• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phiên họp Chính phủ thường kỳ


 

Nghị quyết 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2014

Tải về Nghị quyết 23/NQ-CP
Bản Tiếng Việt

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-CP

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 3 NĂM 2014

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp tháng 3 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

1. Về các báo cáo: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2014, tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014; tình hình thực hiện các Nghị quyết phiên họp Chính phủ và Chương trình công tác của Chính phủ quý I năm 2014; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng quý I năm 2014; công tác cải cách hành chính quý I năm 2014

Chính phủ thống nhất đánh giá: Các bộ, cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể nhân dân và doanh nghiệp đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt, nỗ lực triển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm. Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng GDP quý I ước đạt 4,96%, cao hơn cùng kỳ hai năm trước; lạm phát tiếp tục được kiềm chế ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 giảm 0,44%, là mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm; tỷ giá và thị trường vàng ổn định; dự trữ ngoại hối quốc gia tiếp tục tăng cao. Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng khá. Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tăng. Sản xuất công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp tuy gặp khó khăn do thời tiết, dịch bệnh nhưng vẫn phát triển tương đối ổn định. Khu vực dịch vụ phát triển khá. Thu, chi ngân sách đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước. An sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục và giải quyết việc làm được thực hiện tốt. Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng đạt kết quả. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính tr, xã hội ổn định, chủ quyền quốc gia được giữ vững. Công tác đối ngoại được tiếp tục đẩy mạnh. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được trin khai quyết liệt, có tiến bộ.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức: Tng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp; giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm. Nợ xấu chưa được giải quyết căn bản. Sản xuất, kinh doanh còn khó khăn; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, giải thể vẫn còn cao. Thị trường bất động sản chưa chuyển biến rõ nét. Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất chăn nuôi. Thị trường xuất khẩu nông sản gặp khó khăn.

Trong quý II, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục trin khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014. Đồng thời, phát huy những kết quả đã đạt được, khc phục khó khăn, thách thức, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành chủ động, linh hoạt chính sách tiền tệ bảo đảm sự ổn định của thị trường tiền tệ, thị trường ngoại hối và thị trường vàng, tiếp tục kiểm soát tốt lạm phát; triển khai các giải pháp thúc đy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xut, kinh doanh gn với kim soát, nâng cao chất lượng tín dụng; nghiên cứu điều chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ đtháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Phát huy hiệu quả vai trò của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam để xử lý nợ xấu. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tín dụng.

- Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện đng bộ các giải pháp tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá và kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước, thu hồi nợ thuế, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Tổ chức điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định, đúng chính sách, chế độ. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ năm 2014 để bảo đảm việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ được kịp thời và hiệu quả.

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư tích cực thúc đẩy công tác xúc tiến đầu tư, tăng cường các biện pháp thu hút và giải ngân vốn FDI và ODA. Tiếp tục rà soát những vướng mắc, tồn tại trong thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản để đy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước và trái phiếu Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tài chính và các địa phương bố trí vốn đối ứng cho các dự án ODA trong năm 2014, nhất là các công trình giao thông trọng điểm; nghiên cứu việc xử lý vốn cho các địa phương thực hiện di dân tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án đu tư kết cấu hạ tầng giao thông, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định; kinh phí hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ khu vực miền Trung; phối hợp với các bộ liên quan xử lý kinh phí giải phóng mặt bằng Khu Công nghệ cao Hòa Lạc báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Bộ Giao thông vận tải tích cực chỉ đạo nâng cao công tác giám sát chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình giao thông trọng điểm; đề xuất bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng cu dân sinh ở vùng khó khăn, vùng cao; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp với Bộ Công an và các địa phương chỉ đạo trin khai quyết liệt công tác kiểm tra tải trọng xe cơ giới, nhất là trên các tuyến quốc lộ trọng điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

- Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, củng cvà mở rộng thị trường xut khẩu; đồng thời tích cực triển khai các chương trình kích cầu thị trường nội địa, có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, giảm hàng tồn kho, kích thích tiêu dùng nội địa, tiếp tục tuyên truyền người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam; tích cực triển khai nhân rộng mô hình bình ổn giá không sử dụng nguồn hỗ trợ từ ngân sách; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu và gian lận thương mại, xử lý nghiêm hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm. Phối hợp với các bộ, cơ quan thúc đy, đàm phán đsớm ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối thương mại tự do châu Âu (EFTA); Hiệp định thương mại tự do song phương Việt Nam - Hàn Quốc (VKFTA); Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Hải quan Nga - Belarus - Kazakhstan.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tích cực triển khai Đán tái cơ cấu nông nghiệp. Xây dựng kế hoạch cụ thể về diện tích chuyển đổi cây trồng có hiệu quả cao. Theo dõi sát tình hình dịch cúm gia cầm đ có biện pháp ngăn chặn, khống chế, dập dịch.

- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và việc làm.

- Bộ Y tế chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Chương trình phòng, chống lao quốc gia, triển khai cấp phát thuốc điều trị miễn phí cho các bệnh nhân lao tại cộng đng; phối hợp với Bộ Tài chính để bố trí kinh phí thực hiện.

- Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Các bộ, cơ quan chđộng cung cp thông tin, định hướng dư luận để tạo sự đồng thuận xã hội, đặc biệt là những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

- Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tng thể tái cơ cấu nền kinh tế theo lĩnh vực được phân công, trong đó, về tái cơ cấu doanh nghiệp cần tập trung đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; về tái cơ cấu đầu tư công, tập trung thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách, nhất là đầu tư nước ngoài, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia để cải thiện môi trường đầu tư.

- Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện xác định và công bố Chỉ số về cải cách hành chính năm 2013 và tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đán "Đy mnh cải cách chế độ công vụ, công chức", trong đó tập trung vào việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức, viên chức, hoàn thiện các quy định về đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai kế hoạch thanh tra quý II năm 2014; chú trọng thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện tồn đọng kéo dài.

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tích cực chuẩn bị các đề án theo kế hoạch, trình đúng tiến độ, đặc biệt quan tâm đến các đề án, công việc liên quan đến việc triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013, các đề án trình Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các dự án luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh đã có hiệu lực.

2. Về đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 và tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình Quốc hội.

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013 và triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, trong đó đxuất phương án xử lý cân đối thu chi ngân sách năm 2013 phù hp với mức bội chi đã báo cáo Quốc hội để giải quyết cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết phát sinh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội theo quy định.

3. Về báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012

Giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ, hoàn chỉnh báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
-
Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN; Trợ lý của TTgCP, PTTg; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo, TGĐ Cổng TTĐT CP;
- Lưu: Văn thư, TH (3b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/NQ-CP   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 04/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/04/2014   Số công báo: Từ số 437 đến số 438
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 23/NQ-CP

106

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
225550