• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 18/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 50/NQ-HĐND về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Tải về Nghị quyết 18/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/NQ-HĐND

Bình Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 50/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2019 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA IX- KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Xét Tờ trình số 2714/TTr-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 49/BC-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương như sau:

Điều chỉnh, bổ sung danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2020 đối với 78 công trình, dự án. Cụ thể:

a) Điều chỉnh về tên gọi và diện tích đối với 05 công trình, dự án với diện tích chênh lệch tăng 12,88ha (Phụ lục I kèm theo).

b) Bổ sung danh mục 64 công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất với tổng diện tích 88,44ha (Phụ lục II kèm theo).

c) Bổ sung danh mục 09 công trình, dự án chuyển mục đích có sử dụng đất trồng lúa với tổng diện tích 14,29 ha (Phụ lục III kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khóa IX, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Thường trực Tỉnh ủy, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh;
- CV phòng TH, phòng HC-TC-QT;
- Website, Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Lưu: VT, Phương.

CHỦ TỊCH
Võ Văn Minh

 

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2020 CÓ ĐIỀU CHỈNH VỀ TÊN GỌI, DIỆN TÍCH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Hạng mục

Chủ đầu tư

Mã QH

Trước điều chỉnh

Sau điều chỉnh

Chênh lệch (ha)

Ghi chú

Diện tích (ha)

Vị trí: Số tờ, số thửa

Xã, phường, thị trấn

Hạng mục

Diện tích (ha)

Vị trí: số tờ, thửa

Xã, phường, thị trấn

I

Thành phố Thủ Dầu Một

 

2

6.60

 

 

 

18.79

 

 

12.19

 

1

Mở mới và thu hồi đất vùng phụ cận đường Tạo lực 6 nối dài

UBND TP.TDM

DGT

4.48

Công trình dạng tuyến (từ ĐLBD đến nút giao Phan Đăng Lưu và Nguyễn Đức Cảnh)

Hiệp An

Mở mới và thu hồi đất vùng phụ cận đường Tạo Lực 6 nối dài

4.86

Công trình dạng tuyến

(từ ĐLBD đến nút giao Phan Đăng Lưu và Nguyễn Đức Cảnh)

Hiệp An

0.38

Tăng diện tích, thay đổi tên so với Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh )

2

Mở rộng đường đê bao dọc rạch Bà Cô (phân khu là N8)

UBND TP.TDM

DGT

2.12

Công trình dạng tuyến (đường phân khu là N8)

 

Mở mới và thu hồi đất vùng phụ cận đường Đê bao dọc rạch Bà Cô

13.93

Công trình dạng tuyến (đường phân khu là N8)

Chánh Mỹ

11.81

Tăng diện tích, thay đổi tên so với Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh )

II

Thị xã Tân Uyên

 

1

3.94

 

 

 

4.11

 

 

0.17

 

1

Trường THPT Thái Hòa

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

3.94

Một phần các thửa 42, 78, 72, 105, 107, 100, 157, 210, 211, 204, 1414, tờ bản đồ số 12

Thái Hòa

Trường THPT Thái Hòa

4.11

Một phần các thửa 42, 78, 72, 105, 107, 100, 157, 210, 211, 204, 1414, tờ bản đồ số 12

Thái Hòa

0.17

Điều chỉnh tăng diện tích 0,17ha so với Nghị quyết số 50/NQ- HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh do thu hồi diện tích đất còn lại manh mún, khó sử dụng, khó canh tác thuộc công trình

III

Thị xã Bến Cát

 

1

0.45

 

 

 

0.45

 

 

 

 

1

Dự án xây dựng công viên ven sông Thị Tính dọc khu dân cư Cầu Đò

Cty CP Đầu tư và Phát triển Thuận Lợi và UBND thị xã Bến Cát

DGT+D KV

0.45

Công trình dạng tuyến (thực hiện bồi thường quyền sử dụng đất)

An Điền

Dự án Đường ven sông Thị Tính (đoạn từ ĐH 606 đến ranh dự án KDC Cầu Đò) và Khu công viên ven sông Thị Tính dọc theo KDC Cầu Đò

0.45

Công trình dạng tuyến (thực hiện bồi thường quyền sử dụng đất)

An Điền

 

Đổi tên so với Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND

IV

Huyện Bắc Tân Uyên

 

1

0.16

 

 

 

0.68

 

 

0.52

 

1

Nâng cấp BTN tuyến đường giao thông từ giáp đường Tân Thành 62 đến đường Tân Thành 01

UBND huyện Bắc Tân Uyên

DGT

0.16

Điểm đầu giáp ĐT 746 - Điểm cuối giáp đường Tân Thành 01

Tân Thành

Nâng cấp BTN tuyến đường giao thông từ giáp đường Tân Thành 62 đến đường Tân Thành 01

0.68

Điểm đầu giáp ĐT 746 - Điểm cuối giáp đường Tân Thành 01

Tân Thành

0.52

Điều chỉnh diện tích từ 0,16ha lên 0,68ha (Tăng 0,52ha so với Nghị quyết số 50/NQ- HĐND ngày 12/12/2019 của HĐND tỉnh)

 

Tổng số

 

5

11.15

 

 

 

24.03

 

 

12.88

 

 

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC DIỆN THU HỒI ĐẤT BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

STT

Hạng mục

Chủ đầu tư

Mã QH

Diện tích (ha)

Hiện trạng (ha)

Tăng thêm

Vị trí: số tờ, thửa

Xã, phường, thị trấn

Số tiền cam kết bố trí đầu tư công trong năm 2020

Pháp lý vốn/ pháp lý dự án

Ghi chú

Diện tích (ha)

Sử dụng vào loại đất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

I

Thành phố Thủ Dầu Một

 

6

24.68

9.30

15.38

 

 

 

 

 

 

1

Đầu tư giải quyết điểm ngập đoạn ngã 3 cống đường Thích Quảng Đức (từ ngã 3 Cống đến cầu Bà Hên)

Ban Quản lý dự án ngành NN & PTNT

DTL

0.13

 

0.13

NNP, ODT

Công trình dạng tuyến (từ ngã ba Cống đến cầu Bà Hên)

Phú Cường

173 tỷ đồng

Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 31/7/2019 của HĐND tỉnh về quyết định, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và Văn bản số 5244/UBND-KT ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh v/v chuyển đổi nhiệm vụ chủ đầu tư sang Ban QLDA ngành NN và PTNT

 

2

Đường Lê Chí Dân (đoạn từ Cống Lò Lu ông Tám Giang đến đường Hồ Văn Cống)

UBND TP Thủ Dầu Một

DGT

2.60

 

2.60

NNP, ODT

Công trình dạng tuyến

Tương Bình Hiệp

Vốn ngân sách

QĐ số 3855/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

3

Dự án gia cố khu sạt lở KDC Huỳnh Long

UBND TP Thủ Dầu Một

DTL

0.89

 

0.89

NNP, ODT

Công trình dạng tuyến

Tương Bình Hiệp

Vốn ngân sách

QĐ số 5124/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Thủ Dầu Một về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

4

Cải tạo, mở rộng Đại lộ Bình Dương

Tổng Cty Becamex

DGT

1.32

 

1.32

NNP, ODT

Công trình dạng tuyến

Phú Hòa

Hình thức BOT

QĐ số 535/QĐ-UBND ngày 03/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

5

Thay dây dẫn đường dây 110kV Tân Định - Gò Đầu (phát sinh thu hồi đất trụ móng)

Cty điện lực Bình Dương

DNL

0.047

 

0.047

CLN

Công trình dạng tuyến

Phú Thọ, Chánh Nghĩa

Vốn doanh nghiệp

QĐ số 2279/QĐ-EVN SPC ngày 16/7/2019 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

 

6

Khu dân cư Võ Minh Đức

Cty CP ĐT XD và KD BĐS Thành Nguyên

ODT

19.70

9.30

10.40

CLN

Các thửa đất thuộc Khu dân cư Võ Minh Đức

Chánh Nghĩa

Doanh nghiệp

Công văn số 266/UBND-KTN ngày 17/01/2019 của UBND tỉnh v/v tiếp tục thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

II

Thành phố Dĩ An

 

1

5.59

-

5.59

 

 

 

 

 

 

1

Tuyến đường Vành đai Đông Bắc 2

UBND thị xã Dĩ An

DGT

5.59

 

5.59

HNK, CLN

5BA.3; 5BA.5; 6BA.1; 6BA.2; 10BT; 6BT.3; 6BT.1; 6BT

Bình An, Bình Thắng

1 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

III

Thành phố Thuận An

 

3

2.04

-

2.04

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng cống triều kiểm soát rạch Bình Nhâm

Ban quản lý dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Dường

DTL

1.85

 

1.85

CLN

Tờ bản đồ số 4 (B1), tờ bản đồ số 6 (C1)

Bình Nhâm

135 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

2

Nâng cấp đường dây 110kV Thuận An - Vsip 2 thành 2 mạch và phân pha 2x300m2 (phát sinh thu hồi đất trụ móng)

Cty điện lực Bình Dương

DNL

0.099

 

0.099

CLN

Công trình dạng tuyến

Bình Hòa

Vốn doanh nghiệp

QĐ số 3589/QĐ-EVN SPC ngày 29/10/2018 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

 

3

Bồi thường giải phóng mặt bằng cho đoạn đường từ đường Bình Chuẩn 12 vào trường tiểu học Bình Chuẩn 2

Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An

DGT

0.09

 

0.09

CLN

Tờ bản đồ C1, tờ bản đồ B2-3

Bình Chuẩn

7 tỷ đồng

Quyết định số 8674/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thuận An về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

IV

Thị xã Tân Uyên

 

24

68.60

21.14

47.46

 

 

 

 

 

 

1

Xây dựng đường dẫn vào cầu phía Bình Dương thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2)

Ban QLDAĐTXD tỉnh

DGT

7.40

 

7.40

LUA, HNK, CLN, ONT

Công trình dạng tuyến

Bạch Đằng

51 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công

 

2

Xây dựng cầu vượt sông Đồng Nai thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (Cầu Bạch Đằng 2)

Ban QLDAĐTXD tỉnh

DGT

1.01

 

1.01

LUA, HNK, CLN, ONT, SKC

Công trình dạng tuyến

Bạch Đằng

220 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công

 

3

Công trình Nâng cấp, mở rộng đường từ ngã tư Bình Chuẩn đến ngã ba giao với tuyến đường đài liệt sĩ Tân Phước Khánh

Ban QLDAĐTXD tỉnh

DGT

3.00

 

3.00

LUA, HNK, CLN, ODT

Công trình dạng tuyến

Tân Phước Khánh

315,8 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công

 

4

Cải tạo đường dây 110kV Uyên Hưng - Đất Cuốc (phát sinh thu hồi đất trụ móng)

Cty điện lực Bình Dương

DNL

0.008

 

0.008

CLN

Công trình dạng tuyến

Uyên Hưng

Vốn doanh nghiệp

QĐ 326/QĐ-BCT ngày 03/02/2017 của Bộ Công thương về phê duyệt quy hoạch phát triển lưới điện

 

5

Lộ ra 110kV Trạm 220kV Tân Uyên

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

DNL

0.42

 

0.42

LUA, HNK, CLN, ODT

Công trình dạng tuyến

Thái Hòa, Thạnh Phước

26,5 tỷ đồng

Quyết định số 706/QĐ- EVNSPC ngày 21/3/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho BQLDA điện lực Miền Nam

 

6

Xây dựng bờ kè sạt lở sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Tre đến thị ủy Tân Uyên-Giai đoạn 2

Ban QLDAĐTXD tỉnh

DTL

5.93

 

5.93

LUA, HNK, CLN, ONT

Công trình dạng tuyến

Uyên Hưng

143 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

7

Tuyến ống thu gom nước thải từ ĐT 743 về nhà máy xử lý nước thải (dọc suối Bưng Cù) Dự án Thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An, Thuận An và Tân Uyên

Công ty cổ phần nước- Môi trường Bình Dương

DTL

1.20

 

1.20

LUA, HNK, CLN, ODT

Tờ bản đồ số 11, 16

Thái Hòa

58 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

8

Trường Tiểu học Tân Phước Khánh B

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

1.36

 

1.36

CLN, NTD

Thửa đất 350, 393, 392, 1551, 361, 1553, tờ bản đồ số 09

Tân Phước Khánh

1 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

9

Trường Mầm non Thạnh Phước

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

1.24

 

1.24

LUA, HNK, CLN, ODT

Thửa đất số 595, 594, 620, 615, 918, 622, 621, 623, 916, 850, 629, 628, 627, 626, 625, 624, tờ bản đồ số 11

Thạnh Phước

10,9 tỷ đồng

Quyết định số 3855/QĐ- UBND ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

10

Trường tiểu học Khánh Bình

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

1.21

 

1.21

DGD

Nằm trong Khu nhà ở Nam Tân Uyên

Khánh Bình

11 tỷ đồng

11

Trường THCS Vĩnh Tân

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

1.21

 

1.21

LUA, HNK, CLN,

Thửa đất số 790, 536, 537, tờ bản đồ số 21

Vĩnh Tân

11 tỷ đồng

12

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 402, phường Tân Phước Khánh

UBND thị xã Tân Uyên

DGT

10.49

6.64

3.86

DGT

Công trình dạng tuyến

Phường Tân Phước Khánh

1,2 tỷ đồng

13

Trường mầm non Bạch Đằng

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

1.00

 

1.00

LUA, HNK, CLN

Thửa đất số 1584, tờ bản đồ 09

Bạch Đằng

0,2 tỷ đồng

Quyết định số 8947/QĐ- UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Tân Uyên về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

14

Trường Mầm non Tân Hiệp 2

UBND thị xã Tân Uyên

DGD

0.98

 

0.98

LUA, HNK, CLN

Thửa đất số 33, 22,1009, tờ bản đồ số 32

Tân Hiệp

0,2 tỷ đồng

15

Xây dựng trụ sở Công an xã Bạch Đằng

UBND thị xã Tân Uyên

TSC

0.19

 

0.19

CLN

Thửa đất số 596, tờ bản đồ số 5

Bạch Đằng

0,05 tỷ đồng

16

Trạm y tế xã Bạch Đằng

UBND thị xã Tân Uyên

DYT

0.36

 

0.36

CLN

Thửa đất số 23, tờ bản đồ số 06

Bạch Đằng

5 tỷ đồng

17

Nhà tang lễ thị xã Tân Uyên

UBND thị xã Tân Uyên

NTD

13.40

 

13.40

NTD

Thửa đất số 57, 46, tờ bản đồ số 41

Khánh Bình

0,5 tỷ đồng

18

Cải tạo, sửa chữa HTTN, vỉa hè, thảm BTN đường ĐH 401, phường Thái Hòa

UBND thị xã Tân Uyên

DGT

5.28

3.2

2.08

LUA, HNK, CLN, ODT, SKC

Công trình dạng tuyến

Thái Hòa

0,5 tỷ đồng

19

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 409 (đoạn từ cầu Vĩnh Lợi đến ĐH 410)

UBND thị xã Tân Uyên

DGT

11.53

11.3

0.23

LUA, HNK, CLN, ODT, SKC

Công trình dạng tuyến

Vĩnh Tân

0,5 tỷ đồng

Quyết định số 8947/QĐ- UBND ngày 24/12/2019 của UBND thị xã Tân Uyên về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư công năm 2020

 

20

Công trình TBA 110kV Khánh Vân và đường dây đấu nối

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

DNL

0.55

 

0.55

LUA, HNK, CLN, ODT

Công trình dạng tuyến, đi qua các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 48 (phường Khánh Bình) và tờ bản đồ số 03 (phường Tân Phước Khánh)

Khánh Bình, Tân Phước Khánh

11,1 tỷ đồng

Quyết định số 705/QĐ- EVNSPC ngày 21/3/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho BQLDA điện lực Miền Nam

 

21

Trạm biến áp 110kV Thường Tân và đường dây 110kV Uyên Hưng - Thường Tân

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

DNL

0.10

 

0.10

LUA, HNK, CLN, ODT

Công trình dạng tuyến, đi qua các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 57 và 58

Uyên Hưng

7,41 tỷ đồng

Quyết định số 705/QĐ- EVNSPC ngày 21/3/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho BQLDA điện lực Miền Nam

 

22

Đường dây 110 kV Phú Giáo-Trạm 220kV Uyên Hưng

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

DNL

0.22

 

0.22

LUA, HNK, CLN, ODT

Công trình dạng tuyến, đi qua các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 1, 2, 3, 9, 13 (phường Hội Nghĩa) và tờ bản đồ số 58, 59 (phường Uyên Hưng)

Hội Nghĩa, Uyên Hưng

19,9 tỷ đồng

Quyết định số 705/QĐ- EVNSPC ngày 21/3/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho BQLDA điện lực Miền Nam

 

23

Trạm biến áp 110kV VSIP 2-MR2 và đường dây đấu nối

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

DNL

0.50

 

0.50

LUA, HNK, CLN, ODT

Công trình dạng tuyến, đi qua các thửa đất thuộc tờ bản đồ 03

Vĩnh Tân

23,3 tỷ đồng

Quyết định số 705/QĐ- EVNSPC ngày 21/3/2020 của Tổng công ty Điện lực Miền Nam về việc giao kế hoạch ĐTXD năm 2020 cho BQLDA điện lực Miền Nam

 

24

Thu hồi diện tích đất còn lại manh mún, khó sử dụng, khó canh tác thuộc công trình: Trạm biến áp 500kV Tân Uyên và đấu nối (đường dây đấu nối 220kV)

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia

DNL

0.01

 

0.01

LUA, HNK, CLN

Một phần các thửa 21, 120, tờ bản đồ số 12

Thái Hòa

Vốn doanh nghiệp

Không có trong Kế hoạch sử dụng đất 2020 (Đã hoàn thành công tác thu hồi đất năm 2019), vốn doanh nghiệp

 

V

Thị xã Bến Cát

 

2

0.07

-

0.07

 

 

 

 

 

 

1

Công trình nâng cấp, mở rộng đường 7A

UBND thị xã Bến Cát

DGT

0.02

 

0.02

CLN

Công trình dạng tuyến

An Tây

Ngân sách tỉnh

Quyết định số 3383/QĐ- UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng

 

2

Thay dây dẫn đường dây 110kV Tân Định - Gò Đầu (phát sinh thu hồi đất trụ móng)

Cty điện lực Bình Dương

DNL

0.051

 

0.051

CLN

Công trình dạng tuyến

Thới Hòa, Phú An

Vốn doanh nghiệp

QĐ số 2279/QĐ-EVN SPC ngày 16/7/2019 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

 

VI

Huyện Phú Giáo

 

5

2.74

-

2.74

 

 

 

 

 

 

1

Thu hồi đất Trường Tiểu học Phước Vĩnh B cũ, giao địa phương quản lý

UBND thị trấn Phước Vĩnh

DGD

0.66

 

0.66

DGD

Thửa đất số 703, tờ bản đồ số 38

Phước Vĩnh

Thu hồi đất để quản lý

QĐ số 2947/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý nhà đất

 

2

Chợ xã Phước Hòa

UBND xã Phước Hòa

DCH

0.83

 

0.83

CLN

Đất thuộc dự án KDC Phước Hòa do Cty CP cao su Phước Hòa làm chủ đầu tư thuộc tờ bản đồ số 56

Phước Hòa

Xã hội hóa (Cty bàn giao đất, Nhà nước đầu tư xây dựng)

Cty CP CS Phước Hòa chủ trương bàn giao đất về địa phương để xây dựng chợ theo Công văn số 757/CSPH-VP ngày 05/9/2017

 

3

Hệ thống đấu nối xử lý nước thải KCN Tân Bình

CTY P KCN Tân Bình

DTL

0.38

 

0.38

CLN

Các thửa đất số 209, 212, 187, 221, 346, 306, 291, 303, 304, tờ BĐ số

Phước Hòa

Vốn doanh nghiệp

 

 

4

Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Trị An - Phú Giáo

Cty điện lực Bình Dương

DNL

0.07

 

0.07

CLN

Công trình dạng tuyến

Phước Hòa, Tam Lập, Vĩnh Hòa

Vốn doanh nghiệp

QĐ số 3587/QĐ-EVN SPC ngày 29/10/2018 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

 

5

Dự án xây dựng đường và cầu Vàm Tư

Ban QLDA ĐT tỉnh

DGT

0.80

 

0.80

 

Thửa đất số 158, 159, tờ bản đồ số 60

Phước Hòa

241 tỷ đồng

QĐ số 3215/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư

 

VII

Huyện Bắc Tân Uyên

 

15

7.51

-

7.51

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.436

UBND huyện

DGT

0.95

 

0.95

CLN

Đầu tuyến: từ ngã ba Cây Trắc giao với đường ĐH.411 Cuối tuyến: Giao với đường ĐH.415 đi vào Khu tưởng niệm chiến khu D

Đất Cuốc

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

2

Nâng cấp BTN đường Hiếu Liêm 13 (giai đoạn 1)

UBND huyện

DGT

0.20

 

0.20

CLN

Đầu tuyến: giáp đường ĐT.746; Cuối tuyến: lý trình km1+00

Hiếu Liêm

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

3

Nâng cấp BTN đường Tân Thành 28

UBND huyện

DGT

0.48

 

0.48

CLN

Đầu tuyến: giáp đường ĐH.411 Cuối tuyến: tiếp giáp Công trình Trường THPH Lê Lợi (Km0+363)

Tân Thành

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

4

Nâng cấp BTXM đường Thường Tân 21, Thường Tân 24

UBND huyện

DGT

0.55

 

0.55

CLN

- Thường Tân 21: Đầu tuyến giáp đường Thường Tân 18, cuối tuyến Hẻm cụt (Km0+618)

- Thường Tân 24: Đầu tuyến giáp Thường Tân 25, cuối tuyến giáp Nghĩa trang ấp 5 (Km0+408)

Thường Tân

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

5

Nâng cấp BTXM đường Lạc An 30

UBND huyện

DGT

0.60

 

0.60

CLN

Đầu tuyến giáp Lạc An 24 (sát bên giáo xứ Hoàng Châu) Cuối tuyến: giáp cầu Ông Tự ra đường Thường Tân 02 (Km0+992)

Lạc An

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

6

Nâng cấp BTXM đường Tân Bình 39, 56

UBND huyện

DGT

0.20

 

0.20

CLN

- Tân Bình 39: đầu tuyến giáp đường ĐT.741, cuối tuyến Km0+480

- Tân Bình 56: đầu tuyến giáp đầu đường ĐT.741, cuối tuyến Km0+496

Tân Bình

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

7

Nâng cấp BTXM đường Đất Cuốc 02, Đất Cuốc 08

UBND huyện

DGT

0.18

 

0.18

CLN

Đất Cuốc 02: đầu tuyến giáp đường ĐH411, cuối tuyến giáp Đất Cuốc 04

Đất Cuốc 08: đầu tuyến giáp

Đất Cuốc 07, cuối tuyến Km 0+157

Đất Cuốc

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

8

Nâng cấp BTN đường Tân Định 02 (giai đoạn 1)

UBND huyện

DGT

0.25

 

0.25

CLN

Đầu tuyến: Ngã 3 giáp đường Tân Định 03. Cuối tuyến giáp ngã 4 (cống A) (Km0+847)

Tân Định

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

9

Nâng cấp BTN đường Tân Thành 23 nối dài (đoạn cuối đường Tân Thành 23 đến giáp đường Tân Thành 13)

UBND huyện

DGT

0.30

 

0.30

CLN

Đẩu tuyến: cuối đường Tân Thành 23. Cuối tuyến: giáp đường Tân Thành 13 (Km0+Km1+10)

Tân Thành

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

10

Phân pha dây dẫn đường dây 110kV Trị An - Phú Giáo

Cty điện lực Bình Dương

DNL

0.204

 

0.204

CLN

Công trình dạng tuyến

Hiếu Liêm, Tân Định, Bình Mỹ

Vốn doanh nghiệp

QĐ số 3587/QĐ-EVN SPC ngày 29/10/2018 về phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán công trình

 

11

Mở rộng khu chế biến mỏ đá Thường Tân

Công ty cổ phần Đá Hoa Tân An

SKX

2.00

 

2.00

LUA

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 25, 31

Thường Tân

Vốn doanh nghiệp

Công văn số 302/UBND-KTN ngày 25/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc mở rộng khu chế biến mỏ đá Thường Tân của Công ty Cổ phần Đá Hoa Tân An

 

12

Trạm biến áp 110kV Thường Tân và đường dây 110kV Uyên Hưng - Thường Tân

Công ty Điện lực Bình Dương

DNL

0.30

 

0.30

CLN

Công trình dạng tuyến đi qua các thửa đất thửa đất thuộc tờ bản đồ số 4, 5, 9

Tân Mỹ

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1033/PCBD- KHVT ngày 24/3/2020 của Công ty điện lực Bình Dương về việc đăng ký chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất công trình lưới điện 110kv trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên

 

13

Trạm biến áp 110kV VSIP2-MR2 và đường dây đấu nối

Công ty Điện lực Bình Dương

DNL

0.30

 

0.30

CLN

Công trình dạng tuyến đi qua các thửa đất thửa đất thuộc tờ bản đồ số: 45, 46, 55, 54, 53, 52, 51, 75, 74

Bình Mỹ

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1033/PCBD- KHVT ngày 24/3/2020 của Công ty điện lực Bình Dương về việc đăng ký chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất công trình lưới điện 110kv trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên

 

14

TBA 110kV Cổng Xanh và đường dây đấu nối

Công ty Điện lực Bình Dương

DNL

0.40

 

0.40

CLN

KCN Tân Bình (thửa 130, 131, 132, 1pt 59, 70 tờ bản đồ số 39)

Tân Bình

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 1033/PCBD- KHVT ngày 24/3/2020 của Công ty điện lực Bình Dương về việc đăng ký chuyển tiếp kế hoạch sử dụng đất công trình lưới điện 110kv trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên

 

15

Xây dựng chợ Tân Định

UBND huyện

DCH

0.60

 

0.60

CLN

thửa 453, tờ bản đồ 19

Tân Định

Ngân sách

Quyết định số 4354/QĐ- UBND ngày 19/12/2019 của UBND huyện Bắc Tân Uyên phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

 

VIII

Huyện Bàu Bàng

 

5

2.85

 

2.85

 

 

 

 

 

 

1

Công trình trạm biến áp 110kV Cổng Xanh và đường dây đấu nối

Công ty Điện lực Bình Dương

DNL

0.10

 

0.10

CLN

Công trình dạng tuyến

0,1ha Hưng Hòa, Bàu Bàng

Vốn doanh nghiệp

Công văn số 1707/UBND- KTN ngày 19/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận địa điểm đầu tư trạm biến áp 110kv Cổng Xanh và đường dây đấu nối

 

2

Công trình TBA 110kV Thanh An và đường dây 110kV Thanh An - trạm 220kV Bến Cát

Công ty Điện lực Bình Dương

DNL

1.30

 

1.30

CLN

Công trình dạng tuyến

Long Nguyên, Lai Hưng

Vốn doanh nghiệp

Công văn số 5823/UBND-KT ngày 14/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thỏa thuận vị trí TBA 110kv Thanh An và đường dây 110kV Thanh An - trạm 220kV Bến Cát

 

3

Công trình đường dây 110kV từ trạm 220kV Bến Cát đến trạm 220kV Chơn Thành

Công ty Điện lực Bình Dương

DNL

1.00

 

1.00

CLN

Công trình dạng tuyến

Lai Hưng, Lai Uyên, Trừ Văn Thố

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 970/PCBD-KHVT ngày 20/32020 của Công ty điện lực Bình Dương đề nghị thông qua HĐND tỉnh

 

4

Công trình TBA 110kV Lai Hưng và đường dây đấu nối

Công ty Điện lực Bình

Dương

DNL

0.40

 

0.40

CLN

Công trình dạng tuyến

Lai Hưng

Vốn doanh nghiệp

Văn bản số 970/PCBD-KHVT ngày 20/32020 của Công ty điện lực Bình Dương đề nghị thông qua HĐND tỉnh

 

5

Đường tạo lực Mỹ Phước - Bàu Bàng

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh

DGT

0.045

 

0.045

CLN

Tờ bản đồ số 30 Lai Hưng và tờ bản đồ số 43 Lai Uyên

Lai Hưng, Lai Uyên

Vốn doanh nghiệp

Quyết định số 717a/QĐ- UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh

 

IX

Huyện Dầu Tiếng

 

3

4.80

-

4.80

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp , mở rộng đường ấp Lò Rèn xã Minh Thạnh (từ đường ĐT 749 đến ĐH 722)

Ban quản lý dự án ĐTXD

DGT

2.65

 

2.65

CLN

Công trình dạng tuyến

Minh Thạnh

39 tỷ đồng

Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng về việc phê duyệt chủ trương đầu tư

 

2

Hệ thống thoát nước bên ngoài ranh quy hoạch cụm công nghiệp An Lập

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển hạ tầng An Lập

DTL

2.00

 

2.00

CLN

Công trình dạng tuyến

An Lập

Vốn Doanh nghiệp

Quyết định số 3207/QĐ- UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm CN An Lập

 

3

Đường giao thông nông thôn từ đường N1 đến đường ĐH 711 ấp Chợ, xã Thanh Tuyền

UBND xã Thanh Tuyền

DGT

0.15

 

0.15

CLN

Công trình dạng tuyến

Thanh Tuyền

1,2 tỷ đồng

Văn bản số 813/UBND-KT ngày 04/7/2019 của UBND huyện Dầu Tiếng v/v chấp thuận chủ trương xây dựng đường GTNT từ đường N1 đến đường ĐH 711 áp Chợ, xã Thanh Tuyền

 

64

TỔNG SỐ

 

64

118.88

30.44

88.44

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA BỔ SUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số    /NQ-HĐND ngày   tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương)

Stt

Hạng mục

Chủ đầu tư

Diện tích QH (ha)

Diện tích hiện trạng (ha)

Diện tích tăng thêm (ha)

Xã, phường, thị trấn

Số tờ, Số thửa

Cơ sở pháp lý

Ghi chú

I

Thị xã Tân Uyên

7

9.06

 

9.06

 

 

 

 

1

Khu nhà ở Dương Tiến Phát

Công ty TNHH thương mại bất động sản Dương Tiến Phát

ONT

0.29

 

0.29

Hội Nghĩa

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 6

Văn bản số 6359/UBND-KTN ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở Dương Tiến Phát

 

2

Khu nhà ở Tuấn Điền Phúc

Công ty TNHH MTV Tuấn Điền Phúc

ONT

1.24

 

1.24

Vĩnh Tân

Tờ bản đồ số 35

Văn bản số 4938/UBND-KTN ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở Tuấn Điền Phúc

 

3

Khu nhà ở Quang Phúc

Công ty cổ phần Bất động sản Tân Uyên

ONT

0.50

 

0.50

Vĩnh Tân

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 41

Văn bản số 4884/UBND-KTN ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở Quang Phúc

 

4

Dự án đầu tư sản xuất gỗ

Công ty TNHH Một thành viên Thương mại gỗ Nhật Xương

SKC

2.26

 

2.26

Khánh Bình

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 47

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư nhà máy sản xuất gỗ của Công ty TNHH MTV Thương mại gỗ Nhật Xương

 

5

Dự án sản xuất các sản phẩm từ xi măng (chậu, mặt bàn,..); gia công chân ghế bằng gỗ và kim loại

Công ty TNHH Nhật Quang Phát

SKC

0.26

 

0.26

Thái Hòa

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 3

Quyết định số 794/QĐ-UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH MTV Nhật Quang Phát

 

6

Dự án khai thác khoáng sản (sét gạch ngói)

Công ty TNHH Nguyễn Thái Hòa

SKX

3.00

 

3.00

Tân Hiệp

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 5

Giấy phép khai thác khoáng sản (sét gạch ngói) số 114/GP-UBND ngày 26/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh

 

7

Khu nhà ở Đại Khánh Bình

Công ty TNHH Đại Khánh Bình

ODT

1.50

 

1.50

Khánh Bình

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 40

Văn bản số 557/UBND-KTN ngày 01/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở Đại Khánh Bình

 

II

Huyện Bắc Tân Uyên

 

1

0.03

 

0.03

 

 

 

 

1

Khu khai thác đá

Công ty Cổ phần đá Hoa Tân An

SKX

0.03

 

0.03

Tân Mỹ

Thửa 976, tờ bản đồ số 25

Giấy phép khai thác đá xây dựng số 77/GP-UBND ngày 06/9/2019 của UBND tỉnh cấp cho Công ty cổ phần đá Hoa Tân An

 

III

Huyện Dầu Tiếng

 

1

5.20

 

5.20

 

 

 

 

1

Dự án Bến cảng thủy nội địa Phú Cường Thịnh

Công ty TNHH TMDV Phú Cường Thịnh

DGT

5.20

 

5.20

Thanh Tuyền

Các thửa đất thuộc tờ bản đồ số 26 và 37

Quyết định số 3549/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quyết định chủ trương đầu tư bến cảng thủy nội địa của Công ty TNHH TM DV Phú Cường Thịnh (tổng diện tích dự án là 14,89ha, qua rà soát có khoảng 5,2ha đất trồng lúa)

 

9

TỔNG

 

9

14.29

 

14.29

 

 

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 18/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Võ Văn Minh
Ngày ban hành: 20/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 18/NQ-HĐND

340

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449634