• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Nghị quyết 203/NQ-HĐND năm 2018 về thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng

Tải về Nghị quyết 203/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/NQ-HĐND

 Đà Nẵng, ngày 19 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT VÀ DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019 CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHOÁ IX, NHIỆM KỲ 2016-2021, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Xét Tờ trình số 9429/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đề nghị thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Đô thị Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất và Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019 của thành phố Đà Nẵng như sau:

- Danh mục 169 công trình, dự án cần thu hồi đất năm 2019, với diện tích cần thu hồi đất năm 2019 khoảng: 14.083.416 m2 (Danh mục 1)

- Danh mục 15 công trình, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019, với tổng diện tích khoảng: 233.818 m2, trong đó đất trồng lúa là: 172.682 m2, đất khác: 61.136 m2 (Danh mục 2).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ nội dung Điều 1 của Nghị quyết này, triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phối hợp giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp thứ 9 thông qua và có hiệu lực thực hiện từ ngày 19 tháng 12 năm 2018./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- VP Chủ tịch nước;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQ thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQ các quận, huyện; HĐND, UBND các phường, xã;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN,
 Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

DANH MỤC 1:

CÁC DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

STT

Tổ chức đề nghị

Địa điểm (phường, xã)

Tổng diện tích dự án (m2)

Diện tích đất dự kiến thu hồi trong năm 2019 (ha)

Chủ trương thực hiện

Mục đích sử dụng

1

UBND quận Hải Châu

Thanh Bình, Thuận Phước

4.358,00

4.358,00

Quyết định số 7227/QĐ-UBND ngày 22/10/2016

Nâng cấp mở rộng đường Phan Kế Bính

2

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải

30.921,00

30.921,00

Quyết định số 3275/QĐ-UBND ngày 20/6/2017

Bãi Tắm Sơn Thủy

3

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Nam

80.669,00

465,00

Quyết định 9509/QĐ-UBND ngày 20/11/2012

Khu Tái định cư Hòa Hiệp 3 (giai đoạn 2)

4

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

2.185,00

2.185,00

Quyết định 4528/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

Phân khu B3-2 Khu DC Xí nghiệp gạch ngói Quảng Thắng

5

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Nam

40.580,00

13,526.67

Quyết định 4146/QĐ-UBND ngày 27/6/2016

Tuyến kè bảo vệ sông Cu Đê (từ phía Nam cầu Nam Ô đến đê ngăn mặn)

6

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

11.715,25

3.905,08

Quyết định 4236/QĐ-UBND ngày 02/8/2017

Công trình hạ tầng kỹ thuật giải quyết ngập úng Khu DC Đà Sơn

7

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

73.290,00

3.000,00

Quyết định 3878/QĐ-UBND ngày 14/7/2017

Khu số 5 Trung tâm đô thị mới Tây Bắc

8

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

583,520.00

2,722.10

Quyết định 782/QĐ-UBND ngày 25/01/2011

HTKT Khu số 7- Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (Gđ1)

9

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

13,034.00

13,034.00

Quyết định 4804/QĐ-UBND ngày 20/7/2016

Trường mầm non Khánh Sơn, khu vui chơi và sân giải trí Khánh Sơn

10

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Bắc

33,546.00

33,546.00

Quyết định số 9630/QĐ-UBND ngày 06/12/2015

Khu dân cư khu vực đất thu hồi kho J258 - Tổng cục kỹ thuật

11

UBND quận Thanh Khê

Thanh Khê Đông

537.00

537.00

Quyết định 1451/QĐ-UBND ngày 09/4/2018

Dự án mở rộng Trường THPT Thái Phiên

12

UBND quận Hải Châu

Hòa Thuận

1,003.30

1,003.30

Quyết định 2308/QĐ-UBND ngày 27/4/2017

Trường Mầm non Hoàng Lan

13

UBND quận Hải Châu

Thạch Thang

30,582.00

567.00

Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 05/5/2018

Mở rộng Bệnh viện Đà Nẵng

14

UBND quận Hải Châu

Hòa Thuận Tây

7,672.00

7,672.00

Quyết định số 4278/QĐ-UBND ngày 24/9/2018

Tuyến đường Thi Sách và đường Đặng Thùy Trâm

15

UBND quận Sơn Trà

Phước Mỹ

6,305.00

6,305.00

Quyết định 6359/QĐ-UBND ngày28/7/2011

Nâng cấp, mở rộng đường Lâm Hoành

16

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

584.00

584.00

Quyết định 2230/ QĐ-UBND, ngày 12/4/2016

Tuyến cống thoát nước hạ lưu suối vườn dừa trên đường Yết Kiêu

17

UBND quận Sơn Trà

An Hải Bắc

6,742.00

6,742.00

Quyết định 10149/ QĐ-UBND, ngày 28/11/2011

HTKT khu vực phía đông Công ty cổ phần đầu tư Quốc Bảo

18

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

1,226.00

1,226.00

Quyết định 4300/ QĐ-UBND ngày 04/7/2016

Trạm Kiểm lâm thuộc Hạt KL liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn

19

UBND quận Sơn Trà

Mân Thái

1,376.00

1,376.00

Quyết định số 201/QĐ- UBND ngày 09/01/2014

Đường Phạm Vấn đoạn đường từ 7,5m đến đường Tân Phú 1

20

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

14,581.00

4,860.33

Quyết định số 7787/QĐ- UBND ngày 08/9/2011

Xây dựng cải tạo, nâng cấp dường Trần Quang Khải

21

UBND quận Sơn Trà

An Hải Tây

107,310.00

35,770.00

Quyểt định số 2303/QĐ- UBND ngày 23/4/2015

HTKT Khu Trung tâm hành chính quận Sơn Trà

22

UBND quận Sơn Trà

Mân Thái

5,429.00

5,429.00

Quyết định số 6083/QĐ- ÙBND ngày 30/7/2012

Đường nối Trương Định đến Lê Văn Thứ

23

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

17,965.00

5,988.33

Quyết định số 6009/QĐ- UBND ngày 20/8/2014

Khu Tái định cư phía Đông đường Yết Kiêu

24

UBND quận Sơn Trà

Phước Mỹ

51,350.00

17,116.67

Quyết định số 1133/QĐ- UBND ngày 25/02/2015

Đoạn đường đất đỏ thuộc Khu TĐC phía Tây trường CĐ Lương thực - Thực phẩm

25

UBND quận Sơn Trà

Mân Thái

5,941.00

5,941.00

Quyết định số 7996/QĐ- UBND ngày 29/10/2015

Mở rộng tuyến đường Lê Văn Thứ (từ Phó Đức Chính đến Hồ Nghinh)

26

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

86,000.00

28,666.67

Quyết định số 1982/QĐ- UBND ngày 09/4/2015

Nâng cấp, mở rộng cảng Tiên sa GĐ 2

27

UBND quận Sơn Trà

An Hải Đông

3,042.00

3,042.00

Quyết định số 7432/QĐ- ƯBND ngày 08/10/2015

Đường Lương Thế Vinh (Đoạn từ Phạm Cự Lượng đến cuối tuyến)

28

UBND quận Sơn Trà

An Hải Đông

5,945.00

5,945.00

Quyết định 2140/ QĐ-UBND, ngày12/7/2016

Tuyến đường 45 m (đoạn từ đường Lê Hữu Trác đến Nguyễn Văn Thoại)

29

UBND quận Sơn Trà

Mân Thái

10,122.00

3.374,00

QĐ 5126/QĐ-UB ND ngày 09/7/2010

Cải tạo nâng cấp đường Trương Định

30

UBND quận Sơn Trà

Mân Thái

7,498.00

7,498.00

QĐ 5873/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

Cải tạo nâng cấp đường Trương Định (từ Ngô Quyền đến đường 19,5m và từ Nguyễn Sáng đến đường 5m)

31

UBND quận Sơn Trà

Phước Mỹ

79,600.00

26,533.33

QĐ 7903/QĐ-UBND ngày 27/10/2016

Đường Vương Thừa Vũ (đoạn Phó Đức Chính đến Ngô Quyền)

32

UBND quận Sơn Trà

Phước Mỹ

6,608.00

6,608.00

5317/QĐ-UBND ngày09/08/14

KDC Bàu Gia Phước

33

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

7,858.00

7,858.00

QĐ 8920/QĐ-UBND ngày 26/12/2016

Cải tạo, nâng cấp đường Võ Duy Ninh

34

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

7,481.00

7,481.00

668/QĐ-UBND ngày 03/02/2017

Đường nối từ KDC Thọ Quang mở rộng đến KDC dọc tuyến cống thoát nước Thọ Quang-Biển Đông

35

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Quý

6,005.00

6,005.00

Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 17/4/2017

Trường Đai học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

36

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ

4,488.00

4,488.00

Quyết định 668/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 và Quyết định 5640/QĐ-UBND ngày 09/10/2017

Tuyến đường nối dài đường Nguyễn Đức Thuận đến đường Trần Hưng Đạo

37

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải, Hòa Quý

787,609.00

353,611.40

Quyết định số 4054/QĐ-UBND ngày 20/6/2014

Mở rộng KĐT biệt thự sinh thái, công viên văn hóa làng quê và quần thể du lịch sông nước

38

UBND quận Cẩm Lệ

Khuê Trung

5,966.00

5,966.00

Quyết định 9187/QĐ-UBND ngày 20/12/2014

Khu dân cư tổ 17, 18, 19 Bình Hòa (Dự án Xử lý ngập úng khu vực tổ 17, 18, 19 Bình Hòa)

39

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây, Hòa Phát

85,526.00

28,508.67

Quyết định 6114/QĐ-UBND ngày 07/9/2016

Đường nối Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc

40

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

9,378.00

9,378.00

Quyết định 6556/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

Các hộ ảnh hưởng Trạm xử lý nước thải KCN Hòa Cầm

41

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

22,648.00

7,549.33

Quyết định 3912/QĐ-UBND ngày 18/6/2016

Khu dân cư Chợ Hòa Thọ Tây

42

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Xuân

171,435.00

57,145.00

Quyết định 3912/QĐ-UBND ngày 18/6/2016

Phía Bắc Khu E (khu đất dự trữ ven sông bố trí các hộ ngập úng)

43

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Đông

66,000.00

22,000.00

Quyết định 5413/QĐ-UBND ngày 20/7/2010

Đông Nam nút giao thông Hòa Cầm (khu dân cư)

44

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Phát

18,507.00

6,169.00

Quyết định 5407/QĐ-UBND ngày 28/9/2017

Khu dân cư chợ Hòa Phát

45

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Phát

22,648.00

7,549.33

Quyết định 7694/QĐ-UBND ngày 07/11/2016

Khu vực phía Bắc đường Lê Trọng Tấn (mương thoát nước)

46

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Phát

7,253.00

7,253.00

Quyết định 3167/QĐ-UBND 12/62017

Trung tâm hành chính phường Hòa Phát

47

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

54,871.00

54,871.00

Quyết định số 2468/QĐ-UBND ngày 15/6/2018

Mở rộng đường nối từ Hòa Thọ Tây đi KDC Phong Bắc

48

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Châu 

215,639.00

66,700.67

Quyết định 206/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

Khu dân cư Phong Nam

49

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

291,272.00

1,487.00

Quyết định số 5828/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Nghĩa trang Hòa Sơn (giai đoạn 4)

50

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

212,864.00

212,864.00

Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày 20/5/2014

Khu TĐC phục vụ giải tỏa phần mở rộng Khu CNC và Khu Phụ trợ phục vụ dự án Khu CNC (xã Hòa Liên)

51

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Ninh, Hòa Nhơn

1,088,224.00

1,088,224.00

Quyết định số 323/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Trường bắn, thao trường huấn luyện gắn với khu sơ tán của thành phố Đà Nẵng

52

Trung tâm Phát triển quỹ đất

Hòa Châu

12,903.00

12,903.00

Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 27/6/2018

Mở rộng vệt sử dụng đất Quốc lộ 1A

53

Ban QLDA ĐTXD Khu Công nghệ cao

Hòa Vang

179,400.00

179,400.00

Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 27/8/2018

Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa Khu Công nghệ cao và Khu Phụ trợ phục vụ dự án Khu Công nghệ cao (Kể cả phần bổ sung tuyến đường kết nối khu TĐC Tân Ninh với đường Nguyễn Tất Thành nối dài)

54

Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và Phát triển đô thị

Hòa Hải

25,028.00

25,028.00

Quyết định 4126/QĐ-UBND ngày 22/6/2006

Khu dân cư Hòa Hải 2 (phần còn lại)

55

Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông

Hòa Hiệp Bắc

25,920.00

25,920.00

Công văn số 292/VP-QLĐTư ngày 02/02/2017

Tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh quận Liên Chiểu

56

Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp Phát triển nông thôn

Hòa Nhơn

14,040.37

14,040.37

Quyết định 7848/QĐ-UBND ngày 12/11/2016

Đầu tư nâng cấp tuyến đường vào mỏ đá Hòa Nhơn (đoạn cuối tuyến qua khu vực dân cư)

57

UBND quận Sơn Trà

An Hải Bắc

41,456.00

18,939.40

Quyết định 1378/ QĐ-UBND ngày 4/3/2014

Khu vực Đông Bắc Khu Công nghiệp An Đồn

58

UBND quận Thanh Khê

Thanh Khê Tây

4,622.00

4,622.00

Quyết định 4246/QĐ-UBND ngày 02/8/2017

Nâng cấp mở rộng đường Mẹ Nhu

59

UBND quận Cẩm Lệ

5 phường trên địa bàn quận

80,086.00

26,695.33

Quyết định 7211/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

Đường Giao thông nội thị

60

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

166,855.00

166,855.00

Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

Khu vực phòng thủ và thao trường HL của Lữ đoàn 74/TCII mở rộng

61

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

9,498.60

9,498.60

2290/QĐ-UBND ngày 14/4/2014

Trạm Kiểm soát biên phòng Mân Quang

62

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

552.00

552.00

QĐ 7490/QĐ-UBND ngày 04/6/2016

Trạm Kiểm soát biên phòng Thọ Quang

63

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

158,400.00

10,843.40

Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 07/5/2016

Khu gia đình quân nhân Lữ đoàn 683

64

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

8,637.00

8,637.00

Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Khu gia đình quân nhân Tiểu đoàn PH906

65

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Nam

12,400.00

4,133.33

Quyết định 3253/QĐ-UBND ngày 26/4/2010

Tuyến đường 25m nối từ Khu A - Vệt biệt thự Xuân Thiều Nam Ô đến đường Nguyễn Lương Bằng

66

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

9,055.28

9,055.28

Quyết định 3927/QĐ-UBND ngày 18/7/2017

Cải tạo, nâng cấp đường Nguyễn Như Hạnh (đoạn từ trục 1 Tây Bắc đến kênh Phú Lộc)

67

UBND quận Liên Chiểu

Hoà Khánh Bắc, Hoà Khánh Nam, Hoà Minh, Hòa Thọ Tây, Hòa An, Hòa Phát, H. Liên

837,240.00

837,240.00

QĐ số 4166/QĐ-UBND ngày 14/9/2018

Tuyến vành đai phía Tây 2

68

UBND quận Thanh Khê

An Khê

6,239.00

6,239.00

Quyết định số 4409/QĐ-UBND ngày 03/10/2018

Dự án tuyến đường 19,5m nối từ đường Nguyễn Công Hãng ra Nguyễn Phước Nguyên

69

UBND quận Sơn Trà

An Hải Bắc

127,483.00

42,494.33

QĐ số 5523/QĐ-UBND ngày 14/08/2014

Khu vực phía Tây Trường Chính Trị - đoạn từ đường 30m đến đường Đông Kinh Nghĩa Thục - khu DC An Cư 4

70

UBND quận Sơn Trà

Phước Mỹ

27,176.00

9,058.67

Quyết định 7296/QĐ- UBND ngày 05/10/2015

Đường 45m (đoạn phía Nam đường Nguyễn Công Trứ đến đường Võ Văn Kiệt)

71

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

68,894.00

68,894.00

Quyết định 3133/QĐ-UBND ngày 10/5/2013

Khu Tái định cư Hòa Liên 3 mở rộng

72

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Sơn, Hoà Liên, H. Bắc

168,000.00

56,000.00

Dự án chuyển tiếp

Nâng cấp tuyến đường ĐT601

73

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Phú, Hoà Ninh

43,000.00

14,333.33

Dự án chuyển tiếp

Đường liên xã Hoà Phú - Hoà Ninh

74

UBND huyện Hòa Vang

 Hòa Phước

18,182.00

6,060.67

Dự án chuyển tiếp

Khu TĐC phục vụ giải tỏa bến xe phía Nam thành phố

75

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Phong

94,067.00

31,355.67

Dự án chuyển tiếp

Khu đô thị phía Tây Nam TTHC huyện Hoà Vang

76

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phước

239,147.00

79,715.67

Dự án chuyển tiếp

Khu tái định cư phía Nam chợ Miếu Bông

77

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Phước

9,327.00

3,109.00

Dự án chuyển tiếp

Mở rộng Khu TĐC phía Đông bến xe phía Nam

78

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên, Hòa Bắc

157,200.00

52,400.00

Dự án chuyển tiếp

Kè chống sạt lở khẩn cấp sông Cu Đê (xử lý các điểm sạt lở xung yếu)

79

UBND huyện Hòa Vang

 Hòa Ninh

945,967.00

315,322.33

Dự án chuyển tiếp

Nghĩa trang Hòa Ninh (giai đoạn 3)

80

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phú

422,799.00

140,933.00

Dự án chuyển tiếp

Khu nghĩa trang thôn An Châu, xã Hòa Phú

81

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Bắc

6,370.00

6,370.00

Dự án chuyển tiếp

Nghĩa trang phục vụ di dời mộ đồng bào dân tộc Cơ Tu

82

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương

14,632.00

4,877.33

Dự án chuyển tiếp

Nghĩa trang liệt sỹ Hòa Khương

83

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

29,355.00

9,785.00

Quyết định 2965/QĐ-UBND ngày 29/8/2011

Tuyến đường Trục I – Tây Bắc (đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến nút giao thông quốc lộ 1A)

84

UBND quận Sơn Trà

An Hải Bắc

46,088.00

15,362.67

Quyết định 5810/QĐ- UBND ngày 11/8/2015

Khu dân cư An Đồn GĐ2

85

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

290,928.00

96,976.00

Quyết định 2990/QĐ-UBND ngày 03/6/2017

Cụm công nghiệp Cẩm Lệ

86

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Đông, Hòa Thọ Tây

300,995.00

100,331.67

 Quyết định thu hồi đất tổng 3075/QĐ-UBND ngày 29/4/2004

Đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan

87

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Khuê Mỹ, Hòa Hải

2,716.00

2,716.00

Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 05/7/2017

Lối xuống biển tại khu vực dự án khu du lịch biển The Song

88

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải

2,028.00

2,028.00

Quyết định phê duyệt quy hoạch số 2575/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

Lối xuống biển rộng 4,0m tại phía Nam dự án Future Property Invest

89

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Ninh

120,000.00

40,000.00

Dự án chuyển tiếp

Trường bắn, thao trường huấn luyện công an TP Đà Nẵng

90

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Nam

7,251.00

7,251.00

Quyết định 4528/QĐ-UBND ngày 22/6/2015

Vệt cảnh quan cây xanh phía Nam cầu Nam Ô

91

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên, Hòa Ninh

1,023,100.00

341,033.33

Dự án chuyển tiếp

Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng

92

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải

49,515.00

49,515.00

Quyết định số 2836/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

Bãi tắm kết hợp Công viên công cộng phía Bắc Dự án KDL ven biển
(dự án DAP)

93

UBND huyện Hòa Vang

H. Phước, Hòa Châu, H. Tiến, H. Khương

1,109,051.00

369,683.67

Dự án chuyển tiếp

Tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương

94

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

181,970.00

60,656.67

Dự án chuyển tiếp

Đường Nguyễn Tất Thành nối dài

95

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương

61,157.00

20,385.67

Dự án chuyển tiếp

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH 8 (từ QL 14B đi hồ Đồng Nghệ)

96

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Ninh

33,129.00

11,043.00

Dự án chuyển tiếp

Tuyến đường từ đường ĐT602 vào nghĩa trang Hòa Ninh

97

UBND huyện Hòa Vang

H. Khương, H. Phong, H. Phú, H.Ninh, H.Bắc

1,309,385.00

436,461.67

Dự án chuyển tiếp

Tuyến đường vành đai phía Tây

98

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

353,603.00

1,428.20

Quyết định 9058/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

HTKT Khu số 7- Trung tâm đô thị mới Tây Bắc (Gđ2)

99

UBND quận Hải Châu

Hòa Cường Nam

12,074.00

12,074.00

Quyết định 4256/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

Mở rộng cầu Hòa Xuân và đường dẫn lên cầu

100

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Bắc

624.00

624.00

Quyết định 1642/QĐ-UBND ngày 23/4/2018

Điểm đầu, điểm cuối và điểm trung chuyển xe buýt công trình XD CSHT các tuyến xe buýt trợ giá mở mới

101

UBND quận Sơn Trà

Nại Hiên Đông

1,493.00

1,493.00

Quyết định 3881/QĐ-UBND ngày 16/6/2016

Bãi xe tập trung và điểm đầu cuối tuyến xe buýt khu vực Nại Hiên Đông

102

UBND quận Hải Châu, UBND quận Sơn Trà

Hòa Thuận Đông, Hòa Cường Bắc, An Hải Tây

76,628.00

76,628.00

Quyết định số 5314/QĐ-UBND ngày 22/9/2017

Dự án Công viên 02 đầu cầu Nguyễn Văn Trỗi

103

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn, Hòa Sơn

278,851.00

92,950.33

Dự án chuyển tiếp

Điều chỉnh Tuyến đường ĐH2

104

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

64,830.00

64,830.00

Quyết định 6243/QĐ-UBND ngày 16/9/2016

Khu vực cống thoát nước Khe Cạn (đoạn qua Hòa Minh)

105

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

76,529.00

25,509.67

Dự án chuyển tiếp

Khu Tái định cư phục vụ giải tỏa đường ĐH2

106

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phú

100,000.00

33,333.33

Dự án chuyển tiếp

Đại đội kho K97 (di dời)

107

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Ninh

33,140.00

11,046.67

Dự án chuyển tiếp

Đường hầm sở chỉ huy cơ bản thời chiến tại huyện Hòa Vang

108

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

3,551.00

3,551.00

Quyết định 2896/QĐ-UBND ngày 11/5/2016

Tuyến cống từ đường Lê Tấn Trung nối cống Thọ Quang-Biển Đông

109

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên, Hòa Sơn

194,670.00

194,670.00

Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND thành phố

Tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn từ Hòa Liên đến Hoàng Văn Thái)

110

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn, Hòa Nhơn

185,465.00

185,465.00

Quyết định số 3665/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 của UBND thành phố

Tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân (đoạn từ đường Hoàng Văn Thái đến QL 14B)

111

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Nam

15,678.00

3,687.13

Quyết định 7845/QĐ-UBND ngày 12/11/2016

Khu dân cư Xuân Thiều

112

UBND quận Sơn Trà

Thọ Quang

14,243.00

4,747.67

Quyết định 3753/ QĐ-UBND ngày 13/6/2016

Khu vực phía Tây trường Tiểu học Nguyễn Phan Vinh

113

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

3,044.00

3,044.00

Quyết định số 6883/QĐ-UBND ngày 10/8/2011

Cơ sở sản xuất nấm An Hải Đông

114

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Ninh, Hòa Phú

2,443.00

2,443.00

Quyết định số 3995/QĐ-UBND ngày 19/7/2017

Tuyến cáp số 4 và số 6 của dự án Bana Hill Resort & Residences

115

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

465,324.00

12,335.00

Quyết định số 9405/QĐ-UBND ngày 01/11/2011

Tuyến kênh thoát lũ tổng thể khu vực đường Nguyễn Tất Thành nối dài đi qua Khu đô thị sinh thái Golden Hill

116

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải

4,510.00

4,510.00

Quyết định số 3740/QĐ-UBND ngày 10/7/2018 của UBND thành phố

Khu Công viên vườn dạo tại KDC Hòa Hải 2 (tại khu đất quy hoạch dự án khu ký túc xá - công viên cây xanh cho nhận viên Công ty TNHH Du lịch và Giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt)

117

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

30,000.00

10,000.00

Dự án chuyển tiếp

Kho dự trữ Nhà nước, kho dự trữ xăng dầu của Bộ Công an - Khu vực Miền Trung

118

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Hải

1,911.00

1,911.00

Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 18/6/2018

Lối xuống biển (7m) phía Nam dự án Khu du lịch và giải trí quốc tế đặc biệt Silver Shores Hoàng Đạt

119

UBND quận Ngũ Hành Sơn

Hòa Quý

107,944.00

107,944.00

Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 29/5/2017

Quần thể Bệnh viện quốc tế chất lượng cao

120

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Ninh, Hòa Sơn

556,226.00

185,408.67

Dự án chuyển tiếp

Khu Công nghệ thông tin tập trung số 2

121

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Hiệp Bắc

144,800.00

144,800.00

UBND thành phố đang xem xét phê duyệt QHCT 1/500

Cụm Công nghiệp Hòa Hiệp Bắc

122

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phước

305,000.00

101,666.67

Dự án chuyển tiếp

Chợ đầu mối gia súc, gia cầm, nông sản Đà Nẵng

123

UBND huyện Hòa Vang

 Hòa Liên, Hoà Ninh

1,129,760.00

225,952.00

Dự án chuyển tiếp

Khu Công nghệ cao mở rộng về phía Nam

124

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phong, Hòa Khương

162,137.00

162,137.00

Dự án chuyển tiếp

Vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp an toàn ứng dụng CNC

125

Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và Phát triển đô thị

Hòa Quý

1,312,486.00

437,495.00

Quyết định 1077/QĐ-UBND ngày 28/2/2017

Khu TĐC Làng đại học

126

UBND quận Liên Chiểu

Phường Hòa Hiệp Bắc

2,246,793.00

20,000.00

Quyết định số 4802/QĐ-UBND ngày 17/7/2008

Cảng Liên Chiểu

127

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

909,072.00

303,024.00

Quyết định 6250/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Khu công nghiệp Hòa Cầm (Giai đoạn 2)

128

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

50,345.00

16,781.67

Quyết định 5633/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Đất nông nghiệp không sản xuất được

129

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Phát

48,256.00

16,085.33

Quyết định 5633/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Đất nông nghiệp không sản xuất được

130

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Đông

11,424.00

3,808.00

Quyết định 5633/QĐ-UBND ngày 18/8/2016

Đất nông nghiệp không sản xuất được

131

UBND quận Liên Chiểu

Phường Hòa Minh

95,332.00

95,332.00

Quyết định số 1884/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Mở rộng Khu dân cư Hòa Minh 5

132

UBND quận Liên Chiểu

Phường Hòa Khánh Nam

24,326.00

24,326.00

Quyết định số 1896/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Mở rộng Khu dân cư Hoàng Văn Thái đoạn qua hồ điều tiết

133

UBND quận Liên Chiểu

Phường Hòa Minh

120,629.00

120,629.00

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

 Khu đất tiếp giáp về phía Đông Bắc và phía Nam khu phức hợp DVTM

134

UBND quận Liên Chiểu

Phường Hoà Khánh Nam

109,448.00

109,448.00

Quyết định số 5236/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

Khu đất tiếp giáp về phái Đông bãi rác Khánh Sơn

135

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam, Hòa Minh

81,425.00

81,425.00

Quyết định 1882/QĐ-UBND ngày 09/5/2018

Khu đất phía Tây nam Trung tâm huấn luyện bóng đá

136

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phong, Hòa Khương

1,278,300.00

426,100.00

Dự án chuyển tiếp

Trang trại bò sữa tại xã Hòa Phong

137

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Nhơn

997,784.00

199,556.80

Dự án chuyển tiếp

Khu biệt thự sinh thái hồ Trước Đông

138

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

874,456.00

174,891.20

Dự án chuyển tiếp

Khu Đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái

139

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

972,304.00

194,460.80

Dự án chuyển tiếp

Khu Đô thị sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân

140

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

601,235.00

120,247.00

Dự án chuyển tiếp

Khu Đô thị sinh thái phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân

141

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phú

2,047,000.00

409,400.00

Dự án chuyển tiếp

Thảo Cầm Viên

142

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

19,197.00

19,197.00

Quyết định 3831/QĐ-UBND ngày 12/7/2017

Khu thương mại, dịch vụ tại khu vực Đông Nam khu ký túc xá sinh viên

143

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Bắc

460,000.00

153,333.33

Dự án chuyển tiếp

Khu giáo dục ngoại khóa và du lịch sinh thái Khe Răm

144

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

11,601.00

3,867.00

Dự án chuyển tiếp

Trung tâm VHTT xã Hòa Sơn

145

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

2,533.00

2,533.00

Dự án chuyển tiếp

Trung tâm VHTT xã Hòa Liên

146

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Ninh

14,001.00

4,667.00

Dự án chuyển tiếp

Trung tâm VHTT xã Hòa Ninh

147

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Bắc

11,907.00

3,969.00

Dự án chuyển tiếp

Trung tâm VHTT xã Hòa Bắc

148

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

1,910.00

1,910.00

Dự án chuyển tiếp

Trung tâm VHTT xã Hòa Nhơn

149

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phước 

278.00

278.00

Dự án chuyển tiếp

Trạm kiểm dịch động vật Hòa Phước

150

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phong

7,458.00

7,458.00

Quyết định số 5493/QĐ-UBND ngày 09/8/2013

Trung tâm tiệc cưới Hòa Vang

151

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Bắc

76,179.00

1,458.50

Quyết định 3521/QĐ-UBND ngày 06/6/2016

Khu dân cư Bàu Mạc

152

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Bắc

29,355.00

29,355.00

Quyết định 5371/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

Khu dân cư Nam Bàu Mạc

153

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

475,120.00

1,000.00

Quyết định 318/QĐ-UBND ngày 14/01/2017

Khu đô thị Phước Lý

154

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

6,667.43

6,667.43

Quyết định 9582/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

Tuyến đường Ngô Chân Lưu và 2 nhánh nối từ đường Tô Hiệu đến KDC Trung Nghĩa

155

UBND quận Thanh Khê

An Khê

10,108.00

10,108.00

Quyết định 723/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

Dự án Trường Trung học Cơ sở An Khê

156

UBND quận Sơn Trà

Mân Thái

15,107.00

5,035.67

Quyết định 6441/ QĐ-UBND ngày 30/7/2011

Tuyến đường 30m đoạn từ Ngô Quyền đến Lê Tấn Trung

157

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương

2,592.00

2,592.00

Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 10/5/2018

Nhà văn hóa xã Hòa Khương

158

Ban QLDA ĐTXD hạ tầng và Phát triển đô thị

Sơn Trà

7,192.00

7,192.00

Quyết định 161/QĐ-UBND ngày 09/01/2017

Chỉnh trang 02 tuyến đường An Thi 1 và An Thị 2

159

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Phát

39,627.00

13,209.00

Quyết định 8128/QĐ-UBND ngày 25/11/2016

Trung tâm Công nghệ sinh học (mở rộng)

160

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Nhơn

250,000.00

83,333.33

Dự án chuyển tiếp

Khu công nghiệp Hoà Nhơn

161

UBND quận Sơn Trà

Phước Mỹ

36,912.00

12,304.00

Quyết định số 4884/QĐ- UBND ngày 07/7/2015

KDC Tổ 13&14 và Khu vực lân cận phường Phước Mỹ

162

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

48,619.00

16,206.33

Quyết định 7091/QĐ-UBND ngày 30/8/2012

Khu dân cư đầu tuyến đường Hoàng Văn Thái

163

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Nhơn

1,001,339.00

333,779.67

Dự án chuyển tiếp

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

164

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Ninh

5,546,700.00

1,848,900.00

Dự án chuyển tiếp

Khu công nghiệp Hoà Ninh

165

UBND huyện Hòa Vang

Hoà Nhơn

1,500,000.00

500,000.00

Dự án chuyển tiếp

Khu công nghiệp Hoà Cầm

166

UBND quận Sơn Trà

An Hải Bắc

5,737.00

5,737.00

1570/QĐ-UBND ngày 21/3/2016

Trung tâm Văn hóa-Thể thao phía Bắc quận Sơn Trà

167

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương

240,000.00

80,000.00

Dự án chuyển tiếp

Bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị di tích căn cứ Huyện ủy Hòa Vang

168

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

247,000.00

247,000.00

QĐ 4072/QĐ-UBND ngày 25/2/2017 phê duyệt dư án trọng điểm

Cụm công nghiệp Hòa Nhơn

169

UBND quận Cẩm Lệ

Hòa Thọ Tây

909,072.00

303,024.00

Quyết định 6250/QĐ-UBND ngày 15/9/2016

Khu công nghiệp Hòa Cầm (Giai đoạn 2)

 

TỔNG

 

39,755,738.98

14,083,416.26

 

 

 

DANH MỤC 2:

CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 203/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Số TT

Tổ chức đề nghị

Địa điểm

Tổng diện tích dự án (m2)

Trong đó

Mục đích sử dụng

Đất trồng lúa (m2)

Đất rừng phòng hộ (m2)

Đất rừng đặc dụng (m2)

Đất khác (m2)

1

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Sơn

31,001.00

15,502.00

 

 

15,499.00

Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Phú Thượng - Hòa Khê

2

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

13,800.00

6,900.00

 

 

6,900.00

Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Hưởng Phước – Hiền Phước

3

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Bắc

11,500.00

5,750.00

 

 

5,750.00

Đường giao thông nông thôn Lộc Mỹ

4

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Châu

14,950.00

7,475.00

 

 

7,475.00

Mở rộng, nâng cấp đường liên thôn Quang Châu – Giáng Đông

5

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phước

8,625.00

4,313.00

 

 

4,312.00

Đường giao thông thôn Giáng Nam 2

6

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Nhơn

13,501.00

6,751.00

 

 

6,750.00

Đường giao thông thôn Trước Đông – Phước Hưng

7

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Châu

4,020.00

804.00

 

 

3,216.00

Đường GTNT thôn Đông Hòa (QL1A –Trường Lê Kim Lăng)

8

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Liên

1,508.00

302.00

 

 

1,206.00

Đường GTNT từ đường tránh Nam Hầm Hải Vân – DT601 – Cầu Đình

9

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Bắc

1,185.00

237.00

 

 

948.00

Đường GTNT thôn Tà Lang (ĐT601 - đường bê tông)

10

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Bắc

3,225.00

645.00

 

 

2,580.00

Đường GTNT Giàn Bí (ĐT601 - Nhà họp thôn)

11

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Khương

9,000.00

4,500.00

 

 

4,500.00

Nâng cấp, mở rộng đường từ Gò Đá đi kho dự trữ quốc gia

12

UBND huyện Hòa Vang

Hòa Phong

4,500.00

2,500.00

 

 

2,000.00

Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ (giai đoạn 7)

13

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Minh

95,332.00

95,332.00

 

 

 

Mở rộng Khu dân cư Hòa Minh 5

14

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

8,637.00

8,637.00

 

 

 

Khu gia đình quân nhân Tiểu đoàn PH906

15

UBND quận Liên Chiểu

Hòa Khánh Nam

13,034.00

13,034.00

 

 

 

Trường mầm non Khánh Sơn, khu vui chơi và sân thể thao khu vực Khánh Sơn

 

Tổng

233,818.00

172,682.00

 

61,136.00

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng   Người ký: Nguyễn Nho Trung
Ngày ban hành: 19/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 203/NQ-HĐND

215

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406937