• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 195/2015/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

Tải về Nghị quyết 195/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/2015/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN, QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính Hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán Ngân sách nhà nước hàng năm;

Sau khi xem xét Tờ trình số 84/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014 như sau:

1. Tổng thu NSNN trên địa bàn năm 2014 là: 6.079.857 triệu đồng

Bao gồm:

a) Thu nội địa:  1.524.982 triệu đồng

b) Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu: 4.447.239 triệu đồng

c) Thu viện trợ: 41 triệu đồng

d) Các khoản thu được để lại quản lý qua ngân sách: 107.595 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2014: 8.404.284 triệu đồng

Bao gồm:

a) Thu điều tiết ngân sách địa phương: 1.468.854 triệu đồng

b) Thu huy động đầu tư theo K3, Điều 8 Luật NSNN: 240.000 triệu đồng

c) Thu kết dư ngân sách năm 2013: 169.541 triệu đồng

d) Thu chuyển nguồn từ năm trước sang: 38.522 triệu đồng

đ) Thu viện trợ: 41 triệu đồng

e) Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 5.674.628 triệu đồng

- Thu bổ sung trong cân đối: 4.098.245 triệu đồng

- Thu bổ sung có mục tiêu:  1.576.383 triệu đồng

g) Các khoản thu được để lại quản lý qua NSNN: 107.595 triệu đồng

h) Thu từ ngân sách cấp dưới nộp lên: 5.103 triệu đồng

3. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2014: 8.320.601 triệu đồng

Bao gồm:

a) Chi trong cân đối: 7.426.406 triệu đồng

- Chi đầu tư phát triển: 1.111.874 triệu đồng

- Chi thường xuyên: 5.322.758 triệu đồng

- Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 1.400 triệu đồng

- Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau: 878.256 triệu đồng

- Chi trả nợ gốc, lãi các khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước: 112.118 triệu đồng

b) Chi chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia và 1 số nhiệm vụ khác: 769.352 triệu đồng

c) Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NSNN: 105.656 triệu đồng

d) Chi nộp ngân sách cấp trên: 19.187 triệu đồng

4. Kết dư ngân sách năm 2014:  83.683 triệu đồng.

(Chi tiết như các biểu phụ lục kèm theo Nghị quyết này).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn khoá XV, kỳ họp thứ mười hai thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- CPVP, CV VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CPVP, các phòng VP UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Công báo Lạng Sơn;
- Lưu: VT, HS Kỳ họp.

ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC
Đoàn Thị Hậu

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 195/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn   Người ký: Đoàn Thị Hậu
Ngày ban hành: 11/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 195/2015/NQ-HĐND

2.154

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302070