• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Bảo đảm trật tự an toàn giao thông

 

Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND quy định về tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/2019/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHÂN BĐỊNH MỨC VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG CHI, MỨC CHI BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-BTC , ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Thông tư số 28/2019/TT-BTC , ngày 21 tháng 5 tháng 2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2018/TT-BTC

Sau khi xem xét Tờ trình số 393/TTr-UBND, ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị ban hành Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ định mức và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh:

a) Nghị quyết này quy định tỷ lệ phân bổ định mức kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông, nguồn ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số nội dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh;

b) Các nội dung chi, mức chi khác phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh không quy định tại Nghị quyết này được thực hiện theo các quy định của pháp luật khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng:

Nghị quyết này áp dụng đối với lực lượng công an tỉnh (bao gồm: công an tỉnh, công an các huyện, thành phố, thị xã và công an các phường, thị trấn), Thanh tra giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, thị xã; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Mức phân bổ, một số nội dung chi, mức chi

1. Mức phân bổ: Kinh phí ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương từ nguồn xử phạt hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông và nguồn ngân sách địa phương để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn được phân bổ như sau:

a) 70% cho lực lượng công an tỉnh;

b) 30% cho các lực lượng khác (bao gồm Thanh tra Sở giao thông; Ban An toàn giao thông tỉnh; Các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến sử dụng kinh phí đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh).

2. Nội dung chi, mức chi: Các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng áp dụng tại Nghị quyết này thực hiện theo nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an toàn giao thông của địa phương được quy định tại Thông tư 01/2018/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2018 và Thông tư số 28/2019/TT-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2019 của Bộ Tài chính; ngoài ra, được thực hiện thêm một số nội dung chi, mức chi cụ thể như sau:

a) Chi hỗ trợ công tác chỉ đạo, kiểm tra của các thành viên Ban An toàn giao thông cấp tỉnh, cấp huyện theo nhiệm vụ được phân công: Lãnh đạo ban mức tối đa không quá 600.000 đồng/người/tháng; đối với các thành viên ban, cán bộ công chức chuyên trách, biệt phái tại Văn phòng ban không quá 300.000 đồng/người/tháng;

b) Chi hỗ trợ đoàn liên ngành đi kiểm tra, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, giải tỏa hành lang giao thông: Mức hỗ trợ tối đa không quá 300.000 đồng/người/ngày;

c) Chi hỗ trợ các đơn vị lực lượng chức năng phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và thực hiện các nhiệm vụ khác trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông theo quy định (mua sắm, lắp đặt, xây dựng biển báo, gờ giảm tốc, lan can cầu tại các tuyến đường dân sinh, trang thiết bị, văn phòng phẩm, tài liệu phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...): mức kinh phí phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, có hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong phạm vi dự toán được giao.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Vụ Pháp chế Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - CB -TH;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/2019/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 15/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 186/2019/NQ-HĐND

87

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445691