• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Bảo hiểm y tế


Văn bản pháp luật về Luật khám bệnh chữa bệnh

Văn bản pháp luật về Luật Giá

 

Nghị quyết 231/2019/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Tải về Nghị quyết 231/2019/NQ-HĐND
Bản Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 231/2019/NQ-ND

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

V/V QUY ĐỊNH GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHÔNG THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009;

Căn cứ Luật Giá năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp;

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;

Xét Tờ trình số 476/TTr-UBND ngày 29/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa- xã hội và ý kiến thảo luận của đại biểu.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh, bao gồm các nội dung sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh;

- Người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế;

- Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:

- Giá dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe (Phụ lục I).

- Giá dịch vụ ngày giường điều trị (Phụ lục II).

- Giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm (Phụ lục III).

Điều 2. Nguyên tắc áp dụng đối với một số trường hợp:

1. Các viện có giường bệnh, trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;

3. Trạm y tế xã, phường, thị trấn:

- Mức giá khám bệnh: Áp dụng mức giá của trạm y tế xã.

- Mức giá các dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm bằng 70% mức giá của các dịch vụ tại Phụ lục III.

Đối với các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tại các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết này nhưng đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện thì áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.

Các nội dung khác liên quan đến giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo Thông tư 37/2018/TT-BYT , Thông tư 14/2019/TT-BYT và các quy định hiện hành.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Hằng năm báo cáo kết quả tại kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 170/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 05/12/2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH; Chính Phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Ban HĐND; các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: TU, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Công báo, Đài PTTH, Cổng TTĐT tỉnh, Báo BN, TTXVN tại BN;
- VP: LĐVP, phòng Tổng hợp, lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Chung

 

PHỤ LỤC I

GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, KIỂM TRA SỨC KHỎE
(Kèm theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: đồng

STT

Cơ sở y tế

Giá khám bệnh, kiểm tra sức khỏe

Ghi chú

1

2

3

4

1

Bệnh viện hạng đặc biệt

38.700

 

2

Bệnh viện hạng I

38.700

 

3

Bệnh viện hạng II

34.500

 

4

Bệnh viện hạng III

30.500

 

5

Bệnh viện hạng IV

27.500

 

6

Trạm y tế xã

27.500

 

7

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh).

200.000

 

8

Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang)

160.000

 

9

Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang)

160.000

 

10

Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang)

450.000

 

 

PHỤ LỤC II

GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG ĐIỀU TRỊ
(Kèm theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vỊ: đng

STT

Các loại dịch vụ

Bệnh viện hạng I

Bệnh viện hạng II

Bệnh viện hạng III

Bệnh viện hạng IV

Ghi chú

A

B

2

3

4

5

6

1

Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc

705.000

602.000

 

 

 

2

Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu

427.000

325.000

282.000

251.500

 

3

Ngày giường bệnh Nội khoa:

 

 

 

 

 

3.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hóa, Thận học; Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell)

226.500

187.100

171.100

152.700

 

3.2

Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ - Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não.

203.600

160.000

149.100

132.700

 

3.3

Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng

171.400

130.600

121.100

112.000

 

4

Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng:

 

 

 

 

 

4.1

Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể

303.800

256.300

 

 

 

4.2

Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 - 70% diện tích cơ thể

276.500

223.800

198.300

178.300

 

4.3

Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể

241.700

199.200

175.600

155.300

 

4.4

Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể

216.500

170.800

148.600

134.700

 

5

Ngày giường trạm y tế xã

56.000

 

 

 

 

6

Ngày giường bệnh ban ngày

Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng.

Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

 

PHỤ LỤC III

GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT, XÉT NGHIỆM
(Kèm theo Nghị quyết số 231/2019/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh)

Đơn vị: đồng

STT

Tên dịch vụ

Giá dịch vụ

Ghi chú

1

2

3

4

A

CHẨN ĐOÁN BẰNG HÌNH ẢNH

 

 

I

Siêu âm

 

 

1

Siêu âm

43.900

 

2

Siêu âm + đo trục nhãn cầu

76.200

 

3

Siêu âm đầu dò âm đạo, trực tràng

181.000

 

4

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu

222.000

 

5

Siêu âm Doppler màu tim + cản âm

257.000

 

6

Siêu âm tim gắng sc

587.000

 

7

Siêu âm Doppler màu tim 4 D (3D REAL TIME)

457.000

Ch áp dụng trong trường hợp chỉ định để thực hiện các phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch.

8

Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản

805.000

 

9

Siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành FFR

1.998.000

Chưa bao gồm bộ đầu dò siêu âm, bộ dụng cụ đo dự trữ lưu lượng động mạch vành và các dụng cụ đ đưa vào lòng mạch.

II

Chụp X-quang thưng

 

 

10

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (1 tư thế)

50.200

Áp dụng cho 01 vị trí

11

Chụp X-quang phim ≤ 24x30 cm (2 tư thế)

56.200

Áp dụng cho 01 vị trí

12

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (1 tư thế)

56.200

Áp dụng cho 01 vị trí

13

Chụp X-quang phim > 24x30 cm (2 tư thế)

69.200

Áp dụng cho 01 vị trí

14

Chụp X-quang răng hoặc cận chóp

13.100

 

15

Chụp sọ mặt chỉnh nha thường (Panorama, Cephalometric, cắt lớp lồi cầu)

64.200

 

16

Chụp Angiography mt

214.000

 

17

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang

101.000

 

18

Chụp dạ dày-tá tràng có ung thuốc cản quang

116.000

 

19

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang

156.000

 

20

Chụp mật qua Kehr

240.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

21

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV)

539.000

 

22

Chụp niệu quản - bẻ thận ngược dòng (UPR) có tiêm thuốc cản quang

529.000

 

23

Chụp bàng quang có bơm thuốc cản quang

206.000

 

24

Chụp tử cung-vòi trng (bao gồm cthuốc)

371.000

 

25

Chụp X - quang vú định vị kim dây

386.000

Chưa bao gồm kim định vị.

26

Lỗ dò cản quang

406.000

 

27

Mammography (1 bên)

94.200

 

28

Chụp tủy sng có tiêm thuốc

401.000

 

III

Chp X-quang số hóa

 

 

29

Chụp X-quang số hóa 1 phim

65.400

Áp dụng cho 01 vị trí

30

Chụp X-quang s hóa 2 phim

97.200

Áp dụng cho 01 vị trí

31

Chụp X-quang số hóa 3 phim

122.000

Áp dụng cho 01 vị trí

32

Chụp Xquang số hóa ổ răng hoặc cận chóp

18.900

 

33

Chụp tử cung-vòi trng bng s hóa

411.000

 

34

Chụp hệ tiết niệu có tiêm thuốc cản quang (UIV) số hóa

609.000

 

35

Chụp niệu quản - bể thận ngược dòng (UPR) s hóa

564.000

 

36

Chụp thực quản có uống thuốc cản quang s hóa

224.000

 

37

Chụp dạ dày-tá tràng có uống thuốc cản quang số hóa

224.000

 

38

Chụp khung đại tràng có thuốc cản quang số hóa

264.000

 

39

Chụp tủy sống có thuốc cản quang số hóa

521.000

 

40

Chụp X-quang số hóa cắt lớp tuyến vú 1 bên (tomosynthesis)

944.000

 

41

Chụp X-quang số hóa đường dò, các tuyến có bơm thuốc cản quang trc tiếp

386.000

Chưa bao gồm ng thông, kim chọc chuyên dụng.

IV

Chụp cắt lớp vi tính, chp mch, cộng hưởng từ

 

 

42

Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có thuốc cản quang

522.000

 

43

Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quang

632.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

44

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy có thuốc cản quang

1.701.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

45

Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy không có thuốc cản quang

1.446.000

 

46

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy có thuc cản quang

3.451.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

47

Chụp CT Scanner toàn thân 64 dãy - 128 dãy không có thuốc cản quang

3.128.000

 

48

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên có thuc cản quang

2.985.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

49

Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên không có thuốc cản quang

2.731.000

 

50

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy có thuốc cản quang

6.673.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang.

51

Chụp CT Scanner toàn thân từ 256 dãy không thuốc cản quang

6.637.000

 

52

Chụp PET/CT

19.770.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

53

Chụp PET/CT mô phỏng xạ trị

20.539.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang

54

Chụp mạch máu shóa xóa nền (DSA)

5.598.000

 

55

Chụp động mạch vành hoặc thông tim chụp buồng tim dưới DSA

5.916.000

 

56

Chụp và can thiệp tim mạch (van tim, tim bẩm sinh, động mạch vành) dưới DSA

6.816.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng đcan thiệp: bóng nong, stent, các vật liệu nút mạch, các loại ống thông hoặc vi ng thông, các loại dây dẫn hoặc vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, lưới lọc tĩnh mạch, dụng cụ lấy dị vật, bộ dụng cụ lấy huyết khối, bộ

57

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới DSA

9.066.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng đ can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mch, các vi ng thông, vi dây dẫn, các vòng xoăn kim loại,

58

Chụp và can thiệp mạch chủ bụng hoặc ngực và mạch chi dưới C-Arm

7.816.000

Chưa bao gm vật tư chuyên dụng dùng để can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ng thông, vi dây dẫn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ ly dị vật, bộ dụng cụ ly huyết khối, bóng bơm ngược dòng động

59

Chụp, nút dị dạng và can thiệp các bệnh lý mạch thần kinh dưới DSA

9.666.000

Chưa bao gm vật tư chuyên dụng dùng đcan thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lc, stent, keo nút mạch, các vật liệu nút mạch, các vi ng thông, vi dây dn, các vòng xoắn kim loại, dụng cụ lấy dị vật, hút huyết

60

Can thiệp đường mạch máu cho các tạng dưới DSA

9.116.000

Chưa bao gồm vật tư chuyên dụng dùng đ can thiệp: bóng nong, bộ bơm áp lực, stent, các vật liệu nút mạch, các vi ống thông, vi dây dẫn, các

61

Can thiệp vào lòng mạch trực tiếp qua da (đặt cổng truyền hóa chất, đốt giãn tĩnh mạch, sinh thiết trong lòng mạch) hoặc mở thông dạ dày qua da, dẫn lưu các ổ áp xe và tạng ổ bụng dưới DSA.

2.103.000

Chưa bao gồm kim chọc, stent, các sonde dn, các dây dẫn, dây đốt, ng thông, buồng truyn hóa chất, rọ lấy sỏi.

62

Can thiệp khác dưới hướng dn của CT Scanner

1.183.000

Chưa bao gồm ống dẫn lưu.

63

Dn lưu, nong đặt Stent, lấy dị vật đường mật hoặc đặt sonde JJ qua da dưới DSA

3.616.000

Chưa bao gồm kim chọc, bóng nong, bộ nong, stent, các sonde dẫn, các dây dẫn, ống thông, rọ lấy dị vật.

64

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dẫn của CT scanner

1.735.000

Chưa bao gồm đt sóng cao tn và dây dẫn tín hiệu.

65

Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u gan dưới hướng dn của siêu âm

1.235.000

Chưa bao gm kim đốt sng cao tần và dây dẫn tín hiu.

66

Điều trị các tổn thương xương, khớp, cột sống và các tạng dưới DSA (đổ xi măng cột sng, điều trị các khối u tng và giả u xương...)

3.116.000

Chưa bao gồm vật tư tiêu hao: kim chọc, xi măng, các vật liệu bơm, chất gây tc.

67

Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quang

2.214.000

 

68

Chụp cộng hưng từ (MRI) không có thuốc cản quang

1.311.000

 

69

Chụp cộng hưởng từ gan với cht tương phản đặc hiệu mô

8.665.000

 

70

Chụp cộng hưởng từ tưới máu - phổ - chc năng

3.165.000

 

V

Một số kỹ thuật khác

 

 

71

Đo mật độ xương 1 v trí

82.300

Bằng phương pháp DEXA

72

Đo mật độ xương 2 vị trí

141.000

Bằng phương pháp DEXA

73

Đo mật độ xương

21.400

Bng phương pháp siêu âm

B

CÁC THỦ THUẬT VÀ DỊCH VỤ NỘI SOI

 

 

74

Bơm ra khoang màng phổi

216.000

 

75

Bơm ra niệu quản sau tán sỏi (ngoài cơ thể)

467.000

 

76

Bơm streptokinase vào khoang màng phổi

1.016.000

 

77

Cấp cứu ngng tuần hoàn

479.000

Bao gồm cả bóng dùng nhiu

78

Cắt ch

32.900

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú.

79

Chăm sóc da cho người bnh dị ng thuốc nặng

158.000

Áp dụng với người bnh hội chng Lyell, Steven Johnson.

80

Chọc dò màng bụng hoặc màng phổi

137.000

 

81

Chọc tháo dịch màng bụng hoặc màng phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

176.000

 

82

Chọc hút khí màng phổi

143.000

 

83

Chọc ra màng phổi

206.000

 

84

Chọc dò màng tim

247.000

 

85

Chọc dò sinh thiết vú dưới siêu âm

177.000

Áp dụng với trường hợp dùng bơm kim thông thường đ

86

Chọc dò tủy sống

107.000

Chưa bao gồm kim chọc dò.

87

Chọc hút dịch điều trị u nang giáp

166.000

 

88

Chọc hút dịch điu trị u nang giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

221.000

 

89

Chọc hút hạch hoặc u

110.000

 

90

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

152.000

 

91

Chọc hút hạch hoặc u hoặc áp xe hoặc các tổn thương khác dưới hướng dẫn của ct lớp vi tính

732.000

Chưa bao gồm thuốc cản quang nếu có sử dụng.

92

Chọc hút tế bào tuyến giáp

110.000

 

93

Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng dẫn của siêu âm

151.000

 

94

Chọc hút tủy làm tủy đồ

530.000

Bao gồm cả kim chọc hút tủy dùng nhiều ln.

95

Chọc hút tủy làm tủy đ

128.000

Chưa bao gồm kim chọc hút tủy. Kim chọc hút tủy tính theo thực tế sử dụng.

96

Chọc hút tủy làm tủy đồ (sử dụng máy khoan cầm tay)

2.360.000

 

97

Dn lưu màng phổi tối thiểu

596.000

 

98

Dn lưu màng phi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của siêu âm

678.000

 

99

Dẫn lưu màng phổi, ổ áp xe phổi dưới hướng dẫn của chụp ct lớp vi tính

1.199.000

 

100

Đặt catheter động mạch quay

546.000

 

101

Đặt catheter động mạch theo dõi huyết áp liên tục

1.367.000

 

102

Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm một nòng

653.000

 

103

Đặt catheter nh mạch trung tâm nhiều nòng

1.126.000

 

104

Đặt ống thông tĩnh mạch bng catheter 2 nòng

1.126.000

Ch áp dụng với trường hợp lọc máu.

105

Đặt catheter hai nòng có cuff, tạo đường hầm để lọc máu

6.811.000

 

106

Đặt nội khí quản

568.000

 

107

Đặt sonde dạ dày

90.100

 

108

Đặt sonde JJ niệu quản

917.000

Chưa bao gồm Sonde JJ.

109

Đặt stent thực quản qua nội soi

1.144.000

Chưa bao gm stent.

110

Điu trị rung nhĩ bng năng lượng sóng tn số radio sử dụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các buồng tim

3.035.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ điu tr ri loạn nhịp tim có sdụng hệ thống lập bản đồ ba chiều giải phẫu - điện học các

111

Điều trsuy tĩnh mạch bng Laser nội mạch

2.025.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ng thông điu tr laser.

112

Điều trị suy tĩnh mạch bng năng lượng sóng tần số radio

1.925.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ mở mạch máu và ng thông điều

113

Gây dính màng phổi bng thuốc hoặc hóa cht qua ống dẫn lưu màng phổi

196.000

Chưa bao gm thuốc hoặc hóa chất gây dính màng phổi.

114

Hp thụ phn tử liên tục điu trị suy gan cấp nặng

2.321.000

Chưa bao gồm hthống quả lọc và dịch lọc.

115

Hút dẫn lưu khoang màng phổi bằng máy hút áp lc âm liên tục

185.000

 

116

Hút dịch khớp

114.000

 

117

Hút dịch khớp dưới hướng dẫn của siêu âm

125.000

 

118

Hút đờm

11.100

 

119

Lấy sỏi niu quản qua nội soi

944.000

Chưa bao gồm sonde niệu quản và dây dẫn Guide wire.

120

Lọc màng bụng chu kỳ (CAPD)

562.000

 

121

Lọc màng bụng liên tục 24 giờ bằng máy (thẩm phân phúc mc)

964.000

 

122

Lọc máu liên tục (01 lần)

2.212.000

Chưa bao gồm quả lọc, bộ dây dn và dịch lọc.

123

Lọc tách huyết tương (01 lần)

1.636.000

Chưa bao gồm quả lọc tách huyết tương, bộ dây dẫn và huyết tương đông lạnh hoặc

124

Mở khí quản

719.000

 

125

Mở thống bàng quang (gây tê tại ch)

373.000

 

126

Nghim pháp hồi phục phế quản với thuốc gian phế quản

94.900

 

127

Nội soi lng ngực

974.000

 

128

Nội soi màng phổi, gây dính bng thuốc hoặc hóa chất

5.010.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

129

Nội soi màng phổi, sinh thiết màng phổi

5.788.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

130

Niệu dòng đồ

59.800

 

131

Nội soi phế quản dưới gây mê có sinh thiết

1.761.000

 

132

Nội soi phế quản dưới gây mê không sinh thiết

1.461.000

 

133

Nội soi phế quản dưới gây mê ly dị vật phế quản

3.261.000

 

134

Nội soi phế quản ng mm gây tê

753.000

 

135

Nội soi phế quản ng mm gây tê có sinh thiết

1.133.000

 

136

Nội soi phế quản ng mm gây tê ly dvật

2.584.000

 

137

Nội soi phế quản ống mềm: cắt đốt u, sẹo nội phế quản bng điện đông cao tần

2.844.000

 

138

Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng ng mm có sinh thiết

433.000

Đã bao gồm chi phí Test HP

139

Nội soi dạ dày làm Clo test

294.000

 

140

Nội soi thực quản-dạ dày- tá tràng ng mềm không sinh thiết

244.000

 

141

Nội soi đại trc tràng ống mm có sinh thiết

408.000

 

142

Nội soi đại trực tràng ng mm không sinh thiết

305.000

 

143

Nội soi trực tràng có sinh thiết

291.000

 

144

Nội soi trực tràng ống mềm không sinh thiết

189.000

 

145

Nội soi dạ dày can thiệp

728.000

Chưa bao gồm thuốc cầm máu, dụng cụ cầm máu (clip, bộ thất tĩnh mạch thc quản...)

146

Nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP)

2.678.000

Chưa bao gồm dụng cụ can thiệp: stent, bộ tán sỏi cơ học, rọ lấy dị vật, dao cắt, bóng

147

Nội soi bụng

825.000

 

148

Nội soi ổ bụng có sinh thiết

982.000

 

149

Nội soi ng mật chủ

167.000

 

150

Nội soi siêu âm chẩn đoán

1.164.000

 

151

Nội soi siêu âm can thiệp - chọc hút tế bào khi u gan, tụy, u ổ bụng bng kim nhỏ

2.897.000

 

152

Nội soi tiết niệu có gây mê

849.000

 

153

Nội soi bàng quang - Nội soi niệu quản

925.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

154

Nội soi bàng quang có sinh thiết

649.000

 

155

Nội soi bàng quang không sinh thiết

525.000

 

156

Nội soi bàng quang điều trđái dưỡng chấp

694.000

 

157

Nội soi bàng quang và gp dị vật hoặc ly máu cục

893.000

 

158

Ni thông động - tĩnh mạch có dịch chuyển mạch

1.351.000

 

159

Nối thông động - tĩnh mạch sử dụng mạch nhân tạo

1.371.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

160

Ni thông động- tĩnh mạch

1.151.000

 

161

Nong niệu đạo và đặt thông đái

241.000

 

162

Nông thực quản qua nội soi

2.277.000

 

163

Ra bàng quang

198.000

Chưa bao gồm hóa cht.

164

Ra dạ dày

119.000

 

165

Ra d dày loại bỏ cht độc qua h thng kín

589.000

 

166

Rửa phổi toàn bộ

8.181.000

Đã bao gồm chi phí gây mê

167

Rửa ruột non toàn bộ loại bỏ cht độc qua đường tiêu hóa

831.000

 

168

Rút máu để điều trị

236.000

 

169

Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe

178.000

 

170

Siêu âm can thiệp - Đặt ống thông dẫn lưu ổ áp xe

597.000

Chưa bao gồm ng thông.

171

Siêu âm can thiệp điều trị áp xe hoặc u hoặc nang trong ổ bụng

558.000

 

172

Sinh thiết cơ tim

1.765.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ thông tim và chụp buồng tim, kim sinh thiết cơ tim.

173

Sinh thiết da hoặc niêm mạc

126.000

 

174

Sinh thiết gan hoặc thận dưới hướng dẫn của siêu âm

1.002.000

 

175

Sinh thiết vú hoặc tổn thương khác dưới hướng dẫn của siêu âm

828.000

 

176

Sinh thiết phổi hoặc gan dưới hướng dẫn của ct lớp vi tính

1.900.000

 

177

Sinh thiết thận hoặc vú hoặc vị trí khác dưới hướng dẫn của cắt lớp vi tính

1.700.000

 

178

Sinh thiết hạch hoặc u

262.000

 

179

Sinh thiết màng hoạt dịch dưới hướng dẫn của siêu âm

1.104.000

 

180

Sinh thiết màng phổi

431.000

 

181

Sinh thiết móng

311.000

 

182

Sinh thiết tiền liệt tuyến qua siêu âm đường trực tràng

609.000

 

183

Sinh thiết tủy xương

242.000

Chưa bao gồm kim sinh thiết

184

Sinh thiết tủy xương có kim sinh thiết

1.372.000

Bao gồm kim sinh thiết dùng nhiều lần.

185

Sinh thiết ty xương (sử dụng máy khoan cầm tay).

2.677.000

 

186

Sinh thiết vú

157.000

 

187

Sinh thiết tuyến vú dưới hướng dẫn của Xquang có hệ thng định vị stereostatic

1.560.000

 

188

Soi bàng quang, chụp thận ngược dòng

645.000

Chưa bao gồm thuốc cản

189

Soi đại tràng, tiêm hoặc kẹp cầm máu

576.000

Chưa bao gồm dụng ckẹp và clip cầm máu.

190

Soi khớp có sinh thiết

498.000

 

191

Soi màng phi

440.000

 

192

Soi phế quản điều trị sặc phổi ở bệnh nhân ngộ độc cấp

885.000

 

193

Soi ruột non, tiêm (hoặc kẹp cầm máu) hoặc cắt polyp

748.000

 

194

Soi ruột non

639.000

 

195

Soi thc quản hoặc dạ dày gắp giun

427.000

Chưa bao gồm dụng cụ gp

196

Soi trc tràng, tiêm hoặc tht trĩ

243.000

 

197

Tạo nhịp cấp cứu ngoài lồng ngc

989.000

 

198

Tạo nhịp cấp cứu trong buồng tim

500.000

 

199

Thẩm tách siêu lọc máu (Hemodiafiltration offline: HDF ON - LINE)

1.504.000

Chưa bao gồm catheter.

200

Thận nhân tạo cấp cứu

1.541.000

Quả lọc dây máu dùng 1 lần; đã bao gồm catheter 2 nòng được tính bình quân là 0,25 lần cho 1 lần chạy thận.

201

Thận nhân tạo chu kỳ

556.000

Qulọc dây máu dùng 6 lần.

202

Tháo bột: cột sống hoặc lưng hoặc khớp háng hoặc xương đùi hoặc xương chậu

63.600

 

203

Kỹ thuật phi hợp thận nhân tạo và hấp phụ máu bng quả hp phụ máu

3.430.000

Chưa bao gồm quả lọc hấp phụ, (đã bao gồm quả lọc dây máu dùng 6 lần)

204

Tháo bột khác

52.900

Ch áp dụng với người bệnh ngoại trú

205

Thay băng ct lọc vết thương mạn tính

246.000

Áp dụng đối với bệnh Pemphigus hoặc Pemphigoid hoặc ly thượng bì bọng nước bẩm sinh hoặc vết loét bàn chân do đái tháo đường hoặc vết loét, hoại tử ở bệnh nhân

206

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm

57.600

Ch áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y

207

Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm

82.400

 

208

Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm

82.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoại trú. Đối với người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y

209

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm

112.000

 

210

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng

134.000

 

211

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng

179.000

 

212

Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng

240.000

 

213

Thay canuyn mở khí quản

247.000

 

214

Thay rửa hệ thống dẫn lưu màng phổi

92.900

 

215

Thay transfer set ở bệnh nhân lọc màng bụng liên tục ngoại trú

502.000

 

216

Thở máy (01 ngày điều trị)

559.000

 

217

Thông đái

90.100

 

218

Thụt tháo phân hoặc Đặt sonde hậu môn

82.100

 

219

Tiêm (bp hoặc dưới da hoặc tĩnh mạch)

11.400

Chỉ áp dụng với người bệnh ngoi trú; chưa bao gồm thuốc

220

Tiêm khớp

91.500

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

221

Tiêm khớp dưới hưng dẫn của siêu âm

132.000

Chưa bao gồm thuốc tiêm.

222

Truyền tĩnh mạch

21.400

Ch áp dụng với người bệnh ngoại trú; chưa bao gồm thuốc vi dịch truyền.

223

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài <10 cm

178.000

 

224

Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ 10 cm

237.000

 

225

Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10 cm

257.000

 

226

Châu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ 10 cm

305.000

 

C

Y HỌC DÂN TỘC - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

 

 

227

Bàn kéo

45.800

 

228

Bó Farafin

42.400

 

229

Bó thuốc

50.500

 

230

Bồn xoáy

16.200

 

231

Châm (có kim dài)

72.300

 

232

Châm (kim ngắn)

65.300

 

233

Chẩn đoán điện

36.200

 

234

Chẩn đoán điện thn kinh cơ

58.500

 

235

Chôn chỉ (cấy chỉ)

143.000

 

236

Cu (Ngải cứu, túi chườm)

35.500

 

237

Đặt thuốc y học cổ truyền

45.400

 

238

Điện châm (có kim dài)

74.300

 

239

Điện châm (kim ngn)

67.300

 

240

Đin phân

45.400

 

241

Điện từ trường

38.400

 

242

Điện vi dòng giảm đau

28.800

 

243

Điện xung

41.400

 

244

Giác hơi

33.200

 

245

Giao thoa

28.800

 

246

Hồng ngoại

35.200

 

247

Kéo nắn, kéo dãn cột sống, các khớp

45.300

 

248

Kỹ thuật can thiệp rối loạn đại tiện bng phản hồi sinh học (Biofeedback)

335.000

 

249

Kỹ thuật tập đường ruột cho người bệnh tổn thương tủy sống

203.000

 

250

Kỹ thuật tập luyện với dụng cụ chnh hình

48.600

 

251

Kỹ thut thông tiểu ngắt quãng trong phục hồi chức năng tủy sống

146.000

 

252

Laser châm

47.400

 

253

Laser chiếu ngoài

34.000

 

254

Laser nội mạch

53.600

 

255

Nắn, bó gãy xương cng chân bng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

256

Nắn, bó gãy xương cng tay bng phương pháp y học cổ truyn

105.000

 

257

Nắn, bó gãy xương cánh tay bằng phương pháp y học cổ truyền

105.000

 

258

Ngâm thuốc y học cổ truyền

49.400

 

259

Phong bế thần kinh bằng Phenol để điều trị co cng cơ

1.050.000

Chưa bao gồm thuốc

260

Phục hồi chức năng xương chậu của sản phụ sau sinh đẻ

33.300

 

261

Sắc thuốc thang (1 thang)

12.500

Đã bao gồm chi phí đóng gói thuốc, chưa bao gồm tiền

262

Siêu âm điều trị

45.600

 

263

Sóng ngn

34.900

 

264

Sóng xung kích điều trị

61.700

 

265

Tập do cứng khớp

45.700

 

266

Tập do liệt ngoại biên

28.500

 

267

Tập do liệt thần kinh trung ương

41.800

 

268

Tập dưỡng sinh

23.800

 

269

Tập giao tiếp (ngôn ngữ, ký hiệu, hình ảnh...)

59.500

 

270

Tập luyện với ghế tập cơ bốn đầu đùi

11.200

 

271

Tp mạnh cơ đáy chu (cơ sản chậu, Pelvis floor)

302.000

 

272

Tập nuốt (có sử dụng máy)

158.000

 

273

Tập nuốt (không sử dụng máy)

128.000

 

274

Tập sửa lỗi phát âm

106.000

 

275

Tập vận động đoạn chi

42.300

 

276

Tập vận động toàn thân

46.900

 

277

Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp

29.000

 

278

Tập với h thng ròng rọc

11.200

 

279

Tập với xe đạp tập

11.200

 

280

Thủy châm

66.100

Chưa bao gồm thuốc.

281

Thủy trị liệu

61.400

 

282

Tiêm Botulinum toxine vào cơ thành bàng quang để điều trị bàng quang tăng hoạt đng

2.769.000

Chưa bao gồm thuốc

283

Tiêm Botulinum toxine vào điểm vận động đđiều trị co cng cơ

1.157.000

Chưa bao gồm thuốc

284

Tử ngoại

34.200

 

285

Vật lý trị liệu chnh hình

30.100

 

286

Vật lý trị liệu hô hấp

30.100

 

287

Vật lý trị liệu phòng ngừa các biến chứng do bất động

30.100

 

288

Xoa bóp áp lực hơi

30.100

 

289

Xoa bóp bấm huyệt

65.500

 

290

Xoa bóp bằng máy

28.500

 

291

Xoa bóp cục bộ bng tay

41.800

 

292

Xoa bóp toàn thân

50.700

 

293

Xông hơi thuốc

42.900

 

294

Xông khói thuốc

37.900

 

295

Xông thuốc bng máy

42.900

 

 

Các thủ thuật Y hc cổ truyền hoc Phục hồi chức năng còn li khác

 

 

296

Thủ thuật loại I

132.000

 

297

Thủ thuật loại II

69.900

 

298

Thủ thuật loại III

40.600

 

D

PHẪU THUẬT, THỦ THUẬT THEO CHUYÊN KHOA

 

 

I

HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC

 

 

299

Phẫu thuật đặt hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO)

5.202.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi, dây dẫn và canuyn chạy

300

Thay dây, thay tim phổi (ECMO)

1.496.000

Chưa bao gồm bộ tim phi, dây dẫn và canuyn chạy

301

Theo dõi, chạy tim phổi nhân tạo (ECMO) mỗi 8 giờ

1.293.000

Áp dụng thanh toán cho mỗi 8 giờ thc hiện.

302

Kết thúc và rút hệ thống ECMO

2.444.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

303

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.204.000

 

304

Phẫu thuật loại I

2.167.000

 

305

Phẫu thuật loại II

1.290.000

 

306

Thủ thuật loại đặc biệt

1.233.000

 

307

Thủ thuật loại I

762.000

 

308

Thủ thuật loại II

459.000

 

309

Thủ thuật loại III

317.000

 

II

NỘI KHOA

 

 

310

Giảm mẫn cảm nhanh với thuốc 72 giờ

1.392.000

 

311

Giảm mẫn cảm với thuốc hoặc sa hoặc thc ăn

885.000

 

312

Liệu pháp miễn dịch đặc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn ban đầu - liệu pháp trung bình 15 ngày)

2.372.000

 

313

Liệu pháp miễn dịch độc hiệu đường dưới lưỡi với dị nguyên (Giai đoạn duy trì - liệu pháp trung bình 3 tháng)

5.103.000

 

314

Phản ng phân hủy Mastocyte (Đối với 6 loại dị nguyên)

290.000

 

315

Phản ng tiu bạch cầu đặc hiệu.

160.000

 

316

Test áp bì (Patch test) đặc hiệu với thuốc (Đi vi 6 loại thuốc) hoặc mỹ phẩm

521.000

 

317

Test hồi phục phế quản

172.000

 

318

Test huyết thanh tự thân

668.000

 

319

Test kích thích phế quản không đặc hiệu với Methacholine

878.000

 

320

Test kích thích với thuốc hoặc sữa hoặc thức ăn

838.000

 

321

Test ly da (Prick test) đặc hiệu với các dị nguyên hô hấp hoặc thức ăn hoặc sa

334.000

 

322

Test ly da (Prick test) đặc hiệu với các loại thuốc (Đối với 6 loại thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh)

377.000

 

323

Test nội bì chậm đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

475.000

 

324

Test nội bì nhanh đặc hiệu với thuốc hoặc vacxin hoặc huyết thanh

389.000

 

 

Các phẫu thuật, ththuật còn lại khác

 

 

325

Phu thuật loại I

1.569.000

 

326

Phẫu thuật loại II

1.091.000

 

327

Thủ thuật loại đặc biệt

823.000

 

328

Thủ thuật loại I

580.000

 

329

Thủ thuật loại II

319.000

 

330

Thủ thuật loại III

162.000

 

III

DA LIỄU

 

 

331

Chụp và phân tích da bằng máy

205.000

 

332

Đắp mặt nạ điều trị một s bnh da

195.000

 

333

Điều trị một số bệnh da bằng Ni tơ lỏng, nạo thương tổn

332.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

334

Điều trị các bệnh lý của da bằng PUVA hoặc UBV toàn thân

240.000

 

335

Điều trị hạt cơm bng Plasma

358.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

336

Điều trị một số bệnh da bng Fractional, Intracell

1.268.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

337

Điều trị một số bệnh da bằng IPL

453.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

338

Điều trị một số bệnh da bng Laser CO2, Plasma, đốt điện, ni tơ lỏng

333.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

339

Điều trị một số bệnh da bằng Laser mầu

1.049.000

Giá tính cho mỗi đơn vlà 10 cm2 diện tích điều trị.

340

Điều trị một số bệnh da bằng Laser YAG, Laser Ruby

1.230.000

Giá tính cho mi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều tr.

341

Điều trị một số bệnh da bằng Laser, Ánh sáng chiếu ngoài

213.000

 

342

Điều trị một số bệnh da bằng tiêm tại chỗ, chấm thuốc

285.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 10 cm2 diện tích điu trị.

343

Điều trị sùi mào gà bng Laser CO2, ct bỏ thương tổn

682.000

Giá tính cho mỗi đơn vị là 5 thương tổn hoặc 5 cm2 diện tích điều trị.

344

Điều trị u mạch máu bằng IPL (Intense Pulsed Light)

744.000

Giá tính cho mi đơn vị là 10 cm2 diện tích điều trị.

345

Điều trị viêm da cơ địa bng máy

1.108.000

 

346

Phẫu thuật chuyển gân điều trị h mi

2.192.000

 

347

Phu thuật điều trị hẹp hố khẩu cái

2.468.000

 

348

Phẫu thuật điều trị l đáo có viêm xương

628.000

 

349

Phẫu thuật điu trị lỗ đáo không viêm xương

546.000

 

350

Phẫu thuật điu trị sa trễ mi dưới

1.912.000

 

351

Phẫu thuật điều trị sập cu mũi

1.552.000

 

352

Phu thuật điều trị u dưới móng

752.000

 

353

Phẫu thuật giải áp thần kinh

2.318.000

 

354

Phu thuật Mohs điều trị ung thư da

3.337.000

 

 

Các phẫu thuật, ththuật còn lại khác

 

 

355

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.256.000

 

356

Phẫu thuật loại I

1.826.000

 

357

Phẫu thuật loại II

1.056.000

 

358

Phẫu thuật loại III

795.000

 

359

Thủ thuật loại đặc biệt

760.000

 

360

Thủ thuật loại I

385.000

 

361

Thủ thuật loại II

250.000

 

362

Thủ thuật loại III

148.000

 

IV

NỘI TIẾT

 

 

363

Dn lưu áp xe tuyến giáp

231.000

 

364

Gọt chai chân (gọt nốt chai) trên người bệnh đái tháo đường

258.000

 

365

Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

6.560.000

 

366

Phẫu thuật loại I m mtuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

4.166.000

 

367

Phẫu thuật loại 1 mổ nội soi tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

5.772.000

 

368

Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.468.000

 

369

Phẫu thuật loại 2 mổ mtuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

3.345.000

 

370

Phẫu thuật loại 3 mmở tuyến nội tiết có dùng dao siêu âm

4.281.000

 

371

Phẫu thuật loại 3 mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

2.772.000

 

372

Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội tiết không dùng dao siêu âm

5.485.000

 

373

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ mở có dùng dao siêu âm

7.761.000

 

374

Phẫu thuật loại đặc biệt tuyến nội tiết mổ nội soi dùng dao siêu âm

7.652.000

 

 

Các thủ thuật còn lại khác

 

 

375

Thủ thuật loại I

616.000

 

376

Thủ thuật loại II

392.000

 

377

Thủ thuật loại III

212.000

 

V

NGOẠI KHOA

 

 

 

Ngoi Thần kinh

 

 

378

Phẫu thuật giải ép thần kinh hoặc khoan thăm dò sọ

4.498.000

 

379

Phẫu thuật ly máu tụ trong sọ hoặc ngoài màng cng hoặc dưới màng cng hoặc trong não

5.081.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, vít, ốc, miếng vá khuyết sọ.

380

Phẫu thuật u hố mắt

5.529.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, ốc, vít, miếng vá khuyết sọ

381

Phẫu thuật áp xe não

6.843.000

Chưa bao gồm bộ dẫn lưu kín, miếng vá khuyết sọ.

382

Phẫu thuật dẫn lưu o tht - màng bụng

4.122.000

Chưa bao gồm van dẫn lưu nhân to.

383

Phẫu thuật nội soi não hoặc tủy sống

4.948.000

Chưa bao gồm miếng vá khuyết sọ, dao siêu âm (trong phẫu thuật u não)

384

Phẫu thuật nội soi u tuyến yên

5.455.000

Chưa bao gồm miếng vi khuyết sọ, dao siêu âm.

385

Phẫu thuật tạo hình màng não

5.713.000

Chưa bao gồm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết sọ, bộ

386

Phẫu thuật thoát vị não, màng não

5.414.000

Chưa bao gm màng não nhân tạo, miếng vá khuyết s, bộ

387

Phẫu thuật vi phẫu lấy u tủy

7.245.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, kính vi phẫu.

388

Phẫu thuật vi phẫu u não đường giữa

7.447.000

Chưa bao gồm miếng vá nhân tạo, ghim, ốc, vít.

389

Phẫu thuật vi phẫu u não nn sọ

6.653.000

Chưa bao gm đinh, nẹp, vít, vật liệu cầm máu sinh học, màng não nhân tạo, dao siêu

390

Phẫu thuật vi phẫu u não thất

6.653.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường, ghim, ốc, vít, dao siêu âm, bộ dẫn lưu não tht, miếng

391

Phẫu thuật vi phẫu u não tuyến yên

7.145.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo, miếng vi khuyết sọ, kẹp mạch máu, ghim, ốc, vít, dao siêu

392

Phẫu thuật điu trị viêm xương sọ hoặc hàm mặt

5.389.000

Chưa bao gồm nẹp, ghim, c,

393

Phẫu thuật ghép khuyết sọ

4.557.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo, vật liu tạo hình hộp sọ, đinh, nẹp, vít, lưới tital, ghim, c, màng não nhân to, vật liệu

394

Phẫu thuật u xương sọ

5.019.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, ốc, vật liệu tạo hình hộp sọ, màng não nhân tạo.

395

Phẫu thuật vết thương sọ não hở

5.383.000

Chưa bao gồm đinh, ghim, nẹp, vít, c, màng não nhân to, vật liệu to hình hộp sọ.

396

Phẫu thuật vi phẫu ddạng mạch não

6.741.000

Chưa bao gồm kẹp mạch máu, miếng vá khuyết sọ, van dẫn lưu, ghim, c, vít

397

Phẫu thuật vi phẫu nối mạch máu trong và ngoài hộp sọ

7.121.000

Chưa bao gm mạch nhân tạo, kp mạch máu, ghim, c, vít

398

Phẫu thuật thần kinh có dẫn đường

6.447.000

 

399

Quang động học (PTD) trong điều tr u não ác tính

6.849.000

Chưa bao gồm dụng cụ dẫn đường

 

Ngoại Lồng ngc - mạch máu

 

 

400

Cấy hoặc đặt máy tạo nhịp hoặc cấy máy tạo nhịp phá rung

1.625.000

Chưa bao gồm máy tạo nhịp, máy phá rung.

401

Phẫu thuật bc cầu mạch vành

18.144.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van, van tim nhân tạo, miếng vá siêu mỏng, mạch máu nhân tạo, động mạch chnhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thut phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây truyền dung dịch bảo vệ tng, dng c

402

Phẫu thuật các mạch máu lớn (động mạch ch ngc hoặc bụng hoặc cảnh hoặc thận)

14.645.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung dịch bảo vệ tạng, dây

403

Phẫu thuật ct màng tim rộng

14.352.000

 

404

Phẫu thuật ct ng động mạch

12.821.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

405

Phẫu thuật nong van động mạch chủ

7.852.000

 

406

Phẫu thuật tạo hình eo động mạch

14.352.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

407

Phẫu thuật đặt Catheter ổ bụng đlọc màng bụng

7.275.000

 

408

Phẫu thuật tạo thông động tĩnh mạch AVF

3.732.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo.

409

Phẫu thuật thăm dò ngoài màng tim hoặc thăm dò lồng ngực

3.285.000

 

410

Phẫu thuật thay đoạn mạch nhân tạo

12.653.000

Chưa bao gm mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

411

Phẫu thuật thay động mạch chủ

18.615.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, ng van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, dung

412

Phẫu thuật tim các loại (tim bẩm sinh hoặc sửa van tim hoặc thay van tim...)

17.144.000

Chưa bao gồm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, vòng van và van tim nhân tạo, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, ng van động mạch, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, qulọc tách huyết tương và bộ dây dẫn, miếng vá siêu mỏng, dung dịch bảo vệ

413

Phẫu thuật tim kín khác

13.836.000

Chưa bao gm động mạch chủ nhân tạo, van động mạch chủ nhân tạo, mạch máu nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch.

414

Phẫu thuật tim loại Blalock

14.352.000

Chưa bao gồm mạch máu nhân tạo hoặc động mạch chủ nhân

415

Phẫu thuật tim, mạch khác có sử dụng tuần hoàn ngoài cơ th

16.447.000

Chưa bao gm bộ tim phổi nhân tạo và dây chạy máy, mạch máu nhân tạo, động mạch chủ nhân tạo, keo sinh học dùng trong phẫu thuật phình tách động mạch, quả lọc tách huyết tương và bộ dây dn, dung dịch bảo vệ tng, bộ

416

Phẫu thuật u máu các vị trí

3.014.000

 

417

Phu thuật cắt phổi

8.641.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc

418

Phẫu thuật cắt u trung thất

10.311.000

 

419

Phẫu thuật dn lưu màng phổi

1.756.000

 

420

Phẫu thuật điều trị bệnh lý lồng ngực khác

6.686.000

Chưa bao gồm các loại đinh nẹp vít, các loại khung, thanh nâng ngc và đai nẹp ngoài.

421

Phẫu thuật nội soi cắt u trung thất

9.982.000

Chưa bao gm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm

422

Phẫu thuật nội soi ngực bệnh lý hoặc chấn thương

8.288.000

Chưa bao gm máy ct nối tự động, ghim khâu máy hoặc stapler, dao siêu âm.

423

Phẫu thuật phục hi thành ngực (do chn thương hoặc vết thương)

6.799.000

Chưa bao gồm các loại đinh, nẹp, vít, các loại khung, thanh nâng ngc và đai nẹp ngoài.

 

Ngoi Tiết niệu

 

 

424

Ghép thận, niệu quản tự thân có sử dụng vi phẫu

6.544.000

 

425

Phẫu thuật ct thận

4.232.000

 

426

Phẫu thuật ct u thượng thận hoặc ct nang thận

6.117.000

 

427

Phẫu thuật nội soi ly sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc si bàng quang

4.027.000

 

428

Phẫu thuật nội soi ct thận hoặc u sau phúc mạc

4.316.000

 

429

Phẫu thuật nội soi u thượng thận hoặc nang thận

4.170.000

 

430

Phẫu thuật ly sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang

4.098.000

 

431

Phẫu thuật ct niệu quản hoặc tạo hình niệu quản hoặc tạo hình bể thận (do bnh lý hoặc chấn thương)

5.390.000

 

432

Phẫu thuật cắt túi sa niệu quản bng nội soi

3.044.000

 

433

Phẫu thuật cắt bàng quang

5.305.000

 

434

Phẫu thuật cắt u bàng quang

5.434.000

 

435

Phẫu thuật nội soi cắt u bàng quang

4.565.000

 

436

Phẫu thuật nội soi cắt bàng quang, tạo hình bàng quang

5.818.000

 

437

Phẫu thuật nội soi cắt c bàng quang

4.565.000

 

438

Phẫu thuật đóng dò bàng quang

4.415.000

 

439

Điều trị u xơ tiền liệt tuyến bng laser

2.694.000

Chưa bao gm dây cáp quang.

440

Nội soi cắt đốt u lành tuyến tiền liệt qua đường niệu đạo (TORP)

2.694.000

 

441

Phẫu thuật bóc u xơ tin liệt tuyến

4.947.000

 

442

Phẫu thuật cắt tuyến tin liệt qua nội soi

3.950.000

 

443

Phẫu thuật điều trị các bệnh lý hoặc chn thương niệu đo khác

4.151.000

 

444

Phẫu thuật hạ tinh hoàn ẩn, tinh hoàn lạc chỗ hoặc cắt bỏ tinh hoàn

2.321.000

 

445

Phẫu thuật nội soi đặt Sonde JJ

1.751.000

Chưa bao gồm sonde JJ.

446

Phẫu thuật to hình dương vật

4.235.000

 

447

Đt prothese cố định sàn chậu vào mỏm nhô xương cụt

3.562.000

 

448

Tán sỏi ngoài cơ th bng sóng xung (thủy điện lực)

2.388.000

 

449

Tán sỏi qua nội soi (sỏi thận hoặc sỏi niệu quản hoặc sỏi bàng quang)

1.279.000

Chưa bao gồm sonde JJ, rọ lấy sỏi.

 

Tiêu hóa

 

 

450

Phẫu thuật cắt các u lành thực quản

5.441.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt ni tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm,

451

Phẫu thuật cắt thực quản

7.283.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt ni tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm,

452

Phẫu thuật cắt thực quản qua nội soi ngực và bụng

5.814.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy.

453

Phẫu thuật đặt Stent thực quản

5.168.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt ni tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm,

454

Phẫu thuật nội soi điều trị trào ngược thực quản, dạ dày

5.964.000

 

455

Phẫu thuật tạo hình thực quản

7.548.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm,

456

Phẫu thuật nội soi tạo hình thực quản

5.964.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, Stent.

457

Phẫu thuật cắt bán phần dạ dày

4.913.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

458

Phẫu thuật cắt dạ dày

7.266.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, kẹp khóa mạch máu, dao siêu âm.

459

Phẫu thuật nội soi cắt dạ dày

5.090.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mch máu.

460

Phẫu thuật nội soi khâu thủng dạ dày

2.896.000

 

461

Phẫu thuật nội soi ct dây thn kinh X trong điu trị loét dạ dày

3.241.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

462

Phẫu thuật bệnh phình đại tràng bẩm sinh 1 thì

2.944.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt

463

Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật kiểu Harman

4.470.000

Chưa bao gồm máy ct nối tự động và ghim khâu máy cắt

464

Phẫu thuật ct dây chng gỡ dính ruột

2.498.000

 

465

Phẫu thuật cắt nối ruột

4.293.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt

466

Phẫu thuật nội soi cắt nối ruột

4.241.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

467

Phẫu thuật cắt ruột non

4.629.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy ct

468

Phẫu thuật cắt ruột thừa

2.561.000

 

469

Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa

2.564.000

 

470

Phẫu thuật cắt trực tràng đường bụng, tầng sinh môn

6.933.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy

471

Phẫu thuật dị tt teo hậu môn trực tràng 1 thì

4.661.000

 

472

Phẫu thuật nội soi cđịnh trực tràng

4.276.000

Chưa bao gm tấm nâng trc tràng, dao siêu âm.

473

Phẫu thuật nội soi ung thư đại hoặc trực tràng

3.316.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

474

Phẫu thuật dẫn lưu trong (nối tt) hoặc dẫn lưu ngoài

2.664.000

Chưa bao gồm kẹp khóa mạch máu, miếng cầm máu, máy cắt nối tự động và ghim khâu máy

475

Phẫu thuật khâu lỗ thủng tiêu hóa hoặc lấy dị vật ống tiêu hóa hoặc đẩy bã thc ăn xuống đại tràng

3.579.000

 

476

Phẫu thuật cắt gan

8.133.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

477

Phẫu thuật nội soi cắt gan

5.648.000

Chưa bao gồm đu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao ct hàn mạch, hàn mô.

478

Phẫu thuật cắt gan mở có sử dụng thiết bị kỹ thuật cao

6.728.000

Chưa bao gm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

479

Phẫu thuật điều trị bệnh lý gan hoặc mật khác

4.699.000

Chưa bao gồm keo sinh học, đầu dao cắt gan siêu âm, dao cắt hàn mạch, hàn mỏ, Stent,

480

Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác

3.316.000

Chưa bao gồm đầu dao cắt gan siêu âm, keo sinh học, dao cắt hàn mạch, hàn mô.

481

Phẫu thuật khâu vết thương gan hoặc chèn gạc cầm máu

5.273.000

Chưa bao gồm vật liệu cầm máu.

482

Phẫu thuật ct túi mật

4.523.000

 

483

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật

3.093.000

 

484

Phẫu thuật lấy sỏi ống mật chủ

4.499.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cc tán sỏi.

485

Phẫu thuật ly sỏi ng mật phức tạp

6.827.000

Chưa bao gm đầu tán sỏi và điện cc tán sỏi.

486

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật - mở ống mật chủ ly sỏi và nối mật ruột

3.816.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

487

Phẫu thuật nội soi cắt nang ống mật ch

4.464.000

 

488

Phẫu thuật nội soi ly sỏi mật hay dị vật đường mật

3.316.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

489

Tán si trong mổ nội soi đường mật và tán sỏi qua đường hm Kehr

4.151.000

Chưa bao gồm đầu tán sỏi và điện cực tán sỏi.

490

Phẫu thuật cắt cơ Oddi và nong đường mật qua ERCP

3.456.000

Chưa bao gồm stent.

491

Phẫu thuật ni mật ruột

4.399.000

 

492

Phẫu thuật cắt khi tá tụy

10.817.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động, ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm và đon mạch nhân tạo.

493

Phẫu thuật nội soi cắt khối tá tụy có sử dụng máy cắt nối

10.110.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

494

Phẫu thuật cắt lách

4.472.000

Chưa bao gm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

495

Phẫu thuật nội soi ct lách

4.390.000

Chưa bao gm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

496

Phẫu thuật ct thân tụy hoặc ct đuôi tụy

4.485.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, dao

497

Phẫu thuật cắt u phúc mạc hoặc u sau phúc mạc

5.712.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, vật liệu cầm máu.

498

Phẫu thuật no vét hạch

3.817.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

499

Phẫu thuật u trong ổ bụng

4.670.000

Chưa bao gồm khóa kẹp mạch máu, dao siêu âm.

500

Phẫu thuật nội soi cắt u trong ổ bụng

3.680.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy, dao siêu âm, kẹp khóa mạch máu.

501

Phẫu thuật thăm dò ổ bụng hoặc mở thông dạ dày hoặc mở thông hổng tràng hoặc làm hậu môn nhân tạo

2.514.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy ct ni.

502

Phẫu thuật thoát vị bẹn hoặc thoát vị đùi hoặc thoát vị thành bụng

3.258.000

Chưa bao gồm tấm màng nâng, khóa kẹp mạch máu, vật liệu cầm máu.

503

Phẫu thuật dẫn lưu áp xe trong ổ bng

2.832.000

 

504

Phẫu thuật cắt trĩ hoặc điều trị nt khậu môn hoặc điu trị áp xe rò hậu môn

2.562.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu máy cắt nối, khóa kẹp mạch máu, vật

505

Phẫu thuật điều trị trĩ kỹ thuật cao (phương pháp Longo)

2.254.000

Chưa bao gồm máy cắt nối tự động và ghim khâu trong máy.

506

Cắt cơ Oddi hoặc dẫn lưu mật qua nội soi tá tràng

2.428.000

Chưa bao gồm dao cắt, thuốc cản quang, catheter.

507

Cắt niêm mạc ống tiêu hóa qua nội soi điu trị ung thư sớm

3.928.000

Chưa bao gồm dao ct niêm mạc, kìm kẹp cầm máu.

508

Cắt polyp ng tiêu hóa (thực quản hoặc dạ dầy hoặc đại tràng hoặc trực tràng)

1.038.000

 

509

Đặt stent đường mật hoặc tụy dưới hướng dẫn của siêu âm

1.885.000

Chưa bao gồm stent, dao cắt, catheter, guidewire.

510

Lấy dvật ống tiêu hóa qua nội soi

1.696.000

 

511

Ly sỏi hoặc giun đường mật qua nội soi tá tràng

3.396.000

 

512

Mở thông dạ dày qua nội soi

2.697.000

 

513

Nong đường mật qua nội soi tá tràng

2.238.000

Chưa bao gồm bóng nong.

514

Cắt phymosis

237.000

 

515

Chích rạch nhọt, Apxe nhỏ dẫn lưu

186.000

 

516

Tháo lồng ruột bng hơi hay baryte

137.000

 

517

Tht các búi trĩ hậu môn

277.000

 

 

Xương, cột sống, hàm mặt

 

 

518

Cđịnh gãy xương sườn

49.900

 

519

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân nga vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lồm ngoài (bột liền)

714.000

 

520

Nắn có gây mê, bó bột bàn chân nga vẹo vào, bàn chân bẹt hoặc tật gối cong lõm trong hay lõm ngoài (bột tự cán)

529.000

 

521

Nắn trật khớp háng (bột liền)

644.000

 

522

Nắn trật khớp háng (bột tự cán)

274.000

 

523

Nắn trật khớp khủy chân hoặc khớp cchân hoặc khớp gi (bột liền)

259.000

 

524

Nắn trật khớp khủy chân hoặc khớp cchân hoặc khớp gi (bột tự cán)

159.000

 

525

Nắn trật khớp khủy tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột liền)

399.000

 

526

Nắn trật khớp khủy tay hoặc khớp xương đòn hoặc khớp hàm (bột tự cán)

221.000

 

527

Nắn trật khớp vai (bột liền)

319.000

 

528

Nắn trật khớp vai (bột tự cán)

164.000

 

529

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột liền)

234.000

 

530

Nắn, bó bột bàn chân hoặc bàn tay (bột tự cán)

162.000

 

531

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột liền)

335.000

 

532

Nắn, bó bột gãy xương cẳng tay (bột tự cán)

212.000

 

533

Nn, bó bột trật khp háng bẩm sinh (bột liền)

714.000

 

534

Nắn, bó bột trật khp háng bẩm sinh (bột tự cán)

324.000

 

535

Nắn, bó bột xương cng chân (bột liền)

335.000

 

536

Nn, bó bột xương cẳng chân (bột t cán)

254.000

 

537

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột liền)

335.000

 

538

Nắn, bó bột xương cánh tay (bột tự cán)

254.000

 

539

Nắn, bó bột xương đùi hoặc chậu hoặc cột sng (bột liền)

624.000

 

540

Nn, bó bột xương đùi hoặc chu hoặc cột sống (bột tự cán)

344.000

 

541

Nắn, bó gãy xương đòn

118.000

 

542

Nắn, bó gãy xương gót

144.000

 

543

Nắn, bó vỡ xương bánh chè không có chđịnh m

144.000

 

544

Phẫu thuật ct cụt chi

3.741.000

 

545

Phẫu thuật chuyn gân điều trị cò ngón tay do liệt vận động

2.925.000

 

546

Phẫu thuật thay khớp vai

6.985.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo, xi măng sinh học hoặc hóa học.

547

Phẫu thuật chnh bàn chân khèo

2.829.000

Chưa bao gồm phương tin cđịnh: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học

548

Phẫu thuật chuyn gân điều trị bàn chân rủ do liệt vận động

2.925.000

 

549

Phẫu thuật đóng cng khớp cổ chân

2.106.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định: khung cố định, đinh, kim, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học

550

Phẫu thuật làm vận động khớp gối

3.151.000

 

551

Phẫu thuật nội soi khớp gi hoặc khớp háng hoặc khớp vai hoặc cổ chân

3.250.000

Chưa bao gồm lưỡi bào, lưỡi cắt, bộ dây bơm nước, đầu đt, tay dao đốt điện, nẹp, c, vít.

552

Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chng

4.242.000

Chưa bao gồm nẹp vít, c, dao cắt sụn và lưỡi bào, bộ dây bơm nước, đầu đốt, tay dao điện, gân sinh học, gân đồng

553

Phẫu thuật tạo hình khớp háng

3.250.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa.

554

Phẫu thuật thay khớp gối bán phần

4.622.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

555

Phẫu thut thay khớp háng bán phần

3.750.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

556

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối

5.122.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

557

Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng

5.122.000

Chưa bao gồm khớp nhân tạo.

558

Phẫu thuật đặt lại khớp găm kim cố định

3.985.000

Chưa bao gồm kim.

559

Phẫu thuật làm cng khớp

3.649.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp vít, khung cố định ngoài.

560

Phẫu thuật điu trị xơ cứng gân cơ hoặc xơ cứng khớp

3.570.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, gân nhân tạo, gân sinh học, khung cố định ngoài, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh

561

Phẫu thuật gỡ dính khớp hoặc làm sạch khớp

2.758.000

 

562

Phẫu thuật ghép chi

6.153.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít, mạch máu nhân tạo.

563

Phẫu thuật ghép xương

4.634.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, nẹp, ốc, vít, lồng, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

564

Phẫu thuật thay đoạn xương ghép bảo qun bng kĩ thuật cao

4.622.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương nhân tạo và sản phẩm sinh học thay thế xương.

565

Phẫu thuật kéo dài chi

4.672.000

Chưa bao gồm khung cố định ngoài, đinh, nẹp, vít, ốc, xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương.

566

Phẫu thuật kết hợp xương bng nẹp vít

3.750.000

Chưa bao gồm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, nẹp, vít.

567

Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng

5.122.000

Chưa bao gm xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế xương, đinh, np, vít

568

Phẫu thuật lấy bỏ u xương

3.746.000

Chưa bao gồm phương tiện cố định, phương tin kết hợp, xương nhân tạo, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế, xi măng sinh học hoặc hóa

569

Phẫu thuật nối gân hoặc kéo dài gân (tính 1 gân)

2.963.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo.

570

Phẫu thuật nội soi tái tạo gân

4.242.000

Chưa bao gồm gân nhân tạo, vít, ốc, đầu đốt, bộ dây bơm nước, tay dao điện, dao ct sn, lưỡi bào, gân sinh học,

571

Phẫu thuật tạo hình sọ mặt (bệnh lý)

5.589.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

572

Phẫu thuật ung thư biểu mô tế bào đáy hoặc tế bào gai vùng mặt + tạo hình vạt da, đóng khuyết da bng phẫu thuật tạo hình

3.789.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

573

Rút đinh hoặc tháo phương tiện kết hp xương

1.731.000

 

574

Phẫu thuật cố định cột sống bng DIAM, SILICON, nẹp chữ U, Aparius

7.134.000

Chưa bao gồm DIAM, SILICON, nẹp chU, Aparius.

575

Phẫu thuật điều trị cong vẹo cột sống (tính cho 1 lần phẫu thuật)

8.871.000

Chưa bao gm xương bảo quản, đốt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm, nẹp, vít, ốc, khóa.

576

Phẫu thuật nẹp vít cột sống c

5.197.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đt sống nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sống, đĩa đệm nhân tạo, c,

577

Phẫu thuật nẹp vít cột sống tht lưng

5.328.000

Chưa bao gồm đinh, nẹp, vít, xương bảo quản, đốt sng nhân tạo, sản phẩm sinh học thay thế xương, miếng ghép cột sng, đĩa đệm nhân tạo, ốc,

578

Phẫu thuật tạo hình thân đốt sống bng phương pháp bơm xi măng

5.413.000

Chưa bao gồm kim chọc, xi măng sinh học hoặc hóa học, hthống bơm xi măng, bộ bơm xi măng có bóng hoặc

579

Phẫu thuật thay đốt sống

5.613.000

Chưa bao gm đinh, nẹp, vít, ốc, khóa, xương bảo quản, sản phẩm sinh học thay thế xương, đốt sống nhân to, đĩa đệm

580

Phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống tht lưng

5.025.000

Chưa bao gồm đĩa đệm nhân

581

Phẫu thuật cắt lọc nạo viêm phn mm hoặc sửa mỏm cụt ngón tay, chân hoặc ct cụt ngón tay, chân (tính 1 ngón)

2.887.000

 

582

Phẫu thuật ni dây thần kinh (tính 1 dây)

2.973.000

 

583

Phẫu thuật tạo hình bng các vạt da có cuống mạch liền

3.325.000

 

584

Phẫu thuật vá da lớn diện tích ≥ 10 cm2

4.228.000

 

585

Phẫu thuật vá da nhỏ diện tích < 10 cm2

2.790.000

 

586

Phẫu thuật vết thương phần mềm hoặc rách da đầu

2.598.000

 

587

Phẫu thuật vết thương phần mm phc tạp

4.616.000

 

588

Phẫu thuật vi phu chuyn vạt da có cuống mạch

4.957.000

 

589

Phẫu thuật vi phẫu ni mch chi

6.579.000

Chưa bao gồm mạch nhân tạo.

590

Tạo hình khí-phế quản

12.173.000

Chưa bao gồm Stent, bộ tim phổi nhân to trong phẫu thuật tim (ở người bệnh hẹp khí - phế quản bẩm sinh).

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn li khác chuyên khoa ngoi

 

 

591

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.728.000

 

592

Phẫu thuật loại I

2.851.000

 

593

Phẫu thuật loại II

1.965.000

 

594

Phẫu thuật loại III

1.242.000

 

595

Thủ thuật loại đặc biệt

979.000

 

596

Thủ thuật loại I

545.000

 

597

Thủ thut loại II

371.000

 

598

Thủ thuật loại III

180.000

 

VI

PHỤ SẢN

 

 

599

Bóc nang tuyến Bartholin

1.274.000

 

600

Bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi di căn âm đạo

2.721.000

 

601

Bóc nhân xơ vú

984.000

 

602

Ct âm hộ + vét hạch bẹn hai bên

3.726.000

 

603

Cắt bỏ âm hộ đơn thuần

2.761.000

 

604

Cắt chỉ khâu vòng c t cung

117.000

 

605

Cắt cổ tử cung trên bệnh nhân đã mổ cắt tử cung bán phần

4.109.000

 

606

Ct c tcung trên bệnh nhân đã mcắt tử cung bán phn đường âm đạo kết hợp nội soi

5.550.000

 

607

Cắt u thành âm đạo

2.048.000

 

608

Cắt u tiu khung thuộc tử cung, buồng trng to, dính, cắm sâu trong tiểu khung

6.111.000

 

609

Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u vú ác tính + vét hạch nách

4.803.000

 

610

Chích áp xe tng sinh môn

807.000

 

611

Chích áp xe tuyến Bartholin

831.000

 

612

Chích apxe tuyến vú

219.000

 

613

Chích rạch màng trinh do ứ máu kinh

790.000

 

614

Chọc dẫn lưu dịch cổ chướng trong ung thư buồng trng

880.000

 

615

Chọc dò màng bụng sơ sinh

404.000

 

616

Chọc dò túi cùng Douglas

280.000

 

617

Chọc nang buồng trứng đường âm dạo dưới siêu âm

2.192.000

 

618

Chọc i

722.000

 

619

Dẫn lưu cùng đồ Douglas

835.000

 

620

Đặt mảnh ghép tổng hợp điu trị sa tạng vùng chậu

6.045.000

 

621

Điều trị tổn thương ctử cung bằng: đt điện hoặc nhiệt hoặc laser

159.000

 

622

Điu trị viêm dính tiểu khung bằng hồng ngoại, sóng ngn

294.000

 

623

Đỡ đẻ ngôi ngược

1.002.000

 

624

Đỡ đẻ thường ngôi chỏm

706.000

 

625

Đđẻ từ sinh đôi tr lên

1.227.000

 

626

Đóng rò trực tràng - âm đạo hoặc rò tiết niệu - sinh dục

4.113.000

 

627

Forceps hoặc Giác hút sản khoa

952.000

 

628

Giảm đau trong đẻ bng phương pháp gây tê ngoài màng cứng

649.000

 

629

Hút buồng tử cung do rong kinh rong huyết

204.000

 

630

Hút thai dưới siêu âm

456.000

 

631

Hủy thai: cắt thai nhi trong ngôi ngang

2.741.000

 

632

Hủy thai: chọc óc, kẹp sọ, kéo thai

2.407.000

 

633

Khâu phục hồi rách cổ tử cung, âm đạo

1.564.000

 

634

Khâu rách cùng đồ âm đạo

1.898.000

 

635

Khâu tử cung do no thủng

2.782.000

 

636

Khâu vòng cổ tử cung

549.000

 

637

Khoét chóp hoặc cắt cụt cổ tử cung

2.747.000

 

638

Làm lại vết mthành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn...) sau phẫu thuật sản phụ khoa

2.612.000

 

639

Làm thuốc vết khâu tng sinh môn nhim khuẩn

85.600

 

640

Lấy dị vật âm đạo

573.000

 

641

Ly dụng cụ tử cung, triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ

2.860.000

 

642

Ly khi máu tụ âm đạo, tầng sinh môn

2.248.000

 

643

Mở bụng bóc nhân ung thư nguyên bào nuôi bảo tn tử cung

3.406.000

 

644

Nạo hút thai trng

772.000

 

645

Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ

344.000

 

646

Nội soi buồng tử cung can thiệp

4.394.000

 

647

Nội soi buồng tử cung chẩn đoán

2.828.000

 

648

Nội xoay thai

1.406.000

 

649

Nong buồng tử cung đặt dụng cụ chng dính

580.000

 

650

Nong cổ tử cung do bế sản dịch

281.000

 

651

Nong đặt dụng cụ tử cung chng dính buồng tử cung

174.000

 

652

Phá thai bng phương pháp nong và gp từ tuần thứ 13 đến hết tuần thứ 18

1.152.000

 

653

Phá thai bng thuốc cho tuổi thai từ 7 tuần đến hết 13 tuần

302.000

 

654

Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không

384.000

 

655

Phá thai đến hết 7 tuần bng thuốc

183.000

 

656

Phá thai to từ 13 tun đến 22 tuần bng phương pháp đặt túi nước

1.040.000

 

657

Phá thai từ 13 tuần đến 22 tuần bng thuốc

545.000

 

658

Phá thai từ tuần thứ 7 đến hết 12 tuần bng phương pháp hút chân không

396.000

 

659

Phẫu thuật bảo tồn tử cung do vỡ tử cung

4.838.000

 

660

Phẫu thuật bóc khối lạc nội mạc tử cung ở tầng sinh môn, thành bụng

2.677.000

 

661

Phẫu thuật cắt âm vật phì đại

2.619.000

 

662

Phẫu thuật cắt lọc vết m, khâu lại tcung sau mổ lấy thai

4.585.000

 

663

Phẫu thuật ct một phần tuyến vú, cắt u vú lành tính

2.862.000

 

664

Phẫu thuật ct polip buồng tử cung (đường bụng, đường âm đạo)

3.668.000

 

665

Phẫu thuật cắt polip cổ tử cung

1.935.000

 

666

Phẫu thuật cắt tinh hoàn lạc chỗ

2.729.000

 

667

Phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo

3.736.000

 

668

Phẫu thuật ct tử cung đường âm đạo có sự hỗ trợ của nội soi

5.910.000

 

669

Phẫu thuật ct tử cung tình trạng người bệnh nặng, viêm phúc mạc nặng, kèm vỡ tạng trong tiểu khung, vỡ tử cung phức tp

9.564.000

 

670

Phẫu thuật cắt tử cung và tht động mạch hạ vị do chảy máu thứ phát sau phẫu thuật sản khoa

7.397.000

 

671

Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc ni lớn

6.130.000

 

672

Phẫu thut cắt vách ngăn âm đạo, mở thông âm đạo

2.660.000

 

673

Phẫu thuật chn thương tầng sinh môn

3.710.000

 

674

Phẫu thuật cha ngoài tử cung thể huyết tụ thành nang

3.766.000

 

675

Phẫu thuật cha ngoài tử cung vỡ có choáng

3.725.000

 

676

Phẫu thuật Crossen

4.012.000

 

677

Phẫu thuật điu trị són tiu (TOT, TVT)

5.385.000

Chưa bao gồm tm màng nâng hoặc lưới các loại, các c.

678

Phẫu thuật khi viêm dính tiu khung

3.322.000

 

679

Phẫu thuật làm lại tầng sinh môn và cơ vòng do rách phức tạp

2.844.000

 

680

Phẫu thuật ly thai có kèm các kỹ thuật cầm máu (tht động mạch tử cung, mũi khâu B- lynch...)

4.202.000

 

681

Phu thuật lấy thai lần đầu

2.332.000

 

682

Phẫu thuật ly thai lần thứ 2 trở lên

2.945.000

 

683

Phẫu thuật ly thai trên người bệnh có bệnh truyền nhiễm (viêm gan nặng, HIV-AIDS, H5N1)

5.929.000

 

684

Phẫu thuật ly thai trên người bệnh có sẹo mbụng cũ phức tp

4.027.000

 

685

Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh mc bệnh toàn thân hoặc bệnh lý sản khoa

4.307.000

 

686

Phẫu thuật lấy thai và cắt tử cung trong rau cài răng lược

7.919.000

 

687

Phẫu thuật Lefort hoặc Labhart

2.783.000

 

688

Phẫu thuật Manchester

3.681.000

 

689

Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung

3.355.000

 

690

Phẫu thuật mở bụng cắt góc tử cung

3.507.000

 

691

Phẫu thuật mở bụng ct tử cung

3.876.000

 

692

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

6.145.000

 

693

Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ

2.944.000

 

694

Phẫu thuật mở bụng tạo hình vòi trng, ni lại vòi trứng

4.750.000

 

695

Phẫu thuật mở bụng thăm dò, xử trí bệnh lý phụ khoa

2.782.000

 

696

Phẫu thuật mở bụng xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần phụ, ứ mủ vòi trng

4.289.000

 

697

Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung

6.116.000

 

698

Phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt nhân xơ; polip; tách dính; cắt vách ngăn; ly dị vật

5.558.000

 

699

Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ

5.071.000

 

700

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung

5.914.000

 

701

Phẫu thuật nội soi cắt tử cung hoàn toàn và vét hạch chậu

7.923.000

 

702

Phẫu thuật nội soi cắt ung thư buồng trng kèm cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc ni lớn

8.063.000

 

703

Phẫu thuật nội soi điu trị vô sinh (soi buồng tử cung + nội soi ổ bụng)

6.023.000

 

704

Phẫu thuật nội soi khâu lỗ thủng tử cung

5.089.000

 

705

Phẫu thuật nội soi ly dụng cụ tử cung trong ổ bụng

5.528.000

 

706

Phẫu thuật nội soi bụng chẩn đoán + tiêm MTX tại chỗ điều trthai ngoài tử cung

5.005.000

 

707

Phẫu thuật nội soi bụng chẩn đoán các bệnh lý phụ khoa

4.963.000

 

708

Phẫu thuật nội soi sa sinh dục nữ

9.153.000

 

709

Phẫu thuật nội soi treo buồng trng

5.546.000

 

710

Phẫu thuật nội soi triệt sản nữ

4.744.000

 

711

Phẫu thuật nội soi vét hạch tiểu khung

6.533.000

 

712

Phẫu thuật nội soi xử trí viêm phúc mạc tiểu khung, viêm phần ph, ứ m vòi trng

6.575.000

 

713

Phẫu thuật Second Look trong ung thư buồng trng

4.083.000

 

714

Phẫu thuật tạo hình âm đạo (nội soi kết hợp đường dưới)

5.976.000

 

715

Phẫu thuật tạo hình âm đạo do dị dạng (đường dưới)

3.610.000

 

716

Phẫu thuật to hình tử cung (Strassman, Jones)

4.660.000

 

717

Phẫu thuật tht động mạch hạ vtrong cấp cứu sản phụ khoa

4.867.000

 

718

Phẫu thuật tht động mạch tử cung trong cấp cứu sản ph khoa

3.342.000

 

719

Phẫu thuật treo bàng quang và trực tràng sau mổ sa sinh dục

4.121.000

 

720

Phẫu thuật treo tử cung

2.859.000

 

721

Phẫu thuật Wertheim (cắt tử cung tn gốc + vét hạch)

6.191.000

 

722

Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

382.000

 

723

Sinh thiết gai rau

1.149.000

 

724

Sinh thiết hạch gác (ca) trong ung thư vú

2.207.000

 

725

Soi cổ tử cung

61.500

 

726

Soi i

48.500

 

727

Thủ thut LEEP (cắt cổ tử cung bng vòng nhiệt điện)

1.127.000

 

728

Tiêm hóa chất ti chỗ điu trị cha ở cổ tử cung

250.000

 

729

Tiêm nhân Chorio

238.000

 

730

Vi phẫu thuật tạo hình vòi trứng, ni lại vòi trứng

6.855.000

 

731

Xoắn hoặc cắt bỏ polype âm hộ, âm đạo, cổ tử cung

388.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn li khác

 

 

732

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.812.000

 

733

Phẫu thuật loại I

2.345.000

 

734

Phẫu thuật loại II

1.482.000

 

735

Phẫu thuật loi III

1.114.000

 

736

Thủ thuật loại đặc biệt

874.000

 

737

Thủ thuật loại I

587.000

 

738

Thủ thuật loại II

405.000

 

739

Thủ thuật loại III

188.000

 

VII

MT

 

 

740

Bơm rửa lệ đạo

36.700

 

741

Cắt bè áp MMC hoặc áp 5FU

1.212.000

Chưa bao gồm thuốc MMC;

742

Cắt bỏ túi lệ

840.000

 

743

Cắt dịch kính đơn thuần hoặc ly dị vật nội nhãn

1.234.000

Chưa bao gồm đầu cắt dịch kính, đầu laser, dây dẫn sáng.

744

Cắt mộng áp Mytomycin

987.000

Chưa bao gồm thuốc MMC.

745

Cắt mng mắt chu biên bằng Laser

312.000

 

746

Cắt u bì kết giác mạc có hoặc không ghép kết mạc

1.154.000

 

747

Cắt u kết mạc không vá

755.000

 

748

Chích chắp hoặc lẹo

78.400

 

749

Chích mủ hốc mắt

452.000

 

750

Chọc tháo dịch dưới hc mạc, bơm hơi tiền phòng

1.112.000

 

751

Chữa bỏng mt do hàn điện

29.000

 

752

Chụp mạch ICG

256.000

Chưa bao gồm thuốc

753

Đánh bờ mi

37.700

 

754

Điện chẩm

395.000

 

755

Điện di điều trị (1 lần)

20.400

 

756

Điện đông thể mi

474.000

 

757

Điện võng mạc

94.000

 

758

Điều trị Laser hồng ngoại; Tập nhược thị

31.700

 

759

Điu trị một sbệnh võng mạc bng laser (bệnh võng mạc tiểu đường, cao huyết áp, trẻ đẻ non...); Laser điều trị u nguyên bào võng mạc

406.000

 

760

Đo độ dày giác mạc; Đếm tế bào nội mô giác mạc; Chụp bản đồ giác mạc

133.000

 

761

Đo độ lác; Xác định sơ đồ song thị; Đo biên độ điều tiết; Đo thị giác 2 mắt; Đo thị giác tương phản

63.800

 

762

Đo đường kính giác mạc; đo độ lồi

54.800

 

763

Đo Javal

36.200

 

764

Đo khúc xạ máy

9.900

 

765

Đo nhãn áp

25.900

 

766

Đo th lc khách quan

73.000

 

767

Đo thị trường, ám điểm

28.800

 

768

Đo tính công suất thủy tinh thể nhân tạo

59.100

 

769

Đốt lông xiêu

47.900

 

770

Ghép giác mạc (01 mt)

3.324.000

Chưa bao gồm giác mạc, thủy tinh thể nhân tạo.

771

Ghép màng ối điều trị dính mi cầu hoặc loét giác mạc u liền hoặc thủng giác mc

1.249.000

Chưa bao gồm chi phí màng i.

772

Ghép màng ối điều trị loét giác mạc

1.040.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

773

Gọt giác mạc

770.000

 

774

Khâu cò mi

400.000

 

775

Khâu cng mạc đơn thuần

814.000

 

776

Khâu cng giác mạc phức tạp

1.234.000

 

777

Khâu cng mạc phức tạp

1.112.000

 

778

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây mê

1.440.000

 

779

Khâu da mi, kết mạc mi bị rách - gây tê

809.000

 

780

Khâu giác mạc đơn thuần

764.000

 

781

Khâu giác mc phc tạp

1.112.000

 

782

Khâu phục hi bờ mi

693.000

 

783

Khâu vết thương phn mm, tổn thương vùng mắt

926.000

 

784

Khoét bỏ nhãn cầu

740.000

 

785

Lạnh đông đơn thuần phòng bong võng mạc

1.724.000

 

786

Laser điu tr u máu mi, kết mạc, hốc mắt, bệnh võng mạc trẻ đẻ non, u nguyên bào võng mạc

1.444.000

 

787

Lấy dị vật giác mạc nông, một mt (gây mê)

665.000

 

788

Ly dvật giác mạc nông, một mắt (gây tê)

82.100

 

789

Lấy dị vật giác mạc sâu, một mt (gây mê)

862.000

 

790

Ly dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)

327.000

 

791

Ly dị vật hốc mắt

893.000

 

792

Lấy dị vật kết mạc nông một mt

64.400

 

793

Ly dị vt tin phòng

1.112.000

 

794

Ly huyết thanh đóng ng

54.800

 

795

Ly sạn vôi kết mạc

35.200

 

796

Liệu pháp điều trị viêm kết mạc mùa xuân (áp tia β)

57.400

 

797

Mở bao sau bng Laser

257.000

 

798

Mổ quặm 1 mi - gây mê

1.235.000

 

799

Mổ qum 1 mi - gây tê

638.000

 

800

Mổ quặm 2 mi - gây mê

1.417.000

 

801

Mquặm 2 mi - gây tê

845.000

 

802

M qum 3 mi - gây tê

1.068.000

 

803

Mổ qum 3 mi - gây mê

1.640.000

 

804

Mổ quặm 4 mi - gây mê

1.837.000

 

805

Mqum 4mi - gây tê

1.236.000

 

806

Mở tiền phòng ra máu hoặc mủ

740.000

 

807

Mộng tái phát phức tạp có ghép màng i kết mạc

940.000

 

808

Múc nội nhãn (có độn hoặc không độn)

539.000

Chưa bao gồm vật liệu độn.

809

Nặn tuyến bờ mi

35.200

 

810

Nâng sàn hốc mắt

2.756.000

Chưa bao gồm tấm lót sàn

811

Nghiệm pháp phát hiện Glôcôm

107.000

 

812

Ni thông lệ mũi 1 mt

1.040.000

Chưa bao gồm ống Silicon.

813

Phẫu thuật bong võng mạc kinh đin

2.240.000

Chưa bao gồm đai Silicon.

814

Phẫu thuật cắt bao sau

590.000

Chưa bao gồm đầu cắt bao sau.

815

Phẫu thuật cắt bè

1.104.000

 

816

Phẫu thuật cắt dịch kính và điều trị bong võng mạc (01 mắt)

2.943.000

Chưa bao gồm dầu silicon, đai silicon, đầu cắt dịch kính, Laser nội nhãn.

817

Phẫu thuật cắt màng đng tử

934.000

Chưa bao gồm đầu cắt.

818

Phẫu thuật ct mộng ghép màng i, kết mạc - gây mê

1.477.000

Chưa bao gm chi phí màng ối.

819

Phẫu thuật ct mộng ghép màng ối, kết mạc - gây tê

963.000

Chưa bao gồm chi phí màng ối.

820

Phẫu thuật cắt mng mt chu biên

520.000

 

821

Phẫu thuật ct thủy tinh thể

1.212.000

Chưa bao gồm đu cắt

822

Phẫu thuật đặt IOL (1 mt)

1.970.000

Chưa bao gồm ththủy tinh nhân tạo.

823

Phẫu thuật đặt ống Silicon tiền phòng

1.512.000

Chưa bao gồm ng Silicon.

824

Phẫu thuật điều trị bệnh võng mạc trẻ đẻ non (2 mt)

1.824.000

Chưa bao gm đầu cắt dịch kính, laser nội nhãn, dây dẫn

825

Phẫu thuật đục thủy tinh th bng phương pháp Phaco (01 mt)

2.654.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo; đã bao gồm casset dùng nhiều lần, dch nhy.

826

Phẫu thuật Epicanthus (1 mt)

840.000

 

827

Phẫu thuật hẹp khe mi

643.000

 

828

Phẫu thuật lác (1 mt)

740.000

 

829

Phẫu thut lác (2 mt)

1.170.000

 

830

Phẫu thuật lác có Faden (1 mt)

793.000

 

831

Phẫu thuật ly thủy tinh th ngoài bao, đt IOL+ cắt bè (1 mắt)

1.812.000

Chưa bao gồm thủy tinh th nhân tạo.

832

Phẫu thuật mộng đơn một mt - gây mê

1.439.000

 

833

Phẫu thuật mộng đơn thuần một mt - gây tê

870.000

 

834

Phẫu thuật mộng ghép kết mạc tự thân

840.000

 

835

Phẫu thuật phủ kết mạc lp mt giả

743.000

 

836

Phẫu thuật sụp mi (1 mắt)

1.304.000

 

837

Phẫu thuật tái tạo lệ quản kết hợp khâu mi

1.512.000

Chưa bao gồm ống silicon.

838

Phẫu thuật tạo cùng đ lp mắt giả

1.112.000

 

839

Phẫu thuật tạo mí (1 mt)

840.000

 

840

Phẫu thuật tạo mí (2 mắt)

1.093.000

 

841

Phẫu thuật tháo đai độn Silicon

1.662.000

 

842

Phẫu thuật thể thủy tinh bng phaco và femtosecond có hoặc không có đặt IOL

4.866.000

Chưa bao gồm thủy tinh thể nhân tạo, thiết bị cố định mt (Pateient interface).

843

Phẫu thuật thủy tinh th ngoài bao (1 mt)

1.634.000

Chưa bao gồm thủy tinh th nhân tạo.

844

Phẫu thuật u có vá da tạo hình

1.234.000

 

845

Phẫu thuật u kết mạc nông

693.000

 

846

Phẫu thuật u mi không vá da

724.000

 

847

Phẫu thuật u tổ chc hốc mắt

1.234.000

 

848

Phẫu thuật vá da điu trị lật mi

1.062.000

 

849

Phủ kết mạc

638.000

 

850

Quang đông thmi điều trị Glôcôm

291.000

 

851

Rạch góc tin phòng

1.112.000

 

852

Rửa cùng đồ

41.600

Áp dụng cho 1 mt hoặc 2 mắt

853

Sắc giác

65.900

 

854

Siêu âm bán phần trước (UBM)

208.000

 

855

Siêu âm mt chẩn đoán

59.500

 

856

Siêu âm điều trị (1 ngày)

68.800

 

857

Sinh thiết u, tế bào học, dịch tổ chc

150.000

 

858

Soi bóng đồng tử

29.900

 

859

Soi đáy mắt hoặc Soi góc tin phòng

52.500

 

860

Tách dính mi cu ghép kết mạc

2.223.000

Chưa bao gồm chi phí màng.

861

Tạo hình vùng bè bng Laser

220.000

 

862

Test thử cảm giác giác mạc

39.600

 

863

Tháo dầu Silicon phẫu thuật

793.000

 

864

Thông lệ đạo hai mt

94.400

 

865

Thông lệ đạo một mt

59.400

 

866

Tiêm dưới kết mạc một mắt

47.500

Chưa bao gồm thuốc.

867

Tiêm hậu nhãn cầu một mt

47.500

Chưa bao gồm thuốc.

868

Vá sàn hốc mắt

3.152.000

Chưa bao gồm tm lót sàn hoặc vá xương.

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn li khác

 

 

869

Phẫu thuật loại đặc biệt

2.110.000

 

870

Phẫu thuật loại I

1.213.000

 

871

Phu thuật Loại II

858.000

 

872

Phẫu thuật loại III

598.000

 

873

Thủ thuật loại đặc biệt

523.000

 

874

Thủ thuật loại I

339.000

 

875

Thủ thuật loại II

192.000

 

876

Thủ thuật loại III

121.000

 

VIII

TAI MŨI HỌNG

 

 

877

Bẻ cun mũi

133.000

 

878

Cầm máu mũi bng Merocell (1 bên)

205.000

 

879

Cầm máu mũi bng Merocell (2 bên)

275.000

 

880

Cắt Amiđan (gây mê)

1.085.000

 

881

Cắt Amiđan dùng Coblator (gây mê)

2.355.000

Bao gồm cả Coblator.

882

Cắt bđường rò luân nhĩ gây tê

486.000

 

883

Cắt dây thần kinh Vidien qua nội soi

7.768.000

 

884

Cắt polyp ng tai gây mê

1.990.000

 

885

Cắt polyp ng tai gây tê

602.000

 

886

Cắt thanh quản có tái tạo phát âm

6.819.000

Chưa bao gồm stent hoặc van phát âm, thanh quản điện.

887

Ct u cuộn cảnh

7.539.000

 

888

Chích rạch apxe Amiđan (gây tê)

263.000

 

889

Chích rạch apxe thành sau họng (gây tê)

263.000

 

890

Chích rch vành tai

62.600

 

891

Chỉnh hình tai gia có tái tạo chuỗi xương con

5.916.000

 

892

Chọc hút dịch vành tai

52.600

 

893

Đt stent điu trị sẹo hp thanh khí quản

7.148.000

Chưa bao gồm stent.

894

Đo ABR (1 lần)

178.000

 

895

Đo nhĩ lượng

27.400

 

896

Đo OAE (1 ln)

54.800

 

897

Đo phản xạ cơ bàn đạp

27.400

 

898

Đo sức cản của mũi

94.400

 

899

Đo sức nghe lời

54.400

 

900

Đo thính lc đơn âm

42.400

 

901

Đo trên ngưỡng

59.800

 

902

Đốt Amidan áp lạnh

193.000

 

903

Đốt họng bng khí CO2 (Bng áp lạnh)

130.000

 

904

Đốt họng bng khí Nitơ lỏng

148.000

 

905

Đốt họng hạt

79.100

 

906

Ghép thanh khí quản đặt stent

5.952.000

Chưa bao gồm stent

907

Hút xoang dưới áp lực

57.600

 

908

Khí dung

20.400

Chưa bao gồm thuốc khí dung.

909

Làm thuốc thanh quản hoặc tai

20.500

Chưa bao gồm thuốc.

910

Lấy dị vật họng

40.800

 

911

Lấy dị vật tai ngoài đơn giản

62.900

 

912

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây mê)

514.000

 

913

Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)

155.000

 

914

Lấy di vật thanh quản gây mê ống cng

703.000

 

915

Lấy dị vật thanh quản gây tê ống cng

362.000

 

916

Lấy dị vật trong mũi có gây mê

673.000

 

917

Lấy dvật trong mũi không gây mê

194.000

 

918

Lấy nút biểu bì ng tai

62.900

 

919

Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây mê

1.334.000

 

920

Mổ cắt bỏ u bí đậu vùng đầu mặt cổ gây tê

834.000

 

921

Mở sào bào - thượng nhĩ

3.720.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

922

Nâng xương chính mũi sau chn thương gây mê

2.672.000

 

923

Nâng xương chính mũi sau chn thương gây tê

1.277.000

 

924

Nạo VA gây mê

790.000

 

925

Nạo vét hạch cổ chọn lọc

4.615.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

926

Nhét meche hoặc bc mũi

116.000

 

927

Nối khí quản tận-tận trong điều trị sẹo hẹp

7.944.000

Chưa bao gồm stent.

928

Nội soi cắt polype mũi gây mê

663.000

 

929

Nội soi cắt polype mũi gây tê

457.000

 

930

Nội soi chọc rửa xoang hàm (gây tê)

278.000

 

931

Nội soi chọc thông xoang trán hoặc xoang bướm (gây tê)

278.000

 

932

Nội soi đốt điện cuốn mũi hoặc cắt cun mũi gây tê

447.000

 

933

Nội soi đt điện cuốn mũi hoặc cắt cuốn mũi gây mê

673.000

 

934

Nội soi đường hô hấp và tiêu hóa trên

2.191.000

 

935

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ng cứng

703.000

 

936

Nội soi lấy dị vật thực quản gây mê ống mềm

723.000

 

937

Nội soi lấy dị vật thực quản gây tê ống cng

223.000

 

938

Nội soi ly dị vật thực quản gây tê ống mềm

318.000

 

939

Nội soi nạo VA gây mê sử dụng Hummer

1.574.000

Đã bao gồm cả dao Hummer.

940

Nội soi phế quản ống cng ly dị vật gây tê

617.000

 

941

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây mê

1.559.000

 

942

Nội soi sinh thiết vòm mũi họng gây tê

513.000

 

943

Nội soi Tai Mũi Họng

104.000

Trường hợp chỉ nội soi Tai hoặc Mũi hoặc Họng thì mc giá thanh toán tối đa là 40.000

944

Nong vòi nhĩ

37.900

 

945

Nong vòi nhĩ nội soi

117.000

 

946

Phẫu thuật áp xe não do tai

5.937.000

 

947

Phẫu thuật ct Amidan bng dao điện

1.648.000

 

948

Phẫu thuật cắt Amidan bằng dao plasma hoặc dao laser hoặc dao siêu âm.

3.771.000

Đã bao gm dao cắt.

949

Phẫu thuật cắt bán phần thanh quản trên nhẫn kiu CHEP

5.030.000

 

950

Phẫu thuật cắt bỏ u thành bên họng lan lên đáy sọ có kiểm soát bng kính hin vi và nội soi

9.424.000

 

951

Phẫu thuật cắt b ung thư Amidan hoc thanh quản và nạo vét hạch cổ

5.659.000

 

952

Phẫu thuật cắt bỏ ung thư lưỡi có tái tạo vạt cơ da

6.788.000

 

953

Phẫu thuật cắt Concha Bullosa cuốn mũi

3.873.000

 

954

Phẫu thuật ct dây thanh bng Laser

4.615.000

 

955

Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm

4.623.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

956

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc không bảo tồn dây VII

4.623.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

957

Phẫu thuật chấn thương khối mũi sàng

8.042.000

 

958

Phẫu thuật chn thương xoang sàng - hàm

5.336.000

 

959

Phẫu thuật chỉnh hình sẹo hẹp thanh khí quản bằng đt ống nong

4.615.000

Chưa bao gồm chi phí mũi khoan.

960

Phẫu thuật đỉnh xương đá

4.390.000

 

961

Phẫu thuật giảm áp dây VII

7.011.000

 

962

Phẫu thuật kết hợp xương trong chn thương sọ mặt

5.336.000

 

963

Phẫu thuật laser cắt ung thư thanh quản hạ họng

6.721.000

Chưa bao gồm ng nội khí

964

Phẫu thuật Laser trong khi u vùng họng miệng

7.159.000

Chưa bao gồm ống nội khí

965

Phẫu thuật lấy đường rò luân nhĩ 1 bên, 2 bên

3.040.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

966

Phẫu thuật mở cnh cdẫn lưu áp xe

3.002.000

 

967

Phẫu thuật mở cạnh mũi

4.922.000

 

968

Phẫu thuật nang rò giáp lưỡi

4.615.000

 

969

Phẫu thuật nạo V.A nội soi

2.814.000

 

970

Phẫu thuật nạo vét hạch c, truyền hóa chất động mạch cảnh

5.659.000

Chưa bao gồm hóa chất.

971

Phẫu thuật nội soi cầm máu mũi 1 bên, 2 bên

2.750.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

972

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ khối u vùng mũi xoang

9.019.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

973

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u mạch máu vùng đầu cổ

13.559.000

 

974

Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng

8.559.000

 

975

Phẫu thuật nội soi cắt dây thanh

5.321.000

 

976

Phẫu thuật nội soi cắt u hạ họng hoặc h lưỡi thanh thiệt

3.002.000

 

977

Phẫu thuật nội soi cắt u lành tính thanh quản (papilloma, kén hơi thanh quản...)

4.159.000

 

978

Phẫu thuật nội soi cắt u máu hạ họng - thanh qun bng dao siêu âm

8.083.000

Đã bao gồm dao siêu âm

979

Phẫu thuật nội soi cắt u nhú đo ngược vùng mũi xoang

6.068.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

980

Phẫu thuật nội soi chnh hình cuốn mũi dưới

3.873.000

 

981

Phẫu thuật nội soi chnh hình vách ngăn mũi

3.188.000

Chưa bao gồm mũi Hummer và tay cắt.

982

Phẫu thuật nội soi đặt ống thông khí màng nhĩ 1 bên, 2 bên

3.040.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

983

Phẫu thuật nội soi giảm áp mt

5.628.000

 

984

Phẫu thuật nội soi lấy u hoặc điều trị rò dịch não tủy, thoát vị nền sọ

7.170.000

Chưa bao gồm keo sinh học.

985

Phẫu thuật nội soi mở các xoang sàng, hàm, trán, bướm

8.042.000

 

986

Phẫu thuật nội soi mở dẫn lưu hoặc cắt bỏ u nhày xoang

4.922.000

 

987

Phẫu thuật nội soi mở khe giũa, nạo sàng, ngách trán, xoang bướm

4.937.000

 

988

Phẫu thuật nội soi nạo VA bng dao Plasma

3.771.000

Đã bao gồm dao plasma

989

Phẫu thuật nội soi vi phẫu thanh quản cắt u nang hoặc polype hoặc hạt xơ hoặc u hạt dây thanh

2.955.000

 

990

Phẫu thuật phục hi, tái tạo dây thn kinh VII

7.788.000

 

991

Phẫu thuật rò xoang lê

4.615.000

Chưa bao gồm dao siêu âm.

992

Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm

5.937.000

Chưa bao gồm keo sinh học, xương con đthay thế hoặc

993

Phẫu thuật tái tạo vùng đầu có mặt bng vạt da cơ xương

5.937.000

 

994

Phẫu thuật tai trong hoặc u dây thần kinh VII hoặc u dây thần kinh VIII

6.065.000

 

995

Phẫu thuật tạo hình tai gia

5.209.000

 

996

Phẫu thuật tạo hình tháp mũi bằng vật liệu ghép tự thân

7.175.000

 

997

Phẫu thuật thay thế xương bàn đạp

5.209.000

 

998

Phẫu thuật tit căn xương chũm

5.215.000

 

999

Phẫu thuật xử trí chảy máu sau cắt Amygdale (gây mê)

2.814.000

 

1000

Rửa tai, rửa mũi, xông họng

27.400

 

1001

Soi thanh khí phế quản bng ng mm

213.000

 

1002

Soi thc quản bằng ống mm

213.000

 

1003

Thông vòi nhĩ

86.600

 

1004

Thông vòi nhĩ nội soi

115.000

 

1005

Trích màng nhĩ

61.200

 

1006

Trích rạch apxe Amiđan (gây mê)

729.000

 

1007

Trích rạch apxe thành sau họng (gây mê)

729.000

 

1008

Vá nhĩ đơn thuần

3.720.000

Đã bao gồm chi phí mũi khoan

1009

Phẫu thuật nội soi đóng lỗ rò xoang lê bng laser hoặc nhiệt

3.053.000

 

 

Các phẫu thut, ththuật còn li khác

 

 

1010

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.424.000

 

1011

Phẫu thuật loại I

2.012.000

 

1012

Phẫu thuật loại II

1.415.000

 

1013

Phẫu thuật loại III

954.000

 

1014

Ththuật loại đặc biệt

865.000

 

1015

Thủ thuật loại I

508.000

 

1016

Thủ thuật loại II

290.000

 

1017

Thủ thuật loại III

140.000

 

IX

RĂNG - HÀM - MT

 

 

 

Các k thuật v răng, miệng

 

 

1018

Cắt lợi trùm

158.000

 

1019

Chụp thép làm sẵn

292.000

 

1020

Cố định tạm thời gẫy xương hàm (buộc chỉ thép, băng cố định)

363.000

 

 

Điền tr răng

 

 

1021

Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục

334.000

 

1022

Điều trị tủy lại

954.000

 

1023

Điều trị tủy răng số 4, 5

565.000

 

1024

Điều trị tủy răng số 6,7 hàm dưới

795.000

 

1025

Điu trị tủy răng s 1, 2, 3

422.000

 

1026

Điu trị tủy răng s 6,7 hàm trên

925.000

 

1027

Điều trị tủy răng sữa một chân

271.000

 

1028

Điu trị tủy răng sữa nhiều chân

382.000

 

1029

Hàn composite cổ răng

337.000

 

1030

Hàn răng sữa sâu ngà

97.000

 

1031

Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm

134.000

 

1032

Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm

77.000

 

1033

Nắn trật khớp thái dương hàm

103.000

 

1034

Nạo túi lợi 1 sextant

74.000

 

1035

Nhổ chân răng

190.000

 

1036

Nhổ răng đơn giản

102.000

 

1037

Nhổ răng khó

207.000

 

1038

Nhổ răng s 8 bình thường

215.000

 

1039

Nhổ răng số 8 có biến chứng khít hàm

342.000

 

1040

Nhổ răng sữa hoặc chân răng sữa

37.300

 

1041

Phục hồi thân răng có cht

500.000

 

1042

Răng sâu ngà

247.000

 

1043

Răng viêm tủy hồi phục

265.000

 

1044

Ra chấm thuốc điu trị viêm loét niêm mạc (1 lần)

32.300

 

1045

Sa hàm

200.000

 

1046

Trám bít hố rãnh

212.000

 

 

Các phẫu thuật hàm mt

 

 

1047

Phẫu thuật nhổ răng lạc chỗ

337.000

 

1048

Phẫu thuật ghép xương và màng tái tạo mô có hướng dẫn

1.049.000

Chưa bao gồm màng tái tạo mô và xương nhân tạo hoặc sản phẩm sinh học thay thế

1049

Phẫu thuật lật vạt, nạo xương ổ răng 1 vùng

820.000

 

1050

Cắt u lợi đường kính từ 2cm trở lên

455.000

 

1051

Cắt u lợi, lợi xơ đlàm hàm giả

415.000

 

1052

Cắt, tạo hình phanh môi, phanh má hoặc lưỡi (không gây mê)

295.000

 

1053

Cắm và cố định lại một răng bật khỏi huyệt ổ răng

535.000

 

1054

Lấy sỏi ống Wharton

1.014.000

 

1055

Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm

705.000

 

1056

Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở lên

1.126.000

 

1057

Cắt bỏ nang sàn miệng

2.777.000

 

1058

Cắt nang xương hàm từ 2-5cm

2.927.000

 

1059

Cắt u nang giáp móng

2.133.000

 

1060

Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm một (gây mê nội khí quản)

2.627.000

 

1061

Điều trị đóng cuống răng

460.000

 

1062

Điều trị sâu răng sớm bng Fluor

545.000

 

1063

Ghép da rời mỗi chiu trên 5cm

2.841.000

 

1064

Nắn sai khớp thái dương hàm đến muộn

1.662.000

 

1065

Phẫu thuật cắt dây thần kinh V ngoại biên

2.859.000

 

1066

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bng nẹp vít (1 bên)

2.493.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1067

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm dưới do bệnh lý và tái tạo bng xương, sụn tự thân (1 bên) và cố định bng nẹp vít

4.066.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1068

Phẫu thuật cắt đoạn xương hàm trên do bệnh lý và tái tạo bng hàm đúc titan, s, composite cao cấp

5.166.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1069

Phẫu thuật cắt tuyến mang tai bảo tồn dây thần kinh VII có sử dụng máy dò thần kinh

4.128.000

Chưa bao gồm máy dò thần kinh.

1070

Phẫu thuật cắt u bạch mạch lớn vùng hàm mặt

3.093.000

 

1071

Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm

3.144.000

Chưa bao gm máy dò thần kinh.

1072

Phẫu thuật cắt u máu lớn vùng hàm mặt

2.993.000

 

1073

Phẫu thuật cắt ung thư xương hàm dưới, nạo vét hạch

3.243.000

 

1074

Phẫu thuật ct ung thư xương hàm trên, nạo vét hạch

3.243.000

 

1075

Phẫu thuật cắt xương hàm trên hoặc hàm dưới, điều trị lệch khớp cán và kết hợp xương bng nẹp vít

3.527.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1076

Phẫu thuật đa chn thương vùng hàm mặt

4.140.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1077

Phẫu thut điều trị gãy gò má cung tiếp 2 bên

2.944.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1078

Phẫu thuật điều trị gãy lồi cầu

2.744.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1079

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm dưới

2.644.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1080

Phẫu thuật điều trị gãy xương hàm trên

3.044.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1081

Phẫu thuật điều trị viêm nhiễm tỏa lan, áp xe vùng hàm mặt

2.167.000

 

1082

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bng khớp đúc titan

3.806.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít thay thế.

1083

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 1 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.806.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1084

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bng khớp đúc titan

4.028.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu bằng titan và vít.

1085

Phẫu thuật dính khớp thái dương hàm 2 bên và tái tạo bằng sụn, xương tự thân

3.978.000

Chưa bao gồm nẹp, vít thay thế.

1086

Phẫu thuật ghép xương ổ răng trên bệnh nhân khe hở môi, vòm miệng

3.132.000

Chưa bao gồm xương.

1087

Phẫu thuật khâu phục hồi vết thương phần mềm vùng hàm mặt, có tổn thương tuyến, mạch, thần kinh.

2.998.000

 

1088

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bng vạt da cơ

4.068.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1089

Phẫu thuật khuyết hổng lớn vùng hàm mặt bng vi phẫu thuật

4.153.000

 

1090

Phẫu thuật lấy dị vật vùng hàm mặt

2.461.000

 

1091

Phẫu thuật lấy răng ngầm trong xương

2.351.000

 

1092

Phẫu thuật mở xoang lấy răng ngầm

2.777.000

 

1093

Phẫu thuật mxương, điều trị lệch lạc xương hàm, khớp cn

4.340.000

Chưa bao gồm nẹp, vít.

1094

Phẫu thuật tạo hình khe hở chéo mặt

3.540.000

 

1095

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng

2.493.000

 

1096

Phẫu thuật tạo hình khe hở vòm miệng tạo vạt thành hầu

2.493.000

 

1097

Phẫu thuật tạo hình môi hai bên

2.593.000

 

1098

Phẫu thuật tạo hình môi một bên

2.493.000

 

1099

Phẫu thuật tạo hình phanh môi hoặc phanh má hoặc phanh lưỡi bám thp (gây mê nội khí quản)

1.785.000

 

1100

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương hai bên

2.822.000

 

1101

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương lồi cầu

2.759.000

 

1102

Phẫu thuật tháo nẹp vít sau kết hợp xương một bên

2.686.000

 

1103

Sử dụng nẹp có lồi cu trong phục hồi sau cắt đoạn xương hàm dưới

3.127.000

Chưa bao gồm nẹp có lồi cầu và vít thay thế.

1104

Tiêm xơ điu trị u máu phần mm và xương vùng hàm mặt

844.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn li khác

 

 

1105

Phẫu thuật loại đặc biệt

3.507.000

 

1106

Phẫu thuật loại I

2.241.000

 

1107

Phẫu thuật loại II

1.388.000

 

1108

Phẫu thuật loại III

906.000

 

1109

Thủ thut loại đặc biệt

781.000

 

1110

Thủ thuật loại I

480.000

 

1111

Thủ thuật loại II

274.000

 

1112

Thủ thuật loại III

140.000

 

X

BỎNG

 

 

1113

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu dưới 5% diện tích cơ thở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thở trẻ em

2.269.000

 

1114

Cắt bỏ hoại ttiếp tuyến bỏng sâu trên 10% diện tích cơ thở người lớn

3.818.000

 

1115

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thở trẻ em

2.886.000

 

1116

Cắt bỏ hoại tử tiếp tuyến bỏng sâu từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.268.000

 

1117

Ct bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu dưới 3% diện tích cơ thở người ln, dưới 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.298.000

 

1118

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu trên 5% diện tích cơ thể ở người lớn

3.755.000

 

1119

Cắt bỏ hoại tử toàn lớp bỏng sâu từ 1% - 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.920.000

 

1120

Ct bỏ hoại tử toàn lớp bng sâu từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.285.000

 

1121

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín ≥ 3% diện tích cơ thở người lớn, ≥ 1% diện tích cơ thể ở trẻ em

4.010.000

 

1122

Cắt hoại tử toàn lớp - khâu kín dưới 3% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 1 % diện tích cơ thể ở trẻ em

3.274.000

 

1123

Cắt lọc mô hoại tử vết thương mạn tính bng dao thủy lc (Chưa tính vật tư dao)

3.750.000

 

1124

Cắt sẹo ghép da mảnh trung bình

3.609.000

 

1125

Cắt sẹo khâu kín

3.288.000

 

1126

Chẩn đoán độ sâu bỏng bng máy siêu âm doppler

293.000

 

1127

Điều trị bng ôxy cao áp

233.000

 

1128

Điều trị vết thương bỏng bng màng nuôi cấy nguyên bào sợi (hoc tế bào sng)

540.000

 

1129

Ghép da đồng loại ≥ 10% diện tích cơ th (chưa gm mảnh da ghép)

2.647.000

 

1130

Ghép da đồng loại dưới 10% diện tích cơ thể (chưa gồm mảnh da ghép)

1.824.000

 

1131

Ghép da tự thân mảnh lớn dưới 5% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 3% diện tích cơ thể ở trẻ em

2.818.000

 

1132

Ghép da tự thân mảnh lớn trên 10% diện tích cơ thở người lớn

4.267.000

 

1133

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 3% - 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.506.000

 

1134

Ghép da tự thân mảnh lớn từ 5% - 10% diện tích cơ thể ở người lớn, trên 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.982.000

 

1135

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) ≥ 10% diện tích cơ thở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thở trẻ em

6.385.000

 

1136

Ghép da tự thân mảnh siêu nhỏ (micro skin graft) dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn, dưới 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.700.000

 

1137

Ghép da tự thân mắt lưới (mesh graft)

4.907.000

 

1138

Ghép da tự thân phi hợp kiểu hai lớp (sandwich)

6.481.000

 

1139

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) ≥ 10% diện tích cơ thể ở người lớn

4.321.000

 

1140

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 10% diện tích cơ thở người lớn, ≥ 5% diện tích cơ thể ở trẻ em

3.907.000

 

1141

Ghép da tự thân tem thư (post stam graft) dưới 5% diện tích cơ thở trẻ em

3.344.000

 

1142

Ghép da tự thân xen k(molem-jackson) ≥ 10% diện tích cơ thở người lớn

7.062.000

 

1143

Ghép da tự thân xen k(molem-jackson) ở trẻ em, dưới 10% diện tích cơ thở người lớn

5.463.000

 

1144

Ghép màng tế bào nuôi cy trong điều trị bỏng

517.000

Chưa bao gồm màng nuôi; màng nuôi s tính theo chi phí

1145

Kỹ thuật ghép khi mỡ tự thân điều trị vết thương mạn tính

3.980.000

 

1146

Kỹ thuật giãn da (expander) điều trị sẹo

3.895.000

 

1147

Kỹ thuật tạo vạt da có cung mạch liền điều trị vết thương, sẹo

4.770.000

 

1148

Kỹ thuật tạo vạt da tại chỗ điều trị vết thương, vết bỏng và di chng

3.601.000

 

1149

Kỹ thuật tiêm huyết tương giàu tiểu cầu điều trị vết thương mn tính (Chưa tính huyết tương)

3.790.000

 

1150

Kỹ thuật vi phẫu ni bạch mạch- tĩnh mạch điều trị phù do tác bạch mạch

13.644.000

 

1151

Lấy bỏ sụn viêm hoại tử trong bỏng vành tai

2.708.000

 

1152

Phẫu thuật chuyển vạt da phức tạp có ni mạch vi phẫu điu trvết thương, vết bỏng và sẹo

17.842.000

 

1153

Phẫu thut ghép da dày tự thân kiu wolf- krause ≥ điu tr bng sâu, điều trị sẹo

4.288.000

 

1154

Phẫu thuật khoan đục xương, ly bỏ xương chết trong điều trị bng sâu

3.661.000

 

1155

Phẫu thut loại bỏ hoại từ ổ loét vết thương mạn tính

2.477.000

 

1156

Sử dụng giường khí hóa lỏng điều trị bỏng nặng (01 ngày)

278.000

 

1157

Tm điều trị bệnh nhân bỏng (gây tê)

220.000

 

1158

Tm điều trị bệnh nhân hồi sc, cấp cứu bỏng (gây mê)

886.000

 

1159

Tắm điều trị tit khun bng TRA gamma

195.000

 

1160

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 5% diện tích cơ thể

115.000

 

1161

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ th

242.000

 

1162

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 10% đến 19% diện tích cơ thể

410.000

 

1163

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 20% đến 39% diện tích cơ thể

547.000

 

1164

Thay băng cắt lọc vết bỏng diện tích từ 40% đến 60% diện tích cơ thể

870.000

 

1165

Thay băng cắt lọc vết bng diện tích trên 60% diện tích cơ thể

1.388.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn li khác

 

 

1166

Phẫu thuật đặc biệt

4.010.000

 

1167

Phẫu thuật loại I

2.295.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1168

Phẫu thuật loại II

1.538.000

Chưa bao gồm mảnh da ghép đồng loại.

1169

Phẫu thuật loại III

1.120.000

Chưa bao gồm vt tư ghép trên bnh nhân.

1170

Thủ thuật loại đặc biệt

1.129.000

 

1171

Thủ thuật loại I

558.000

Chưa kèm màng nuôi cấy, hỗn dịch, tm t hút VAC (gồm miếng xp, đầu ni, dây dẫn dịch, băng dán cố định), thuốc

1172

Thủ thuật loại II

333.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, vật liệu thay thế da, chế phm sinh học, tấm lót hút VAC (gồm miếng xốp, đầu nối, dây dẫn dịch, băng dán cố định), dung dịch và thuốc rửa liên tục

1173

Thủ thuật loại III

182.000

Chưa bao gồm thuốc vô cảm, sản phẩm nuôi cấy, quần áo, tất áp lc, thuốc chng sẹo.

XI

UNG BƯỚU

 

 

1174

Bơm hóa chất bàng quang điều trị ung thư bàng quang (ln)

385.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1175

Đt Iradium (lần)

472.000

 

1176

Điều trị tia xạ Cobalt/ Rx

105.000

Một lần, nhưng không thu quá 30 lần trong một đợt điều trị.

1177

Đổ khuôn chì trong xạ trị

1.079.000

 

1178

Hóa trị liên tục (12-24 giờ) bằng máy

405.000

 

1179

Làm mặt nạ cố định đầu

1.079.000

 

1180

Mô phỏng và lập kế hoạch cho xạ trị áp sát

385.000

 

1181

Truyền hóa chất tĩnh mạch

155.000

Chưa bao gồm hóa chất áp dụng với bệnh nhân ngoi trú

1182

Truyền hóa chất tĩnh mạch

127.000

Chưa bao gồm hóa chất áp dụng với bệnh nhân nội trú

1183

Truyền hóa chất động mạch (1 ngày)

350.000

Chưa bao gồm hóa chất.

1184

Truyền hóa cht khoang màng bụng (1 ngày)

207.000

Chưa bao gm hóa chất

1185

Truyền hóa chất nội tủy (1 ngày)

395.000

Chưa bao gm hóa chất

1186

Xạ phẫu bng Cyber Knife

20.689.000

 

1187

Xạ phẫu bng Gamma Knife

28.790.000

 

1188

X tr bng X Knife

28.689.000

 

1189

Xạ trbằng máy gia tốc có điều biến liều (1 ngày)

1.592.000

 

1190

Xạ trị bằng máy gia tốc tuyến tính (01 ngày xạ tr)

506.000

 

1191

Xtrị áp sát liều cao tại vòm mũi họng, xoang mt, khoang miệng, thc quản, khí phế quản (01 lần điều trị)

5.196.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong xạ trị áp sát.

1192

Xtrị áp sát liu cao tại các vị trí khác (01 lần điều trị)

3.321.000

Chưa bao gồm bộ dụng cụ dùng trong x tr áp sát.

1193

Xtrị áp sát liều thấp (01 lần điều trị)

1.392.000

 

1194

Ct ung thư vùng hàm mặt có nạo vét hạch dưới hàm, hạch cổ và tạo hình bằng vạt từ xa hoặc tại chỗ

7.629.000

 

1195

Cắt ung thư lưi - sàn miệng, nạo vét hạch và tạo hình bng vt từ xa

8.529.000

 

1196

Cắt u máu, u bạch huyết trong lồng ngc đường kính trên 10 cm

8.329.000

 

1197

Cắt từ 3 tạng trở lên trong điều trị ung thư tiêu hóa

9.029.000

 

1198

Tháo khớp xương bả vai do ung thư

6.829.000

 

1199

Phẫu thuật cắt xương bả vai và phần mềm

8.229.000

 

1200

Đạt buồng tiêm truyền dưới da

1.300.000

Chưa bao gồm buồng tiêm

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1201

Phẫu thuật loại đặc biệt

4.666.000

 

1202

Phẫu thuật loại I

2.754.000

 

1203

Phẫu thuật loại II

1.784.000

 

1204

Phẫu thuật loại III

1.206.000

 

1205

Thủ thuật loại đc biệt

874.000

 

1206

Thủ thuật loại I

505.000

 

1207

Thủ thuật loại II

363.000

 

1208

Thủ thuật loi III

207.000

 

XII

NI SOI CHN ĐOÁN, CAN THIỆP

 

 

1209

Phẫu thuật loại I

2.167.000

 

1210

Phẫu thuật loại II

1.456.000

 

1211

Phẫu thuật loại III

981.000

 

1212

Thủ thuật loại đặc biệt

960.000

 

1213

Ththuật loại I

575.000

 

1214

Thủ thuật loại II

332.000

 

1215

Thủ thuật loi III

195.000

 

XIII

VI PHU

 

 

1216

Phẫu thuật loại đặc bit

5.692.000

 

1217

Phẫu thuật loại I

3.230.000

 

XIV

PHU THUẬT NỘI SOI

 

 

1218

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý gan mật

85.158.000

 

1219

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý lồng ngực

91.025.000

 

1220

Phẫu thuật nội soi Robot điều trị các bệnh lý tiết niệu

79.327.000

 

1221

Phẫu thuật nội soi Robot điu trị các bệnh lý tiêu hóa, ổ bụng

96.612.000

 

 

Các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác

 

 

1222

Phẫu thuật loại đặc bit

3.718.000

 

1223

Phẫu thuật loại I

2.448.000

 

1224

Phẫu thuật loại II

1.658.000

 

1225

Phẫu thuật loại III

987.000

 

XV

GÂY MÊ

 

 

 

Gây mê thay băng bng

 

 

1226

Gây mê thay băng bỏng diện tích trên 60% diện tích cơ thhoặc có bỏng hô hấp

1.075.000

 

1227

Gây mê thay băng bỏng diện tích từ 40% - 60% diện tích cơ thể

764.000

 

1228

Gây mê thay băng bng diện tích từ 10% - 39% diện tích cơ thể

570.000

 

1229

Gây mê thay băng bỏng diện tích dưới 10% diện tích cơ th

387.000

 

1230

Gây mê khác

699.000

 

E

XÉT NGHIỆM

 

 

I

Huyết học

 

 

1231

ANA 17 profile test (sàng lọc và định danh đồng thời 17 loại kháng thể kháng nhân bng thanh sc ký miễn dịch)

1.008.000

 

1232

Bilan đông cầm máu - huyết khối

1.564.000

 

1233

Chụp ảnh màu tế bào qua kính hiển vi

20.400

 

1234

Co cục máu đông

14.900

 

1235

Công thc nhiễm sắc thể (Karyotype)

689.000

Bao gm cả môi trường nuôi cấy tủy xương.

1236

ng thức nhim sắc th(NST) từ tế bào i

1.193.000

 

1237

Đàn hồi co cục máu (TEG: ThromboElastoGraph)

415.000

Bao gm cả pin và cup, kaolin.

1238

Đánh giá tlệ sống của tế bào bng kỹ thuật nhuộm xanh trypan

18.700

 

1239

DCIP test (Dichlorophenol-Indolphenol- test dùng sàng lọc huyết sc t E)

61.100

 

1240

Đếm số lượng CD3 hoặc CD4 hoặc CD8

395.000

 

1241

Điện di có tính thành phần huyết sắc t(định tính)

188.000

 

1242

Điện di huyết sc t(định lượng)

358.000

 

1243

Điện di miễn dịch huyết thanh

1.016.000

 

1244

Điện di protein huyết thanh

371.000

 

1245

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu cuống rốn hoặc từ tủy xương

16.388.000

 

1246

Điều chế và lưu trữ tế bào gốc từ máu ngoại vi

16.388.000

 

1247

Định danh kháng th Anti-HLA bng kỹ thuật luminex

3.708.000

 

1248

Định danh kháng th bt thường

1.164.000

 

1249

Định danh kháng th kháng HLA bng kỹ thuật ELISA

4.377.000

 

1250

Định lượng anti Thrombin III

138.000

 

1251

Định lượng CD25 (IL-2R) hòa tan trong huyết thanh

2.227.000

 

1252

Định lượng chất c chế C1

207.000

 

1253

Định lượng D - Dimer bằng kỹ thuật min dịch hoá phát quang

516.000

 

1254

Định lượng D- Dimer

253.000

 

1255

Định lượng đồng yếu tố Ristocetin

207.000

 

1256

Định lượng FDP

138.000

 

1257

Định lượng Fibrinogen (Yếu tI) bng phương pháp trc tiếp

102.000

 

1258

Định lượng gen bệnh máu ác tính

4.129.000

 

1259

Định lượng men G6PD

80.800

 

1260

Định lượng men Pyruvat kinase

173.000

 

1261

Định lượng Plasminogen

207.000

 

1262

Định lượng Protein C

231.000

 

1263

Định lượng Protein S

231.000

 

1264

Định lượng t- PA

207.000

 

1265

Định lượng tế bào người cho ở người nhận sau ghép tế bào gc to máu

5.394.000

 

1266

Định lượng ức chế yếu t IX

262.000

 

1267

Định lượng ức chế yếu tố VIII

149.000

 

1268

Định lượng yếu t Heparin

207.000

 

1269

Định lượng yếu tố I (fibrinogen)

56.500

 

1270

Định lượng yếu tố II hoặc XIl hoặc Von Willebrand (kháng nguyên) hoặcVonWillebrand (hoạt tính)

458.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1271

Định lượng yếu tố kháng Xa

253.000

 

1272

Định lượng yếu tố Thrombomodulin

207.000

 

1273

Định lượng yếu tố V hoặc yếu tố VII hoặc yếu tố X (Định lượng hoạt tính yếu tố V/yếu tố VII/yếu tố X) (Định lượng yếu t V; yếu tố VII, yếu tX, yếu tố XI)

318.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1274

Định lượng yếu tố VlII/yếu tố IX; định lượng hoạt tính yếu tIX

231.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1275

Định lượng yếu tố VIIIc hoặc yếu tố XI (yếu tố VIII hoc yếu tố XI; Định lượng hoạt tính yếu tố VIII hoặc yếu tXI

288.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1276

Định lượng yếu tố XIII (hoặc yếu tố ổn định sợi huyết)

1.054.000

 

1277

Định lượng yếu tố: PAI-1/PAI-2

207.000

 

1278

Định lượng α2 anti -plasmin (α2 AP)

207.000

 

1279

Định lượng β - Thromboglobulin (βTG)

207.000

 

1280

Định nhóm máu A1

34.600

 

1281

Định nhóm máu hệ ABO bằng giấy định nhóm máu để truyn máu toàn phn: khối hồng cầu, khi bạch cầu

23.100

 

1282

Định nhóm máu hệ ABBO bng giấy định nhóm máu để truyền: chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

20.700

 

1283

Định nhóm máu hệ ABO bằng phương pháp ng nghiệm; trên phiến đá hoặc trên giấy

39.100

 

1284

Định nhóm máu hệ ABO bằng thẻ định nhóm máu

57.700

 

1285

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sn huyết thanh mu) đtruyền chế phẩm tiểu cầu hoặc huyết tương

28.800

 

1286

Định nhóm máu hệ ABO trên thẻ định nhóm máu (đã có sẵn huyết thanh mu) để truyền máu toàn phần, khối lng cầu, bạch cầu

46.200

 

1287

ĐỊnh nhóm máu hệ ABO, Rh(D) trên máy tự động

38.000

 

1288

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bng công nghệ hồng cầu gn từ

51.900

 

1289

Định nhóm máu hệ ABO, Rh(D) bng phương pháp gelcard/Scangel

86.600

 

1290

Định nhóm máu hệ Diego (xác định kháng nguyên Diego)

184.000

 

1291

Định nhóm máu hệ MNSs (xác định kháng nguyên Mia)

155.000

 

1292

Định nhóm máu hP (xác định kháng nguyên P1)

195.000

 

1293

Định nhóm máu hRh (D yếu, D từng phần)

173.000

 

1294

Định nhóm máu hệ Rh(D) bằng phương pháp ống nghim, phiến đá

31.100

 

1295

Định nhóm máu khó h ABO

207.000

 

1296

Định tính c chế yếu t VIlIc/lX

231.000

 

1297

Định type HLA cho 1 locus (Locus A, hoặc Locus B, hoặc Locus C, hoặc Locus DR, hoặc Locus DQ) bng kỹ thuật PCR-SSP

1.264.000

 

1298

Định type HLA độ phân giải cao cho 1 locus (A, B, C, DR, DQ, DP) bằng kỹ thuật PCR-SSO

1.898.000

 

1299

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) c chế tiu cầu (ROTEM- FIBTEM)/ c chế tiêu sợi huyết (ROTEM-APTEM)/ trung hòa heparin (ROTEM-HEPTEM)

541.000

 

1300

Đo độ đàn hồi cục máu (ROTEM: Rotation ThromboElastoMetry) nội sinh (ROTEM-INTEM)/ ngoi sinh (ROTEM-EXTEM)

415.000

 

1301

Đo độ ngưng tập tiu cầu vi ADP/Collgen

109.000

Giá cho mỗi chất kích tập.

1302

Đo độ ngưng tập tiu cầu với Ristocetin/ Epinephrin/ ArachidonicAcide/ thrombin

207.000

Giá cho mỗi yếu tố.

1303

Đo độ nhớt (độ quánh) máu toàn phần/huyết tương/ dịch khác (tính cho một loại)

51.900

 

1304

Giải trình tự gen bằng phương pháp NGS (giá tính cho 01 gen)

8.059.000

 

1305

Giải trình tự gen bng phương pháp Sanger (giá tính cho 01 gen)

6.759.000

 

1306

Hemoglobin Định lượng (bng máy quang kế)

30.000

 

1307

Hiệu giá kháng th min dịch (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy bán tự động/tự động)

451.000

 

1308

Hiệu giá kháng thtự nhiên chng A, B/ Hiệu giá kháng th bt thường 30-50)

40.400

 

1309

Hoá mô miễn dịch tủy xương (01 marker)

184.000

 

1310

Hồng cầu lưới (bng phương pháp thủ công)

26.400

 

1311

Huyết đồ (bng phương pháp thủ công)

65.800

 

1312

Huyết đồ (sử dụng máy đếm tự động)

69.300

 

1313

Huyết đồ bằng hệ thống tự động hoàn toàn (có nhuộm lam)

149.000

 

1314

Lách đồ

57.700

 

1315

Lọc bạch cầu trong khối hng cu

569.000

 

1316

Lympho cross match bng kỹ thuật Flow-cytometry

2.188.000

 

1317

Máu lắng (bng máy tự động)

34.600

 

1318

Máu lắng (bằng phương pháp thủ công)

23.100

 

1319

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp (phương pháp hồng cầu gn từ trên máy bán tự động)

112.000

 

1320

Nghiệm pháp Coombs gián tiếp hoặc trực tiếp (bng một trong các phương pháp: ng nghiệm, Gelcard/ Scangel);

80.800

 

1321

Nghiệm pháp Coombs trực tiếp (phương pháp hồng cu gắn từ trên máy bán tự động)

120.000

 

1322

Nghiệm pháp rượu (nghiệm pháp Ethanol)

28.800

 

1323

Nghiệm pháp sinh Thromboplastin (T.G.T: Thromboplastin Generation Test)

297.000

 

1324

Nghiệm pháp von-Kaulla

51.900

 

1325

Nhuộm Esterase không đặc hiệu

92.400

 

1326

Nhuộm Esterase không đặc hiệu có c chế Naf

102.000

 

1327

Nhuộm hồng cu lưới trên máy tự động

40.400

 

1328

Nhuộm hồng cầu sắt (Nhuộm Perls)

34.600

 

1329

Nhuộm Periodic Acide Schiff (PAS)

92.400

 

1330

Nhuộm Peroxydase (MPO)

77.300

 

1331

Nhuộm Phosphatase acid

75.100

 

1332

Nhuộm Phosphatase kiềm bạch cầu

69.300

 

1333

Nhuộm sợi xơ liên võng trong mô tủy xương

80.800

 

1334

Nhuộm sợi xơ trong mô tủy xương

80.800

 

1335

Nhuộm sudan den

77.300

 

1336

Nuôi cấy cụm tế bào gốc (colony forming culture)

1.287.000

 

1337

OF test (test sàng lọc Thalassemia)

47.500

 

1338

Phân tích du ấn/CD/marker min dịch máu ngoại vi, hoặc dịch khác bng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu n/CD/marker)

392.000

 

1339

Phân tích du n/CD/marker miễn dịch mẫu tủy xương, hoặc mẫu hạch, hoặc mẫu tổ chức khác bằng kỹ thuật flow cytometry (cho 1 dấu ấn/CD/marker)

428.000

 

1340

Phản ng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật ống nghiệm)

74.800

 

1341

Phản ng hoà hợp có sử dụng kháng globulin người (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động)

74.800

 

1342

Phản ng hòa hợp tiu cầu (Kỹ thut pha rắn)

55.300

 

1343

Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22°C (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động)

68.000

 

1344

Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22°C (kỹ thuật ng nghiệm)

28.800

 

1345

Phát hiện cht c chế đường đông máu nội sinh không phụ thuộc thời gian và nhiệt độ

288.000

 

1346

Phát hiện chất c chế đường đông máu nội sinh phụ thuộc thời gian và nhiệt độ

358.000

 

1347

Phát hiện đo đoạn intron22 của gen yếu tố VIII bệnh Hemophilia bng kỹ thuật longrange PCR

1.375.000

 

1348

Phát hiện gen bệnh Thalassemia bằng kỹ thuật PCR- RFLP

592.000

 

1349

Phát hiện kháng đông đường chung

88.600

 

1350

Phát hiện kháng đông lupus (LAC/ LA screen: Lupus Anticoagulant screen)

244.000

 

1351

Phát hiện kháng thkháng tiểu cầu bng kỹ thuật Flow- cytometry

2.129.000

 

1352

Rửa hồng cu/tiu cầu bng máy ly tâm lạnh

136.000

 

1353

Sàng lọc kháng thể bt thường (kỹ thuật ng nghiệm)

92.400

 

1354

Sàng lọc kháng thbất thường (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy bán tự động/ tự động)

244.000

 

1355

Sc bền thẩm thấu hồng cầu

38.000

 

1356

Gn tế bào máu/ huyết tương điều trị

864.000

Chưa bao gm kít tách tế bào máu

1357

Tập trung bạch cầu

28.800

 

1358

Test đường + Ham

69.300

 

1359

Thể tích khi hồng cầu (Hematocrit)

17.300

 

1360

Thời gian Howell

31.100

 

1361

Thời gian máu chảy (phương pháp Ivy)

48.400

 

1362

Thời gian máu chảy/(phương pháp Duke)

12.600

 

1363

Thời gian máu đông

12.600

 

1364

Thời gian Prothombin (PT%, PTs, INR)

40.400

 

1365

Thi gian Prothrombin (PT,TQ) bng thủ công

55.300

 

1366

Thời gian Prothrombin (PT,TQ) bng máy bán tự động, tự động

63.500

 

1367

Thời gian thrombin (TT)

40.400

 

1368

Thời gian thromboplastin hoạt hoá tng phần (APTT)

40.400

 

1369

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu cuống rốn

2.564.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu.

1370

Thu thập và chiết tách tế bào gốc từ máu ngoại vi

2.564.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào máu.

1371

Thu thập và chiết tách tế bào gc từ tủy xương

3.064.000

Chưa bao gồm kít tách tế bào.

1372

Tinh dịch đ

316.000

 

1373

Tìm ấu trùng giun chỉ trong máu

34.600

 

1374

Tìm hồng cầu có chấm ưa base (bng máy)

17.300

 

1375

Tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu bng phương pháp thủ công

36.900

 

1376

Tìm mnh vỡ hồng cầu (bng máy)

17.300

 

1377

m tế bào Hargraves

64.600

 

1378

Tìm yếu tố kháng đông đường ngoại sinh

80.800

 

1379

Tìm yếu tố kháng đông đường nội sinh

115.000

 

1380

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng hệ thống tự động hoàn toàn)

106.000

Cho tt cả các thông s. Áp dụng trong trường hợp thực hiện xét nghiệm bằng hệ thống 2 máy gồm máy đếm tự động được kết nối với máy kéo lam

1381

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bng phương pháp thủ công)

36.900

 

1382

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bng máy đếm laser

46.200

 

1383

Tng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng máy đếm tự động

40.400

 

1384

Xác định bản chất kháng thể đặc hiệu (IgG, IgA, IgM, C3d, C3c) (phương pháp gelcard/ scangel khi nghiệm pháp Coombs trực tiếp/ gián tiếp dương tính)

438.000

 

1385

Xác định bất đồng nhóm máu mẹ con

92.400

 

1386

Xác định gen bng kỹ thuật FISH

3.329.000

 

1387

Xác định gen bệnh máu ác tính bng RT-PCR

864.000

Cho 1 gen

1388

Xác định gen bệnh máu bng kỹ thuật cIg FISH (giá tính cho 1 gen)

4.136.000

 

1389

Xác định kháng nguyên C của hệ của nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

110.000

 

1390

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ng nghiệm)

114.000

 

1391

c định kháng nguyên c của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ng nghiệm)

84.900

 

1392

Xác định kháng nguyên C của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

129.000

 

1393

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ng nghim)

90.100

 

1394

Xác định kháng nguyên e của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật ng nghiệm)

114.000

 

1395

Xác định kháng nguyên E của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

113.000

 

1396

Xác định kháng nguyên e của hệ nhóm máu Rh (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự động)

129.000

 

1397

Xác định kháng nguyên Fya của h nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel/Gelcard trên máy tự dộng)

118.000

 

1398

Xác định kháng nguyên Fyb của hệ nhóm máu Duffy (Kỹ thuật Scangel/ Gelcard trên máy tự động)

153.000

 

1399

Xác định kháng nguyên H

34.600

 

1400

Xác định kháng nguyên Jka của hệ nhóm máu Kidd

207.000

 

1401

Xác định kháng nguyên Jkb của h nhóm máu Kidd

206.000

 

1402

Xác định kháng nguyên k của h nhóm máu Kell

60.200

 

1403

Xác định kháng nguyên K của hệ nhóm máu Kell

105.000

 

1404

Xác định kháng nguyên Lea của h nhóm máu Lewis

176.000

 

1405

Xác định kháng nguyên Leb của h nhóm máu Lewis

205.000

 

1406

Xác định kháng nguyên Lua của hệ nhóm máu Lutheran

164.000

 

1407

Xác định kháng nguyên Lub của hệ nhóm máu Lutheran

92.400

 

1408

Xác định kháng nguyên M của hệ nhóm máu MNS

151.000

 

1409

Xác định kháng nguyên N của hệ nhóm máu MNS

169.000

 

1410

Xác định kháng nguyên nhóm máu h hng cầu bng phương pháp sinh học phân tử (giá cho một loại kháng nguyên)

1.480.000

 

1411

Xác định kháng nguyên S của hệ nhóm máu MNS

219.000

 

1412

Xác định kháng nguyên s của hệ nhóm máu MNS

57.400

 

1413

Xét nghiệm CD55/59 bạch cu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sắc tố) niệu kịch phát ban đêm)

875.000

 

1414

Xét nghiệm CD55/59 hồng cầu (chẩn đoán bệnh Đái huyết sc t) niệu kịch phát ban đêm)

566.000

 

1415

Xét nghiệm chuyển dạng lympho với PHA

288.000

 

1416

Xét nghiệm độ chéo (Cross-Match) trong ghép cơ quan

438.000

 

1417

Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia) - Ab)

1.775.000

 

1418

Xét nghiệm HIT (Heparin Induced Thrombocytopenia)- IgG)

1.775.000

 

1419

Xét nghiệm HLA-B27 bằng kỹ thuật Flow-cytometry

392.000

 

1420

Xét nghiệm lựa chọn đơn vị máu phù hợp (10 đơn vị máu trong 3 điều kiện 22°C, 37°C, kháng globulin người) bằng phương pháp Scangel/Gelcard

464.000

 

1421

Xét nghiệm mô bnh học tủy xương

338.000

 

1422

Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bng Collagen/ADP trên máy tự động (Tên khác: PFA bằng Col/ADP)

866.000

 

1423

Xét nghiệm PFA (Platelet Funtion Analyzer) bng Collagen/Epinephrine trên máy tự động (Tên khác: PFA bng Col/Epi)

866.000

 

1424

Xét nghiệm s lượng tiểu cu (thủ công)

34.600

 

1425

Xét nghiệm tế bào gốc CD 34+

1.764.000

 

1426

Xét nghiệm tế bào hạch

48.400

 

1427

Xét nghiệm tế bào học tủy xương

147.000

 

1428

Xét nghiệm trao đổi nhiễm sác thể chị em

501.000

 

1429

Xét nghiệm và chẩn đoán hóa mô min dịch tủy xương cho một du ấn (marker) trên máy nhuộm tự động.

951.000

 

1430

Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tủy xương trên máy nhuộm tự động.

295.000

 

1431

Xét nghiệm xác định đột biến thalassemia (phát hiện đng thời 21 đột biến alpha-thalassemia hoặc 22 đột biến β-thalasemia)

4.378.000

 

1432

Xét nghiệm xác định gen Hemophilia

1.064.000

 

II

Dị ứng miễn dịch

 

 

1433

Định lượng ELISA chẩn đoán dị ng thuốc (Đối với 1 loại thuốc)

439.000

 

1434

Định lượng ERYTHROPOIETIN (EPO)

409.000

 

1435

Định lượng Histamine

989.000

 

1436

Định lượng IgE đặc hiệu với 1 loại dị nguyên

562.000

 

1437

Định lượng Interleukin

768.000

 

1438

Định lượng kháng th C1INH/ kháng th GBM ab/ Tryptase

744.000

 

1439

Định lượng kháng thể IgG1/IgG2/IgG3/IgG4

692.000

 

1440

Định lượng kháng thể kháng C5a

828.000

 

1441

Định lượng kháng thể kháng C1q

435.000

 

1442

Định lượng kháng thể kháng C3a/C3bi/C3d/C4a

1.063.000

 

1443

Định lượng kháng thể kháng CCP

593.000

 

1444

Định lượng kháng thể kháng Centromere

451.000

 

1445

Định lượng kháng thể kháng ENA

423.000

 

1446

Định lượng kháng thể kháng Histone

372.000

 

1447

Định lượng kháng thể kháng Insulin

387.000

 

1448

Định lượng kháng thể kháng Jo -1

434.000

 

1449

Định lượng kháng thể kháng nhân và kháng thể kháng chuỗi kép (ANA&DsDNA)

515.000

 

1450

Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) bng máy tự động/bán tự động

253.000

 

1451

Định lượng kháng thể kháng DNA chuỗi kép (Anti dsDNA) test nhanh

115.000

 

1452

Định lượng kháng thể kháng nhãn (ANA) bng máy tự động/bán tự động

288.000

 

1453

Định lượng kháng thể kháng nhân (ANA) test nhanh

173.000

 

1454

Định lượng kháng thể kháng Phospholipid (IgG/IgM)/ Cardiolipin (IgG/IgM)/ Beta2-Glycoprotein (IgG/IgM)

581.000

 

1455

Định lượng kháng thể kháng Prothrombin

448.000

 

1456

Định lượng kháng thể kháng RNP-70

418.000

 

1457

Định lượng kháng thể kháng Scl-70

372.000

 

1458

Định lượng kháng thể kháng Sm

400.000

 

1459

Định lượng kháng thể kháng SSA(Ro)/SSB(La)/SSA- p200

434.000

 

1460

Định lượng kháng thể kháng tiểu cầu

709.000

 

1461

Định lượng kháng thể kháng tinh trùng

1.016.000

 

1462

Định lượng kháng thể kháng tương bào bạch cầu đa nhân trung tính (ANCA)

492.000

 

1463

Định lượng kháng thể kháng ty lạp thể (AMA-M2) /kháng thể kháng tương bào gan type1 (LC1) / kháng thể kháng tiểu vi thể gan thận type 1 (LKM1) / kháng thể kháng thụ thGLYCOPROTEIN trên màng tế bào gan người châu Á (ASGPR)

484.000

 

1464

Định lượng MPO (pANCA)/PR3 (cANCA)

434.000

 

1465

Khẳng định kháng đông lupus (LAC/ LA confirm: Lupus Anticoagulant confirm)

244.000

 

III

Hóa sinh

 

 

 

Máu

 

 

1466

ACTH

80.800

 

1467

ADH

145.000

 

1468

ALA

91.600

 

1469

Alpha FP (AFP)

91.600

 

1470

Alpha Microglobulin

96.900

 

1471

Amoniac

75.400

 

1472

Anti - TG

269.000

 

1473

Anti - TPO (Anti- thyroid Peroxidase antibodies) định lượng

204.000

 

1474

Apolipoprotein A/B (1 loại)

48.400

 

1475

Benzodiazepam (BZD)

37.700

 

1476

Beta - HCG

86.200

 

1477

Beta2 Microglobulin

75.400

 

1478

BNP (B - Type Natriuretic Peptide)

581.000

 

1479

Bổ thể trong huyết thanh

32.300

 

1480

CA 125

139.000

 

1481

CA 15-3

150.000

 

1482

CA 19-9

139.000

 

1483

CA 72-4

134.000

 

1484

Ca++ máu

16.100

Chỉ thanh toán khi định lượng trc tiếp.

1485

Calci

12.900

 

1486

Calcitonin

134.000

 

1487

Catecholamin

215.000

 

1488

CEA

86.200

 

1489

Ceruloplasmin

70.000

 

1490

CK-MB

37.700

 

1491

Complement 3 (C3)/4 (C4) (1 loại)

59.200

 

1492

Cortison

91.600

 

1493

C-Peptid

171.000

 

1494

CPK

26.900

 

1495

CRP định lượng

53.800

 

1496

CRP hs

53.800

 

1497

Cyclosporine

323.000

 

1498

Cyfra 21 -1

96.900

 

1499

Điện giải đồ (Na, K, CL)

29.000

Áp dụng cho cả trường hợp cho kết quả nhiều hơn 3 chỉ số

1500

Digoxin

86.200

 

1501

Định lượng 25OH Vitamin D (D3)

290.000

 

1502

Định lượng Alpha1 Antitrypsin

64.600

 

1503

Định lượng Anti CCP

312.000

 

1504

Định lượng Beta Crosslap

139.000

 

1505

Định lượng Bilirubin toàn phần hoặc trực tiếp; các enzym: phosphataze kiềm hoặc GOT hoặc GPT...

21.500

Không thanh toán đối với các xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; Tỷ lệ A/G là những xét nghiệm có thngoại suy được.

1506

Định lượng các chất Albumine; Creatine; Globuline; Glucose; Phospho, Protein toàn phần, Ure, Axit Uric, Amylase,...

21.500

Mỗi chất

1507

Định lượng Cystatine C

86.200

 

1508

Đnh lượng Ethanol (cồn)

32.300

 

1509

Đnh lượng Free Kappa niệu/huyết thanh

521.000

 

1510

Đnh lượng Free Lambda niệu/huyết thanh

521.000

 

1511

Định lượng Gentamicin

96.900

 

1512

Định lượng Methotrexat

398.000

 

1513

Định lượng p2PSA

689.000

 

1514

Định lượng sắt Chưa bão hòa huyết thanh

75.400

 

1515

Định lượng St huyết thanh hoặc Mg ++ huyết thanh

32.300

 

1516

Định lượng Tobramycin

96.900

 

1517

Định lượng Tranferin Receptor

107.000

 

1518

Định lượng Tryglyceride hoặc Phospholipid hoặc Lipid toàn phần hoặc Cholesterol toàn phần hoặc HDL- Cholesterol hoặc LDL - Cholesterol

26.900

 

1519

Đo hoạt độ Cholinesterase (ChE)

26.900

 

1520

Đo hoạt độ P-Amylase

64.600

 

1521

Đo khả năng gắn sắt toàn thể

75.400

 

1522

Đường máu mao mạch

15.200

 

1523

E3 không liên hợp (Unconjugated Estriol)

182.000

 

1524

Erythropoietin

80.800

 

1525

Estradiol

80.800

 

1526

Ferritin

80.800

 

1527

Folate

86.200

 

1528

Free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin)

182.000

 

1529

FSH

80.800

 

1530

Gama GT

19.200

 

1531

GH

161.000

 

1532

GLDH

96.900

 

1533

Gross

16.100

 

1534

Haptoglobin

96.900

 

1535

HbAlC

101.000

 

1536

HBDH

96.900

 

1537

HE4

300.000

 

1538

Homocysteine

145.000

 

1539

IgA/IgG/IgM/IgE (1 loại)

64.600

 

1540

Inhibin A

236.000

 

1541

Insuline

80.800

 

1542

Kappa định tính

96.900

 

1543

Khí máu

215.000

 

1544

Lactat

96.900

 

1545

Lambda định tính

96.900

 

1546

LDH

26.900

 

1547

LH

80.800

 

1548

Lipase