• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

Văn bản pháp luật về Luật tiếp công dân

 

Nghị quyết 199/2020/NQ-HĐND quy định về chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tải về Nghị quyết 199/2020/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/2020/NQ-HĐND

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 3 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VI CÔNG CHỨC CHUYÊN TRÁCH LÀM CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN TẠI BAN TIẾP CÔNG DÂN TỈNH; HUYỆN, THÀNH PHỐ, THỊ XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Cân cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ các nghị định của Chính phủ: Số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Sau khi xem xét Tờ trình số 87/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân tỉnh.

2. Công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban Tiếp công dân huyện, thành phố, thị xã.

3. Công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân được hưởng chế độ quy định tại Nghị quyết này thì không được hưởng chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh quy định tại Nghị quyết số 99/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 3. Cách xác định công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân

Công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân là công chức làm việc tại Ban tiếp công dân đã được quy định tại Luật Tiếp công dân theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 4. Quy định chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân tại Ban tiếp công dân tỉnh; huyện, thành phố, thị xã

1. Áp dụng mức hỗ trợ bằng 70% tiền lương hiện hưởng, bao gồm: Mức lương chức vụ, ngạch, bậc và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

2. Thời gian hỗ trợ: Thực hiện kể từ ngày Nghị quyết có hiệu lực cho đến khi các cơ quan Trung ương có quy định mới về chế độ tiền lương thì thực hiện theo quy định của Trung ương.

Điều 5. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ đối với công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân từ cấp tỉnh đến cấp huyện do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Các cơ quan, đơn vị bố trí kinh phí theo quy định của Nghị quyết này khi lập dự toán ngân sách hàng năm để chi trả cho công chức chuyên trách làm công tác tiếp công dân.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 24 tháng 3 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 4 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán nhà nước khu vực II;
- Bộ Tư lệnh Quân khu IV;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Trung tâm Thông tin - Công báo - Tin học tỉnh;
- Trang thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 199/2020/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh   Người ký: Lê Đình Sơn
Ngày ban hành: 24/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 199/2020/NQ-HĐND

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445656