• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đầu tư công


Văn bản pháp luật về Kế hoạch đầu tư công trung hạn

 

Nghị quyết 211/NQ-HĐND năm 2019 về điều chỉnh Điều 1, Nghị quyết 54/NQ-HĐND; Điều 1, Nghị quyết 145/NQ-HĐND và Điều 1, Nghị quyết 163/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016–2020 do tỉnh Vĩnh Long ban hành

Tải về Nghị quyết 211/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 211/NQ-HĐND

Vĩnh Long, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 54/NQ-HĐND NGÀY 07/7/2017; ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 145/NQ-HĐND NGÀY 13/12/2018 VÀ ĐIỀU 1, NGHỊ QUYẾT SỐ 163/NQ-HĐND NGÀY 31/5/2019 VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công, ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP , ngày 10/9/2015 của Chính phủ kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP , ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 05 về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 từ nguồn ngân sách tỉnh Vĩnh Long,

Xét Tờ trình số 209/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017; Điều 1, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Điều 1, Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, như sau:

1. Nguồn cân đối ngân sách tỉnh

- Điều chỉnh giảm 6 dự án, với số vốn giảm là 124.300 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 17 dự án, với số vốn tăng là 124.300 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 1)

2. Nguồn thu từ tiền sử dụng đất

Bổ sung 01 dự án, với số vốn là 79.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 2)

3. Nguồn xổ số kiến thiết

- Điều chỉnh giảm 9 dự án (giảm vốn chuẩn bị đầu tư và vốn trả nợ vay kiên cố hóa kênh mương, các dự án do vướng GPMB, các dự án đủ vốn hoàn thành trong giai đoạn), với số vốn giảm là 516.463 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 35 dự án, chương trình, đề án, với số vốn tăng là 732.086 triệu đồng (trong đó: Bổ sung tăng vốn trong trung hạn 16 dự án và 1 chương trình; bổ sung mới 17 dự án và 1 đề án).

(Chi tiết kèm theo phụ lục 3 và phụ lục 3.1)

4. Nguồn Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long tài trợ nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Điều chỉnh giảm 3 dự án, với số vốn giảm là 316.000 triệu đồng.

- Điều chỉnh tăng 7 dự án, với số vốn tăng là 149.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 4)

5. Nguồn thu tiền sử dụng đất từ Hạ tầng khu hành chính và dân cư phường 9

Bổ sung tăng kế hoạch vốn cho dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long là 13.915 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 5)

6. Nguồn vốn vay tín dụng

Điều chỉnh giảm nguồn vốn: Gồm 7 dự án, với số vốn giảm 772.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 6)

7. Nguồn vốn dự kiến đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Điều chỉnh giảm nguồn vốn: Gồm 5 dự án, số vốn giảm 2.326.000 triệu đồng.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 7)

8. Bổ sung các dự án quan trọng, cấp bách được Trung ương thống nhất hỗ trợ thực hiện.

(Chi tiết kèm theo phụ lục 8)

Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 07/7/2017, Nghị quyết số 145/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 và Nghị quyết số 163/NQ-HĐND ngày 31/5/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa IX, Kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Kiểm toán Nhà nước khu vực IX;
- Tỉnh ủy, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các Sở: Tài chính, KH&ĐT;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Công báo tỉnh, Trang tin HĐND;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Nghiêm

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 211/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long   Người ký: Bùi Văn Nghiêm
Ngày ban hành: 06/12/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 211/NQ-HĐND

125

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
431938