• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Mức thu học phí tại cơ sở giáo dục công lập

 

Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tải về Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2017/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 7 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ TỪ NĂM HỌC 2017-2018 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021 TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN VÀ BỔ SUNG ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ, HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP CỦA TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ NĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định mức học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 64/BC-VHXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Ban Văn hóa-Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại Kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức thu học phí từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cụ thể như sau:

1. Đối tượng áp dụng:

a) Trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập (trừ các trường trung cấp, cao đẳng, đại học thuộc ngành dọc và Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu).

b) Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Mức thu học phí:

Thực hiện theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Bổ sung đối tượng miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Bổ sung 10 đối tượng được miễn học phí.

2. Bổ sung 02 đối tượng được giảm 50% học phí.

3. Bổ sung 05 đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập.

(Kèm theo Phụ lục 02)

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 04 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2016-2017 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI, Kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 7 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC 01

VỀ MỨC THU HỌC PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

1. Mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2017 - 2018:

Đơn vị: ngàn đồng/tháng/trẻ, học sinh

TT

Cấp học

Nông thôn

Thành thị

1

Nhà trẻ

75.000

120.000

2

Mẫu giáo 1 buổi

30.000

60.000

3

Mẫu giáo 2 buổi, bán trú

45.000

105.000

4

Tiểu học

-

-

5

Trung học cơ sở

45.000

60.000

6

Trung học phổ thông

60.000

90.000

7

BT trung học cơ sở

45.000

75.000

8

THPT hệ GDTX

70.000

100.000

Từ năm học 2018 - 2019 trở đi, căn cứ chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân hàng năm do Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh mức học phí mới phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp mức học phí không thay đổi thì tiếp tục áp dụng mức thu được quy định tại nghị quyết này.

2. Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng công lập tại các cơ sở đào tạo chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh,sinh viên

Nhóm ngành, nghề

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019 - 2020

Năm học 2020 - 2021

 

TC

TC

TC

TC

Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản.

520

590

570

650

620

710

690

780

KHTN;kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch.

610

700

670

770

740

850

820

940

Y dược.

750

860

830

940

910

1.040

1.000

1.140

3. Mức thu học phí đối với các chương trình đào tạo đại trà trình độ trung cấp, cao đẳng công lập tại các đơn vị tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư:

Đơn vị: 1.000 đồng/tháng/học sinh, sinh viên.

Nhóm ngành, nghề

Năm học 2017-2018

Năm học 2018-2019

Năm học 2019-2020

Năm học 2020-2021

TC

TC

TC

TC

KHXH, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản

1.225

1.400

1.295

1.480

1.295

1.480

1.435

1.640

KHTN; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch

1.435

1.640

1.540

1.760

1.540

1.760

1.680

1.920

Y dược.

3.080

3.520

3.220

3.680

3.220

3.680

3.535

4.040

 

PHỤ LỤC 02

CÁC ĐỐI TƯỢNG BỔ SUNG ĐƯỢC MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ VÀ CHI PHÍ HỌC TẬP CỦA TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

I. Đối tượng được miễn học phí:

1. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông; học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông; học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con hộ thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ các chính sách giảm nghèo thêm 02 năm tiếp theo kể từ khi có quyết định công nhận hộ thoát nghèo của UBND cấp xã.

4. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục bị mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục không có nguồn nuôi dưỡng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ và các tổ chức tôn giáo trong tỉnh.

6. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân: theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/3/2012 của Liên Bộ Quốc phòng và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29/9/2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ.

7. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên đang học tập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Côn Đảo và có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện Côn Đảo từ 6 tháng trở lên.

8. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các tại các cơ sở giáo dục là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn. Cụ thể:

Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu;

Vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định tại phụ lục của Thông tư Liên tịch số 09/2016/TTLT- BGDĐT-BTC-BLĐTBXH và các văn bản điều chỉnh, bổ sung khác ( nếu có)

9. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là người dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Vùng có Điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn được xác định theo các văn bản quy định hiện hành.

10. Học sinh, sinh viên của huyện Côn Đảo đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và phải có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo. Mức học phí được miễn bằng với mức học phí quy định đối với các chương trình giáo dục đại trà của các trường công lập. Phòng Nội vụ- Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Côn Đảo chịu trách nhiệm thanh toán kinh phí này cho đối tượng thụ hưởng.

II. Đối tượng được giảm 50% học phí:

1. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con của cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

2. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của tỉnh.

III. Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập:

1. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các tại các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông; học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục có cha mẹ thuộc diện hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục là con hộ thoát nghèo được tiếp tục hỗ trợ các chính sách giảm nghèo thêm 02 năm tiếp theo kể từ khi có quyết định công nhận hộ thoát nghèo của UBND cấp xã.

4. Học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên tại các cơ sở giáo dục bị mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hộ nghèo theo chuẩn của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông và học sinh trong độ tuổi phổ thông học chương trình THPT hệ Giáo dục thường xuyên đang học tập tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn huyện Côn Đảo và có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo hoặc có đăng ký tạm trú có thời hạn trên địa bàn huyện Côn đảo từ 6 tháng trở lên./.

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2017/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 13/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND

397

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
358878