2.241.000

 

1107

1096

 

Phẫu thuật loại II

1.388.000

 

1108

1097

 

Phẫu thuật loại III

906.000

 

1109

1098

 

Thủ thuật loại đặc biệt

781.000

 

1110

1099

 

Thủ thuật loại I

480.000

 

1111

1100

 

Thủ thuật loại II

274.000

 

1112

1101

 

Thủ thuật loại III

140.000

 

X

X

 

BỎNG

 

 

1113

1102

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.269.000

 

1114

1103

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

3.818.000

 

1115

1104

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.886.000

 

1116

1105

 

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.268.000

 

1117

1106

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.298.000

 

1118

1107

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn

3.755.000

 

1119

1108

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.920.000

 

1120

1109

 

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.285.000

 

1121

1110

 

Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

4.010.000

 

1122

1111

 

Cắt hoại tử toàn lớp – khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.274.000

 

1123

1112

 

Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bằng dao thủy lực (chưa tính vật tư dao)

3.750.000

 

1124

1113

 

Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình

3.609.000

 

1125

1114

 

Cắt sẹo khâu kín

3.288.000

 

1126

1115

03C2.6.11

Chẩn đoán độ sâu bỏng bằng máy siêu âm doppler

293.000

 

1127

1116

03C2.6.15

Điều trị bằng ôxy cao áp

233.000

 

1128

1117

03C2.6.14

Điều trị vết thương bỏng bằng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoặc tế bào sừng)

540.000

 

1129

1118

 

Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

2.647.000

 

1130

1119

 

Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

1.824.000

 

1131

1120

 

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.818.000

 

1132

1121

 

Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.267.000

 

1133

1122

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.506.000

 

1134

1123

 

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.982.000

 

1135

1124

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

6.385.000

 

1136

1125

 

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.700.000

 

1137

1126

 

Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft)

4.907.000

 

1138

1127

 

Ghép da tự thân phối hợp kiểu hai lớp (sandwich)

6.481.000

 

1139

1128

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.321.000

 

1140

1129

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.907.000

 

1141

1130

 

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.344.000

 

1142

1131

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

7.062.000

 

1143

1132

 

Ghép da tự thân xen kẽ (molem-jackson) ở trẻ em, dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn

5.463.000

 

1144

1133

03C2.6.10

Ghép màng tế bào nuôi cấy trong điều trị bỏng

517.000

Chưa bao gồm màng nuôi; màng nuôi sẽ tính theo chi phí thực tế.

1145

1134

 

Kỹ thuật ghép khối mỡ tự thân điều trị vết thương mạn tính

3.980.000

 

1146

1135

 

Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo

3.895.000

 

1147

1136

 

Kỹ thuật tạo vạt da có cuống mạch liền điều trị vết thương, sẹo

4.770.000

 

1148

1137

 

Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị vết thương, vết bỏng và di chứng

3.601.000

 

1149

1138

 

Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mạn tính (chưa tính huyết tương)

3.790.000

 

1150

1139

 

Kỹ thuật vi phẫu nối bạch mạch- tĩnh mạch điều trị phù do tắc bạch mạch

13.644.000

 

1151

1140

 

Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai

2.708.000

 

1152

1141

 

Phẫu thuật chuyển vạt da phức tạp có nối mạch vi phẫu điều trị vết thương, vết bỏng và sẹo

17.842.000

 

1153

1142

 

Phẫu thuật ghép da dày tự thân kiểu wolf- krause ≥ điều trị bỏng sâu, điều trị sẹo

4.288.000

 

1154

1143

 

Phẫu thuật khoan đục xương, lấy bỏ xương chết trong điều trị bỏng sâu

3.661.000

 

1155

1144

 

Phẫu thuật loại bỏ hoại tử ổ loét vết thương mạn tính

2.477.000

 

1156

1145

03C2.6.3

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (01 ngày)

278.000

 

1157

 

 

Tắm điều trị bệnh nhân bỏng (gây tê)

220.000

 

1158

1146

 

Tắm điều trị bệnh nhân hồi sức, cấp cứu bỏng (gây mê)

886.000

 

1159

1147

03C2.6.12

Tắm điều trị tiệt khuẩn bằng TRA gamma

195.000

 

1160

 

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể

115.000

 

1161

1148

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

242.000

 

1162

1149

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể

410.000

 

1163

1150

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể

547.000

 

1164

1151

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể

870.000

 

1165

1152

 

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể

1.388.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1166

1153

 

Phẫu thuật đặc biệt

4.010.000

 

1167

1154

 

Phẫu thuật loại I

2.295.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1168

1155

 

Phẫu thuật loại II

1.538.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1169

1156

 

Phẫu thuật loại III

1.120.000

Chưa bao gồm vật tư ghép trên bệnh nhân.

1170

1157

 

Thủ thuật loại đặc biệt

1.129.000

 

1171

1158

 

Thủ thuật loại I

558.000

Chưa kèm màng nuôi cấy, hỗn dịch, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), thuốc cản quang.

1172

1159

 

Thủ thuật loại II

333.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, vật liệu thay thế da, chế phẩm sinh học, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dung dịch và thuốc rửa liên tục vết thương.

1173

1160

 

Thủ thuật loại III

182.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lực, thuốc chống sẹo.

XI

XI

 

UNG BƯỚU

 

 

1174

1161

 

Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang (lần)

385.000

 Chưa bao gồm hoá chất.

1175

1162

03C2.1.11

Đặt Iradium (lần)

472.000

 

1176

1163

04C2.97

Điều trị tia xạ Cobalt/ Rx

105.000

Một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị.

1177

1164

 

Đổ khuôn chì trong xạ trị

1.079.000

 

1178

1165

 

Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy

405.000

 

1179

1166

 

Làm mặt nạ cố định đầu

1.079.000

 

1180

1167

 

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát

385.000

 

1181

1169

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

155.000

 Chưa bao gồm hoá chất. Áp dụng với bệnh nhân ngoại trú

1182

1169

 

Truyền hóa chất tĩnh mạch

127.000

 Chưa bao gồm hoá chất. Áp dụng với bệnh nhân nội trú

1183

1170

 

Truyền hóa chất động mạch (1 ngày)

350.000

 Chưa bao gồm hoá chất.

1184

1171

 

Truyền hóa chất khoang màng bụng (1 ngày)

207.000

 Chưa bao gồm hoá chất.

1185

1172

 

Truyền hóa chất nội tủy (1 ngày)

395.000

 Chưa bao gồm hoá chất.

1186

1173

 

Xạ phẫu bằng Cyber Knife

20.689.000

 

1187

1174

03C5.5

Xạ phẫu bằng Gamma Knife

28.790.000

 

1188

1175

03C5.4

Xạ trị bằng X Knife

28.689.000

 

89

1176

 

Xạ trị bằng máy gia tốc có điều biến liều (1 ngày)

1.592.000

 

1190

1177

03C5.3

Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ trị)

506.000

 

1191

1178

 

Xạ trị áp sát liều cao tại vòm mũi họng, xoang mặt, khoang miệng, thực quản, khí phế quản (01 lần điều trị)

5.196.000

 

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1192

1179

 

Xạ trị áp sát liều cao tại các vị trí khác (01 lần điều trị)

3.321.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1193

1180

 

Xạ trị áp sát liều thấp (01 lần điều trị)

1.392.000

 

1194

1181

 

Cắt ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt từ xa hoặc tại chỗ

7.629.000

 

1195

1182

 

Cắt ung thư lưỡi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bằng vạt từ xa

8.529.000

 

1196

1183

 

Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngực đường kính trên 10 cm

8.329.000

 

1197

1184

 

Cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư tiêu hoá

9.029.000

 

1198

1185

 

Tháo khớp xương bả vai do ung thư

6.829.000

 

1199

1186

 

Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm

8.229.000

 

1200

1187

 

Đặt buồng tiêm truyền dưới da

1.300.000

 Chưa bao gồm buồng tiêm truyền.

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1201

1188

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.666.000

 

1202

1189

 

Phẫu thuật loại I

2.754.000

 

1203

1190

 

Phẫu thuật loại II

1.784.000

 

1204

1191

 

Phẫu thuật loại III

1.206.000

 

1205

1192

 

Thủ thuật loại đặc biệt

874.000

 

1206

1193

 

Thủ thuật loại I

505.000

 

1207

1194

 

Thủ thuật loại II

363.000

 

1208

1195

 

Thủ thuật loại III

207.000

 

XII

XII

 

NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP

 

 

1209

1196

 

Phẫu thuật loại I

2.167.000

 

1210

1197

 

Phẫu thuật loại II

1.456.000

 

1211

1198

 

Phẫu thuật loại III

981.000

 

1212

1199

 

Thủ thuật loại đặc biệt

960.000

 

1213

1200

 

Thủ thuật loại I

575.000

 

1214

1201

 

Thủ thuật loại II

332.000

 

1215

1202

 

Thủ thuật loại III

195.000

 

XIII

XIII

 

VI PHẪU

 

 

1216

1203

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

5.692.000

 

1217

1204

 

Phẫu thuật loại I

3.230.000

 

XIV

XIV

 

PHẪU THUẬT NỘI SOI

 

 

1218

1205

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý gan mật

85.158.000

 

1219

1206

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý lồng ngực

91.025.000

 

1220

1207

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiết niệu

79.327.000

 

1221

1208

 

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng

96.612.000

 

 

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1222

1209

 

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.718.000

 

1223

1210

 

Phẫu thuật loại I

2.448.000

 

1224

1211

 

Phẫu thuật loại II

1.658.000

 

1225

1212

 

Phẫu thuật loại III

987.000

 

XV

XV

 

GÂY MÊ

 

 

 

1213

 

Gây mê thay băng bỏng

 

 

1226

 

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thể hoặc có bỏng hô hấp

1.075.000

 

1227

 

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 40% - 60% diện tích cơ thể

764.000

 

1228

 

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 10% - 39% diện tích cơ thể

570.000

 

1229

 

 

Gây mê thay băng bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ thể

387.000

 

1230

1214

 

Gây mê khác

699.000

 

E

E

 

XÉT NGHIỆM

 

 

I

I

 

Huyết học

 

 

1231

1215

 

ANA 17 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 17 loại kháng thể kháng nhân bằng thanh sắc ký miễn dịch)

1.008.000

 

1232

1216

03C3.1.HH116

Bilan đông cầm máu - huyết khối

1.564.000

 

1233

1218

 

Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi

20.400

 

4

1219

04C5.1.296

Co cục máu đông

14.900

 

1235

1220

04C5.1.331

Công thức nhiễm sắc thể (Karyotype)

689.000

Bao gồm cả môi trường nuôi cấy tủy xương.

1236

1221

 

Công thức nhiễm sắc thể (NST) từ tế bào ối

1.193.000

 

1237

1222

04C5.1.298

Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

415.000

Bao gồm cả pin và cup, kaolin.

1238

1223

 

Đánh giá tỷ lệ sống của tế bào bằng kỹ thuật nhuộm xanh trypan

18.700

 

1239

1224

 

DCIP test (Dichlorophenol-Indolphenol- test dùng sàng lọc huyết sắc tố E)

61.100

 

 

1240

1225

03C3.1.HH51

Đếm số lượng CD3 hoặc CD4 hoặc CD8

395.000

 

1241

1226

04C5.1.354

Điện di có tính thành phần huyết sắc tố (định tính)

188.000

 

1242

1227

04C5.1.355

Điện di huyết sắc tố (định lượng)

358.000

 

1243

1228

04C5.1.352

Điện di miễn dịch huyết thanh

1.016.000

 

1244

1229

04C5.1.353

Điện di protein huyết thanh

371.000

 

1245

1230

03C3.1.HH111

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn hoặc từ tuỷ xương

16.388.000

 

1246

1231

03C3.1.HH110

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi

16.388.000

 

1247

1232

 

Định danh kháng thể Anti-HLA bằng kỹ thuật luminex

3.708.000

 

1248

1233

03C3.1.HH103

Định danh kháng thể bất thường

1.164.000

 

1249

1234

 

Định danh kháng thể kháng HLA bằng kỹ thuật ELISA

4.377.000

 

1250

1235

03C3.1.HH41

Định lượng anti Thrombin III

138.000

 

1251

1236

 

Định lượng CD25 (IL-2R) hòa tan trong huyết thanh

2.227.000

 

1252

1237

03C3.1.HH43

Định lượng chất ức chế C1

207.000

 

1253

1238

 

Định lượng D - Dimer bằng kỹ thuật miễn dịch hoá phát quang

516.000

 

1254

1239

03C3.1.HH30

Định lượng D- Dimer

253.000

 

1255

1240

03C3.1.HH34

Định lượng đồng yếu tố Ristocetin

207.000

 

1256

1241

03C3.1.HH47

Định lượng FDP

138.000

 

1257

1242

04C5.1.300

Định lượng Fibrinogen (Yếu tố I) bằng phương pháp trực tiếp

102.000

 

1258

1243

 

Định lượng gen bệnh máu ác tính

4.129.000

 

1259

1244

03C3.1.HH57

Định lượng men G6PD

80.800

 

1260

1245

03C3.1.HH58

Định lượng men Pyruvat kinase

173.000

 

1261

1246

03C3.1.HH37

Định lượng Plasminogen

207.000

 

1262

1247

03C3.1.HH32

Định lượng Protein C

231.000

 

1263

1248

03C3.1.HH31

Định lượng Protein S

231.000

 

1264

1249

03C3.1.HH40

Định lượng t- PA

207.000

 

1265

1250

 

Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép tế bào gốc tạo máu

5.394.000

 

1266

1251

 

Định lượng ức chế yếu tố IX

262.000

 

1267

1252

 

Định lượng ức chế yếu tố VIII

149.000

 

1268

1253

03C3.1.HH44

Định lượng yếu tố Heparin

207.000

 

1269

1254

04C5.1.299

Định lượng yếu tố I (fibrinogen)

56.500

 

1270

1255

04C5.1.327

Định lượng yếu tố II hoặcXII hoặcVonWillebrand (kháng nguyên) hoặcVonWillebrand (hoạt tính)

458.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1271

1256

03C3.1.HH45

Định lượng yếu tố kháng Xa

253.000

 

1272

1257

03C3.1.HH33

Định lượng yếu tố Thrombomodulin

207.000

 

1273

1258

04C5.1.325

Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X ) (Định lượng yếu tố V; yếu tố VII, yếu tố X, yếu tố XI)

318.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1274

1259

04C5.1.326

Định lượng yếu tố VIII/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tố IX

231.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1275

1260

04C5.1.324

Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoặc yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tố XI

288.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1276

1262

04C5.1.328

Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

1.054.000

 

1277

1263

03C3.1.HH36

Định lượng yếu tố: PAI-1/PAI-2

207.000

 

1278

1264

03C3.1.HH38

Định lượng α2 anti -plasmin (α2 AP)

207.000

 

1279

1265

03C3.1.HH39

Định lượng β - Thromboglobulin (βTG)

207.000

 

1280

1266

03C3.1.HH90

Định nhóm máu A1

34.600

 

1281

1267

04C5.1.287

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền máu toàn phần: khối hồng cầu, khối bạch cầu

23.100

 

1282

1268

04C5.1.288

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

20.700

 

1283

1269

04C5.1.286

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ống nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

39.100

 

1284

1270

04C5.1.347

Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

57.700

 

1285

1271

04C5.1.291

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

28.800

 

1286

1272

04C5.1.290

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mẫu) để truyền máu toàn phần, khối hồng cầu, bạch cầu

46.200

 

1287

1273

04C5.1.289

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động

38.000

 

1288

1274

04C5.1.337

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng công nghệ hồng cầu gắn từ

51.900

 

1289

1275

04C5.1.336

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bằng phương pháp gelcard/Scangel

86.600

 

1290

1276

03C3.1.HH101

Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego)

184.000

 

1291

1277

03C3.1.HH100

Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia)

155.000

 

1292

1278

03C3.1.HH94

Định nhóm máu hệ P (xác định kháng nguyên P1)

195.000

 

1293

1279

03C3.1.HH89

Định nhóm máu hệ Rh ( D yếu , D từng phần)

173.000

 

1294

1280

04C5.1.292

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghiệm, phiến đá

31.100

 

1295

1281

03C3.1.HH88

Định nhóm máu khó hệ ABO

207.000

 

1296

1282

 

Định tính ức chế yếu tố VIIIc/IX

231.000

 

1297

1283

 

Định type HLA cho 1 locus (Locus A, hoặc Locus B, hoặc Locus C, hoặc Locus DR, hoặcLocus DQ) bằng kỹ thuật PCR-SSP

1.264.000

 

1298

1284

 

Định type HLA độ phân giải cao cho 1 locus (A, B, C, DR, DQ, DP) bằng kỹ thuật PCR-SSO

1.898.000

 

1299

1285

 

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) ức chế tiểu cầu (ROTEM-FIBTEM)/ ức chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM)/ trung hòa heparin (ROTEM-HEPTEM)

541.000

 

1300

1286

 

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM-INTEM)/ ngoại sinh (ROTEM-EXTEM)

415.000

 

1301

1287

04C5.1.329

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với ADP/Collgen

109.000

Giá cho mỗi chất kích tập.

1302

1288

04C5.1.330

Đo độ ngưng tập tiểu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ ArachidonicAcide/ thrombin

207.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1303

1289

 

Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần/huyết tương/ dịch khác (tính cho một loại)

51.900

 

1304

1290

 

Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS (giá tính cho 01 gen)

8.059.000

 

1305

1291

 

Giải trình tự gen bằng phương pháp Sanger (giá tính cho 01 gen)

6.759.000

 

1306

1292

04C5.1.279

Hemoglobin Định lượng (bằng máy quang kế)

30.000

 

1307

1293

 

Hiệu giá kháng thể miễn dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

451.000

 

1308

1294

03C3.1.HH104

Hiệu giá kháng thể tự nhiên chống A, B/ Hiệu giá kháng thể bất thường 30-50)

40.400

 

1309

1295

03C3.1.HH21

Hoá mô miễn dịch tuỷ xương (01 marker)

184.000

 

1310

1296

04C5.1.281

Hồng cầu lưới (bằng phương pháp thủ công)

26.400

 

1311

1297

04C5.1.278

Huyết đồ (bằng phương pháp thủ công)

65.800

 

1312

1298

03C3.1.HH5

Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động)

69.300

 

1313

1299

 

Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam)

149.000

 

1314

1300

03C3.1.HH20

Lách đồ

57.700

 

1315

1301

 

Lọc bạch cầu trong khối hồng cầu

569.000

 

1316

1302

 

Lympho cross match bằng kỹ thuật Flow-cytometry

2.188.000

 

1317

1303

03C3.1.HH12

Máu lắng (bằng máy tự động)

34.600

 

1318

1304

04C5.1.283

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

23.100

 

1319

1305

04C5.1.334

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

112.000

 

1320

1306

04C5.1.332

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bằng một trong các phương pháp: ống nghiệm, Gelcard/ Scangel);

80.800

 

1321

1307

04C5.1.333

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cầu gắn từ trên máy bán tự động)

120.000

 

1322

1308

03C3.1.HH27

Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol)

28.800

 

1323

1309

 

Nghiệm pháp sinh Thromboplastin (T.G.T: Thromboplastin Generation Test)

297.000

 

1324

1310

03C3.1.HH28

Nghiệm pháp von-Kaulla

51.900

 

1325

1311

04C5.1.307

Nhuộm Esterase không đặc hiệu

92.400

 

1326

1312

04C5.1.308

Nhuộm Esterase không đặc hiệu có ức chế Naf

102.000

 

1327

1313

03C3.1.HH4

Nhuộm hồng cầu lưới trên máy tự động

40.400

 

1328

1314

03C3.1.HH13

Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls)

34.600

 

1329

1315

04C5.1.309

Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS)

92.400

 

1330

1316

04C5.1.305

Nhuộm Peroxydase (MPO)

77.300

 

1331

1317

03C3.1.HH15

Nhuộm Phosphatase acid

75.100

 

1332

1318

03C3.1.HH14

Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu

69.300

 

1333

1319

03C3.1.HH19

Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tuỷ xương

80.800

 

1334

1320

03C3.1.HH18

Nhuộm sợi xơ trong mô tuỷ xương

80.800

 

1335

1321

04C5.1.306

Nhuộm sudan den

77.300

 

1336

1322

 

Nuôi cấy cụm tế bào gốc (colony forming culture)

1.287.000

 

1337

1323

 

OF test (test sàng lọc Thalassemia)

47.500

 

1338

1324

 

Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch máu ngoại vi, hoặc dịch khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn/CD/marker)

392.000

 

1339

1325

 

Phân tích dấu ấn/CD/marker miễn dịch mẫu tủy xương, hoặc mẫu hạch, hoặc mẫu tổ chức khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn/CD/marker)

428.000

 

1340

1326

 

Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)

74.800

 

1341

1327

 

Phản ứng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động)

74.800

 

1342

1328

 

Phản ứng hòa hợp tiểu cầu (Kỹ thuật pha rắn)

55.300

 

1343

1329

 

Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 220C (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động)

68.000

 

1344

1330

03C3.1.HH17

Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22OC (kỹ thuật ống nghiệm)

28.800

 

1345

1331

 

Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội sinh không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ

288.000

 

1346

1332

 

Phát hiện chất ức chế đường đông máu nội sinh phụ thuộc thời gian và nhiệt độ

358.000

 

1347

1333

 

Phát hiện đảo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh Hemophilia bằng kỹ thuật longrange PCR

1.375.000

 

1348

1334

 

Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR-RFLP

592.000

 

1349

1335

 

Phát hiện kháng đông đường chung

88.600

 

1350

1336

 

Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen)

244.000

 

1351

1337

 

Phát hiện kháng thể kháng tiểu cầu bằng kỹ thuật Flow-cytometry

2.129.000

 

1352

1338

 

Rửa hồng cầu/tiều cầu bằng máy ly tâm lạnh

136.000

 

1353

1339

03C3.1.HH102

Sàng lọc kháng thể bất thường (kỹ thuật ống nghiệm)

92.400

 

1354

1340

 

Sàng lọc kháng thể bất thường (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động)

244.000

 

1355

1341

04C5.1.284

Sức bền thẩm thấu hồng cầu

38.000

 

1356

1342

03C3.1.HH106

Gạn tế bào máu/ huyết tương điều trị

864.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu

1357

1343

03C3.1.HH11

Tập trung bạch cầu

28.800

 

1358

1344

03C3.1.HH50

Test đường + Ham

69.300

 

1359

1345

04C5.1.282

Thể tích khối hồng cầu (Hematocrit)

17.300

 

1360

1346

04C5.1.297

Thời gian Howell

31.100

 

1361

1347

04C5.1.348

Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy)

48.400

 

1362

1348

04C5.1.295

Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke)

12.600

 

1363

1349

 

Thời gian máu đông

12.600

 

1364

1350

03C3.1.HH22

Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR)

40.400

 

1365

1351

04C5.1.301

Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng thủ công

55.300

 

1366

1352

04C5.1.302

Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bằng máy bán tự động, tự động

63.500

 

1367

1353

03C3.1.HH24

Thời gian thrombin (TT)

40.400

 

1368

1354

03C3.1.HH23

Thời gian thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT)

40.400

 

1369

1356

03C3.1.HH108

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn

2.564.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu.

1370

1357

03C3.1.HH107

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi

2.564.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu.

1371

1358

03C3.1.HH109

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ tuỷ xương

3.064.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào.

1372

1359

 

Tinh dịch đồ

316.000

 

1373

1360

03C3.1.HH10

Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu

34.600

 

1374

1361

03C3.1.HH9

Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bằng máy)

17.300

 

1375

1362

04C5.1.319

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bằng phương pháp thủ công

36.900

 

1376

1363

03C3.1.HH8

Tìm mảnh vỡ hồng cầu (bằng máy)

17.300

 

1377

1364

04C5.1.294

Tìm tế bào Hargraves

64.600

 

1378

1365

03C3.1.HH25

Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh

80.800

 

1379

1366

03C3.1.HH26

Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh

115.000

 

1380

1367

04C5.1.323

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

106.000

Cho tất cả các thông số. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam kính tự động.

1381

1368

04C5.1.280

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ công)

36.900

 

1382

1369

03C3.1.HH3

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm laser

46.200

 

1383

1370

 

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động

40.400

 

1384

1371

04C5.1.335

Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard/ scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính)

438.000

 

1385

1372

03C3.1.HH105

Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con

92.400

 

1386

1373

03C3.1.HH121

Xác định gen bằng kỹ thuật FISH

3.329.000

 

1387

1374

03C3.1.HH61

Xác định gen bệnh máu ác tính bằng RT-PCR

864.000

Cho 1 gen

1388

1375

 

Xác định gen bệnh máu bằng kỹ thuật cIg FISH (giá tính cho 1 gen)

4.136.000

 

1389

1376

 

Xác định kháng nguyên C của hệ của nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

110.000

 

1390

1377

 

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

114.000

 

1391

1378

 

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

84.900

 

1392

1379

 

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

129.000

 

1393

1381

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

90.100

 

1394

1382

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ống nghiệm)

114.000

 

1395

1383

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

113.000

 

1396

1384

 

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

129.000

 

1397

1385

 

Xác định kháng nguyên Fya của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

118.000

 

1398

1386

 

Xác định kháng nguyên Fyb của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

153.000

 

1399

1387

03C3.1.HH91

Xác định kháng nguyên H

34.600

 

1400

1388

 

Xác định kháng nguyên Jka của hệ nhóm máu Kidd

207.000

 

1401

1389

 

Xác định kháng nguyên Jkb của hệ nhóm máu Kidd

206.000

 

1402

1390

 

Xác định kháng nguyên k của hệ nhóm máu Kell

60.200

 

1403

1391

 

Xác định kháng nguyên K của hệ nhóm máu Kell

105.000

 

1404

1392

 

Xác định kháng nguyên Lea của hệ nhóm máu Lewis

176.000

 

1405

1393

 

Xác định kháng nguyên Leb của hệ nhóm máu Lewis

205.000

 

1406

1394

 

Xác định kháng nguyên Lua của hệ nhóm máu Lutheran

164.000

 

1407

1395

 

Xác định kháng nguyên Lub của hệ nhóm máu Lutheran

92.400

 

1408

1396

 

Xác định kháng nguyên M của hệ nhóm máu MNS

151.000

 

1409

1397

 

Xác định kháng nguyên N của hệ nhóm máu MNS

169.000

 

1410

1398

 

Xác định kháng nguyên nhóm máu hệ hồng cầu bằng phương pháp sinh học phân tử (giá cho một loại kháng nguyên)

1.480.000

 

1411

1399

 

Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS

219.000

 

1412

1400

 

Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS

57.400

 

1413

1401

 

Xét nghiệm CD55/59 bạch cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm)

875.000

 

1414

1402

 

Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm)

566.000

 

1415

1403

03C3.1.HH63

Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA

288.000

 

1416

1404

03C3.1.HH113

Xét nghiệm độ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan

438.000

 

1417

1405

 

Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab)

1.775.000

 

1418

1406

 

Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG)

1.775.000

 

1419

1407

 

Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật Flow-cytometry

392.000

 

1420

1408

 

Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 220C, 370C, kháng globulin người) bằng phương pháp Scangel/Gelcard

464.000

 

1421

1409

04C5.1.349

Xét nghiệm mô bệnh học tủy xương

338.000

 

1422

1410

 

Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP)

866.000

 

1423

1411

 

Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bằng Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/Epi)

866.000

 

1424

1412

04C5.1.285

Xét nghiệm số lượng tiểu cầu (thủ công)

34.600

 

1425

1413

03C3.1.HH115

Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+

1.764.000

 

1426

1414

04C5.1.304

Xét nghiệm tế bào hạch

48.400

 

1427

1415

04C5.1.303

Xét nghiệm tế bào học tủy xương

147.000

 

1428

1416

03C3.1.HH59

Xét nghiệm trao đổi nhiễm sắc thể chị em

501.000

 

1429

1417

 

Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô miễn dịch tủy xương cho một dấu ấn (marker) trên máy nhuộm tự động.

951.000

 

1430

1418

 

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tủy xương trên máy nhuộm tự động.

295.000

 

1431

1419

 

Xét nghiệm xác định đột biến thalassemia (phát hiện đồng thời 21 đột biến alpha-thalassemia hoặc 22 đột biến β-thalasemia)

4.378.000

 

1432

1420

03C3.1.HH62

Xét nghiệm xác định gen Hemophilia

1.064.000

 

II

II

 

Dị ứng miễn dịch

 

 

1433

1421

DƯ-MDLS

Định lượng ELISA chẩn đoán dị ứng thuốc (Đối với 1 loại thuốc)

439.000

 

1434

1422

DƯ-MDLS

Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO)

409.000

 

1435

1423

DƯ-MDLS

Định lượng Histamine

989.000

 

1436

1424

DƯ-MDLS

Định lượng IgE đặc hiệu với 1 loại dị nguyên

562.000

 

1437

1425

DƯ-MDLS

Định lượng Interleukin

768.000

 

1438

1426

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể C1INH/ kháng thể GBM ab/ Tryptase

744.000

 

1439

1427

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể IgG1/IgG2/IgG3/IgG4

692.000

 

1440

1428

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng C5a

828.000

 

1441

1429

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng C1q

435.000

 

1442

1430

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng C3a/C3bi/C3d/C4a

1.063.000

 

1443

1431

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng CCP

593.000

 

1444

1432

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Centromere

451.000

 

1445

1433

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng ENA

423.000

 

1446

1434

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Histone

372.000

 

1447

1435

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Insulin

387.000

 

1448

1436

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Jo - 1

434.000

 

1449

1437

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng chuỗi kép (ANA&DsDNA)

515.000

 

1450

1438

 

Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) bằng máy tự động/bán tự động

253.000

 

1451

1439

 

Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) test nhanh

115.000

 

1452

1440

 

Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) bằng máy tự động/bán tự động

288.000

 

1453

1441

 

Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) test nhanh

173.000

 

1454

1442

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Phospholipid (IgG/IgM)/ Cardiolipin (IgG/IgM)/ Beta2-Glycoprotein (IgG/IgM)

581.000

 

1455

1443

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Prothrombin

448.000

 

1456

1444

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng RNP-70

418.000

 

1457

1445

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Scl-70

372.000

 

1458

1446

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng Sm

400.000

 

1459

1447

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng SSA(Ro)/SSB(La)/SSA-p200

434.000

 

1460

1448

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng tiểu cầu

709.000

 

1461

1449

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng tinh trùng

1.016.000

 

1462

1450

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA)

492.000

 

1463

1451

DƯ-MDLS

Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2) /kháng thể kháng tương bào gan type1 (LC1) / kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 (LKM1) / kháng thể kháng thụ thể GLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người châu Á (ASGPR)

484.000

 

1464

1452

DƯ-MDLS

Định lượng MPO (pANCA)/PR3 (cANCA)

434.000

 

1465

1453

 

Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm)

244.000

 

III

III

 

Hóa sinh

 

 

 

 

 

Máu

 

 

1466

1454

03C3.1.HS5

ACTH

80.800

 

1467

1455

03C3.1.HS6

ADH

145.000

 

1468

1456

03C3.1.HS23

ALA

91.600

 

1469

1457

03C3.1.HS46

Alpha FP (AFP)

91.600

 

1470

1458

03C3.1.HS78

Alpha Microglobulin

96.900

 

1471

1459

03C3.1.HS3

Amoniac

75.400

 

1472

1460

03C3.1.HS70

Anti - TG

269.000

 

1473

1461

 

Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) định lượng

204.000

 

1474

1462

03C3.1.HS34

Apolipoprotein A/B (1 loại)

48.400

 

1475

1463

03C3.1.HS20

Benzodiazepam (BZD)

37.700

 

1476

1464

03C3.1.HS51

Beta - HCG

86.200

 

1477

1465

03C3.1.HS38

Beta2 Microglobulin

75.400

 

1478

1466

04C5.1.340

BNP (B - Type Natriuretic Peptide)

581.000

 

1479

1467

04C5.1.320

Bổ thể trong huyết thanh

32.300

 

1480

1468

03C3.1.HS65

CA 125

139.000

 

1481

1469

03C3.1.HS63

CA 15 - 3

150.000

 

1482

1470

03C3.1.HS62

CA 19-9

139.000

 

1483

1471

03C3.1.HS64

CA 72 -4

134.000

 

1484

1472

04C5.1.312

Ca++ máu

16.100

Chỉ thanh toán khi định lượng trực tiếp.

1485

1473

03C3.1.HS25

Calci

12.900

 

1486

1474

03C3.1.HS12

Calcitonin

134.000

 

1487

1475

03C3.1.HS43

Catecholamin

215.000

 

1488

1476

03C3.1.HS50

CEA

86.200

 

1489

1477

03C3.1.HS32

Ceruloplasmin

70.000

 

1490

1478

03C3.1.HS28

CK-MB

37.700

 

1491

1479

03C3.1.HS37

Complement 3 (C3)/4 (C4) (1 loại)

59.200

 

1492

1480

03C3.1.HS7

Cortison

91.600

 

1493

1481

 

C-Peptid

171.000

 

1494

1482

03C3.1.HS4

CPK

26.900

 

1495

1483

 

CRP định lượng

53.800

 

1496

1484

03C3.1.HS31

CRP hs

53.800

 

1497

1485

03C3.1.HS60

Cyclosporine

323.000

 

1498

1486

03C3.1.HS66

Cyfra 21 - 1

96.900

 

1499

1487

04C5.1.311

Điện giải đồ (Na, K, CL)

29.000

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số

1500

1488

03C3.1.HS69

Digoxin

86.200

 

1501

1489

 

Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

290.000

 

1502

1490

 

Định lượng Alpha1 Antitrypsin

64.600

 

1503

1491

 

Định lượng Anti CCP

312.000

 

1504

1492

 

Định lượng Beta Crosslap

139.000

 

1505

1493

04C5.1.315

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT…

21.500

Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thể ngoại suy được.

1506

1494

04C5.1.313

Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,…

21.500

Mỗi chất

1507

1495

 

Định lượng Cystatine C

86.200

 

1508

1496

 

Định lượng Ethanol (cồn)

32.300

 

1509

1497

 

Định lượng Free Kappa niệu/huyết thanh

521.000

 

1510

1498

 

Định lượng Free Lambda niệu/huyết thanh

521.000

 

1511

1499

 

Định lượng Gentamicin

96.900

 

1512

1500

 

Định lượng Methotrexat

398.000

 

1513

1501

 

Định lượng p2PSA

689.000

 

1514

1502

 

Định lượng sắt chưa bão hòa huyết thanh

75.400

 

1515

1503

04C5.1.314

Định lượng Sắt huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

32.300

 

1516

1504

 

Định lượng Tobramycin

96.900

 

1517

1505

 

Định lượng Tranferin Receptor

107.000

 

1518

1506

04C5.1.316

Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL-Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26.900

 

1519

1507

 

Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)

26.900

 

1520

1508

 

Đo hoạt độ P-Amylase

64.600

 

1521

1509

 

Đo khả năng gắn sắt toàn thể

75.400

 

1522

1510

04C5.1.346

Đường máu mao mạch

15.200

 

1523

1511

 

E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol)

182.000

 

1524

1512

03C3.1.HS10

Erythropoietin

80.800

 

1525

1513

03C3.1.HS52

Estradiol

80.800

 

1526

1514

03C3.1.HS48

Ferritin

80.800

 

1527

1515

03C3.1.HS67

Folate

86.200

 

1528

1516

 

Free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin)

182.000

 

1529

1517

03C3.1.HS54

FSH

80.800

 

1530

1518

03C3.1.HS30

Gama GT

19.200

 

1531

1519

03C3.1.HS8

GH

161.000

 

1532

1520

03C3.1.HS77

GLDH

96.900

 

1533

1521

03C3.1.HS1

Gross

16.100

 

1534

1522

03C3.1.HS76

Haptoglobin

96.900

 

1535

1523

04C5.1.351

HbA1C

101.000

 

1536

1524

03C3.1.HS75

HBDH

96.900

 

1537

1525

 

HE4

300.000

 

1538

1526

03C3.1.HS57

Homocysteine

145.000

 

1539

1527

03C3.1.HS35

IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại)

64.600

 

1540

1528

 

Inhibin A

236.000

 

1541

1529

03C3.1.HS49

Insuline

80.800

 

1542

1530

03C3.1.HS74

Kappa định tính

96.900

 

1543

1531

03C3.1.HS42

Khí máu

215.000

 

1544

1532

03C3.1.HS72

Lactat

96.900

 

1545

1533

03C3.1.HS73

Lambda định tính

96.900

 

1546

1534

03C3.1.HS29

LDH

26.900

 

1547

1535

03C3.1.HS53

LH

80.800

 

1548

1536

03C3.1.HS36

Lipase

59.200

 

1549

1537

03C3.1.HS2

Maclagan

16.100

 

1550

1538

03C3.1.HS58

Myoglobin

91.600

 

1551

1539

03C3.1.HS21

Ngộ độc thuốc

64.600

 

1552

1540

03C3.1.HS18

Nồng độ rượu trong máu

30.000

 

1553

1541

 

NSE (Neuron Specific Enolase)

192.000

 

1554

1542

03C3.1.HS19

Paracetamol

37.700

 

1555

1543

04C5.1.321

Phản ứng cố định bổ thể

32.300

 

1556

1544

03C3.1.VS7

Phản ứng CRP

21.500

 

1557

1545

03C3.1.HS14

Phenytoin

80.800

 

1558

1546

04C5.1.344

PLGF

731.000

 

1559

1547

03C3.1.HS71

Pre albumin

96.900

 

1560

1548

04C5.1.339

Pro-BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptid)

408.000

 

1561

1549

04C5.1.338

Pro-calcitonin

398.000

 

1562

1550

03C3.1.HS56

Progesteron

80.800

 

1563

1551

04C5.1.342

PRO-GRP

349.000

 

1564

1552

03C3.1.HS55

Prolactin

75.400

 

1565

1553

03C3.1.HS47

PSA

91.600

 

1566

1554

 

PSA tự do (Free prostate-Specific Antigen)

86.200

 

1567

1555

03C3.1.HS61

PTH

236.000

 

1568

1556

03C3.1.HS17

Quinin/ Cloroquin/ Mefloquin

80.800

 

1569

1557

03C3.1.HS39

RF (Rheumatoid Factor)

37.700

 

1570

1558

03C3.1.HS22

Salicylate

75.400

 

1571

1559

04C5.1.341

SCC

204.000

 

1572

1560

04C5.1.345

SFLT1

731.000

 

1573

1561

03C3.1.HS44

T3/FT3/T4/FT4 (1 loại)

64.600

 

1574

1562

04C5.1.343

Tacrolimus

724.000

 

1575

1563

04C5.1.350

Testosteron

93.700

 

1576

1564

03C3.1.HS15

Theophylin

80.800

 

1577

1565

03C3.1.HS11

Thyroglobulin

176.000

 

1578

1566

03C3.1.HS13

TRAb định lượng

408.000

 

1579

1567

03C3.1.HS41

Transferin/độ bão hòa tranferin

64.600

 

1580

1568

03C3.1.HS16

Tricyclic anti depressant

80.800

 

1581

1569

03C3.1.HS59

Troponin T/I

75.400

 

1582

1570

03C3.1.HS45

TSH

59.200

 

1583

1571

03C3.1.HS68

Vitamin B12

75.400

 

1584

1572

04C5.1.310

Xác định Bacturate trong máu

204.000

 

1585

1573

04C5.1.317

Xác định các yếu tố vi lượng (đồng, kẽm...)

25.800

 

1586

1574

04C5.1.318

Xác định các yếu tố vi lượng Fe (sắt)

25.800

 

1587

 

 

Nước tiểu

 

 

1588

1575

03C3.2.4

Amphetamin (định tính)

43.100

 

1589

1576

04C5.2.364

Amylase niệu

37.700

 

1590

1577

04C5.2.358

Calci niệu

24.600

 

1591

1578

04C5.2.357

Catecholamin niệu (HPLC)

419.000

 

1592

1579

 

Điện di Protein nước tiểu (máy tự động)

161.000

 

1593

1580

04C5.2.360

Điện giải đồ ( Na, K, Cl) niệu

29.000

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số.

1594

1581

03C3.2.8

DPD

192.000

 

1595

1582

03C3.2.7

Dưỡng chấp

21.500

 

1596

1583

04C5.2.366

Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén bằng phương pháp hóa học-miễn dịch định tính

23.600

 

1597

1584

04C5.2.367

Gonadotrophin để chẩn đoán thai nghén định lượng

90.400

 

1598

1585

04C5.2.369

Hydrocorticosteroid định lượng

38.700

 

1599

1586

03C3.2.5

Marijuana định tính

43.100

 

1600

1587

03C3.2.2

Micro Albumin

43.100

 

1601

1588

04C5.2.368

Oestrogen toàn phần định lượng

32.300

 

1602

1589

03C3.2.3

Opiate định tính

43.100

 

1603

1590

04C5.2.359

Phospho niệu

20.400

 

1604

1591

04C5.2.370

Porphyrin định tính

48.400

 

1605

1592

03C3.2.6

Protein Bence - Jone

21.500

 

1606

1593

04C5.2.361

Protein niệu hoặc đường niệu định lượng

13.900

 

1607

1594

04C5.2.362

Tế bào cặn nước tiểu hoặc cặn Adis

43.100

 

1608

1595

04C5.2.371

Tế bào/trụ hay các tinh thể khác định tính

3.100

 

1609

1596

03C3.2.1

Tổng phân tích nước tiểu

27.400

 

1610

1597

04C5.2.372

Tỷ trọng trong nước tiểu/ pH định tính

4.700

 

1611

1598

04C5.2.363

Ure hoặc Axit Uric hoặc Creatinin niệu

16.100

 

1612

1599

04C5.2.365

Xentonic/ sắc tố mật/ muối mật/ urobilinogen

6.300

 

1613

 

 

Phân

 

 

1614

1600

04C5.3.375

Amilase/ Trypsin/ Mucinase định tính

9.600

 

1615

1601

04C5.3.373

Bilirubin định tính

6.300

 

1616

1602

04C5.3.374

Canxi, Phospho định tính

6.300

 

1617

1603

04C5.3.377

Urobilin, Urobilinogen: Định tính

6.300

 

 

 

 

Dịch chọc dò

 

 

1618

1604

04C5.4.398

Clo dịch

22.500

 

1619

1605

04C5.4.397

Glucose dịch

12.900

 

1620

1606

04C5.4.399

Phản ứng Pandy

8.500

 

1621

1607

04C5.4.396

Protein dịch

10.700

 

1622

1608

04C5.4.400

Rivalta

8.500

 

1623

1609

04C5.4.393

Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…)

56.000

 

1624

1610

04C5.4.394

Xét nghiệm tế bào trong nước dịch chẩn đoán tế bào học (não tuỷ, màng tim, màng phổi, màng bụng, dịch khớp, rửa phế quản…) có đếm số lượng tế bào

91.600

 

IV

IV

 

Vi sinh

 

 

1625

1611

 

AFB trực tiếp nhuộm huỳnh quang

65.600

 

1626

1612

03C3.1.VS41

Anti HAV-IgM bằng miễn dịch bán tự động/tự động

106.000

 

1627

1613

03C3.1.VS42

Anti HAV-total bằng miễn dịch bán tự động/tự động

101.000

 

1628

1614

03C3.1.HH71

Anti-HBc IgM miễn dịch bán tự động/tự động

113.000

 

1629

1615

03C3.1.HH72

Anti-HBe miễn dịch bán tự động/tự động

95.500

 

1630

1616

03C3.1.HH68

Anti-HIV (nhanh)

53.600

 

1631

1617

03C3.1.HH65

Anti-HIV bằng miễn dịch bán tự động/tự động

106.000

 

1632

1618

03C3.1.HH70

Anti-HBc IgG miễn dịch bán tự động/tự động

71.600

 

1633

1619

04C5.4.385

Anti-HBs định lượng

116.000

 

1634

1620

03C3.1.HH69

Anti-HBs miễn dịch bán tự động/tự động

71.600

 

1635

1621

03C3.1.HH67

Anti-HCV (nhanh)

53.600

 

1636

1622

03C3.1.HH64

Anti-HCV miễn dịch bán tự động/tự động

119.000

 

1637

1623

03C3.1.HS40

ASLO

41.700

 

1638

1624

03C3.1.VS34

Aspergillus miễn dịch bán tự động/tự động

106.000

 

1639

1625

 

BK/JC virus Real-time PCR

458.000

 

1640

1626

03C3.1.VS24

Chlamydia IgG miễn dịch bán tự động/tự động

178.000

 

1641

1627

 

Chlamydia test nhanh

71.600

 

1642

1628

 

Clostridium difficile miễn dịch tự động

814.000

 

1643

1629

 

CMV Avidity

250.000

 

1644

1630

04C5.4.387

CMV đo tải lượng hệ thống tự động

1.824.000

 

1645

1631

03C3.1.VS23

CMV IgG miễn dịch bán tự động/tự động

113.000

 

1646

1632

03C3.1.VS22

CMV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

130.000

 

1647

1633

04C5.4.386

CMV Real-time PCR

734.000

 

1648

1634

03C3.1.VS35

Cryptococcus test nhanh

113.000

 

1649

1635

03C3.1.VS15

Dengue IgG miễn dịch bán tự động/tự động

154.000

 

1650

1636

03C3.1.VS14

Dengue IgM miễn dịch bán tự động/tự động

154.000

 

1651

1637

03C3.1.VS8

Dengue NS1Ag/IgM-IgG test nhanh

130.000

 

1652

1638

03C3.1.VS27

EBV EA-D IgG miễn dịch bán tự động/tự động

202.000

 

1653

1639

03C3.1.VS28

EBV EB-NA1 IgG miễn dịch bán tự động/tự động

214.000

 

1654

1640

03C3.1.VS26

EBV-VCA IgG miễn dịch bán tự động/tự động

184.000

 

1655

1641

03C3.1.VS25

EBV-VCA IgM miễn dịch bán tự động/tự động

191.000

 

1656

 

 

EV71 IgM/IgG test nhanh

114.000

 

1657

1642

03C3.1.HH10

Giun chỉ ấu trùng trong máu nhuộm soi

35.800

 

1658

1643

 

HBeAb test nhanh

59.700

 

1659

1644

03C3.1.HH73

HBeAg miễn dịch bán tự động/tự động

95.500

 

1660

1645

 

HBeAg test nhanh

59.700

 

1661

1646

03C3.1.HH66

HBsAg (nhanh)

53.600

 

1662

1647

04C5.4.384

HBsAg Định lượng

471.000

 

1663

1648

 

HBsAg khẳng định

614.000

 

1664

1649

 

HBsAg miễn dịch bán tự động/ tự động

74.700

 

1665

1650

03C3.1.VS11

HBV đo tải lượng hệ thống tự động

1.314.000

 

1666

1651

 

HBV đo tải lượng Real-time PCR

664.000

 

1667

1652

 

HCV Core Ag miễn dịch tự động

544.000

 

1668

1653

03C3.1.VS12

HCV đo tải lượng hệ thống tự động

1.324.000

 

1669

1654

 

HCV đo tải lượng Real-time PCR

824.000

 

1670

1655

 

HDV Ag miễn dịch bán tự động

411.000

 

1671

1656

 

HDV IgG miễn dịch bán tự động/ tự động

214.000

 

1672

1657

 

HDV IgM miễn dịch bán tự động/ tự động

315.000

 

1673

1658

 

Helicobacter pylori Ag test nhanh

156.000

 Áp dụng với trường hợp người bệnh không nội soi dạ dày hoặc tá tràng.

1674

1659

 

HEV IgG miễn dịch bán tự động/tự động

313.000

 

1675

1660

 

HEV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

313.000

 

1676

 

 

HIV Ag/Ab test nhanh

98.200

 Xét nghiệm cho kết quả đồng thời Ab và Ag

1677

1661

 

HIV Ag/Ab miễn dịch bán tự động/ tự động

130.000

 

1678

1662

 

HIV đo tải lượng hệ thống tự động

942.000

 

1679

1663

 

HIV khẳng định

175.000

Tính cho 2 lần tiếp theo.

1680

1664

 

Hồng cầu trong phân test nhanh

65.600

 

1681

1665

04C5.3.376

Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi trực tiếp

38.200

 

1682

1666

 

HPV genotype PCR hệ thống tự động

1.064.000

 

1683

1667

 

HPV Real-time PCR

379.000

 

1684

1668

03C3.1.VS21

HSV1+2 IgG miễn dịch bán tự động/ tự động

154.000

 

1685

1669

03C3.1.VS20

HSV1+2 IgM miễn dịch bán tự động/ tự động

154.000

 

1686

1670

 

Influenza virus A, B Real-time PCR

1.564.000

 

1687

1671

 

Influenza virus A, B test nhanh

170.000

 

1688

1672

 

JEV IgM (test nhanh)

124.000

 

1689

1673

 

JEV IgM miễn dịch bán tự động/tự động

433.000

 

1690

1674

04C5.4.378

Ký sinh trùng/ Vi nấm soi tươi

41.700

 

1691

1675

 

Leptospira test nhanh

138.000

 

1692

1676

 

Measles virus IgG miễn dịch bán tự động/ tự động

252.000

 

1693

1677

 

Measles virus IgM miễn dịch bán tự động/ tự động

252.000

 

1694

1678

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường lỏng

734.000

 

1695

1679

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 2 môi trường đặc

238.000

 

1696

1680

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc PZA môi trường lỏng

348.000

 

1697

1681

 

Mycobacterium tuberculosis đa kháng LPA

889.000

 

1698

1682

 

Mycobacterium tuberculosis định danh và kháng RMP Xpert

342.000

 

1699

1683

 

Mycobacterium tuberculosis kháng thuốc hàng 1 môi trường đặc

184.000

 

1700

1684

 

Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường đặc

172.000

 

1701

1685

03C3.1.VS13

Mycobacterium tuberculosis nuôi cấy môi trường lỏng

278.000

 

1702

1686

04C5.4.388

Mycobacterium tuberculosis PCR hệ thống tự động

814.000

 

1703

1687

 

Mycobacterium tuberculosis Real-time PCR

358.000

 

1704

1688

 

Mycobacterium tuberculosis siêu kháng LPA

1.514.000

 

1705

1689

03C3.1.VS30

Mycoplasma pneumoniae IgG miễn dịch bán tự động

250.000

 

1706

1690

03C3.1.VS29

Mycoplasma pneumoniae IgM miễn dịch bán tự động

167.000

 

1707

1691

 

NTM định danh LPA

914.000

 

1708

1692

03C3.1.VS5

Nuôi cấy tìm vi khuẩn kỵ khí/vi hiếu khí

1.314.000

 

1709

1693

 

Phản ứng Mantoux

11.900

 

1710

1694

04C5.1.319

Plasmodium (ký sinh trùng sốt rét) trong máu nhuộm soi

32.100

 

1711

1695

03C3.1.VS9

Pneumocystis miễn dịch bán tự động/ tự động

358.000

 

1712

1696

 

Rickettsia Ab

119.000

 

1713

1697

03C3.1.VS17

Rotavirus Ag test nhanh

178.000

 

1714

1698

03C3.1.VS33

RSV (Respiratory Syncytial Virus) miễn dịch bán tự động/ tự động

143.000

 

1715

1699

03C3.1.VS32

Rubella IgG miễn dịch bán tự động/ tự động

119.000

 

1716

1700

03C3.1.VS31

Rubella IgM miễn dịch bán tự động/ tự động

143.000

 

1717

1701

 

Rubella virus Ab test nhanh

149.000

 

1718

1702

 

Rubella virus Avidity

298.000

 

1719

1703

03C3.1.VS37

Salmonella Widal

178.000

 

1720

1704

 

Toxoplasma Avidity

252.000

 

1721

1705

03C3.1.VS19

Toxoplasma IgG miễn dịch bán tự động/ tự động

119.000

 

1722

1706

03C3.1.VS18

Toxoplasma IgM miễn dịch bán tự động/ tự động

119.000

 

1723

1707

04C5.4.390

Treponema pallidum RPR định lượng

87.100

 

1724

1708

04C5.4.389

Treponema pallidum RPR định tính

38.200

 

1725

1709

04C5.4.392

Treponema pallidum TPHA định lượng

178.000

 

1726

1710

04C5.4.391

Treponema pallidum TPHA định tính

53.600

 

1727

1711

 

Trứng giun sán, đơn bào phương pháp trực tiếp

143.000

 

1728

1712

03C3.1.VS1

Vi hệ đường ruột

29.700

 

1729

1713

 

Vi khuẩn khẳng định

464.000

 

1730

1714

04C5.4.379

Vi khuẩn nhuộm soi

68.000

 

1731

1715

04C5.4.382

Vi khuẩn nuôi cấy định danh phương pháp thông thường

238.000

 

1732

1716

03C3.1.VS6

Vi khuẩn nuôi cấy và định danh hệ thống tự động

297.000

 

1733

1717

 

Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng (IgG, IgM) miễn dịch bán tự động/miễn dịch tự động

298.000

 

1734

1718

 

Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng genotype Real-time PCR (cho 1 vi sinh vật)

1.564.000

 

1735

1719

 

Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng Real-time PCR

734.000

 

1736

1720

 

Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng test nhanh

238.000

 

1737

1721

 

Vi khuẩn/ virus/ vi nấm/ ký sinh trùng xác định trình tự một đoạn gene

2.624.000

 

1738

1722

04C5.4.380

Vi khuẩn/vi nấm kháng thuốc định lượng (MIC - cho 1 loại kháng sinh)

184.000

 

1739

1723

04C5.4.381

Vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc định tính hoặc vi khuẩn/ vi nấm kháng thuốc trên máy tự động

196.000

 

1740

1724

04C5.4.383

Vi nấm nuôi cấy và định danh phương pháp thông thường

238.000

 

1741

1725

03C3.1.VS10

Xác định dịch cúm, á cúm 2 bằng miễn dịch bán tự động/tự động

471.000

 

1742

1726

 

HBV kháng thuốc Real-time PCR (cho một loại thuốc)

1.114.000

 

1743

1727

03C3.3.1

Xét nghiệm cặn dư phân

53.600

 

V

V

 

XÉT NGHIỆM GIẢI PHẪU BỆNH LÝ:

 

 

1744

1728

03C3.5.16

Chẩn đoán mô bệnh học bệnh phẩm phẫu thuật

151.000

 

1745

1729

03C3.5.18

Chọc, hút tuyến tiền liệt, nhuộm và chẩn đoán

303.000

 

1746

1730

03C3.5.19

Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán mào tinh hoàn/tinh hoàn trong điều trị vô sinh

555.000

 

1747

1731

03C3.5.21

Chọc, hút, nhuộm và chẩn đoán u nang buồng trứng

429.000

 

1748

1732

03C3.5.17

Chọc, hút, nhuộm, chẩn đoán các u nang (1 u)

151.000

 

1749

1733

03C3.5.20

Chọc, hút, xét nghiệm tế bào các u/ tổn thương sâu

227.000

 

1750

1734

03C3.5.23

Sinh thiết và làm tiêu bản tổ chức xương

151.000

 

1751

1735

04C5.4.414

Xét nghiệm các loại dịch, nhuộm và chẩn đoán tế bào học

159.000

 

1752

1736

04C5.4.409

Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou

349.000

 

1753

1737

03C3.5.22

Xét nghiệm cyto (tế bào)

106.000

 

1754

1738

 

Xét nghiệm đột biến gen BRAF

4.614.000

 

1755

1739

 

Xét nghiệm đột biến gen EGFR

5.414.000

 

1756

1740

 

Xét nghiệm đột biến gen KRAS

5.214.000

 

1757

1741

 

Xét nghiệm FISH

5.614.000

 

1758

1742

 

Xét nghiệm lai tại chỗ bạc hai màu (Dual-SISH)

4.714.000

 

1759

1743

 

Xét nghiệm lai tại chỗ gắn màu (CISH)

5.414.000

 

1760

1744

 

Cell Bloc (khối tế bào)

234.000

 

1761

1745

 

Thin-PAS

564.000

 

1762

1746

04C5.4.410

Xét nghiệm và chẩn đoán hoá mô miễn dịch cho một dấu ấn (Marker) chưa bao gồm kháng thể 2 và hóa chất bộc lộ kháng nguyên

436.000

 

1763

1747

04C5.4.411

Xét nghiệm và chẩn đoán miễn dịch huỳnh quang cho bộ 6 kháng thể để chẩn đoán mô bệnh học

1.246.000

 

1764

1748

04C5.4.404

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Đỏ Công gô

297.000

 

1765

1749

04C5.4.408

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Giem sa

282.000

 

1766

1750

04C5.4.413

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Gomori

366.000

 

1767

1751

04C5.4.401

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Hemtoxylin Eosin

328.000

 

1768

1752

04C5.4.403

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Mucicarmin

411.000

 

1769

1753

04C5.4.402

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm PAS (Periodic Acide - Siff)

388.000

 

1770

1754

04C5.4.405

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Sudan III

404.000

 

1771

1755

04C5.4.406

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Van Gie'son

381.000

 

1772

1756

04C5.4.407

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học bằng phương pháp nhuộm Xanh Alcial

434.000

 

1773

1757

04C5.4.412

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức thì bằng phương pháp cắt lạnh

533.000

 

1774

1758

04C5.4.415

Xét nghiệm và chẩn đoán tế bào học qua chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA)

258.000

 

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

1775

1759

 

Thủ thuật loại I

439.000

 

1776

1760

 

Thủ thuật loại II

245.000

 

1777

1761

 

Thủ thuật loại III

120.000

 

VI

VI

 

XÉT NGHIỆM ĐỘC CHẤT

 

 

1778

1762

04C5.4.425

Định lượng cấp NH3 trong máu

258.000

 

1779

1763

03C3.6.7

Định tính porphyrin trong nước tiểu chẩn đoán tiêu cơ vân

53.100

 

1780

1764

03C3.6.4

Định tính thuốc gây ngộ độc (1 chỉ tiêu)

113.000

 

1781

1765

03C3.6.5

Định tính thuốc trừ sâu (1 chỉ tiêu)

113.000

 

1782

1766

04C5.4.424

Đo áp lực thẩm thấu dịch sinh học trên 01 chỉ tiêu

94.100

 

1783

1767

04C5.4.418

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu ma tuý trong nước tiểu bằng máy Express pluss

197.000

 

1784

1768

04C5.4.419

Xét nghiệm sàng lọc và định tính 5 loại ma tuý

683.000

 

1785

1769

04C5.4.422

Xét nghiệm xác định thành phần hoá chất bảo vệ thực vật bằng sắc ký khí khối phổ

1.234.000

 

1786

1770

04C5.4.417

Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu kim loại nặng trong máu bằng máy AAS

364.000

 

1787

1771

04C5.4.421

Xét nghiệm định lượng một chỉ tiêu thuốc trong máu bằng máy sắc ký lỏng khối phổ

1.259.000

 

1788

1772

04C5.4.423

Xét nghiệm định tính một chỉ tiêu độc chất bằng phương pháp sắc ký lớp mỏng

141.000

 

1789

1773

04C5.4.420

Xét nghiệm định tính PBG trong nước tiểu

72.800

 

1790

1773

04C5.4.416

Xử lý mẫu xét nghiệm độc chất

197.000

 

E

E

 

THĂM DÒ CHỨC NĂNG

 

 

1791

1774

04C3.1.182

Đặt và thăm dò huyết động

4.547.000

Bao gồm cả catheter Swan granz, bộ phận nhận cảm áp lực.

1792

1775

03C3.7.3.8

Điện cơ (EMG)

128.000

 

1793

1776

03C3.7.3.9

Điện cơ tầng sinh môn

141.000

 

1794

1777

04C6.427

Điện não đồ

64.300

 

1795

1778

04C6.426

Điện tâm đồ

32.800

 

1796

1779

03C3.7.3.6

Điện tâm đồ gắng sức

201.000

 

1797

1780

03C1.42

Đo áp lực đồ bàng quang

126.000

 

1798

1781

03C1.43

Đo áp lực đồ cắt dọc niệu đạo

136.000

 

1799

1782

 

Đo áp lực thẩm thấu niệu

29.900

 

1800

1783

 

Đo áp lực bàng quang bằng cột nước

514.000

 

1801

1784

 

Đo áp lực bàng quang bằng máy niệu động học

1.991.000

 

1802

1785

 

Đo áp lực bàng quang ở người bệnh nhi

1.937.000

 

1803

1786

 

Đo áp lực hậu môn trực tràng

948.000

 

1804

1787

DƯ-MDLS

Đo biến đổi thể tích toàn thân - Body Plethysmography

855.000

 

1805

1788

03C2.1.90

Đo các chỉ số niệu động học

2.357.000

 

1806

1789

DƯ-MDLS

Đo các thể tích phổi - Lung Volumes

2.809.000

 

1807

1790

 

Đo chỉ số ABI (Chỉ số cổ chân/cánh tay)

73.000

 

1808

1791

04C6.429

Đo chức năng hô hấp

126.000

 

1809

1792

 

Đo đa ký giấc ngủ

2.311.000

 

1810

1794

DƯ-MDLS

Đo FeNO

398.000

 

1811

1795

DƯ-MDLS

Đo khuếch tán phổi - Diffusion Capacity

1.344.000

 

1812

1796

DƯ-MDLS

Đo phế dung kế - Spirometry (FVC, SVC, TLC)/dung tích sống gắng sức - FVC/dung tích sống chậm - SVC/ thông khí tự nguyện tối đa - MVV/áp suất tối đa hít vào/thở ra - MIP / MEP

778.000

 

1813

1797

 

Đo vận tốc lan truyền sóng mạch

73.000

 

1814

1798

03C3.7.3.7

Holter điện tâm đồ/ huyết áp

198.000

 

1815

1799

04C6.428

Lưu huyết não

43.400

 

1816

1800

 

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho bệnh nhân thường

130.000

 

1817

1801

 

Nghiệm pháp dung nạp glucose cho người bệnh thai nghén

160.000

 

1818

1802

 

Nghiệm pháp kích Synacthen

416.000

 

1819

1803

 

Nghiệm pháp nhịn uống

612.000

 

1820

1804

 

Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều cao

422.000

 

1821

1805

 

Nghiệm pháp ức chế bằng Dexamethason liều thấp

262.000

 

1822

1806

04C6.434

Test dung nạp Glucagon

38.100

 

1823

1807

 

Test Glucagon gián tiếp (Định lượng C - Peptid thời điểm 0' và 6' sau tiêm)

206.000

Chưa bao gồm thuốc.

1824

1808

03C3.7.3.1

Test Raven/ Gille

24.900

 

1825

1809

03C3.7.3.3

Test tâm lý BECK/ ZUNG

19.900

 

1826

1810

03C3.7.3.2

Test tâm lý MMPI/ WAIS/ WICS

29.900

 

1827

1811

04C6.432

Test thanh thải Creatinine

59.900

 

1828

1812

04C6.433

Test thanh thải Ure

59.900

 

1829

1813

03C3.7.3.5

Test trắc nghiệm tâm lý

29.900

 

1830

1814

03C3.7.3.4

Test WAIS/ WICS

34.900

 

1831

1815

04C6.435

Thăm dò các dung tích phổi

259.000

 

1832

1816

03C2.1.37

Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim

1.950.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thăm dò điện sinh lý tim.

1833

1817

04C6.431

Thử nghiệm dung nạp Cabonhydrate (glucoza, fructoza, galactoza, lactoza)

32.700

 

1834

1818

04C6.430

Thử nghiệm ngấm Bromsulphtalein trong thăm dò chức năng gan

32.700

 

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

1835

1819

 

Thủ thuật loại đặc biệt

724.000

 

1836

1820

 

Thủ thuật loại I

278.000

 

1837

1821

 

Thủ thuật loại II

176.000

 

1838

1822

 

Thủ thuật loại III

90.500

 

F

F

 

CÁC THĂM DÒ VÀ ĐIỀU TRỊ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ

 

 

I

I

 

THĂM DÒ BẰNG ĐỒNG VỊ PHÓNG XẠ (giá chưa bao gồm dược chất, vật tư phóng xạ và Invivo kit)

 

 

1839

1823

04C7.447

Điều trị bệnh bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

784.000

 

1840

1824

04C7.441

Định lượng CA 19-9 hoặc CA 50 hoặc CA 125 hoặc CA 15-3 hoặc CA 72-4 hoặc PTH bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

284.000

 

1841

1825

04C7.440

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: LH hoặc FSH hoặc HCG hoặc Insullin hoặc Testosteron hoặc Prolactin hoặc Progesteron hoặc Estradiol hoặc CEA hoặc AFP hoặc PSA hoặc Cortisol

209.000

 

1842

1826

04C7.437

Định lượng bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ: T3 hoặc FT3 hoặc T4 hoặc FT4 hoặc TSH hoặc Micro Albumin niệu hoặc kháng thể kháng Insullin hoặc Calcitonin

189.000

 

1843

1827

04C7.442

Định lượng kháng thể kháng Tg hoặc ACTH hoặc GH hoặc TRAb bằng kỹ thuật miễn dịch phóng xạ

374.000

 

1844

1828

03C3.7.1.13

Độ tập trung I-131 tuyến giáp

206.000

 

1845

1829

04C7.446

SPECT CT

909.000

 

1846

1830

03C3.7.1.1

SPECT não

439.000

 

1847

1831

04C7.445

SPECT phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

584.000

 

1848

1832

03C3.7.1.2

SPECT tưới máu cơ tim

576.000

 

1849

1833

04C7.443

SPECT tuyến cận giáp với đồng vị kép

639.000

 

1850

1834

03C3.7.1.4

Thận đồ đồng vị

277.000

 

1851

1835

03C3.7.1.31

Xạ hình bạch mạch với Tc-99m HMPAO

339.000

 

1852

1836

03C3.7.1.28

Xạ hình chẩn đoán chức năng co bóp dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid dạ dày với Tc-99m Sulfur Colloid

359.000

 

1853

1837

03C3.7.1.27

Xạ hình chẩn đoán chức năng thực quản và trào ngược dạ dày - thực quản với Tc-99m Sulfur Colloid

469.000

 

1854

1838

03C3.7.1.19

Xạ hình chẩn đoán khối u

439.000

 

1855

1839

03C3.7.1.24

Xạ hình chẩn đoán nhồi máu cơ tim với Tc-99m Pyrophosphate

409.000

 

1856

1840

03C3.7.1.30

Xạ hình chẩn đoán túi thừa Meckel với Tc-99m

339.000

 

1857

1841

03C3.7.1.9

Xạ hình chẩn đoán u máu trong gan

409.000

 

1858

1842

03C3.7.1.17

Xạ hình chẩn đoán xuất huyết đường tiêu hoá với hồng cầu đánh dấu Tc-99m

409.000

 

1859

1843

03C3.7.1.3

Xạ hình chức năng thận

389.000

 

1860

1844

03C3.7.1.5

Xạ hình chức năng thận - tiết niệu sau ghép thận với Tc-99m MAG3

449.000

 

1861

1845

03C3.7.1.23

Xạ hình chức năng tim

439.000

 

1862

1846

03C3.7.1.8

Xạ hình gan mật

409.000

 

1863

1847

03C3.7.1.10

Xạ hình gan với Tc-99m Sulfur Colloid

439.000

 

1864

1848

 

Xạ hình hạch Lympho

439.000

 

1865

1849

03C3.7.1.11

Xạ hình lách

409.000

 

1866

1850

03C3.7.1.20

Xạ hình lưu thông dịch não tuỷ

439.000

 

1867

1851

03C3.7.1.29

Xạ hình não

359.000

 

1868

1852

04C7.444

Xạ hình phóng xạ miễn dịch (2 thời điểm)

584.000

 

1869

1853

03C3.7.1.6

Xạ hình thận với Tc-99m DMSA (DTPA)

389.000

 

1870

1854

03C3.7.1.33

Xạ hình thông khí phổi

439.000

 

1871

1855

03C3.7.1.16

Xạ hình tĩnh mạch với Tc-99m MAA

439.000

 

1872

1856

03C3.7.1.18

Xạ hình toàn thân với I-131

439.000

 

1873

1857

03C3.7.1.32

Xạ hình tưới máu phổi

409.000

 

1874

1858

03C3.7.1.14

Xạ hình tưới máu tinh hoàn với Tc-99m

309.000

 

1875

1859

04C7.439

Xạ hình tụy

548.000

 

1876

1860

03C3.7.1.21

Xạ hình tuỷ xương với Tc-99m Sulfur Colloid hoặc BMHP Sulfur Colloid hoặc BMHP

459.000

 

1877

1861

04C7.438

Xạ hình tuyến cận giáp: với Tc-99m MIBI hoặc với Tc-99m - V- DMSA hoặc với đồng vị kép

548.000

 

1878

1862

03C3.7.1.12

Xạ hình tuyến giáp

289.000

 

1879

1863

03C3.7.1.15

Xạ hình tuyến nước bọt với Tc-99m

339.000

 

1880

1864

03C3.7.1.7

Xạ hình tuyến thượng thận với I-131 MIBG

439.000

 

1881

1865

03C3.7.1.34

Xạ hình tuyến vú

409.000

 

1882

1866

03C3.7.1.22

Xạ hình xương

409.000

 

1883

1867

03C3.7.1.35

Xạ hình xương 3 pha với Tc-99m MDP

439.000

 

1884

1868

03C3.7.1.26

Xác định đời sống hồng cầu, nơi phân huỷ hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51

409.000

 

1885

1869

03C3.7.1.25

Xác định thể tích hồng cầu với hồng cầu đánh dấu Cr-51

309.000

 

II

II

 

Điều trị bằng chất phóng xạ (giá chưa bao gồm dược chất phóng xạ, hợp chất đánh dấu, vật tư phóng xạ và các thuốc bổ trợ khác, nếu có sử dụng)

 

 

1886

1870

03C3.7.2.36

Điều trị Basedow/ bướu tuyến giáp đơn thuần/ nhân độc tuyến giáp bằng I-131

767.000

 

1887

1871

03C3.7.2.38

Điều trị ung thư tuyến giáp bằng I-131

920.000

 

1888

1872

03C3.7.2.44

Điều trị bệnh đa hồng cầu nguyên phát/ bệnh Leucose kinh/ giảm đau do ung thư di căn vào xương bằng P-32

566.000

 

1889

1873

03C3.7.2.46

Điều trị giảm đau bằng Sammarium 153 (1 đợt điều trị 10 ngày)

782.000

 

1890

1874

03C3.7.2.40

Điều trị sẹo lồi/ Eczema/ u máu nông bằng P-32 (tính cho 1 ngày điều trị)

208.000

 

1891

1875

03C3.7.2.43

Điều trị tràn dịch màng bụng/ màng phổi do ung thư bằng keo phóng xạ

1.798.000

 

1892

1876

03C3.7.2.52

Điều trị u tuyến thượng thận và u tế bào thần kinh bằng I-131 MIBG

587.000

 

1893

1877

03C3.7.2.49

Điều trị ung thư gan bằng keo Silicon P-32

814.000

 

1894

1878

03C3.7.2.47

Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng I-131 Lipiodol

678.000

 

1895

1879

03C3.7.2.48

Điều trị ung thư gan nguyên phát bằng Renium188

664.000

 

1896

1880

03C3.7.2.51

Điều trị ung thư tiền liệt tuyến bằng hạt phóng xạ I-125

15.346.000

 

1897

1881

03C3.7.2.50

Điều trị ung thư vú bằng hạt phóng xạ I-125

15.346.000

 

1898

1882

03C3.7.2.42

Điều trị viêm bao hoạt dịch bằng keo phóng xạ

470.000

 

1899

1883

 

Điều trị ung thư gan bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y

15.065.000

Chưa bao gồm chi phí dây dẫn trong trường hợp tiêm hạt vi cầu vào khối u gan thứ 2 trở lên.

1900

1884

 

PET/CT bằng bức xạ hãm ở bệnh nhân ung thư gan, ung thư đường mật trong gan, ung thư di căn gan sau điều trị bằng hạt vi cầu phóng xạ 90Y

3.865.000

 

 

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

1901

1885

 

Thủ thuật loại đặc biệt

500.000

 

1902

1886

 

Thủ thuật loại I

305.000

 

1903

1887

 

Thủ thuật loại II

197.000

 

G

G

 

CÁC DỊCH VỤ KHÁC

 

 

1904

 

 

Theo dõi tim thai và cơn co tử cung bằng monitoring

55.000

 

1905

 

 

Gây mê trong phẫu thuật mắt

500.000

 

1906

 

 

Gây mê trong thủ thuật mắt

250.000

 

1907

 

03C5.1

Telemedicine

1.694.000

 

1908

 

 

Điều trị bệnh rụng tóc hoặc bệnh hói hoặc rạn da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

246.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

1909

 

 

Điều trị bệnh da sử dụng phương pháp vi kim dẫn thuốc và tái tạo collagen

308.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

1910

 

 

Điều trị các bệnh về da sử dụng công nghệ ionphoresis

523.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

1911

 

 

Phẫu thuật cấy lông mày

1.785.000

 

1912

 

 

Xoá xăm bằng các kỹ thuật Laser Ruby

751.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

1913

 

 

Xoá nếp nhăn bằng Laser Fractional, Intracell

1.018.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

1914

 

 

Trẻ hoá da bằng các kỹ thuật Laser Fractional

1.018.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

1915

 

 

Trẻ hoá da bằng Radiofrequency (RF)

546.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

1916

 

 

Điều trị bệnh da bằng kỹ thuật ly trích huyết tương giàu tiểu cầu (PRP)

4.351.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.

1917

 

 

Điều trị lão hóa da sử dụng kim dẫn thuốc

543.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc.

1918

 

 

Điều trị mụn trứng cá, rụng tóc bằng máy Mesoderm

209.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị, không bao gồm thuốc và kim dẫn thuốc.

1919

 

 

Điều trị bệnh da bằng chiếu đèn LED

189.000

 

1920

 

 

Bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI)

1.014.000

 

1921

 

 

Cấy - tháo thuốc tránh thai

214.000

 

1922

 

 

Chọc hút noãn

7.094.000

 

1923

 

 

Chọc hút tinh hoàn mào tinh hoàn lấy tinh trùng hoặc sinh thiết tinh hoàn, mào tinh hoàn

2.553.000

 

1924

 

 

Chuyển phôi hoặc chuyển phôi giao tử vào vòi tử cung