• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 20/NQ-HĐND năm 2020 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021

Tải về Nghị quyết 20/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/NQ-ND

Trà Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH NĂM 2021

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 136/TTr-HĐND ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh năm 2021 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành giám sát các nội dung sau đây:

1. Xem xét báo cáo

- Báo cáo công tác nhiệm kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm và báo cáo năm 2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về: tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm và năm 2021; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

- Báo cáo về việc thi hành pháp luật trong một số lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

2. Tiến hành hoạt động chất vấn và xem xét trả lời chất vấn.

3. Xem xét quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, thị xã, thành phố có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh (nếu có).

4. Giám sát chuyên đề: “Việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề nêu trên; Đoàn giám sát chuyên đề có trách nhiệm thông báo nội dung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan chịu sự giám sát; tiến hành giám sát và báo cáo kết quả giám sát theo quy định.

2. Căn cứ vào Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình giám sát của mình; các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ điều kiện và tình hình thực tế tổ chức hoạt động giám sát theo luật định.

3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; hướng dẫn các Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong việc thực hiện hoạt động giám sát; tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết các kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả việc thực hiện chương trình giám sát năm 2021 tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 - Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Trách nhiệm thực hiện

Các cơ quan, tổ chức liên quan có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; báo cáo và cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác những thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát theo yêu cầu của cơ quan tiến hành giám sát. Các cơ quan chịu sự giám sát thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả với các cơ quan tiến hành giám sát.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- TT.TU, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tình;
- TAND, VKSND, Cục THADS tỉnh;
- Các Sở ngành tỉnh;
- TT. HĐND, UBND cấp huyện;
- Văn phòng: HĐND, UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH (03).

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 20/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Trà Vinh   Người ký: Trần Trí Dũng
Ngày ban hành: 17/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 20/NQ-HĐND

235

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
450281