• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Tải về Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2015/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHOÁ VIII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Căn cứ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị ban hành nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Báo cáo Thẩm tra số 39/BC-HĐND ngày 26 tháng 11 năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Nghị quyết này nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2.

Nghị quyết này áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2016-2020 và thay thế Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015 và Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/2010/NQ-HĐND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, giao Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá VIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- C
ục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT Tỉnh ủy; HĐND; UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- TT Huyện (thành) ủy, HĐND, UBND,
UBMTQG các huyện, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- LĐVP;
- P. Công tác ĐBQH, HĐND;
-Lưu VT, HS.

CHỦ TỊCH

Nguy
ễn Văn Du

 

NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 CỦA TỈNH BẮC KẠN

(Ban hành kèm Nghị quyết số 22/2015/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dán hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được của các ngành, lĩnh vực dưới đây:

1. Nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản: Các dán thủy lợi, hạ tầng phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển rừng bền vững; phát triển thủy sản; phát triển giống cây trồng, vật nuôi các dán phòng, tránh thiên tai, bão lụt, hạn hán.

2. Công nghiệp: Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; mạng lưới điện nông thôn, miền núi; mạng lưới điện phục vụ quốc phòng, an ninh.

3. Thương mại: Các dán chợ dân sinh, chợ đầu mối.

4. Giao thông: Các dán hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

5. Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải: Các dán cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải.

6. Kho tàng: Các dán kho tàng, kho lưu trữ chuyên dụng, lưu giữ hàng dự trữ quốc gia, lưu trữ hồ sơ, tài liệu, kho vật chứng.

7. Văn hóa: Các dán đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia; bảo tồn văn hóa truyền thống, các dán văn hóa.

8. Thể thao: Các dán thuộc lĩnh vực hạ tầng thể dục, thể thao.

9. Du lịch: Các dán hạ tầng kỹ thuật nhằm phát triển du lịch bền vững tại các khu, điểm, địa bàn du lịch.

10. Khoa học, công ngh: Các dán đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tổ chức khoa học và công nghệ; các phòng thí nghiệm, xưởng thực nghiệm; các trung tâm phân tích, kiểm nghiệm, kiểm định; các phòng thiết kế chuyên dụng trong lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật; các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tỉnh; các trạm, trại thực nghiệm; khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

11. Thông tin: Các dán phục vụ hoạt động xuất bản, thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc và thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội, công trình công ích.

12. Truyền thông: Các dán viễn thông phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, đảm bảo an toàn thông tin quốc gia.

13. Công nghệ thông tin: Các dán đầu tư hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin; bảo mật và an toàn thông tin trong cơ quan nhà nước; hạ tầng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân và doanh nghiệp; hạ tầng thương mại điện tử, giao dịch điện tử.

14. Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp: Các dán đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị các cơ sở giáo dục, đào tạo và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cấp học từ mầm non đến cao đẳng.

15. Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm: Các dán bệnh viện, các cơ sở y tế, trung tâm kiểm nghiệm, kiểm định, giám định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

16. Xã hội: Các dán nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công; hỗ trợ việc làm; chăm sóc, điều dưỡng sức khỏe cán bộ, công chức; cai nghiện và các dán trợ giúp xã hội khác; các dán cải tạo, nâng cấp các dán ghi công liệt sĩ.

17. Tài nguyên và Môi trường: Các dán trong lĩnh vực đo đạc bản đồ, khí tượng thủy văn, thăm dò địa chất và khoáng sản, nguồn nước; quan trắc cảnh báo môi trường; bảo vệ tài nguyên, khắc phục ô nhiễm môi trường, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

18. Quản lý nhà nước: Các dán trụ sở, nhà công vụ của các cơ quan Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

19. Quốc phòng - An ninh: Các dán phục vụ mục tiêu quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

1. Nguyên tắc chung trong phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

a) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 phải tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan.

b) Bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách; thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố.

c) Việc phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước phải phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 của tỉnh, huyện và các quy hoạch tổng thể, ngành, lĩnh vực đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

d) Phù hợp với khả năng cân đối vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và thu hút vốn đầu tư của các thành phần kinh tế khác.

đ) Bố trí vốn đầu tư tập trung, khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn đầu tư. Chỉ bố trí vốn cho các dán đã đủ thủ tục đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan.

e) Bố trí vốn tập trung để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dán quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

g) Đảm bảo công khai minh bạch trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

h) Thực hiện phân bổ chi tiết 90% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư trung hạn theo danh mục và mức vốn cho từng dự án báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt; dành dự phòng 10% tổng mức vốn kế hoạch đầu tư để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh, huyện.

2. Nguyên tắc cụ thể trong phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020

a) Việc bố trí vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước trung hạn theo từng ngành, lĩnh vực, chương trình của tỉnh trong giai đoạn 2016-2020 theo thứ tự ưu tiên sau:

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dán đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa bố trí đủ vốn; trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam; dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; vốn đối ứng cho các dán sử dụng vốn ODA; vốn đầu tư nhà nước tham gia thực hiện dự án theo hình thức đối tác công tư;

- Dán chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt;

- Dán khởi công mới đáp ứng yêu cầu quy định tại khoản 5 Điều 54 của Luật Đầu tư công và Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công.

b) Về bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, vay tín dụng ưu đãi và hoàn trả vốn ứng trước.

- Cấp tỉnh: Bố trí kế hoạch vốn để trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi, đảm bảo bố trí đủ vốn kế hoạch đầu tư trung hạn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản ứng trước; phần còn lại bố trí vốn đối ứng các chương trình, dán ODA và bố trí vốn cho các dán hoàn thành, dán chuyển tiếp; số vốn còn lại (nếu có) mới cho phép bố trí khởi công các dán mới.

Trong đó, giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ huy động và trả nợ các nguồn vốn vay đầu tư thuộc ngân sách cấp tỉnh- cấp huyện: Các huyện, thành phố phải bố trí vốn được phân cấp để thanh toán trả nợ vay tín dụng ưu đãi (giai đoạn 2013-2015), nợ đọng xây dựng cơ bản; phần còn lại bố trí vốn cho các dán hoàn thành, chuyển tiếp; số vốn còn lại (nếu có) mới cho phép bố trí khởi công các dán mới.

c) Về vốn chuẩn bị đầu tư: thực hiện cân đối trong số vốn đã được giao theo ngành, lĩnh vực, chương trình để chuẩn bị đầu tư dự án trong từng dự án.

III. NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÂN ĐỐI DO CẤP HUYỆN QUẢN LÝ

1. Nguyên tắc xây dựng các tiêu chí và định mức phân bổ vốn:

- Phải bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước.

- Đảm bảo phù hợp với các tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương thực hiện cho giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 về ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Bảo đảm tương quan hợp lý giữa việc phát triển kinh tế - xã hội các huyện, thành phố của tỉnh.

- Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước, tạo điều kiện để thu hút tối đa các nguồn vốn khác cho đầu tư phát triển.

- Bảo đảm tính công khai, minh bạch, hợp lý trong việc phân bổ vốn đầu tư phát triển.

2. Các tiêu chí phân bổ vốn:

Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư phát triển trong cân đối (không bao gồm đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, nguồn thu xổ số kiến thiết) cho các huyện, thành phố gồm 5 nhóm sau đây:

(1) Tiêu chí dân số, gồm: Số dân trung bình của các huyện, thành phố.

(2) Tiêu chí về trình độ phát triển, gồm: Tỷ lệ hộ nghèo, số thu ngân sách trên địa bàn (không bao gồm số thu sử dụng đất).

(3) Tiêu chí diện tích, gồm: Diện tích đất tự nhiên của các huyện, thành phố.

(4) Tiêu chí về đơn vị hành chính cấp xã: Bao gồm tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã, số xã khu vực II và III của từng huyện, thành phố.

(5) Tiêu chí bổ sung:

- Tiêu chí phát triển đô thị: Tiêu chí phát triển đô thị thành phố Bắc Kạn, tiêu chí nâng cấp trung tâm huyện lỵ của huyện Ngân Sơn và Pác Nặm từ xã lên thị trấn.

+ Tiêu chí xây dựng khu vực phòng thủ điểm của tỉnh: Huyện Bạch Thông

3. Xác định số điểm của từng tiêu chí cụ thể:

a) Tiêu chí dân số:

Số dân trung bình

Điểm

Cứ 10.000 người được

2

Dân số trung bình của các huyện, thành phố để tính toán điểm được xác định căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê năm 2014.

b) Tiêu chí về trình độ phát triển, bao gồm 2 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo, thu ngân sách trên địa bàn (không bao gồm số thu từ sử dụng đất) của các huyện, thành phố.

(1) Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo:

Tỷ lệ hộ nghèo

Điểm

Cứ 5% hộ nghèo được

3,5

Tỷ lệ hộ nghèo được xác định căn cứ số liệu điều tra và công bố về hộ nghèo năm 2014 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và số liệu tại quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 11 tháng 2 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

(2) Điểm của tiêu chí thu ngân sách trên địa bàn (không bao gồm số thu sử dụng đất):

Thu ngân sách trên địa bàn

Điểm

Từ 0 đến 10 tỷ đồng được tính tròn

3

Trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,4

Trên 20 tỷ đồng đến 30 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,6

Trên 30 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

0,9

Trên 40 tỷ đồng, cứ 1 tỷ đồng tăng thêm được tính thêm

1,2

Số thu ngân sách trên địa bàn được xác định số điểm căn cứ số giao dự toán thu ngân sách năm 2015 (theo Quyết định số 2266/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015).

c) Tiêu chí diện tích, bao gồm: diện tích đất tự nhiên của các huyện, thành phố.

Diện tích đất tự nhiên

Điểm

Đến 200 km2

6

Trên 200 km2 đến 500 km2, cứ 100 km2 tăng thêm được tính thêm

2

Trên 500 km2, cứ 100 km2 tăng thêm được tính thêm

1

Diện tích đất tự nhiên xác định tính điểm lấy theo số công bố của Cục Thống kê năm 2014.

d) Tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm: tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm số xã, phường, thị trấn) và số xã thuộc vùng dân tộc miền núi: khu vực II, III.

(1) Điểm của tiêu chí số đơn vị hành chính cấp xã:

Đơn vị hành chính cấp xã

Điểm

Mỗi xã được tính

1

Số đơn vị hành chính cấp xã tính toán điểm căn cứ vào số liệu công bố của Cục Thống kê về số đơn vị hành chính cấp xã đến ngày 01 tháng 01 năm 2015.

(2) Điểm của tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã khu vực II và III

Đơn vị hành chính cấp xã khu vực II, III

Điểm

Mỗi xã được tính

0,5

Số xã khu vực II và III được xác định theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban dân tộc về danh sách xã thuộc ba khu vực vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

đ) Các tiêu chí bổ sung:

Tiêu chí

Điểm

Thành phố Bắc Kạn

50

Huyện Ngân Sơn

10

Huyện Pác Nặm

10

Huyện Bạch Thông

10

4. Phương pháp tính mức phân bổ vốn cho các huyện, thành ph

Căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng huyện, thành phố và tổng số điểm của 8 huyện, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư trong cân đối, theo các công thức sau:

- Tổng số điểm của huyện, thành phố thứ i

Xi = Ai + Bi + Ci + Di + Ei + Fi + Gi

Trong đó:

+ Xi là tổng số điểm của huyện, thành phố thứ i.

+ Ai là điểm tiêu chí dân số của huyện, thành phố thứ i.

+ Bi là điểm tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo của huyện, thành phố thứ i.

+ Ci là điểm tiêu chí thu ngân sách của huyện, thành phố thứ i.

+ Di là điểm tiêu chí diện tích đất tự nhiên của huyện, thành phố thứ i.

+ Ei là điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã của huyện, thành phố thứ i.

+ Fi là điểm tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã khu vực II, III của huyện, thành phố thứ i.

+ Gi là điểm tiêu chí bổ sung (thành phố).

- Tổng số điểm của cả tỉnh (8 huyện, thành phố): Y

- Tổng số vốn đầu tư giao cho từng huyện, thành ph

Trong đó:

Zi là tổng số vốn đầu tư giao cho các huyện, thành phố thứ i.

K là tổng số vốn đầu tư giao cho các huyện, thành phố (tổng số vốn đầu tư trong cân đối sau khi trừ đi số vốn đầu tư từ thu sử dụng đất, trả nợ vốn vay tín dụng và các khoản đầu tư cố định khác mà Chính phủ giao cụ thể cho từng lĩnh vực, số còn lại sẽ phân bổ cho cấp huyện theo tỷ lệ cụ thể).

5. Điều chỉnh bất hợp lý

Sau khi phân bổ theo các nguyên tắc, tiêu chí và định mức trên, đối với các địa phương có số vốn đầu tư trong cân đối thấp hơn kế hoạch năm trước (số vốn do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao) sẽ được điều chỉnh bằng số vốn đầu tư trong cân đối kế hoạch năm trước liền kề do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

6. Quy định tính điểm trong cân đối giai đoạn 2016-2020

Tỷ lệ tính điểm phân bổ trên sẽ được giữ ổn định và là căn cứ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020.

IV. CÁC NGUYÊN TẮC, TIÊU CHÍ VÀ ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ VÀ CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Thực hiện theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính Phủ về việc ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020, các quy định cụ thể của các chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ do các Bộ, ngành Trung ương hướng dẫn và các quy định tại Nghị quyết này.

V. CƠ CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI PHÂN CẤP CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

1. Tỷ lệ phân bổ vốn đầu tư trong cân đối giữa cấp tỉnh và cấp huyện:

Tỷ lệ phân bổ nguồn vốn phân cấp giữa cấp tỉnh và cấp huyện: Tỉnh phân bổ 70%, huyện phân bổ 30% tổng số vốn đầu tư phát triển trong cân đối.

2. Cơ chế quản lý và điều hành vốn đầu tư trong cân đối phân cấp cho cấp huyện, thành phố.

- Thực hiện theo đúng các nguyên tắc chung và nguyên tắc cụ thể quy định điểm 1, điểm 2, Mục II của Quy định này.

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện phải gắn kết với chương trình Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, trong đó tập trung ưu tiên xây dựng: trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã, trường học đạt chuẩn quốc gia, trạm y tế xã, nhà bán trú dân nuôi…

- Chậm nhất 10 ngày sau khi giao kế hoạch chi tiết, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định hiện hành./.

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn   Người ký: Nguyễn Văn Du
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND

2.250

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302050