• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 21/NQ-HĐND năm 2014 về thành lập xóm Phiêng Pán, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc; xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng; tổ dân phố 24, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Tải về Nghị quyết 21/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/NQ-HĐND

Cao Bằng, ngày 15 tháng 10 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÓM PHIÊNG PÁN, XÃ HƯNG THỊNH, HUYỆN BẢO LẠC; THÀNH LẬP XÓM THƯỢNG SƠN, XÃ THƯỢNG THÔN, HUYỆN HÀ QUẢNG; THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ 24, PHƯỜNG ĐỀ THÁM, THÀNH PHỐ CAO BẰNG, TỈNH CAO BẰNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 2956/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc chia tách xóm Khuổi Mực để thành lập xóm Phiêng Pán, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc; thành lập xóm Thượng Sơn, xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng; thành lập tổ dân phố 24, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;

Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thành lập mới các xóm, tổ dân phố như sau:

1. Thành lập xóm Phiêng Pán thuộc xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc.

Xóm Phiêng Pán có 72 hộ và 409 nhân khẩu.

2. Thành lập xóm Thượng Sơn thuộc xã Thượng Thôn, huyện Hà Quảng.

Xóm Thượng Sơn có 53 hộ và 216 nhân khẩu.

3. Thành lập tổ dân phố 24 thuộc phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

Tổ dân phố 24 có 112 hộ và 419 nhân khẩu.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 21/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng   Người ký: Hà Ngọc Chiến
Ngày ban hành: 15/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 21/NQ-HĐND

207

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272313