• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


 

Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Hải Dương ban hành

Tải về Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20 /2016/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 05 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH GIAO CHỈ TIÊU THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT năm 2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị Quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020;

Xét Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020, Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 với những nội dung chính sau:

I. Chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2016-2020

- Năm 2016, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 81%;

- Năm 2017, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 83,5% ;

- Năm 2018, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 86,3%;

- Năm 2019, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 89%;

- Năm 2020, tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 91%.

II. Giải pháp chung

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cụ thể hóa chỉ tiêu thực hiện BHYT trong Nghị quyết kinh tế - xã hội hàng năm, 5 năm của tỉnh, của các huyện, thị xã, thành phố và là chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua cuối năm.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động

Tăng cường, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để mọi người dân hiểu được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT, tập trung vào nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình hiện mới đạt tỷ lệ thấp (gần 30%).

3. Tăng cường huy động nguồn lực tài chính

Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực hỗ trợ các đối tượng khó khăn trong xã hội tham gia BHYT.

4. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật BHYT tại các đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, xử lý kịp thời theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về đóng nộp BHYT theo quy định của pháp luật.

5. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT để thu hút người dân tham gia, giảm các thủ tục phiền hà trong khám chữa bệnh, chú trọng y đức, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ cán bộ y tế, đảm bảo quyền lợi cho người khám chữa bệnh BHYT.

6. Cơ quan BHXH tăng cường cải cách thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, hạn chế tối đa việc cấp trùng, cấp sai thẻ BHYT, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh về BHYT.

III. Giải pháp thực hiện theo từng nhóm đối tượng tham gia BHYT

1. Nhóm do người lao động và đơn vị đóng

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT đến người lao động, người sử dụng lao động nhất là doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để người lao động nhận thức đầy đủ quyền và lợi ích từ đó tự bảo vệ quyền lợi và tự giác tham gia, để người sử dụng lao động thấy hết trách nhiệm và chủ động tham gia BHYT cho người lao động;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật BHXH, BHYT của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tại các đơn vị sử dụng lao động, kiên quyết xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về tham gia, đóng nộp BHYT của các đơn vị sử dụng lao động.

2. Nhóm do tổ chức BHXH đóng

- Cơ quan BHXH quản lý chặt chẽ và thực hiện đầy đủ chế độ BHYT cho đối tượng thuộc diện do tổ chức BHXH đóng BHYT;

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng

- Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, rà soát, tổng hợp số lượng đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo được hỗ trợ kinh phí cấp thẻ BHYT theo quy định;

- Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện đúng quy trình về liên thông thủ tục trong việc đăng ký khai sinh, nhập khẩu và lập danh sách cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đúng quy định;

- Các cơ quan quản lý đối tượng khác do ngân sách nhà nước đóng, quản lý chặt chẽ đối tượng và thực hiện đầy đủ chế độ BHYT cho đối tượng theo quy định;

- Cơ quan BHXH tổng hợp cụ thể từng loại đối tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT gửi Sở Tài chính lập dự toán báo cáo UBND tỉnh trình Bộ tài chính hàng năm để có nguồn kinh phí đóng BHYT cho đối tượng theo quy định.

4. Nhóm được ngân sách hỗ trợ mức đóng

a) Nhóm người thuộc hộ gia đình cận nghèo

- Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, rà soát, tổng hợp số lượng đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ kinh phí cấp thẻ BHYT theo quy định;

- Cơ quan BHXH tổng hợp đối tượng hộ cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT 70% gửi Sở Tài chính lập dự toán báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính; Đồng thời tổng hợp gửi Sở Y tế lập dự toán chuyển Ban quản lý quỹ hỗ trợ của tỉnh thuộc Ngân hàng thế giới hỗ trợ mức đóng BHYT 20% để có nguồn kinh phí cho đối tượng theo quy định.

- Tỉnh có chính sách hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh 10% mức đóng trong các năm từ 2017 đến 2019. Từ năm 2020, căn cứ khả năng cân đối của Ngân sách tỉnh, giao UBND tỉnh xem xét mức hỗ trợ để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

b) Nhóm học sinh, sinh viên

- Ngành Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH để triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên theo quy định;

- Cơ quan BHXH tổng hợp số học sinh, sinh viên tham gia BHYT được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT 30% gửi Sở Tài chính lập dự toán báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính để có nguồn kinh phí hỗ trợ theo quy định.

c) Nhóm người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình

- Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, rà soát, tổng hợp số lượng đối tượng người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng theo quy định;

- Cơ quan BHXH tổng hợp số người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT 30% gửi Sở Tài chính lập dự toán báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Tài chính để có nguồn kinh phí hỗ trợ đóng theo quy định.

5. Nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình

- Các cấp, các ngành, nhất là cấp xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện;

- Các cấp, các ngành, các hội đoàn thể phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia;

- Cơ quan BHXH mở rộng mạng lưới đại lý thu ở các xã để tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động, tạo thuận lợi cho người dân tham gia;

- Khẩn trương hoàn chỉnh dữ liệu danh sách hộ gia đình tham gia BHYT để đại lý thu có cơ sở vận động đến từng hộ gia đình có người chưa tham gia.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thời gian thực hiện: Từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 137/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 05 tháng 10 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/2016/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 05/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 20/2016/NQ-HĐND

192

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
364360