• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 154/2008/NQ-HĐND điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 do tỉnh Phú Thọ ban hành

Tải về Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/NQ-HĐND

Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 154/2008/NQ-HĐND NGÀY 13/10/2008 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2006 - 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) tỉnh Phú Thọ;

Căn cứ Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các Khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 99/2008/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2008 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Thọ đến năm 2020;

Căn cứ Văn bản số 1742/TTg-KTN ngày 16 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp của tỉnh Phú Thọ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 102/2007/NQ-HĐND ngày 31 tháng 5 năm 2007 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ về Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5294/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và thảo luận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 154/2008/NQ-HĐND ngày 13/10/2008 của HĐND tỉnh Phú Thọ về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 đối với các nội dung liên quan đến Khu công nghiệp Cẩm Khê, Phú Hà, Tam Nông và Cụm công nghiệp Cổ Tiết như sau:

- Khu công nghiệp Cẩm Khê: Vị trí Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê bao gồm các xã: Thanh Nga, Sai Nga, Sơn Nga và Xương Thịnh; quy mô diện tích 450 ha, trong giai đoạn 2015-2020.

- Khu công nghiệp Tam Nông: Vị trí Khu công nghiệp Tam Nông, huyện Tam Nông bao gồm các xã: Xuân Quang, Văn Lương và Thanh Uyên; quy mô diện tích khoảng 350 ha trong giai đoạn 2015-2020.

- Khu công nghiệp Phú Hà: Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ bao gồm các xã: Hà Thạch, Hà Lộc, Phú Hộ diện tích khoảng 350 ha trong giai đoạn 2011-2015.

- Cụm công nghiệp Cổ Tiết, huyện Tam Nông: Quy mô diện tích 72,78ha trong giai đoạn 2011-2015.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

- Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

- Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa XVII, kỳ họp thứ Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Dân Mạc

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ   Người ký: Hoàng Dân Mạc
Ngày ban hành: 15/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND

210

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262712