• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức chính quyền địa phương

 

Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết 15/2016/NQ-HĐND do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2018/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 15/2016/NQ-HĐND NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Xét Tờ trình số 97/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia khoản thu tiền sử dụng đất thuộc Ngân sách Trung ương quản lý và thu nộp tại điểm a, khoản 13.1, mục 13, phần II kèm theo Phụ lục 02 (Biểu tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 kèm theo Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn): Đất đai (Theo quyết định số 71/2014/QĐ-TTg) là Đất đai. Trong đó, tỷ lệ điều tiết thuộc ngân sách trung ương quản lý và thu nộp là 100%.

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo)

2. Các nội dung khác: Giữ nguyên như nội dung tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp ở địa phương; tỷ lệ (%) phân chia khoản thu giữa ngân sách các cấp năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017 - 2020.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, kỳ họp thứ chín thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 17 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- CPVP, các phòng VP HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng VP UBND tỉnh;
- Công báo Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS kỳ họp.

CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nghiệm

 

TỶ LỆ % PHÂN CHIA KHOẢN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT THUỘC NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG QUẢN LÝ VÀ THU NỘP

(Kèm theo Nghị quyết số: 19 /2018/NQ-HĐND ngày 10 /12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn)

STT

Nội dung các khoản thu phân chia

TỶ LỆ PHÂN CHIA TRÊN TỪNG ĐỊA BÀN (%)

Thành phố

Các huyện còn lại

Trung ương

Tỉnh

Thành phố

Trung ương

Tỉnh

Huyện

T.phố

Phường

Huyện

Thị trấn

 

THU NỘI ĐỊA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Thu tiền sử dụng đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

 Thu tiền sử dụng đất gắn với tài sản trên đất

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

Do cơ quan Trung ương quản lý và thu nộp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Đất đai

100

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghị quyết này được kéo dài thời gian thực hiện bởi Điều 1 Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND

Điều 1. Kéo dài thời gian thực hiện đến hết năm 2021 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: ... Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2018 về điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương quy định tại Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Xem nội dung VB
Nghị quyết này được kéo dài thời gian thực hiện bởi Điều 1 Nghị quyết 10/2020/NQ-HĐND
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 19/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Hoàng Văn Nghiệm
Ngày ban hành: 10/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 19/2018/NQ-HĐND

168

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406578