• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống tội phạm


 

Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Tải về Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QU
NG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 213/2015/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC HỖ TRỢ KINH PHÍ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ TỆ NẠN XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH
KHÓA XII - KỲ HỌP THỨ 21

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới;

Sau khi xem xét Tờ trình 3568/TTr-UBND ngày 22/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh “về cơ chế chính sách nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020”; Báo cáo thẩm tra số 43/BC-HĐND ngày 06/7/2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh để nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2015 - 2020 như sau:

- Nội dung hỗ trợ:

+ Chương trình phòng chống mại dâm;

+ Chương trình phòng chống ma túy;

+ Chương trình phòng chống mua bán người;

+ Chương trình phòng chống tội phạm.

- Mức hỗ trợ: Tối thiểu 0,3%/năm trong tổng chi thường xuyên từ ngân sách của tỉnh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết, hằng năm đánh giá kết quả thực hiện và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 21 thông qua ngày 15/7/2015 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- UB các Vấn đề Xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ: LĐTBXH, TC, TP, CA;
- TT.Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của Tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, PC3.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 213/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh   Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 15/07/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 213/2015/NQ-HĐND

506

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287221