• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 176/NQ-HĐND năm 2015 thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai

Tải về Nghị quyết 176/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 176/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 13 tháng 11 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ LONG KHÁNH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI III THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật T chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Căn cứ Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị Quốc gia giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị;

Sau khi xem xét Tờ trình số 9231/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô th loại III thuộc tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 9231/TTr-UBND ngày 09/11/2015 của UBND tỉnh kèm theo Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Xây dựng xét công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, xử và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Giao UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Long Khánh phối hợp với các Sở, ngành có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn chưa đạt và các chỉ tiêu đạt điểm tối thiểu của chuẩn đô thị loại III trong thời gian từ nay đến năm 2020.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ: Xây dựng, Tài chính, Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh và các đoàn thể;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐLĐ; Đài PT-TH Đồng Na
i;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 176/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Trần Văn Tư
Ngày ban hành: 13/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/11/2015, căn cứ Thông tư 34/2009/TT-BXD, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa 08- kỳ họp thứ 15 đã có Nghị quyết 176/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III.

Nội dung của Nghị Quyết 176 gồm:

- Nhất trí thông qua Tờ trình 9231/TTr-UBND kèm theo Đề án đề nghị công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai.

- Giao UBND tỉnh hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ Xây dựng xét công nhận thị xã Long Khánh là đô thị loại III thuộc tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, UBND tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh xem xét, xử lý và báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

- Giao UBND tỉnh chỉ đạo thị xã Long Khánh phối hợp với các Sở, ngành có giải pháp cụ thể nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu còn chưa đạt và các chỉ tiêu đạt điểm tối thiểu của chuẩn đô thị loại III trong thời gian từ nay đến năm 2020.

Nghị quyết 176/NQ-HĐND có hiệu lực từ ngày 13/11/2015.

Từ khóa: Nghị quyết 176/NQ-HĐND

2.420

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
297241