• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tải về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 04 tháng 8 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét Tờ trình số 5140/TTr-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2016 và Công văn số 5504/UBND-CN ngày 01 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục 225 công trình, dự án với diện tích 766,91 ha trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai (ngoài danh mục 2.276 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 197/NQ-HĐND ngày 20/12/2015), có Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất kèm theo.

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 14 tháng 8 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Sơn

 

DANH MỤC

CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN CẨN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND ngày 04/08/2016 của HĐND tỉnh Nghệ An)

TT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích (ha)

Ghi chú

 

Tổng số có 225 công trình, dự án, tổng diện tích 766,91 ha

 

 

 

I

Thành phố Vinh (có 39 công trình, dự án, diện tích 99,59 ha)

 

 

 

1

Chia lô đất ở tái định cư xã Nghi Kim

Xã Nghi Kim

0,50

 

2

Chia lô đất ở tái định cư xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

8,00

 

3

Cải tạo Khu A - Khu chung cư Quang Trung

Phường Quang Trung

0,50

 

4

Xây dựng tuyến đường 24m nối từ đường Hồ Tông Thốc đến đường Hoàng Phan Thái (phục vụ GPMB dự án Bệnh viện đa khoa giai đoạn 2)

Xã Nghi Phú

1,18

 

5

Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC-Vinh-Plaza

Phường Quán Bàu

0,15

 

6

Chia lô đất ở dân cư và tái định cư tại khối 9, phường Quán Bàu, thành phố Vinh (bao gồm phần vỉa hè đường 72m và đường nối, khu đất ở 4,36 ha)

Phường Quán Bàu

5,06

 

7

Xây dựng mương thoát nước tại phường Quán Bàu (kéo dài)

Phường Quán Bàu

0,11

 

8

Chia lô đất ở dân cư tại khối 9, phường Quán bàu, thành phố Vinh (khu 2,87ha)

Phường Quán Bàu

2,87

 

9

Khu tái định cư và khu dân cư thuộc 2 phường Đông Vĩnh và Cửa Nam

Phường Cửa Nam, Phường Đông Vĩnh

11,45

 

10

Đường bao phía tây thành phố Vinh

Phường Hưng Đông, Phường Đông Vĩnh

16,50

 

11

Xen dắm đất ở khối 5, phường Lê Lợi (vị trí 2)

Phường Lê Lợi

0,03

 

12

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Cao Xuân Huy kéo dài nối với đường Phạm Hồng Thái

Phường Vinh Tân

0,78

 

13

Khu đô thị Đại Thành - xã Nghi Kim (đợt 2)

Xã Nghi Kim

0,14

 

14

Chia lô đất ở đường Lý Thường Kiệt - phường Lê Lợi, thành phố Vinh

Phường Lê Lợi

0,02

 

15

Chia lô đất ở tái định cư khối 8, phường Lê Lợi

Phường Lê Lợi

0,07

 

16

Chia lô đất ở xóm Yên Bình, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

1,63

 

17

Chia lô đất ở tái định cư tại xóm 15, xã Nghi Phú

Xã Nghi Phú

0,15

 

18

Chia lô đất ở tái định cư xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa (phục vụ GPMB tiểu dự án phát triển đô thị Vinh)

Xã Hưng Hòa

2,20

 

19

Chia lô đất ở xóm 1, xã Nghi Kim (Ao Trại Cây) (Bổ sung diện tích)

Xã Nghi Kim

0,77

 

20

Chia lô đất ở hai bên đường 72m xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

9,50

 

21

Chia lô đất ở xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông (giáp đường 46)

Xã Hưng Đông

4,60

 

22

Chia lô đất ở xóm Trung Thuận vt3 (ao), xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

0,70

 

23

Chia lô đất ở xóm Yên Bình (ao bộ đội), xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

1,70

 

24

Chia lô đất ở xóm Yên Bình tái định cư 72m, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

2,00

 

25

Mở rộng nghĩa trang Cồn Vàng, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

1,00

 

26

Khu tái định cư đất ở và Nhà văn hóa xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức (phục vụ GPMB đường 35m)

Xã Nghi Đức

1,86

 

27

Xây dựng Nhà văn hóa xóm 12, xã Nghi Liên

Xã Nghi Liên

0,25

 

28

Chia lô đất ở xóm Đông Vinh, xã Hưng Đông

Xã Hưng Đông

1,80

 

29

Chia lô đất ở dân cư tại khối 13, phường Bến Thủy (vị trí giao giữa đường Hồ Quý Ly và đường Nguyễn Văn Trỗi)

Phường Bến Thủy

0,08

 

30

Khu tái định cư tại chỗ phục vụ GPMB khu vực nút giao Quán Bàu, thành phố Vinh

Phường Quán Bàu

1,10

 

31

Chia lô đất ở dân cư tại phía Đông đường Quy hoạch 36m (đoạn từ đường Đặng Thái Mai đến đường vào UBND xã Nghi Kim)

Xã Nghi Kim

10,50

 

32

Chia lô đất ở tái định cư phục vụ GPMB để thực hiện công trình Cầu Đen, phường Trung Đô, thành phố Vinh

Phường Trung Đô

0,59

 

33

Đấu giá đất xây dựng Khu tái định cư tổ hợp nhà ở và công viên cây xanh tại khối 13, phường Bến Thủy

Phường Bến Thủy

1,60

 

34

Xây dựng đường Lê Văn Miến, phường Hà Huy Tập (phần còn lại)

Phường Hà Huy Tập

0,08

 

35

Chia lô đất ở xen dắm phường Đông Vĩnh (các khối: Đại Lợi, Vĩnh Quang, Mỹ Thành, 14, Vĩnh Thành, Vĩnh Xuân, Vĩnh Lâm, Vĩnh Thịnh)

Phường Đông Vĩnh

0,37

 

36

Mở rộng, nâng cấp đường Nguyễn Xuân Linh

Phường Đông Vĩnh

0,48

 

37

Chia lô đất ở các khối: Yên Duệ, phường Đông Vĩnh

Phường Đông Vĩnh

2,80

 

38

Chia lô đất ở các khối: Yên Giang, 19, phường Đông Vĩnh

Phường Đông Vĩnh

6,40

 

39

Mở rộng khu nhà ở sinh viên tại phường Hưng Bình

Phường Hưng Bình

0,07

 

II

 Thị xã Cửa Lò (có 01 công trình, dự án, diện tích 2,9 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tổng hợp Nghệ An (cơ sở 2)

 Phường Nghi Hương

2,90

 

III

Huyện Nghi Lộc (có 21 công trình, dự án, diện tích 23,71 ha)

 

 

 

1

 Xây dựng Trạm quản lý bảo vệ rừng phòng hộ

 Xã Nghi Tiến

0,05

 

2

 Nâng cấp và mở rộng đường phục vụ dự án DKC

 Xã Nghi Thiết

0,60

 

3

 Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đảm bảo an toàn cụm hồ chứa nước Nghệ An (Hạng mục: Hồ chứa nước Nghi Công)

 Xã Nghi Công Bắc

0,23

 

4

 Xây dựng trạm bơm và tuyến đường cấp nước về nhà máy xi măng Sông Lam và Trạm Nghiền thuộc dự án nhà máy xi măng Sông Lam

 Xã Nghi Tiến

0,02

 

5

 Dự án đường dây 110KV cấp điện cho trạm nghiền xi măng Nghi Thiết thuộc dự án Nhà máy xi măng Sông Lam

 Các Xã: Nghi Yên, Nghi Tiến, Nghi Thiết

0,77

 

6

 Công trình xây dựng và cải tạo lưới điện trung áp tỉnh Nghệ An- Thuộc dự án: Phân phối hiệu quả-DEP giai đoạn 2

 Các Xã: Nghi Xá, Nghi Hợp, Nghi Xuân, Phúc Thọ

0,15

 

7

 Xây dựng sân thể thao xã Phúc Thọ

 Xã Phúc Thọ

1,52

 

8

 Mở rộng khuôn viên xây dựng trường THCS xã Nghi Yên

 Xã Nghi Yên

0,60

 

9

 Mở rộng khuôn viên Trường THPT Nghi Lộc 4

 Xã Nghi Xá

0,14

 

10

 Mở rộng nghĩa địa xã Nghi Thiết

 Xã Nghi Thiết

0,87

 

11

 Xây dựng khuôn viên sân thể thao, nhà văn hóa xóm Ngư Phong xã Phúc Thọ

 Xã Phúc Thọ

0,42

 

12

 Xây dựng nhà nguyện của Giáo xứ Nhân Hòa tại xã Nghi Thuận

 Xã Nghi Thuận

0,54

 

13

 Mở rộng khuôn viên giáo họ của Giáo xứ Vạn Tằng tại xã Nghi Vạn

 Xã Nghi Vạn

0,40

 

14

 Xây dựng nhà học giáo lý của Giáo xứ Đồng Vông tại xã Nghi Xá

 Xã Nghi Xá

0,23

 

15

 Chia lô đất ở xóm 1 (Đồng Sãi), xóm 10 (Cồn Nêu), xóm 5 (Cồn Mô), xã Nghi Công Bắc

 Xã Nghi Công Bắc

2,35

 

16

 Chia lô đất ở xóm 1 (Khe Cụt), xóm 2 (Thung Môn, Truông Bồn), xóm 2, 3 (Trại Hồng), xóm 7 (Đồng Lốc), xóm 4 (Đồng Giếng), xã Nghi Văn

 Xã Nghi Văn

2,60

 

17

 Chia lô đất ở tại xóm 1, xã Nghi Yên

 Xã Nghi Yên

0,05

 

18

 Cầu vượt nút giao tuyến đường TL534 với đường sắt Bắc Nam

 Xã Nghi Long, Xã Nghi Trung, Thị trấn

4,53

 

19

 Bổ sung diện tích xây dựng Tổng kho xăng dầu DKC (Khu phi thuế quan - Khu kinh tế Đông Nam)

 Xã Nghi Thiết

2,20

 

20

 Xây dựng khu nhà xưởng sản xuất đóng tàu, thuyền mộc Trung Kiên (Khu phi thuế quan - Khu kinh tế Đông Nam)

 Xã Nghi Thiết

2,44

 

21

 Xây dựng Đường ngang số 20, thị xã Cửa Lò, đoạn từ trục dọc số III đến đại lộ Vinh - Cửa Lò

 Xã Nghi Xuân

3,00

 

IV

Huyện Diễn Châu (có 35 công trình, dự án, diện tích 54,14 ha)

 

 

 

1

 Cải tạo và nâng cấp Trạm bơm Đông Phúc, xã Diễn Phúc

 Xã Diễn Phúc

0,35

 

2

 Xây dựng Nhà máy nước sạch xã Diễn Minh

 Xã Diễn Minh

0,65

 

3

 Xây dựng nhà máy nước sạch xã Diễn Thái

 Xã Diễn Thái

0,30

 

4

 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống tiêu úng Diễn Yên II

 Xã Diễn Thái

7,80

 

5

 Xây dựng Nghĩa trang xóm 2, xã Diễn Bình

 Xã Diễn Bình

0,35

 

6

 Mở rộng Nghĩa trang Xóm 4,6,7 xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

1,00

 

7

 Xây dựng Nghĩa địa Mã Ranh xóm 8,9,10, xã Diễn Hải

 Xã Diễn Hải

3,00

 

8

 Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã Diễn Thái

 Xã Diễn Thái

0,05

 

9

 Mở rộng Nghĩa trang Cồn Bói, Cồn Trụn, Cồn Trôi, Tân Đức, xã Diễn Thái

 Xã Diễn Thái

3,50

 

10

 Mở rộng Nhà văn hóa xóm 1, 5, 10, xã Diễn Thái

 Xã Diễn Thái

0,50

 

11

 Xây dựng Khu Công viên cây xanh Thị Trấn Diễn Châu

 Thị trấn Diễn Châu

2,00

 

12

 Xây dựng bãi rác thải Vùng Cồn Pheo, xã Diễn Trường

 Xã Diễn Trường

0,50

 

13

 Mở rộng bãi rác thải tập trung vùng Nam Biên, xóm 10, xã Diễn Hải

 Xã Diễn Hải

0,15

 

14

 Xây dựng Bãi rác thải tập trung vùng Cồn Bói, xóm 6, xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

1,30

 

15

 Mở rộng khuôn viên Chợ Đức Thịnh, xã Diễn Hải

 Xã Diễn Hải

0,05

 

16

 Xây dựng Trạm biến áp 180 KVA vùng Đền Lùm, xóm 6, xã Diễn Bình

 Xã Diễn Bình

0,01

 

17

 Công trình xuất tuyến (10-20) Kw chống quá tải cho đường dây 971 và 973 E15.13

 Xã Diễn Phúc,
Xã Diễn Cát

0,11

 

18

 Khôi phục Chùa Bốn, Khối Nam, xã Diễn Hồng

 Xã Diễn Hồng

1,20

 

19

 Mở rộng nhà thờ giáo họ Đồng Ầm xóm 8 Bắc Lâm

 Xã Diễn Lâm

0,04

 

20

 Mở rộng Chùa Cổ Am tại xã Diễn Minh

 Xã Diễn Minh

7,48

 

21

 Xây dựng nhà thờ giáo họ Nghi Đông thuộc xứ Nghi Lộc

 Xã Diễn Hạnh

0,15

 

22

 Mở rộng trường mầm non xã Diễn Đoài

 Xã Diễn Đoài

0,10

 

23

 Mở rộng khuôn viên Trường THCS xã Diễn Hải

 Xã Diễn Hải

0,05

 

24

 Xây dựng mới trường Mầm Non xã Diễn Liên

 Xã Diễn Liên

0,50

 

25

 Chia lô đất ở xóm 3, xóm 8, xã Diễn Hải

 Xã Diễn Hải

1,20

 

26

 Chia lô đất ở vùng Rộc Trắng, giáp QL 7 ở xóm 1;2, xã Diễn Bình

 Xã Diễn Bình

2,07

 

27

 Chia lô đất ở xóm 6, xóm 14 xã Diễn Thịnh

 Xã Diễn Thịnh

0,40

 

28

 Chia lô đất ở thôn 1, thôn 2, xã Diễn Kỷ

 Xã Diễn Kỷ

3,50

 

29

 Chia lô đất ở các xóm 1;2;3;4;5, xã Diễn Quảng

 Xã Diễn Quảng

1,10

 

30

 Chia lô đất ở Vùng Khối Bắc, xã Diễn Hồng (bổ sung diện tích)

 Xã Diễn Hồng

0,50

 

31

 Chia lô đất ở vùng Thanh Mang xóm 6; vùng Lùm Tum xóm 3, xã Diễn Đồng

 Xã Diễn Đồng

0,90

 

32

 Chia lô đất ở vùng Đội Chùa, Cây Đa, Làng Vặng, xã Diễn Trường

 Xã Diễn Trường

0,95

 

33

 Chia lô đất ở xóm 6, 8, xã Diễn Mỹ

 Xã Diễn Mỹ

0,13

 

34

 Khu nhà ở và dịch vụ thương mại tại xã Diễn Thành (Cty Hoàng Sơn)

 Xã Diễn Thành

12,00

 

35

 Đất ở xem dắm các xóm xã Diễn Thái

 Xã Diễn Thái

0,25

 

V

Thị xã Hoàng Mai (có 10 công trình, dự án, diện tích 50,29 ha)

 

 

 

1

Xây dựng hệ thống cấp nước sạch TX Hoàng Mai

Xã Quỳnh Vinh

2,00

 

2

Khu dân cư và dịch vụ du lịch thương mại tại phường Quỳnh Dị

Phường Quỳnh Dị

9,84

 

3

Khai thác mỏ đá vôi Hoàng Mai B (giai đoạn 2)

Phường Quỳnh Thiện

22,57

 

4

Đường dây 110kV cấp điện cho nhà máy Hoa Sen Nghệ An

Xã Quỳnh Lập, Xã
 Quỳnh Lộc, Phường Quỳnh Thiện

0,51

 

5

Khu nhà ở tại thị trấn Hoàng Mai (phần còn lại)

Phường Quỳnh Thiện

0,04

 

6

Chia lô đất ở xóm 3, 6, 8, 10, xã Quỳnh Trang

Xã Quỳnh Trang

1,80

 

7

Chia lô đất ở dân cư tại xã Quỳnh Lập

Xã Quỳnh Lập

1,98

 

8

Chia lô đất ở các khối 6, 15, 19, phường Mai Hùng

Phường Mai Hùng

1,49

 

9

Đường nối QL1A - Nghĩa Đàn- TX Thái Hòa (TL537B)

Xã Quỳnh Trang,
Xã Quỳnh Vinh

10,01

 

10

Công trình xây dựng và cải tạo lưới đin trung áp tỉnh Nghệ An Thuộc dự án: phân phối hiệu quả - DEP Giai đoạn 2

Quỳnh Thiện, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Liên

0,05

 

VI

Huyện Quỳnh Lưu (có 9 công trình, dự án, diện tích 10,01 ha)

 

 

 

1

Mở rộng chùa Đồng Tương, xã Quỳnh Đôi

Xã Quỳnh Đôi

0,79

 

2

Chia lô đất ở vùng Khe Dứa, vùng giáp đường sắt và vùng đồng Đáng, xã Quỳnh Tân

Xã Quỳnh Tân

0,97

 

3

Chia lô đất ở vùng Đồng Vóc, xã Quỳnh Thạch

Xã Quỳnh Thạch

1,00

 

4

Chia lô đất ở xóm 3,9, xã Quỳnh Hậu

Xã Quỳnh Hậu

2,52

 

5

Chia lô đất ở vùng Đồng kiền xóm 6, xã Quỳnh Giang

Xã Quỳnh Giang

0,80

 

6

Chia lô đất ở vùng Rộc Cầu, xã Quỳnh Ngọc

Xã Quỳnh Ngọc

1,00

 

7

Chia lô đất ở xóm 2,3,8, xã Quỳnh Minh

Xã Quỳnh Minh

0,62

 

8

Đường nối QL1A - Nghĩa Đàn- TX Thái Hòa (đường nối vào nhà máy nước sạch thị xã Hoàng Mai)

Xã Tân Thắng

1,41

 

9

Đường vào nhà máy dệt may xã Quỳnh Hồng

Xã Quỳnh Hồng

0,50

 

VII

Thị xã Thái Hòa (có 27 công trình, dự án, diện tích 46,43 ha)

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp xã Nghĩa Mỹ giai đoạn II

Xã Nghĩa Mỹ

3,87

 

2

Đấu giá đất ở nhà văn hóa cũ (khối 4 chuyển đi)

Phường Long Sơn

0,02

 

3

Đấu giá đất ở bám đường N1; đường Vực Giồng

Phường Long Sơn

3,00

 

4

Đấu giá đất ở 2 bên đường N2, phường Long Sơn

Phường Long Sơn

2,5

 

5

Đấu giá đất ở khu Nam Đồng Sắn, phường Long Sơn

Phường Long Sơn

1,00

 

6

Đấu giá đất ở khu 3,4ha (Khối 3), phường Long Sơn

Phường Long Sơn

3,40

 

7

Đấu giá đất ở xóm 8, xã Nghĩa Thuận (đồng Ga)

Xã Nghĩa Thuận

2,10

 

8

Đấu giá đất ở xóm Hưng Tây, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

0,85

 

9

Khu tái định cư phục vụ GPMB DA đường vào trung tâm xã Nghĩa Hòa

Xã Nghĩa Thuận, Đông Hiếu

2,00

 

10

Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Hòn Sường I, Hòn Sường II

Xã Nghĩa Hòa

2,00

 

11

Đường Cứu hộ cứu nạn và phát triển kinh tế Tây bắc Nghệ An

Xã Đông Hiếu, Xã Nghĩa Thuận

2,00

 

12

Nâng cấp tỉnh lộ 545 đi qua thị xã Thái Hòa

Quang Tiến, Tây Hiếu

0,30

 

13

Đường giao thông nông thôn tuyến Vực giồng Khe Sơn

Phường Long Sơn

0,35

 

14

Xây dựng Tuyến đường N6

Phường Long Sơn

0,10

 

15

Xây dựng đê kè bờ sông Hiếu đoạn qua phường Hòa Hiếu

Phường Hòa Hiếu

5,30

 

16

Xây dựng đê kè bờ sông Hiếu đoạn qua phường Quang Tiến

Phường Quang Tiến

0,30

 

17

Đường nội bộ và kè bờ Lâm viên Bàu Sen

Phường Hòa Hiếu

1,20

 

18

Khu xử lý rác thải thị xã tại xã Nghĩa Hòa và Nhà máy xử lý rác thải

Xã Nghĩa Hòa

12,40

 

19

Bổ sung diện tích xây dựng chợ Vạc

Xã Nghĩa Hòa

0,70

 

20

Hồ chứa nước Nghĩa Hưng

Xã Tây Hiếu

0,54

 

21

Nâng cấp, sửa chữa Cầu Khe Chơn và Cầu Làng mẹ trên QL 48 (TX Thái Hòa)

Quang Tiến, Nghĩa Thuận

1,00

 

22

Mở rộng Nghĩa Trang liệt sỹ thị xã Thái Hòa

Phường Long Sơn

0,10

 

23

Sửa chữa, nâng cấp Hồ chứa nước Khe Vĩnh

Xã Nghĩa Mỹ

0,04

 

24

Bổ sung diện tích xây dựng Khu tái định cư và chia lô đất ở dân cư xóm Hưng Bắc, xã Tây Hiếu

Xã Tây Hiếu

2,69

 

25

Xây dựng Nhà văn hóa khối 4, phường Long Sơn (vị trí mới)

Phường Long Sơn

0,05

 

26

Đường nối QL1A - Nghĩa Đàn- TX Thái Hòa (hạng mục đường ngang dân sinh)

Xã Nghĩa Mỹ

0,12

 

27

Nâng cấp hồ chứa nước đập Thống Nhất

Xã Tây Hiếu

1,00

 

VIII

Huyện Nghĩa Đàn (có 09 công trình, dự án, diện tích 2,98 ha)

 

 

 

1

Đấu giá đất ở vùng Khánh Tiến, xã Nghĩa Lộc

Xã Nghĩa Lộc

0,05

 

2

Đấu giá đất ở vùng Tân Xuân - xã Nghĩa Lộc

Xã Nghĩa Lộc

0,09

 

3

Đấu giá đất ở vùng Bình Minh - xã Nghĩa Lộc

Xã Nghĩa Lộc

0,03

 

4

Đấu giá đất ở vùng Thịnh Lộc - xã Nghĩa Lộc

Xã Nghĩa Lộc

0,04

 

5

Đấu giá đất ở vùng Tân Bình, xóm 3 - xã Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng

0,30

 

6

Đấu giá đất ở vùng Hồng Phong, xóm 6 - xã Nghĩa Hưng

Xã Nghĩa Hưng

0,55

 

7

 Khu dân cư đô thị tại thị trấn Nghĩa Đàn

TT Nghĩa Đàn

0,07

 

8

Xây dựng đường giao thông nối từ QL1A - huyện Nghĩa Đàn - thị xã Thái Hòa (hạng mục đường ngang dân sinh)

Thị trấn, Xã Nghĩa Trung, Xã Nghĩa Hội

1,64

 

9

Xây dựng nhà học giáo lý của giáo họ Tân Xuân

Xã Nghĩa Lộc

0,21

 

IX

Huyện Quỳ Châu (có 01 công trình, dự án, diện tích 9,10 ha)

 

 

 

1

Xây dựng Công trình thủy điện Nậm Pông (hạng mục: Văn phòng, nhà máy, đường dây 110kV)

Xã Châu Hạnh

9,10

 

X

Huyện Quế Phong (có 10 công trình, dự án, diện tích 244,86 ha)

 

 

 

1

Xây dựng trụ sở mới Viện kiểm soát huyện Quế Phong

Xã Mường Nọc

0,45

 

2

Xây dựng đường giao thông làng nghề bản Đan- xã Tiền Phong và bản Cỏ Nong - xã Mường Nọc

Xã Tiền Phong, xã Mường Nọc

0,14

 

3

Xây dựng đường giao thông nông thôn xã Châu Thôn, xã Tri Lễ

Xã Châu Thôn, xã Tri Lễ

3,90

 

4

Xây dựng thủy điện Đồng Văn (Công trình phụ trợ)

Xã Đồng Văn

1,59

 

5

Xây dựng nhà máy thủy điện Sao Va

Xã Hạnh Dịch

18,35

 

6

Xây dựng công trình cấp điện nông thôn từ điện lưới quốc gia tỉnh Nghệ An

Xã Tri Lễ

0,07

 

7

Xây dựng thủy điện Nhạn Hạc (đợt 2)

Xã Quế Sơn, Xã Quang Phong

62,84

 

8

Dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng lũ quét và sạt lở đất xã Quang Phong

Xã Quang Phong

15,84

 

9

Dự án di dân khẩn cấp khỏi vùng thiên tai và đặc biệt khó khăn biên giới xã Tri Lễ

Xã Tri Lễ

91,10

 

10

Dự án bố trí sắp xếp dân cư các xã biên giới Việt - Lào, huyện Quế Phong

Xã Hạnh Dịch

50,58

 

XI

Huyện Anh Sơn (có 04 công trình, dự án, diện tích 9,50 ha)

 

 

 

1

Công trình hào ngăn Voi thuộc dự án khẩn cấp bảo tồn Voi tỉnh Nghệ An

Xã Phúc Sơn

5,50

 

2

Đấu giá đất ở thôn 4, thôn 5, xã Đỉnh Sơn

Xã Đỉnh Sơn

2,62

 

3

Đấu giá đất ở khu dân cư vùng Thung Vừng Trên, thôn 10 xã Phúc Sơn

Xã Phúc Sơn

0,83

 

4

Đấu giá đất ở thôn 4, xã Thành Sơn

Xã Thành Sơn

0,55

 

XII

Huyện Tân Kỳ (có 01 công trình, dự án, diện tích 1,28 ha)

 

 

 

1

Chia lô đất ở Xóm Vĩnh Lộc, Thái Sơn xã Nghĩa Thái

Xã Nghĩa Thái

1,28

 

XIII

Huyện Đô Lương (có 22 công trình, dự án, diện tích 157,70 ha)

 

 

 

1

Xây dựng đường điện 110 KV nhà máy xi măng sông Lam

Các xã: Thịnh Sơn, Hòa Sơn, Bài Sơn

0,43

 

2

Khu Tái định cư (phục vụ GPMB đường nối đường N5) tại xã Thịnh Sơn

Xã Thịnh Sơn

1,08

 

3

Khu Tái định cư (phục vụ GPMB đường nối đường N5) tại xã Đại Sơn

Xã Đại Sơn

1,50

 

4

Xây dựng Sân vận động trung tâm xã Tràng Sơn

Xã Tràng Sơn

1,00

 

5

Xây dựng nhà thờ Giáo họ Thanh Lương thuộc giáo xứ Thanh Tân, xã Hiến Sơn

Xã Hiến Sơn

0,33

 

6

Xây dựng Đường giao thông ngoài hàng rào cụm công nghiệp Lạc Sơn

Xã Lạc Sơn

1,33

 

7

Xây dựng tuyến đường chuyên dụng ĐCĐ 04 xã Trù Sơn

Xã Trù Sơn

1,05

 

8

Mỏ đá vôi nhà máy xi măng Sông Lam

Xã Bài Sơn, Xã Hồng Sơn

50,80

 

9

Mỏ sét nhà máy xi măng Sông Lam

Xã Bài Sơn, Văn Sơn

48,00

 

10

Tuyến Đường điện 35 KV

Các Xã:Nhân Sơn, Mỹ Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn

0,10

 

11

Xây dựng mới các trạm biến áp

Các xã: Xuân Sơn, Lạc Sơn, Mỹ Sơn, Lưu Sơn, Thượng Sơn, Giang Sơn Tây

0,05

 

12

Xây dựng Trạm cấp nước nhà máy xi măng Sông Lam

Xã Hòa Sơn

0,01

 

13

Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông Khuôn - Đại Sơn

Các xã: Hòa Sơn, Tân Sơn, Thái Sơn, Quang Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn, Trù Sơn, Đại Sơn

8,00

 

14

Xây dựng Đường Giao thông liên xã Bồi Sơn - Hồng Sơn (Gđ2)

Xã Bồi Sơn, Xã Hồng Sơn

2,67

 

15

Nâng cấp, cải tạo đường Ngọc - Lam - Bồi đi qua di tích lịch sử Đền Quả Sơn, huyện Đô Lương

Xã Lam Sơn, Xã Ngọc Sơn

2,30

 

16

Xây dựng Đường giao thông từ trường trung cấp nghề KTKT nối đường QL15A

Xã Đông Sơn, Xã Tràng Sơn

1,20

 

17

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai, sạt lở đất, ngập lụt huyện Đô Lương tại Thị trấn Đô Lương (đợt 2)

Thị trấn Đô Lương

2,80

 

18

Chia lô đất ở tại Thị trấn Đô Lương

Thị trấn Đô Lương

4,10

 

19

Đường giao thông nội thị N1, N2 thị trấn Đô Lương (gđ 2)

Thị trấn Đô Lương

4,86

 

20

Khôi phục, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc (dự án JICA)

Các xã: Thịnh Sơn, Minh Sơn, Văn Sơn, Đông Sơn, Lạc Sơn, Tân Sơn, Đà Sơn, Xuân Sơn, Yên Sơn

0,8

 

21

Chia lô đất ở các xóm 2,7,8, xã Mỹ Sơn

Xã Mỹ Sơn

5,29

 

22

Đường vào mỏ nguyên liệu đá vôi và bãi quay xe (thuộc Nhà máy xi măng Sông Lam)

Xã Bài Sơn

20,00

 

XIV

 Huyện Thanh Chương (có 29 công trình, dự án, diện tích 27,13)

 

 

 

1

Chia lô đất ở tại xã Xuân Tường (vùng Lò Chum xóm 2, Hốp Mồ xóm 4, Cây Sắn xóm 6)

Xã Xuân Tường

2,00

 

2

 Mở rộng sân vận động xã Thanh Tường

 Xã Thanh Tường

0,80

 

3

 Xây dựng sân vận động trung tâm xã Hạnh Lâm

 Xã Hạnh Lâm

0,30

 

4

 Chia lô đất ở nông thôn vùng Đồng Hội, Gia Bạc, Cửa Hoàng, xã Thanh Phong

 Xã Thanh Phong

3,36

 

5

 Mở rộng sân vận động xã Thanh Giang

 Xã Thanh Giang

0,53

 

6

 Mở rộng trường tiểu học xã Thanh Giang

 Xã Thanh Giang

0,10

 

7

 Chia lô đất ở vùng cồn Sinh xóm 11, cồn Trạch, vùng Địa Đèn, vùng Thung Vá xóm 12, xã Ngọc Sơn

 Xã Ngọc Sơn

1,50

 

8

 Xây dựng nhà văn hóa xóm 7,12, xã Ngọc Sơn

 Xã Ngọc Sơn

0,50

 

9

 Xây dựng nhà văn hóa và sân bóng xóm 9, xã Ngọc Sơn

 Xã Ngọc Sơn

0,40

 

10

 Xây dựng sân vận động xã Ngọc Sơn

 Xã Ngọc Sơn

0,75

 

11

 Xây dựng trụ sở UBND xã Ngọc Sơn

 Xã Ngọc Sơn

0,70

 

12

 Chia lô đất ở nông thôn các thôn: Liên Tân, Liên Bang, Liên Đức, Liên Châu, Liên Sơn, xã Thanh Liên

 Xã Thanh Liên

4,77

 

13

 Mở rộng đường TL 533

 Xã Thanh Liên

1,08

 

14

 Nâng cấp đường xã ( Từ TL533 về Liên Trung, Liên Đức, Liên Bang)

 Xã Thanh Liên

0,55

 

15

 Mở rộng đường huyện (qua xóm Liên Sơn,Liên Thượng, Liên Thành)

 Xã Thanh Liên

1,65

 

16

 Mở rộng Đê Hữu Ngạn sông Lam

 Xã Thanh Liên

2,10

 

17

 Xây mới nhà máy nước xã Thanh Liên

 Xã Thanh Liên

0,50

 

18

 Mở rộng trường mầm non xã Thanh Liên

 Xã Thanh Liên

0,14

 

19

 Xây dựng nhà văn hóa xóm Ngọc Xuân 1, xã Thanh Ngọc

 Xã Thanh Ngọc

0,33

 

20

 Quy hoạch đất ở xóm Ngọc Quang, xã Thanh Ngọc

 Xã Thanh Ngọc

0,18

 

21

 Xây dựng Trường tiểu học xã Thanh Ngọc

 Xã Thanh Ngọc

0,35

 

22

 Xây dựng tuyến đường đi từ Kho bạc nhà nước đến nhà VH khối 4

 Thị Trấn Thanh Chương

0,72

 

23

 Chia lô đất ở tại Lương thực cũ, cửa Trạm xá, vùng Trạm giống Rú vườn, thị trấn Thanh Chương

 Thị Trấn Thanh Chương

0,56

 

24

 Xây dựng trụ sở Cơ quan Viện Kiểm Sát nhân dân huyện (vị trí mới)

 Thị Trấn Thanh Chương

0,47

 

25

 Dự án khắc phục sạt lở đê Lương-Yên - Khai

 Xã Thanh Yên,Xã Thanh Khai

0,65

 

26

 Chia lô đất ở nông thôn vùng Bàu sen, Bàu Thông, xã Thanh Lâm

 Xã Thanh Lâm

0,99

 

27

 Xây dựng nhà văn hóa các xóm Yên Đình, Yên Trung,Yên Phú, xã Thanh Lâm

 Xã Thanh Lâm

0,60

 

28

 Bãi xử lý rác xã Thanh Lâm

 Xã Thanh Lâm

0,25

 

29

 Xây dựng sân vận động xã Thanh Lương

 Xã Thanh Lương

0,30

 

XV

 Huyện Nam Đàn (có 03 công trình, dự án, diện tích 2,12 ha)

 

 

 

1

Nâng cấp mở rộng đường giao thông từ tỉnh lộ 542D đi Đền thờ Tướng quân Nguyễn Đắc Đài lên Đền Chung Sơn trên địa bàn huyện Nam Đàn

 Xã Kim Liên

0,58

 

2

Đấu giá đất ở vùng cửa Thanh Hùng, xóm 1, xã Nam Cường

 Xã Nam Cường

0,44

 

3

Chia lô đất ở Tái định cư tại vùng Cửa Ao, xóm 10, xã Nam Cường (phục vụ TĐC thực hiện dự án nâng cấp vùng ngập lũ tỉnh Nghệ An)

 Xã Nam Cường

1,10

 

XVI

Huyện Hưng Nguyên (có 04 công trình, dự án, diện tích 25,56 ha)

 

 

 

1

Sân vận động trung tâm xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

1,5

 

2

Chia lô đất ở tại thị trấn Hưng Nguyên

Thị trấn Hưng Nguyên

1,60

 

3

Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư tại khối 12, thị trấn Hưng Nguyên phục vụ GPMB dự án VSIP Nghệ An

Thị trấn Hưng Nguyên

1,93

 

4

Xây dựng mới nghĩa trang xã Hưng Tây

Xã Hưng Tây

20,53

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Nguyễn Xuân Sơn
Ngày ban hành: 04/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

206

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331423