• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Nghị quyết 22/NQ-HĐND năm 2013 về gia hạn thời gian thực hiện và điều chỉnh nội dung Nghị quyết 24/NQ-HĐND thông qua phương án vay vốn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam để đầu tư xây dựng đô thị Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông

Tải về Nghị quyết 22/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 24/NQ-HĐND NGÀY 20/7/2011 CỦA HĐND TỈNH VỀ VIỆC THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN VAY VỐN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ GIA NGHĨA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG
KHÓA II, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Sau khi xem xét Tờ trình số 2962/TTr-UBND ngày 11/7/2013 về việc cơ cấu thời hạn trả nợ và áp dụng lãi suất đối với khoản vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh tham dự tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua gia hạn trả nợ và áp dụng lãi suất đối với khoản vay Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Về thời hạn trả nợ gốc: Đến ngày 13/3/2014, tỉnh Đắk Nông trả hết nợ gốc cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

2. Về lãi vay: Áp dụng theo lãi suất trái phiếu Chính phủ hoặc tối đa bằng 75% lãi suất cho vay thương mại theo kỳ hạn tương ứng tại thời điểm gần nhất.

Điều 2. Giao UBND tỉnh đàm phán với Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam để kéo dài thời gian trả nợ và giảm lãi suất vay vốn; tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này và định kỳ báo cáo HĐND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông Khoá II, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Điểu K’ré

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Nông   Người ký: Điểu K'ré
Ngày ban hành: 19/07/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22/NQ-HĐND

254

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
207510