• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Luật đất đai

 

Nghị quyết 175/NQ-HĐND thông qua danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất và dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2020

Tải về Nghị quyết 175/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 175/NQ-HĐND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Xét Tờ trình số 1570/TTr-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất và các dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Danh mục bổ sung các dự án đầu tư cần thu hồi đất năm 2020

1. Tổng số dự án cần thu hồi đất: 08 dự án; gồm 06 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 02 dự án ngoài ngân sách.

2. Tổng diện tích đất cần thu hồi: 37.713,5 m2; gồm 3.347 m2 đất lâm nghiệp; 34.066,5 m2 đất sản xuất nông nghiệp và 300 m2 đất phi nông nghiệp.

(Chi tiết theo mục A của Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Danh mục bổ sung các dự án đầu tư cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang mục đích khác năm 2020

1. Tổng số dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất: 02 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

2. Tổng diện tích cần chuyển mục đích sử dụng: 3.347 m2 đất rừng phòng hộ.

(Chi tiết theo mục B của Phụ lục đính kèm)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trong quá trình thực hiện thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án đầu tư, nếu có sai số giữa diện tích đo đạc thực tế với diện tích ghi trong Nghị quyết này, thì lấy theo số liệu đo đạc thực tế. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá IX, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 175/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Đơn vị: m2

STT

Tên dự án

Địa điểm thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất

 Diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng

 Loại đất đang sử dụng

 Đối tượng thu hồi đất

Ghi chú

 Đất lâm nghiệp

 Đất sản xuất nông nghiệp

 Đất phi nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT

 

37.713,50

 3.347,00

34.066,50

 300,00

 

 

I

Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

26.092,50

3.347,00

22.745,50

 -

 

 

1

Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng

Xã Tà Nung, TP Đà Lạt

13.825,60

 

13.825,60

 

 Công ty TNHH Rau Nhà Xanh

 

2

Khu vực lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

 2.347,00

 2.347,00

 

 

 Ban Quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn Đa Nhim

 

3

Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Xã Phú Hội, huyện Đức Trọng

 2.000,00

 

 2.000,00

 

 Hộ gia đình, cá nhân

 

4

Trường THPT Nguyễn Huệ

Xã Tân Lâm, huyện Di Linh

 6.753,90

 

 6.753,90

 

 Hộ gia đình, cá nhân

 

5

Trạm Kiểm lâm Đồng Nai 5

Xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

 1.000,00

 1.000,00

 

 

 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lộc Bắc

 

6

Hội trường thôn 1, xã Đại Lào

Xã Đại Lào, TP Bảo Lộc

 166,00

 

 166,00

 

 Hộ gia đình, cá nhân

 

II

Dự án ngoài ngân sách

 

11.621,00

 -

11.321,00

 300,00

 -

 

1

Trạm bơm tăng áp, bể chứa nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Tuyền Lâm

Phường 4, TP Đà Lạt

 4.821,00

 

 4.521,00

300,00

 Hộ gia đình, cá nhân

 

2

Chùa Liên Trì, xã Đạ K'Nàng

Xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông

6.800,00

 

6.800,00

 

 Hộ gia đình, cá nhân

Ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh Lâm Đồng

B

DỰ ÁN CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

 

 3.347,00

 3.347,00

 -

 -

 

 

*

Dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước

 

 3.347,00

 3.347,00

 -

 -

 

 

1

Khu vực lưu chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật

Xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương

 2.347,00

 2.347,00

 

 

 

 

2

Trạm Kiểm lâm Đồng Nai 5

Xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm

 1.000,00

 1.000,00

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 175/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 27/04/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 175/NQ-HĐND

620

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
441530