• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật người cao tuổi

 

Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND quy định về mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tải về Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2018/NQ-ND

Thái Bình, ngày 11 tháng 12 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐNH MC QUÀ TNG CHÚC TH, MNG TH NGƯI CAO TUI TRÊN ĐA BÀN TNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 06/2001/NĐ-CP ngày 14/01/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương khen thưởng người cao tuổi;

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đng nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; Báo cáo thm tra s 10/BC-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi như sau:

1. Mức quà tặng cho người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 là 300.000 đồng/người (bằng tiền mặt).

2. Mức quà tặng cho nguôi cao tuổi ở tuổi 95 là 500.000 đồng/người (bằng tiền mặt) và hiện vật trị giá 200.000 đồng.

3. Mức quà tặng cho người cao tuổi ở tuổi trên 100 là 1.000.000 đồng/người (bằng tiền mặt).

4. Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi và người cao tuổi thọ 90 tuổi được thực hiện theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 96/2018/TT-BTC ngày 18/10/2018 của Bộ Tài chính.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI, Kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Lao động TBXH; Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- TT Huyện (thành) ủy, TT. HĐND các huyện, TP;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo Thái Bình, Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/2018/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 11/12/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/2018/NQ-HĐND

169

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406151