• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Thi hành án dân sự


Văn bản pháp luật về Thi hành án hành chính

 

Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2018/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 12 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 ngày 14 tháng 11 năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung một số điều ngày 25 tháng 11 năm 2014);

Xét Tờ trình số 9091/TTr-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 236/BC-HĐND ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định việc hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cục thi hành án dân sự tỉnh;

b) Chi cục thi hành án dân sự các huyện, thành phố, thị xã.

Điều 2. Nội dung hỗ trợ và mức hỗ trợ

1. Hỗ trợ kinh phí cho các nội dung sau:

a) Tuyên truyền, quán triệt pháp luật thi hành án dân sự, hành chính; đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thi hành án dân sự, hành chính.

b) Hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự.

c) Tiêu hủy vật chứng.

d) Tổ chức thi hành các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài.

đ) Sơ, tổng kết các quy chế phối hợp thi hành án dân sự, hành chính hàng năm.

e) Khen thưởng, biểu dương thành tích của các cơ quan, tổ chức, cá nhân phối hợp trong chỉ đạo, tổ chức thi hành án dân sự, hành chính.

g) Mua sắm, sửa chữa một phần trang thiết bị làm việc hàng năm.

2. Mức kinh phí hỗ trợ: 1.000.000.000 đồng/năm (Một tỷ đồng/năm).

Điều 3. Nguồn kinh phí hỗ trợ

Nguồn kinh phí hỗ trợ do ngân sách tỉnh đảm bảo và cấp qua Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nghệ An để tổ chức thực hiện. Hàng năm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh căn cứ vào nhu cầu thực hiện các nội dung tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 12 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 12/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thi hành án   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

315

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407372