• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân


 

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2018 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam năm 2019

Tải về Nghị quyết 23/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 07

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 19/TTr-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về dự kiến Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh

1. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2019

a) Xem xét các báo cáo:

- Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

b) Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

2. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019

a) Xem xét báo cáo:

- Báo cáo công tác năm 2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

- Xem xét báo cáo năm 2019 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri và các báo cáo khác theo đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX.

b) Tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn.

3. Giám sát chuyên đề

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát về tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2018.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách, chế độ Bảo hiểm y tế, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018; hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn các huyện miền núi.

Điều 3. Giao các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh:

1. Ban Pháp chế: Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật trong tuyển dụng, quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; tình hình thực hiện Đề án 500, 600.

2. Ban Kinh tế - Ngân sách: Giám sát tình hình đầu tư, khai thác và quản lý, sử dụng các công trình cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2018.

3. Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát tình hình hoạt động và phát triển của du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, làng nghề, du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh.

4. Ban Dân tộc: Giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình giám sát phù hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả giám sát tại các kỳ họp thường lệ.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết này; chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; chỉ đạo việc theo dõi, đôn đốc, tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị sau giám sát; tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giám sát.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện chương trình giám sát; báo cáo và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung giám sát và thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc những kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH;
- VP: QH, CTN, CP;
- Ban CTĐB-UBTVQH;
- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- TTXVN tại QN;
- Báo QNam, Đài PT-TH QNam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, CV;
- Lưu VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/NQ-HĐND   Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam   Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 19/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Nghị quyết 23/NQ-HĐND

104

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
407039