• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Nghị quyết 209/NQ-HĐND năm 2019 thông qua việc sử dụng nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông, để mua sắm thiết bị hệ thống đài truyền thanh cơ sở do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 209/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/NQ-HĐND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN NGÂN SÁCH TỈNH PHÂN BỔ CHO SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG, ĐỂ MUA SẮM THIẾT BỊ HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH CƠ SỞ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 369/TTr-UBND ngày 18/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc sử dụng nguồn ngân sách tỉnh phân bổ cho Sở Thông tin và Truyền thông, để mua sắm thiết bị hệ thống đài truyền thanh cơ sở; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sử dụng ngân sách tỉnh phân bổ kinh phí cho Sở Thông tin và Truyền thông, để mua sắm thiết bị hệ thống đài truyền thanh cơ sở với tổng số tiền là: 13.192.178.000 đồng (Mười ba tỷ, một trăm chín mươi hai triệu, một trăm bảy mươi tám nghìn đồng chẵn).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 29/10/2019 và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hương Giang

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 209/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh   Người ký: Nguyễn Hương Giang
Ngày ban hành: 29/10/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 209/NQ-HĐND

118

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
430351