• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Nghị quyết 193/2015/NQ-HĐND về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 10 dự án đầu tư tỉnh Long An

Tải về Nghị quyết 193/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 193/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 22 tháng 01 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA SANG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP ĐỂ THỰC HIỆN 10 DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

(Kỳ họp bất thường)

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 12/01/2015 của UBND tỉnh về việc kiến nghị HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất chuyển mục đích sử dụng 58.913,70 m2 đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 10 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (theo danh sách đính kèm).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) thông qua ngày 22 tháng 01 năm 2015,

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CÓ ĐẤT LÚA CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 193/2015/NQ-HĐND ngày 22/01/2015 của HĐND tỉnh)

STT

Dự án

Diện tích đất lúa chuyển mục đích sử dụng sang đất phi nông nghiệp (m2)

Vị trí khu đất

Chủ đầu tư

I. CÁC DỰ ÁN CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ

1

Đầu tư mở rộng nhà máy xay xát, sấy lúa

2.029,70

phường Tân Khánh, thành phố Tân An

Doanh nghiệp tư nhân Năm Điều

2

Đầu tư nhà máy xay xát, sấy lúa

4.534

phường Tân Khánh, thành phố Tân An

Công ty TNHH Hiệp Phát

3

Đầu tư nhà máy xay lúa, sấy lúa

14.408,70

xã Bình Lãng,
huyện Tân Trụ

Công ty TNHH xay lúa gạo Bảo Đài

4

Đầu tư nhà máy xay lúa, sấy lúa

6.477,20

Xã Bình Tịnh,
huyện Tân Trụ

Công ty TNHH Một thành viên Huỳnh Dư

5

Đầu tư cửa hàng kinh doanh xăng dầu

1.032,10

xã Phước Lại,
huyện Cần Giuộc

Doanh nghiệp tư nhân Tâm Phương

6

Đầu tư dự án nhà máy cấp nước cho 05 xã vùng hạ của huyện Cần Giuộc

1.500

Xã Long Phụng, huyện Cần Giuộc

Công ty Cổ phần nước và Môi trường Bằng Tâm

7

Đầu tư xưởng sản xuất sản phẩm nhựa các loại

4.665

xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa

DNTN sản xuất và thương mại Việt Cường

8

Đầu tư khu nhà ở và nhà máy sản xuất phụ gia nhựa

14.746,70

xã Long Hiệp,
huyện Bến Lức

Công ty TNHH Phụ gia nhựa Thuận Lợi

Cộng:

49.393,40

 

 

II. CÁC DỰ ÁN CỦA TỔ CHỨC TÔN GIÁO

9

Chùa Pháp Đàn

8.520,30

xã Mỹ Yên,
huyện Bến Lức

Chùa Pháp Đàn

10

Thánh thất cao đài Nhơn Ninh

1.000

Xã Nhơn Ninh,
huyện Tân Thạnh

Thánh thất cao đài Nhơn Ninh

Cộng:

9.520,30

 

 

Tng cộng:

58.913,70

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 193/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An   Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 22/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 193/2015/NQ-HĐND

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285740