• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2021 về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết 71/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Tải về Nghị quyết 22/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 10 tháng 8 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-HĐND NGÀY 08/12/2017 CỦA HĐND TỈNH VỀ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch;

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 152/2008/QĐ-TTg ngày 28 tháng 11 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bổ sung thăm dò, khai thác chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020;

Xét Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 05/7/2021 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 30/BC-KTNS ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Sơn La đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 như sau:

1. Điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch 13 điểm mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại phụ lục số 03, 04 kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh.

(Phụ lục số 01 kèm theo)

2. Bổ sung vào quy hoạch 03 điểm mỏ đá xây dựng tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh.

(Phụ lục số 02 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XV, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 10 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Uỷ ban Th­ường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
- Bộ Xây dựng, Bộ Tư­ pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- TT huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh; Chi cục VTLTLS tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS..

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

PHỤ LỤC SỐ 01

DANH MỤC CÁC ĐIỂM MỎ ĐIỀU CHỈNH ĐƯA RA KHỎI QUY HOẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Nghìn m3

STT

Tên mỏ

Địa điểm

Quy hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn 2017 - 2020

Định hướng thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030

Thẩm quyền cấp phép

Ghi chú

A

ĐÁ XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

I

Điều chỉnh đưa toàn bộ 05 mỏ ra khỏi quy hoạch

1

Huyện Mai Sơn

1.1

Bản Mật

Xã Chiềng Lương

60

300

UBND tỉnh

 

1.2

Khu công nghiệp Mai Sơn

Xã Mường Bằng

30

300

UBND tỉnh

 

1.3

Bản Nhạp

Xã Cò Nòi

30

300

UBND tỉnh

 

2

Huyện Mộc Châu

2.1

Bản Lùn - Mỏ 1

Xã Mường Sang

60

300

UBND tỉnh

 

2.2

Bản Lùn - Mỏ 2

Xã Mường Sang

60

300

UBND tỉnh

 

II

Điều chỉnh đưa một phần mỏ ra khỏi quy hoạch

1

Huyện Phù Yên

1.1

Bản Diệt

Xã Tân Lang, huyện Phù Yên

100

1.000

UBND tỉnh

Điều chỉnh đưa 0,421 ha diện tích mỏ không phù hợp với quy định ra khỏi QH

B

CÁT XÂY DỰNG

 

 

 

 

 

I

Điều chỉnh đưa toàn bộ 06 mỏ ra khỏi quy hoạch

 

 

 

1.

Huyện Mường La

 

 

 

 

 

1.1

Bản Ít

Xã Nậm Păm

30

100

UBND tỉnh

 

2

Huyện Quỳnh Nhai

 

 

 

 

 

2.1

Bản He

Xã Chiềng Khoang

30

100

UBND tỉnh

 

2.2

Bản Bon

Xã Mường Chiên

20

70

UBND tỉnh

 

3

Huyện Mộc Châu

 

 

 

 

 

3.1

Khu 1, tiểu khu Bó Bun

 Thị trấn Nông trường Mộc Châu

30

100

UBND tỉnh

 

3.2

Khu 1, tiểu khu Vườn Đào

Thị trấn Nông trường Mộc Châu

30

100

UBND tỉnh

 

3.3

Trại 8, tiểu khu Vườn Đào, thị trấn Nông trường Mộc Châu

Thị trấn Nông trường Mộc Châu

40

130

UBND tỉnh

 

II

Điều chỉnh một phần diện tích mỏ ra khỏi quy hoạch

 

 

 

1

Khu 4, tiểu khu Bó Bun

Thị trấn Nông trường Mộc Châu

40

130

nt

Điều chỉnh đưa 1,8 ha diện tích mỏ không phù hợp với quy định ra khỏi QH

 

PHỤ LỤC SỐ 02

DANH MỤC CÁC ĐIỂM MỎ BỔ SUNG QUY HOẠCH
(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 10 tháng 8 năm 2021 của HĐND tỉnh Sơn La)

Đơn vị tính: Nghìn m3

STT

Tên mỏ

Địa điểm

Quy hoạch thăm dò, khai thác giai đoạn 2017 - 2020

Định hướng thăm dò, khai thác giai đoạn 2021 - 2030

Thẩm quyền cấp phép

A

ĐÁ XÂY DỰNG

 

 

 

 

1

Huyện Bắc Yên

1.1

Mỏ đá vôi tại Khu 2 bản Hồng Ngài

Bản Hồng Ngài, xã Hồng Ngài

100

1.000

UBND tỉnh

2

Huyện Mai Sơn

 

 

 

 

2.1

Mỏ đá Khu 2 bản Lếch, xã Cò Nòi

Bản Lếch, xã Cò Nòi

60

300

UBND tỉnh

3

Huyện Mộc Châu

 

 

 

 

3.1

Mỏ đá vôi tại bản Tám Ba, xã Phiêng Luông

Bản Tám Ba, xã Phiêng Luông

100

1000

UBND tỉnh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La   Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 10/08/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/NQ-HĐND

2

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
487526