• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công

 

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng

Tải về Nghị quyết 20/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SÓC TRĂNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-ND

Sóc Trăng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

V K HOCH VN ĐU TƯ CÔNG NĂM 2018, TNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐNG NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Công văn số 8759/BKHĐT-TH ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc dự kiến phân bổ kế hoạch đầu tư NSNN năm 2018;

Căn cứ Công văn số 9560/BKHĐT-TH ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn NSNN năm 2018;

Xét Báo cáo số 245/BC-UBND ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về tình hình thực hiện vốn đầu tư công năm 2017 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018; Báo cáo thm tra của Ban kinh tế - ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể như sau:

Tổng nguồn kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 là 3.215,629 tỷ đồng, bao gồm:

1. Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí, định mức: 774,840 tỷ đồng.

2. Thu tiền sử dụng đất: 70 tỷ đồng.

3. Vốn xổ số kiến thiết: 826 tỷ đồng.

4. Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 26,8 tỷ đồng.

5. NSTW hỗ trợ đầu tư theo Chương trình mục tiêu: 275 tỷ đồng.

6. NSTW hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 173,720 tỷ đồng.

7. Chương trình mục tiêu quốc gia: 147,861 tỷ đồng.

8. Trái phiếu Chính phủ: 560,910 tỷ đồng.

9. Vốn nước ngoài ODA: 360,498 tỷ đồng.

(Chi tiết theo Biểu s 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 đính kèm)

Điều 2.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết.

3. Trường hợp trung ương giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2018 cho tỉnh có thay đổi so với định hướng theo Nghị quyết này thì giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất danh mục với Ủy ban nhân dân tỉnh để triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa IX, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
-
Ban Công tác đại biểu;
-
Văn phòng Quốc hội (bộ phận phía Nam);
-
Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
-
TT.TU, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
-
Các s, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
-
Đại biểu Quốc hội đơn vị tnh Sóc Trăng;
-
Đại biểu HĐND tỉnh;
-
TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Lâm Văn Mẫn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sóc Trăng   Người ký: Lâm Văn Mẫn
Ngày ban hành: 08/12/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 20/NQ-HĐND

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
400275