• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND8 về mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả do tỉnh Bình Dương ban hành

Tải về Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND8
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2014/NQ-HĐND8

Thủ Dầu Một, ngày 24 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC CHI HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC LÀM VIỆC TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ VÀ TRẢ KẾT QUẢ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2090/TTr-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở các cấp như sau:

1. Đối tượng

a) Cán bộ, công chức (kể cả những người thực hiện chế độ hợp đồng) được giao nhiệm vụ trực tiếp làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả ở các cấp, gồm: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại cấp huyện; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp xã.

b) Trưởng Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của các sở, ban, ngành, UBND cấp xã; Trưởng, Phó Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hiện đại cấp huyện.

2. Mức chi: 400.000 đồng/người/tháng.

3. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2014.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể điều kiện được hưởng mức chi hỗ trợ và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 39/2008/NQ-HĐND7 ngày 17 tháng 12 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII về chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương khoá VIII, kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2014 và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cành

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2014/NQ-HĐND8   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương   Người ký: Phạm Văn Cành
Ngày ban hành: 24/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND8

305

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262400