• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

 

Nghị quyết 171/NQ-CP năm 2020 về thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Chính phủ ban hành

Tải về Nghị quyết 171/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 171/NQ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ CHUYỂN ĐỔI SỞ HỮU DOANH NGHIỆP, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP VÀ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 26 tháng 5 năm 2015;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Căn cứ kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 3072/TB-TTKQH ngày 25 tháng 9 năm 2019;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Tờ trình số 111/TTr-BTC ngày 28 tháng 08 năm 2020, Công văn số 10447/BTC-TCDN ngày 28 tháng 8 năm 2020, Công văn số 13238/BTC-TCDN ngày 29 tháng 10 năm 2020;

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các thành viên Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Thông qua đề nghị xây dựng Nghị định về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và chuyển nhượng vốn nhà nước tại doanh nghiệp sau khi đã được tiếp thu các ý kiến Thành viên Chính phủ gồm 5 chính sách chủ yếu theo đề xuất của Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Nghị định trình Chính phủ trong Quý I năm 2021 theo trình tự thủ tục, rút gọn và bảo đảm lấy đủ ý kiến của các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của Nghị định.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng, Thủ trưởng các Bộ, cơ quan có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:

- Các Thành viên Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Chủ tịch UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, PL, ĐMDN;
- Lưu: VT, KTTH (2b).LV

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 171/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 18/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 171/NQ-CP

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458732