• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 181/NQ-HĐND về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Tải về Nghị quyết 181/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/NQ-ND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét Tờ trình số 5608/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

Thống nhất Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 2020, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nêu tại Điều 3 Nghị quyết số 148/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp sau:

1. Tiếp tục, kiên trì và quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Vận động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và năm 2020 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa đảm bảo tiến độ; đẩy nhanh tái đàn lợn theo quy định. Làm tốt công tác phân tích, dự báo nhu cầu thị trường, giá cả nông sản. Chủ động sản xuất nông nghiệp, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi; thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại thiên tai trong mùa mưa, bão. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm; thực hiện tốt kế hoạch lâm sinh năm 2020.

3. Lĩnh vực công thương: Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công nghiệp; thực hiện quyết liệt kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực và có lợi thế cạnh tranh tỉnh Lâm Đồng để bù đắp, hỗ trợ tăng trưởng.

Đẩy mạnh khơi thông thị trường trong nước để lưu thông hàng hóa, giải phóng hàng tồn kho, nâng cao sức tiêu dùng đối với các sản phẩm trong nước; đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Duy trì, phục hồi các thị trường xuất khẩu hiện có và mở rộng các thị trường mới; tránh phụ thuộc nhiều vào một thị trường; chủ động có kế hoạch, biện pháp cụ thể đối với từng mặt hàng xuất khẩu chủ lực.

4. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quảng bá, phát triển thị trường du lịch và kích cầu du lịch nội địa để gia tăng lượng khách du lịch, chú trọng khách du lịch qua lưu trú. Tổ chức triển khai chương trình du lịch an toàn, tăng cường truyền thông, quảng bá chương trình “Đà Lạt - Lâm Đồng, điểm đến an toàn”; khai thác triệt để các tour, tuyến hiện có; đẩy mạnh mô hình hợp tác, liên kết với các vùng, các tỉnh trong nước, phát triển mới các tour, tuyến từ các tỉnh đến Đà Lạt, Lâm Đồng. Chia sẻ, đồng hành, khuyến khích doanh nghiệp du lịch, nhất là đối với các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo, cải thiện nguồn nhân lực, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới. Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để có thể mở cửa du lịch quốc tế ngay khi đủ điều kiện.

5. Về điều hành ngân sách, tín dụng: Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung rà soát các khoản thu về đất đai, xổ số kiến thiết và các khoản thu khác để có nguồn thu bổ sung cho các khoản giảm thu do dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo, điều hành các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, trong đó tập trung vào các khoản thu thuế công thương nghiệp từ khu vực ngoài quốc doanh. Tăng cường công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ động xây dựng phương án điều hành thu ngân sách để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Nghiên cứu thực hiện có hiệu quả cắt giảm chi thường xuyên để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác.

Thực hiện cơ cấu lại nợ (khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay); tiếp tục cho vay mới với lãi suất ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh; rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, nâng cao khả năng tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ. Tăng cường cho vay theo chương trình tín dụng, sản phẩm cho vay lãi suất ưu đãi, chú trọng cho vay đối với doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

6. Về đầu tư phát triển: Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 của từng sở, ban, ngành, địa phương. Triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết của Chính phủ về các biện pháp cấp bách đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án. Thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đấu thầu...

Đẩy mạnh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư dự án vốn ngoài ngân sách, không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để triển khai xây dựng, thúc đẩy tăng trưởng và giải quyết việc làm, kiên quyết thu hồi những dự án không triển khai theo quy định.

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các nhà đầu tư sử dụng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường.

Xác định môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh tranh là một yêu cầu lớn và là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương; qua đó, tạo động lực mới, mạnh mẽ, thực chất hơn cho phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Rà soát, tháo gõ những vướng mắc, cải tiến quy trình, thủ tục, đơn giản hóa và cải cách thủ tục hành chính. Đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử, tăng cường làm việc, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại các cấp chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp.

8. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ văn hóa - xã hội theo kế hoạch. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thông tin tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh theo kế hoạch.

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức nghiêm túc, an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ điều kiện dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2020 - 2021.

Tập trung giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại người lao động, đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động.

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống trục lợi chính sách, xử lý nghiêm các vi phạm.

9. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều nội dung hình thức phù hợp, thiết thực. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI. Chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để tổ chức thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, hướng đến tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

10. Củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các loại tội phạm; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tai nạn giao thông, giảm sâu trên cả 03 tiêu chí.

11. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- VPQH, VPCP;
- Bộ KH và ĐT;
- TT: TU, HĐND, UBMTTQVN tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng;
- Đại biểu HĐND tỉnh Khóa IX;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TTHĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PT-TH; Báo Lâm Đồng;
- Chi cục VT, LT;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VP, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Trần Đức Quận

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 181/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng   Người ký: Trần Đức Quận
Ngày ban hành: 15/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 181/NQ-HĐND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449573