• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp

 

Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015 do tỉnh Yên Bái ban hành

Tải về Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVII - KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Sau khi xem xét Tờ trình số 219/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2015; cụ thể như sau:

1. Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai gồm 728 dự án với diện tích là 1.566,10 ha.

(Chi tiết theo Biểu số 01 kèm theo)

2. Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 387 dự án với diện tích là 295,865 ha; cụ thể:

a) Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua gồm 386 dự án với diện tích cần chuyển mục đích là 283,165 ha.

b) Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ gồm 01 dự án với diện tích là 12,7 ha đất trồng lúa (tiểu dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua 08 xã trên địa bàn huyện Văn Yên).

(Chi tiết theo Biểu số 02 kèm theo)

3. Cho phép tiếp tục thực hiện trong năm 2015 đối với 53 dự án cần thu hồi đất với diện tích là 347,41 ha; 39 dự án cần chuyển mục đích sử dụng đã trồng lúa, đất rừng phòng hộ với diện tích là 36,0 ha đã được thông qua tại Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái.

(Chi tiết theo Biểu số 03 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Quyết định, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Trình Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng trước khi Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất gồm 01 dự án với diện tích là 12,7 ha đất trồng lúa.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá XVII - Kỳ họp thứ 12 thông qua và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nông nghiệp và PTNT; Tài nguyên và Môi trường
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UB MTTQ tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra văn bản);
- Văn phòng UBND tỉnh (đăng công báo);
- TT. HĐND, UBND các huyện, thị xã, TP;
- Chánh, Phó VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, Ban KT&NS.

CHỦ TỊCH
Dương Văn Thống

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ... cụ thể:

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 ... như sau:

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai gồm 26 dự án với tổng diện tích là 160,18 ha.

(Chi tiết Biểu số 01 kèm theo)

Xem nội dung VB
- Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể:
...
3. Điều chỉnh diện tích dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại khoản 1...Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 gồm 11 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung là 11,51 ha (trong đó: diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi tăng thêm là 11,57 ha, diện tích đất khác giảm xuống 0,06 ha)

(Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

Xem nội dung VB
- Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể:

1. Bổ sung khoản 1 Điều 1 như sau:

Bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai là 57 dự án với tổng diện tích là 467,09 ha.

(Chi tiết Biểu số 01 kèm theo)

Xem nội dung VB
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)
Khoản này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)
Khoản này được bổ sung bởi Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái ... cụ thể:
...
2. Điều chỉnh, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 ... như sau:

Điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ gồm 18 dự án với tổng diện tích là 40,19 ha (trong đó: diện tích đất trồng lúa là 20,49 ha; diện tích đất rừng phòng hộ là 19,7 ha).

(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

Xem nội dung VB
- Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể:
...
3. Điều chỉnh diện tích dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất tại ... điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 gồm 11 dự án với tổng diện tích đất cần thu hồi bổ sung là 11,51 ha (trong đó: diện tích đất trồng lúa cần chuyển đổi tăng thêm là 11,57 ha, diện tích đất khác giảm xuống 0,06 ha)

(Chi tiết Biểu số 03 kèm theo)

Xem nội dung VB
- Điểm này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)

Điều 1. Bổ sung, điều chỉnh một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, cụ thể:
...
2. Bổ sung điểm a khoản 2 Điều 1 như sau:

Bổ sung Danh mục dự án cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng gồm 30 dự án với tổng diện tích đất cần chuyển mục đích sử dụng là 83,83 ha (trong đó diện tích đất trồng lúa là 59,08 ha; diện tích đất rừng phòng hộ là 24,75 ha).

(Chi tiết Biểu số 02 kèm theo)

Xem nội dung VB
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 10/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)
Điểm này được sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)
Điểm này được bổ sung bởi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 04/2015/NQ-HĐND (VB hết hiệu lực: 01/01/2016)
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái   Người ký: Dương Văn Thống
Ngày ban hành: 12/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 20/2014/NQ-HĐND

311

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
263780