• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh


 

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tải về Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH” Ở CẤP XÃ; THÔN, KHU DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 8

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh:

Quy định về mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Kinh phí thực hiện các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, khu dân cư (bao gồm cả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”) được lồng ghép với kinh phí thực hiện Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở cấp xã; thôn, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Hải Dương (sau đây gọi tắt là Cuộc vận động).

b) Đối tượng áp dụng:

- Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư;

- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và các chi hội, chi đoàn ở thôn, khu dân cư.

2. Quy định mức chi, nguồn kinh phí thực hiện

a) Mức chi:

- Chi đảm bảo thực hiện Cuộc vận động ở cấp xã: 20.000.000 đồng/năm/xã;

- Chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động và các Phong trào được phát động ở thôn, khu dân cư:

Thôn, khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ dân là 5.000.000 đồng/năm/thôn (khu dân cư).

Thôn, khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân so với định mức này thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/năm/thôn (khu dân cư);

Nội dung chi và mức chi cụ thể thực hiện theo quy định tại Thông tư số 121/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các chế độ hiện hành của Nhà nước và tỉnh.

Căn cứ mức chi trên, hàng năm cùng với thời gian lập dự toán ngân sách nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, Ban chỉ đạo thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã căn cứ nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động được giao có trách nhiệm lập dự toán chi ngân sách nhà nước thực hiện Cuộc vận động theo quy định báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã trình Hội đồng nhân dân cấp xã phân bổ kinh phí cùng với dự toán chi thường xuyên của đơn vị cho phù hợp.

b) Nguồn kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách Nhà nước được bố trí trong dự toán ngân sách cấp xã hàng năm.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019.

- Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội; Để báo cáo
- Chính phủ;
Để báo cáo
- Ủy ban MTTQ Việt Nam;
Để báo cáo
- Bộ Tài chính;
Để báo cáo
- Bộ Tư pháp
(Cục kiểm tra VB); Để báo cáo
- Ban Công tác Đại biểu;
Để báo cáo
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Để báo cáo
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉn
h;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV VP HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn Đ
BQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX
, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 13/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

347

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
405028