• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật phòng chống thiên tai

 

Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2016 cho công trình cấp bách phòng chống thiên tai để thu hồi tạm ứng ngân sách cấp tỉnh Thái Bình

Tải về Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22B/2015/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 09 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ DUYỆT CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2016 CHO MỘT SỐ CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI ĐỂ THU HỒI TẠM ỨNG NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Sau khi xem xét Báo cáo số 76/BC-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015, dự kiến kế hoạch năm 2016; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2016 cho một số công trình cấp bách phòng chống thiên tai để thu hồi tạm ứng ngân sách cấp tỉnh, với số tiền 70.000 triệu đồng, cụ thể như sau:

1. Đê biển số 6 đoạn từ K14,5 đến K18 và từ K26 đến K34, huyện Tiền Hải: 17.866. triệu đồng.

2. Đê biển số 6 đoạn từ K18 đến K26, huyện Tiền Hải: 11.422 triệu đồng.

3. Củng cố và bảo vệ nâng cấp đê biển số 6 đoạn từ K34 đến K39, huyện Tiền Hải: 3.950 triệu đồng.

4. Đê biển số 7 đoạn từ K34 đến K38, huyện Thái Thụy: 18.940 triệu đồng.

5. Đê biển số 5 từ K15-K17,5: 8.158 triệu đồng.

6. Xây dựng thí điểm kè và nâng bãi trồng cây chắn sóng đê biển số 6 đoạn từ K33+020 đến K35+760 xã Đông Minh và đê biển số 5 đoạn từ K22+300 đến K23+300 xã Nam Thịnh, huyện Tiền Hải: 9.664 triệu đồng.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XV, Kỳ họp thứ Mười một thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
P
hạm Văn Sinh

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22B/2015/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình   Người ký: Phạm Văn Sinh
Ngày ban hành: 09/12/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 22B/2015/NQ-HĐND

2.077

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302308