• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc


Văn bản pháp luật về Trạm thu phí

 

Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2014/NQ-HĐND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH TĂNG MỨC THU PHÍ TẠI TRẠM THU PHÍ BOT AN SƯƠNG - AN LẠC

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỔ CHÍ MINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 16

(Từ ngày 09 đến ngày 12 tháng 12 năm 2014)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 159/2013/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ;

Căn cứ Quyết định số 3636/BGTVT ngày 29 tháng 11 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Hợp đồng BOT (điều chỉnh) số 3599/HĐ/GTVT/KHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2003 được ký kết giữa Bộ Giao thông vận tải và Chủ đầu tư -Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng IDICO;

Căn cứ Công văn số 4055/VPCP-KTN ngày 14 tháng 6 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A từ Bộ Giao thông vận tải về Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Công văn số 4716/BGTVT-KHĐT ngày 15 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải và Biên bản số 01/BBBG-TCĐBVN ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam về việc Bộ Giao thông vận tải chuyển giao Hợp đồng BOT đoạn An Sương - An Lạc, Quốc lộ 1A cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quản lý;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5558/TTr-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố về điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm thu phí An Sương - An Lạc; Báo cáo thẩm tra số 755/BC-KTNS ngày 06 tháng 12 năm 2014 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương điều chỉnh tăng mức thu phí tại Trạm thu phí BOT An Sương - An Lạc (giai đoạn 2015 - 2019) như nội dung Tờ trình số 5558/TTrUBND ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng/lượt xe

Số thứ tự

Phương tiện chịu phí đường bộ

Mức thu điều chỉnh từ ngày 01 tháng 01 năm 2015

Vé lượt
(đồng)

Vé tháng
(đồng)

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 02 tấn và các loại buýt vận tải khách công cộng.

15.000

450.000

2

Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; Xe tải có tải trọng từ 02 tấn đến dưới 04 tấn.

20.000

600.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; Xe tải có tải trọng từ 04 tấn đến dưới 10 tấn.

40.000

1.200.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng container 20 feet.

50.000

1.500.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên và xe chở hàng bằng container 40 feet.

80.000

2.400.000

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Đối với các giai đoạn tăng mức thu phí vào đầu các năm 2020, 2025, 2030, khi đến lộ trình tăng mức thu phí cụ thể tại các thời điểm nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét thông qua theo đúng quy định pháp luật tại thời điểm đó.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Quyết Tâm

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2014/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh   Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm
Ngày ban hành: 11/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 01/01/2015   Số công báo: Từ số 1 đến số 2
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/2014/NQ-HĐND

134

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
261838