• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới


Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Nghị quyết 172/NQ-HĐND về phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Nghị quyết 172/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

PHÂN BỔ VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG MỚI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 1760/QĐ-TTg ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới;

Xét Tờ trình số 1563/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020

Phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền 58.700 triệu đồng (Năm mươi tám tỷ, bảy trăm triệu đồng) cho các nội dung, nhiệm vụ sau:

1. Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm: 17.445 triệu đồng;

2. Hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn: 1.080 triệu đồng;

3. Hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực phát triển hợp tác xã: 800 triệu đồng;

4. Hỗ trợ Chương trình xây dựng và phát triển mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP): 5.050 triệu đồng;

5. Hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở: 1.000 triệu đồng;

6. Hỗ trợ vệ sinh môi trường, khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu: 4.800 triệu đồng;

7. Hỗ trợ nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới: 600 triệu đồng;

8. Hỗ trợ tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ nông thôn mới: 400 triệu đồng;

9. Hỗ trợ truyền thông về xây dựng nông thôn mới: 300 triệu đồng;

10. Hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình sau đầu tư trên địa bàn xã: 10.375 triệu đồng;

11. Hỗ trợ thực hiện Đề án thí điểm xây dựng huyện Đơn Dương đạt nông thôn mới kiểu mẫu về nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng thông minh giai đoạn 2019 - 2025: 15.000 triệu đồng.

12. Kinh phí hoạt động của cơ quan chỉ đạo và bộ phận tham mưu giúp việc thực hiện Chương trình cấp tỉnh, cấp huyện: 1.850 triệu đồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ nội dung và kinh phí phân bổ tại Điều 1, Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc giao nhiệm vụ và dự toán chi tiết cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương cân đối, bố trí vốn đối ứng, huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác hoặc lồng ghép với nguồn vốn của các chương trình, dự án khác để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo đồng bộ, hiệu quả và đạt các chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 172/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 172/NQ-HĐND

290

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441529